نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد

0 52,789

حسابداراپ

توضیح سایت تازه های حسابداری:

– نمونه از نحوه محاسبات مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ را اینجا بینید.

– باتوجه به آراء صادره دیوان عدالت اداری در خصوص معافیت کمک هزینه مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، هزینه مسکن، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن و نیز اشاره این بخشنامه به معافیت های مقرر در سایر قوانین ، معافیت اقلام مورد اشاره در سال ۱۴۰۲ نیز همچنان جاری و قابل اعمال می باشد.


بخشنامه معافیت سالانه حقوق و نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۲ بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۹۲ ابلاغ شد.

با توجه به احکام بند (و) تبصره ۱۲ و بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، مقرر می دارد:

۱- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ در سال ۱۴۰۲ مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.

۲- مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، قرری یا مزد حق شغل حق شاغل فوق العاده ها، اضافه کار حق الزحمه حق،مشاوره حق حضور در جلسات پاداش حق التدریس حق،التحقیق حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیر مستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیر دولتی تحصیل می،نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی موضوع تبصره ۱ ماده ۸۶ قانون مالیات های مستقیم باشد پس از کسربخشودگی، معافیت و سایر مشوق های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین از جمله ماده ۵۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۸۶/۴/۳ ماده ۲۵ قانون حمایت از معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ به نرخهای زیر مشمول مالیات می باشند

۱-۲ نسبت به مازاد یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)

۲-۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون (۱۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰)  ریال تا دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰)،ریال، پانزده درصد (۱۵%)

۳-۲- نسبت به مازاد دو میلیارد و هفتصد و شصت میلیون (۰۰۰. ۲.۷۶۰.۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ )ریال، بیست درصد (۲۰%)

۴-۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتاد میلیون (۴.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا سی درصد (۳۰%)

پندار سیستم

۳-به مجموع درآمدهای حقوق هر یک از اشخاص حقیقی مشمول حکم بند (و) تبصره ۱۲ قانون صدرالاشاره یک معافیت مالیات بر درآمد حقوق سالانه موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم به میزان تعیین شده فوق الذکر قابل اعمال خواهد بود.

۴- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند، طبق قوانین و مقررات و احتساب پرداختی سایر اشخاص به حقوق بگیر مورد نظر مالیات متعلق را محاسبه کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرست مشخصات حقوق بگیران پرداخت نمایند پس از دریافت سیستمی فهرست مذکور، سازمان امور مالیاتی، کشور میزان مالیات متعلق به هر حقوق بگیر را مطابق قوانین و مقررات و با لحاظ مجموع حقوق دریافتی آنان و بر اساس میزان حقوق دریافتی از سایر کارفرمایان تا آن زمان محاسبه و در صورتی که مالیات متعلق به هر حقوق بگیر کمتر محاسبه و پرداخت شده باشد میزان ما به التفاوت مالیات هر حقوق بیر را به صورت سیستمی به پرداخت کننده حقوق اعلام می نماید چنانچه کارفرما ظرف مهلت ده روز از تاریخ سیستمی بدهی مالیاتی را از طریق سامانه پرداخت و درخواست بخشودی جرایم مالیاتی را به صورت سیستمی ارائه، نمایند جرایم متعلق از این بابت با رعایت ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم بخشوده می شود. در مواردی که کارفرما در موعد مقرر مابه التفاوت مالیات اعلامی توسط سیستم را، نپردازد بر اساس نرخ مالیاتی متناظر نسبت به مطالبه مالیات متعلق و جرایم مربوطه اقدام خواهد شد.

۵ چنانچه در رسیدگی های اداره امور مالیاتی مشخص شود، کارفرما به تکالیف مقرر خود در راستای ارسال فهرست وفق ماده ۸۶ قانون یادشده عمل ننموده یا درآمد حقوق هر یک از کارکنان را کمتر از میزان واقعی ابراز نموده است، مابه التفاوت مالیات مذکور با توجه به مجموع درآمد حقوق حقوق بگیر و بر اساس بالاترین نرخ متعلق به آن، تعیین می شود.

۶ درآمد عیدی حقوق بگیران، پس از اعمال معافیت مالیاتی موضوع بند ۱۰ ماده ۹۱ قانون مالیات های مستقیم و با ملحوظ نظر قراردادن مجموع درامد حقوق اشخاص مذکور، مشمول نرخ های ماده ۸۵ قانون اخیرالذکر خواهد بود.

۷ نرخ مالیات بر درآمد کارانه اعضای هیات علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی با توجه به مجموع درآمد حقوق اشخاص مزبور، بر اساس نرخ های موضوع ماده ۸۵ قانون مالیات های مستقیم، خواهد بود. حکم اخیر قابل تسری به سایر درآمدهای اشخاص موصوف نخواهد بود.

۸ کلیه پرداخت ها به افراد در قبال ارائه خدمات در دستگاه ها(اعم از بخش دولتی و یا غیر دولتی) تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق التدریس، حق التحقیق، حق الزحمه،  حق نظارت، حق التالیف،و پاداش شورای حل اختلاف، مشمول حم بند (و) تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، می باشند.
۹-با عنایت به حکم بند (ص) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند، علاوه بر معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (۱۵%) افزایش در معافیت مالیاتی سالانه مذکور می شوند.

سید محمد هادی سبحانیان

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.