نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اطلاعات موديان

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۷مورخ۹۶/۷/۲۲(نحوه بررسي تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه هاي استخراج اطلاعات مالياتي)

نحوه بررسي تطبيق و استفاده از اطلاعات استخراج شده از سامانه هاي استخراج اطلاعات مالياتي توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

با اجراي طرح جامع مالياتي اطلاعات مالياتي موديان ، يکپارچه و آنلاين مي شود.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان مالياتي کشور گفت: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و طرح جامع مالياتي ، به شفاف سازي مبادلات اقتصادي و يکپارچه سازي اطلاعات درآمدي موديان…