مرور برچسب

«بیمه بیکاری» متاهلین چگونه محاسبه میشود؟

بیمه بیکاری و شرایط دریافت آن

جوامع کنونی با توجه با نوسانات زیاد اقتصادی، امکان از دست دادن اجباری شغل بیشتر می‌شود و در این شرایط بسیاری از افراد توانایی تامین زندگی را نخواهند داشت، بیمه بیکاری برای حمایت از اقشاری که به صورت موقت و غیر ارادی شغل خود را از دست…

مشمولین بیمه بیکاری چه کسانی هستند؟

محمد حسین قشقایی - کارشناس تامین اجتماعی بیکاری و حمایت‌های بیمه‌ای مرتبط با آن یکی از مباحث پردامنه در کلیه کشورها به شمار می‌آید. این موضوع در ایران از تاریخ شروع حمایت‌های مقرر در قانون بیمه بیکاری از سال ١٣٦٧ به صورت آزمایشی و از سال…

بیمه بیکاری متاهلین چگونه محاسبه می‌شود؟

این روزها واحدهای تولیدی در رکود به سر می‌برند، در راستای این رکود تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار و به سمت بیمه بیکاری هدایت می شوند و این سوال برای شان مطرح است که بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد چگونه محاسبه می شود؟

«بیمه بیکاری» متاهلین چگونه محاسبه میشود؟

بیمه بیکاری افراد متاهل و مجرد چگونه محاسبه می‌شود؟ این می‌تواند سوال بسیاری از بیمه‌شدگان مشمول بیمه بیکاری باشد که در پاسخ به این گروه از مخاطبان باید گفت: میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار، معادل 55 درصد متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد…

قانون بيمه بيكاري + آيين نامه اجرايي آن

ماده 1 – كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. ‌تبصره - گروههاي زير از شمول مقررات اين قانون مستثني هستند: 1 - بازنشستگان و ازكارافتادگان كلي. 2 - صاحبان حرف و مشاغل…