نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه محاسبه جرائم عدم ارسال به موقع لیست و حق بیمه

0 342

حسابداراپ

طبق تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان و حق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان تامین اجتماعی معین میشود در مورد ارسال صورت مزد یا حقوق عمل نکنند ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان ده درصد (۱۰٪) مبلغ حق بیمه همان ماه می باشند.

ضمناً برابر تبصره دو اصلاحی ماده یک قانون مذکور کارفرمایانی که در موعد مقرر قانون تأمین اجتماعی تمام یا قسمتی از حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر ماه را پرداخت ننمایند علاوه بر تأدیه اصل حق بیمه و بیمه بیکاری ملزم به پرداخت جریمه نقدی به میزان دو درصد(۲٪)  تمام یا کسر بدهی قطعی پرداخت نشده به ازای هر ماه تأخیر می باشند.
مثال) چنانچه کارفرمایی لیست حقوق مهر ۱۴۰۲ کارگاه خود را که دارای دو نفر بیمه شده با جمع دستمزد مشمول کسر حق بیمه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال باشد در آذر ماه ۱۴۰۲ به سازمان ارسال نمایند محاسبه جریمه لیست و حق بیمه بشرح زیر می باشد.

پندار سیستم

جریمه لیست۶٫۰۰۰٫۰۰۰ =۱۰٪×
۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ × ٪۳۰ = ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
جریمه حق بیمه ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ = ۲٪×

نکته ۱- جریمه لیست برای یک بار محاسبه می شود ولیکن جریمه حق بیمه در صورت  عدم پرداخت بصورت ماهانه محاسبه می گردد.
نکته ۲- کارفرمایانی که قبل از صدور اجرائیه اقدام به پرداخت کامل بدهی خود نمایند از چهل درصد (۴۰٪) جرائم مربوط معاف خواهند بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.