نامه شماره ۲۳۰/۱۶۵۳۵ مورخ ۹۹/۷/۲۲ (چگونگی کسر مالیات از پرداختی های به رانندگان دارای قرارداد باکارفرما یا دراستخدام کارفرما)

0 695

هوفر

چگونگی کسر مالیات از پرداختی های به رانندگان دارای قرارداد باکارفرما یا دراستخدام کارفرما توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.
لیام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.