مرور برچسب

ابلاغ الگوي کلي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک کشور و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک دراجراي مقررات موضوع ماده 64 و تبصره 2 ماده 54 ق.م.م

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۵۱۰ مورخ ۹۶/۴/۷(تفویض اختیار تعیین ارزش اجاره املاک مشابه به ادارات کل امور مالیاتی)

بموجب بخشنامه صادره  اختیار تعیین ارزش اجاره املاک مشابه موضوع ماده 54 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به ادارات کل امور مالیاتی تفویض شد.

بخشنامه ۱۱۱-۹۴-۲۲۰ مورخ ۹۴/۱۱/۲۱(ابلاغ الگوي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي املاک و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک)

پيرو بخشنامه شماره 28554-220-د مورخ 10-08-1394، در خصوص برگزاري جلسات کميسيون هاي تقويم املاک و استخراج ميانگين قيمت روز املاک در اجراي مقررات ماده 64 اصلاحي قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۱۷۰۰۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۹/۳۰(ابلاغ الگوي کلي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک کشور و نحوه برگزاري جلسات…

 پيرو بخشنامه شماره 7412/1795-213 مورخ 4/2/1386 (تصويرپيوست) و در اجراي مقررات ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي شفاف سازي، ساده سازي و يکسان نمودن ضوابط و نحوه محاسبه…