نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۱۵۳۷۳ مورخ۱۴۰۱/۹/۲۳(نحوه تسویه حق سنوات)

0 10,323

حسابداراپ

بخشنامه معاونت روابط کار در خصوص نحوه تسویه حساب حق سنوات باعنایت به دادنامه شماره ۲۴۹ مورخ ۹۹/۳/۷ ابلاغ شد.

با عنایت به ضرورت ایجاد وحدت رو به در بین کارشناسان روابط کار سراسر کشور و ارتقای معرفت سازمانی در زمینه دانش روابط کار ، این اداره کل مبادرت به تنظیم مسلسل وار نظریات مشورتی نموده است . بدیهی است که نظریات مزبور صرفاً جنبه ارشادی و مشورتی داشته و خطاب به کارشناسان روابط  کار سراسر کشور صادر شده و تکلیفی را برای مراجع حل اختلاف کار ایجاد نمی نمایند . بنابراین سومین نظریه مشورتی تنظیم شده در خصوص«تسویه حساب حق سنوات» برای آگاهی و ابلاغ به کارشناسان روابط کار به حضورتان ارسال می گردد .

پندار سیستم

با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۴۹ نورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اصلاح رای شماره ۲۷۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، در خصوص پرداخت حق سنوات در قرارداد های کار مدت موقت ، به آگاهی می رسانم : با عنایت به مفاد قانون کار از جمله ماده ۲۴ قانون مزبور ، ملاک پرداخت حق سنوات ،  خاتمه قرارداد کار است ؛ لذا چنان چه حق سنوات قبل از خاتمه قرارداد کار (انقضای مدت قرارداد کار) و در حین اشتغال پرداخت شود ، علی الحساب محسوب می گردد ؛ لیکن چنان چه حق سنوات در هنگام خاتمه قرارداد کار (انقضای مدت قرار داد کار) پرداخت شود . تسویه حساب قطعی است ؛ اگر چه بعد از اتمام قرارداد ، قرارداد جدید با کارگر منعقد و اشتغال کارگر به واسطه قرارداد جدید ادامه یابد . بنابراین با توجه به رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، چنان چه قرارداد کار مدت موقت ، کمتر از یک سال منعقد شده باشد و در هنگام خاتمه قرار داد (انقضای مدت قرارداد کار) حق سنوات به کارگر پرداخت شود . پرداخت انجام شده قطعی محسوب شده و علی الحساب نمی باشد . هم چنین در صورتی که قرارداد کار مدت موقت برای یک سال منعقد شده باشد و در هنگام خاتمه قرارداد کار (انقضای مدت قرارداد کار) تسویه حساب صورت گیرد . تسویه حساب به عمل آمده قطعی محسوب شده. اگر چه بعد از پرداخت حق سنوات و انجام تسویه حساب ، مجدداً قرارداد تجدید یا تمدید شده و کارگر به اشتغال خود ادامه دهد ؛ لیکن برابر رای مزبور . چنان چه قراداد کار ، برای بیش از یکسال منعقد شده باشد و در پایان سال در حالی که هنوز از مدت قرارداد باقی مانده است ، تسویه حساب با کارگر صورت گیرد و حق سنوات به وی پرداخت شود . تسویه حساب و پرداخت به عمل آمده علی الحساب بوده و قطعی محسوب نمی شود و ما به التفاوت آن باید در هنگام انقضای مدت قرارداد کار به کارگر پرداخت گردد .

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.