مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه۳۰۵۴۵/۳۹۳/۲۳۲ مورخ۸۸/۳/۱۸(رسیدگی حساب تسهیلات مالی دریافتی)

توضيح سايت: اين بخشنامه داراي راي ديوان عدالت اداري مرتبط است. به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به حساب تسهیلات مالی دریافتی و هزینه سود وکارمزد پرداختی، مقرر می دارد…

تصويبنامه شماره:۳۵۶۲۲/ت۲۷۲۵۹ هـ تاريخ:۸۱/۱۲/۳(بندب ماده ماده۱۰۷قانون ماليات هاي مستقيم )

هيئت وزيران درجلسه مورخ 16/11/1381 بنا به پيشنهاد شماره 37317 مورخ 31/6/1381 وزارت امور اقتصادي ودارايي و به استناد بند ب ماده ( ماده 107 ) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم – مصو ب…

بخشنامه شماره۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ م ۸۵/۷/۱۸(ابهامات گزارش حسابرسی ماده ۲۷۲ )

نظر به برخي ابهامات موجود در گزارشات حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مستقيم و به منظور ايجاد وحدت رويه در تنظيم گزارش حسابرسي مالياتي توسط حسابداران رسمي، موسسات…

بخشنامه شماره:۳۵۰۹۰/۴۶۱۷/۲۰۱مورخ ۸۱/۶/۱۸(تجدیدارزیابی دارایی شرکتهای دولتی)

همانطور که مطلع هستيد، طبق ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به دولت اجازه داده شده است دارائيهاي ثابت شرکتهاي دولتي ،

بخشنامه ۳۸۰۸/۶۵۲۰۰-۲۱۱مورخ ۸۵/۱۱/۲۹الحاقی به ماده ۱۰۴قانون مالیاتها

در اجرای تبصره (5) الحاقی به ماده 104 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 فهرست سایر مواردی كه باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در ماده مذكور اضافه شود، حسب  مقررات موضوعه…