نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ابلاغ الگوي کلي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک کشور و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک دراجراي مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م

بخشنامه ۱۱۱-۹۴-۲۲۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱(ابلاغ الگوي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي املاک و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک)

پيرو بخشنامه شماره 28554-220-د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاري جلسات کميسيون هاي تقويم املاک و استخراج ميانگين قيمت روز املاک در اجراي مقررات ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۱۷۰۰۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۹/۳۰(ابلاغ الگوي کلي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک کشور و نحوه برگزاري جلسات…

 پيرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصويرپيوست) و در اجراي مقررات ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه…