نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمدحقوق

1 327

حسابداراپ

نحوه استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمدحقوق دربخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

با عنایت به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق و به استناد مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم به اطلاع می رساند:

۱- ادارات کل امور مالیاتی کشور، با رعایت مفاد قانون مالیات های مستقیم، مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق می باشند.

۲- شرط اساسی برای استرداد اضافه پرداختی مالیات مذکور، ارائه درخواست کتبی حقوق بگیر به اداره امور مالیاتی محل سکونت، در محدوده زمانی پس از تاریخ انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال، می باشد.

پندار سیستم

۳- شمول خسارت موضوع تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیات های مستقیم، به مواردی که مالیات بر درآمد حقوق اضافه بر مالیات متعلق دریافت شده است، در صورتی امکان پذیر خواهد بود که اداره امور مالیاتی مربوط، ظرف سه ماه از تاریخ درخواست کتبی حقوق بگیر، اقدام به استرداد ننماید. در این صورت علاوه بر استرداد اضافه مالیات دریافت شده، از تاریخ انقضای مدت موصوف تا زمان استرداد، خسارت یاد شده نیز به حقوق بگیر پرداخت خواهد شد.

۴- در مواردی که اداره امور مالیاتی ذیربط، درخواست کتبی استرداد از سوی حقوق بگیر را وارد نداند، می بایست مراتب را کتباً به حقوق بگیر اعلام نماید. حقوق بگیر می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر کتبی اداره موصوف، از از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی نماید.

۵- مفاد با قسمت هایی از دستور العمل و بخشنامه های قبلی که مغایر با این بخشنامه باشد، لغو می گردد.

سید محمد هادی سبحانیان

محل تبلیغ شما

1 نظر
 1. منصور می گوید

  بخشنامه: ۳۰/۴/۲۱۴۰/۴۹۴۶ تاریخ: ۲۸/۰۲/۱۳۷۰
  موضوع: دستورالعمل چگونگی استرداد اضافه پرداختی مالیات حقوق
  چون درمورد نحوه استرداد و همچنین حوزه مالیاتی صالح جهت استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق بین برخی از ماموران تشخیص و مودیان مالیاتی اختلاف نظرهائی بروز کرده است لذا به منظور رفع ابهام و اتخاذ رویه واحد موارد زیر را متذکر میشود:
  الف – در مواردیکه کارفرما حسب مفاد ماده ۸۵ ق.م.م مصوب ۳/۱۲/۶۶ و با در نظرگرفتن کلیه معافیتهای قانونی مربوط به درآمد حقوق نسبت به کسر و واریز مالیات حقوق بگیر به حوزه مالیاتی اقدام نموده لکن حقوق بگیر به عللی مانند ترک خدمت در ضمن سال و امثالهم بابت مالیات بردرآمد حقوق اضافه پرداختی داشته باشد درچنین مواردی چون کارفرما مقررات مالیاتی را بطور صحیح اجراء نموده است واضافه پرداختی بر مبنای مقررات تحقق یافته برای استرداد اضافه پرداختی مالیات لازم است حقوق بگیر طبق مدلول ماده ۸۷ اقدام نماید.
  ب – هرگاه اضافه پرداختی بعلت عدم آگاهی ازمقررات و یا استباط اشتباه در مدلول موارد قانونی و یا اشتباه در محاسبه ازطرف کارفرما تحقق یافته است کارفرما بدون رعایت معافیتهای مذکور درقانون مانند بندهای مختلف ماده ۹۱یابخشودگی مالیاتی ماده ۹۲ویاسایرمعافیتهااقدام به کسرمالیات ازحقوق بگیر وواریزآن بحساب مالیاتی نموده باشد چنین مواردی موضوعا ازشمول حکم ماده ۸۷ خارج بوده و درخواست استرداد آن مقید به محدوده زمانی خاصی نمیباشد و بنا به احکام کلی ماده ۲۴۲و ماده ۲۴۳قابل استرداد خواهد بود و حوزه صالح برای استرداد همان حوزه ای است که مالیات به حساب آن واریز شده است ضمنا در موارد مذکور در این بند کارفرما میتواند حسب درخواست کارکنان ذینفع و پس از هماهنگی با حوزه مالیاتی مربوط نسبت به جبران اضافه پرداختی طی فهرست مالیات حقوق ماههای بعد تاتسویه آن اقدام نماید.

  احمد حسینی
  معاون درآمدهای مالیاتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.