حسابان وب

نکات استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۹

0 731
آکادمی محسن قاسمی

 نکات استاندارد بین المللی حسابداری شماره ۱۹ بدین شرح می باشد:

مزایای خاتمه خدمت – شناخت و اندازه گیری 
واحد تجاري بايد بدهي و هزينه مزايای خاتمه خدمت را در یکی از زمانهاي زير، هرکدام که زودتر باشد، شناسايي‌ کند:
– زمانی که واحد تجاري ديگر نمی‌تواند پيشنهاد مزايا را لغو كند؛

فینتو

– و زماني‌كه واحد تجاري مخارج تجديد ساختاری را که در دامنه كاربرد استاندارد بين‌المللي حسابداري۳۷ قرار می‌گیرد و شامل پرداخت مزاياي خاتمه خدمت است، شناسایی می‌کند.
واحد تجاري بايد مزاياي خاتمه ‌خدمت را در زمان شناخت اوليه، اندازه‌گيري ‌كند و تغييرات بعدي را طبق ماهيت مزاياي كاركنان اندازه‌گيري و شناسايي نماید، مشروط به اينكه اگر مزاياي خاتمه ‌خدمت موجب افزایش مزاياي‌ بازنشستگی شود واحد تجاري بايد الزامات مزاياي بازنشستگی را بكار گيرد.
 در غیر این صورت واحد تجاری باید الزامات مزایای کوتاه مدت یا سایر مزایای بلندمدت کارکنان را بکار گیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.