حسابان وب

تصویب نامه ۲۴۳۸۵/ ت۵۶۱۶۵ه مورخ ۹۸/۳/۱(فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برنامه ششم توسعه)

0 16,860

حسابداراپ

بنا بر مصوبه هیات وزیران ،  فهرست قبلی مناطق کمتر توسعه یافته حهت اجرای در برنامه ششم توسعه کماکان معتبر است.


محل تبلیغ شماارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.