حسابان وب

نامه شماره ۱۲۵/۱۵۰۴مورخ ۹۸/۲/۱۵(انتقال سهم الارث وراث متوفی)

0 2,545
آکادمی محسن قاسمی

بموجب نامه مذکور ، گواهی های صادره موضوع ماده ۲۶ و۳۴ قانون مالیاتها برای انتقال سهم الارث وراث متوفی به سایر اشخاص وهمچنین مابین وراث فاقد اعتبار است.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.