نرم افزارحسابداری صدگان

رفع ابهام در خصوص هزینه نقل و انتقال سهام به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

0 378

حسابداراپ

باتوجه به بخشنامه سازمان امورمالیاتی ، ابهامات هزینه نقل و انتقال سهام به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی رفع شد.

ضمنا بخشنامه های قبلی به شماره های ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۷ و ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۰ نیز منسوخ شدند.

موضوع:رفع ابهام از قسمت اخیر بند (۱) و جزء (ب) بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷، شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ و شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۵ و با عنایت به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نامه شماره ۲۱۰/۱۷۹۳۶/ص مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ معاونت حقوقی و فنی مالیاتی در ارتباط با حکم قسمت اخیر بند (۱) و جزء (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بر اساس آن حکم به صحیح بودن رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۵۵۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ضمن نقض آرای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۶۳۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ و شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۷۲  مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیات یاد شده، اعتبار حقوقی قسمت اخیر بند (۱) و جزء (ب) از بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ مورد تایید قرار گرفته است، لذا مطابق قسمت اخیر بند (۱) بخشنامه شماره شماره ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸، هزینه های مربوط به نقل و انتقال سهام و سایر هزینه های مرتبط به سرمایه گذاری در سهام، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

پندار سیستم

 همچنین جزء (ب) از بند ۲ یاد شده، به شرح ذیل اصلاح و جایگزین می گردد:
«ب- در خصوص سرمایه گذاری های جاری در سهام و سهم الشرکه (اعم از سریع المعامله و سایر سرمایه گذاری های جاری) که به ارزش بازار یا خالص ارزش فروش در دفاتر منعکس می گردد، افزایش ارزش این نوع از سرمایه گذاری ها از شمول مالیات خارج بوده و در صورت کاهش ارزش، زیان آن در حساب مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.»
 سبحانیان
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.