نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

حواله مسکوک طلای بانک مرکزی

حذف گزینه «حواله مسکوک طلای بانک مرکزی(پته) جایگزین سکه» از تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۱

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از میزان استقبال پیش خرید کنندگان سکه از ابزارهای جایگزین و امعان نظر به موقتی بودن روشهای…

حذف گزینه «حواله مسکوک طلای بانک مرکزی(پته) جایگزین سکه» از تاریخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۱

. روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد ،با توجه به ارزیابی نتایج حاصل از میزان استقبال پیش خرید کنندگان سکه از ابزارهای جایگزین و امعان نظر به موقتی بودن روشهای…