نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۶/۱۰۳۹۲ مورخ ۹۶/۹/۲۶(تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار)

0 2,133

حسابداراپ

نظر به اینکه پیشنهاد شماره ۷۲۱۲‏/۹۶‏/۱۰۰۰ مورخ ۱۰‏/۷‏/۹۶ مبنی بر تقاضای تفویض اختیارتقسیط بدهی دیون قطعی کارفرمایان بدهکار، طی بند «۱۲» یک هزار و هفتصد و هشتاد و دومین صورتجلسه مورخ ۲۹‏/۷‏/۹۶ هیأت مدیره سازمان مورد موافقت قرار گرفته لذا در اجرای مصوبه یاد شده توجه ادارات کل استان ها و واحدهای اجرایی تابعه را به رعایت نکات ذیل جلب می نماید:۱‏- با توجه به اینکه ضوابط طرح میزان بدهیهای معوقه جهت مجوز تقسیط بیش از ۳۶ قسط در بندهای ۲ الی ۵ بخشنامه ۱۶ جدید درآمد بطور مفصل تعیین گردیده است، براین اساس چنانچه پس از بررسی کامل مدارک و مستندات، شرایط و وضعیت مالی بحرانی کارگاه برای کمیته استانی احراز گردد، کمیته مزبور با توجه به شدت و ضعف بحران و میزان بدهی حق بیمه و متفرعات آن می‌بایست با رعایت آئین نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
۱‏-۱‏- در صورت شدت بحران مالی کارگاه که تأدیه بدهی معوق در ۳۶ قسط ماهانه برای کارفرما مشکل می باشد و مراتب امر نیز برای کمیته بحران استان احراز گردد، بدهی مطروحه با مجوز مدیرکل استان، حداکثر در ۴۵ قسط (با رعایت ماده ۹۶ آئین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون) و صرفاً برای یکبار قابل تقسیط خواهدبود.
۲‏-۱‏- در مواردی که با توجه به شرایط بحران مالی کارگاه و بررسی کامل مدارک و مستندات تادیه بدهی معوق در ۴۵ قسط ماهانه برای کارفرما امکان پذیر نباشد، نظریه کمیته استانی و درخواست کارفرما می بایست به انضمام مدارک و مستندات درخصوص بحران مالی کارگاه جهت اخذ مجوز تقسیط بدهی مذکور حداکثر در ۶۰ قسط ماهانه به معاونت بیمه ای سازمان ارسال گردد.
۲‏- آمار مجوزهای تقسیط های انجام شده در بیش از ۳۶ قسط ماهانه و میزان بدهی تقسیط شده می بایست هر سه ماه یکبار طبق فرم پیوست به اداره کل وصول حق بیمه ارسال گردد.

پندار سیستم

جهت دریافت متن کامل بخشنامه اینجا کلیک کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.