نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۷ مورخ ۹۸/۹/۱۰(نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی)

0 10,011

حسابداراپ

این بخشنامه بیان میدارد مطالبه جریمه ۳۰ درصد برای اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۹۲ ق م م (که به درآمدهای کتمان شده اختصاص دارد، )از ماخذ مالیات ناشی از درآمدهای برآوردی یا تخمینی نمیتواند محاسبه شود.


پندار سیستم

بدین یعنی مطالبه جریمه ۳۰ درصد صرفا از محل برگ تشخیص متمم قابل مطالبه است ، لذا در صورتی که ممیز مالیاتی، مالیات تشخیصی مودی حقیقی را هنگام رسیدگی از طریق برآورد افزایش دهد به این مالیات اضافی (که مازاد ابراز می‌باشد )جریمه ماده ۱۹۲ ق م م  تعلق نخواهد گرفت.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.