نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

استرداد مالیات

دادنامه ۱۰۴ مورخ ۹۵/۲/۲۸(الزام به استرداد اضافه مالیات کسر شده از حقوق کارکنان)

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل وقت شرکت خدمات هوایی آسمان به موجب نامه شماره م/2165/01-17/9/1388 اعلام کرده است که در موضوع دادخواست کارکنان این شرکت به طرفیت سازمان امور مالیاتی و…