مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۴۹ مورخ ۹۷/۴/۲۳(تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده)

پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۹۷/۱/۲۶ ، شرایط تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرایم قانون مالیاتهای مستقیم و ارزش افزوده ، درقالب بخشنامه مذکور توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۳۷ مورخ۹۷/۳/۱۲(عدم شمول مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهانسبت به مشاوران رسمی مالیاتی)

بموجب ابلاغیه سازمان امورمالیاتی ، نظر اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص مقررات ماده 103 قانون مالیاتهانسبت به مشاوران رسمی مالیاتی اعلام شد.