نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

رسيدگي از طريق علي الراس

بخشنامه ۳۲۹۲۵/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱۰/۱۰ (درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در…

به قرار اطلاع برخي واحدهاي رسيدگي کننده به پرونده مالياتي ماليات عملکرد اشخاص حقوقي و حقيقي در زمان تهيه گزارش اعم از گزارش اصلي و متمم از طريق علي الرأس، نسبت به درج نوع فعاليت،…

دانستني هاي مالياتي (قسمت هشتم)نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظرگرفته شده در قانون ، موظف به انجام تكاليف قانوني هستند زيرا عدم رعايت تكاليف فوق موجب تعلق…