نرم افزارحسابداری صدگان

رأی وحدت رویه ۱۷-۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱(برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت، کافی نیست)

15 30,761

حسابداراپ

دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.

پندار سیستم


به گزارش ایسنا، در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند. برخی هیأت های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.

پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.

این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.


شماره دادنامه: ۲۰-۱۷              تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۱/۲۱         کلاسه پرونده: ۹۶/۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تشابه: آقای سعید کنعانی

گردش کار: آقای سعید کنعانی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۱۷۹۲۰۰-۱۲/۱۱/۱۳۹۵ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

“حضرت حجت‌الاسلام و مسلمین بهرامی (دامت برکاته)

با سـلام و ضمن عرض قبولی طاعات و عبادات

موضوع: درخواست صدور رای ایجاد رویه به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

احتراماً اینجانب سعید کنعانی به استحضار می‌رساند قضات شـریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بـدون ارائه سند پرداخت، فاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و نتیجتاً حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنـج رأی قطعی و مشابه از شعب ۱۹ و ۳۷ به استناد بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رأی ایجاد رویه مورد تقاضاست. ‌ذیلاً دلایل و گزارش پرونده های مربوطه را به عرض مبارک می‌رساند.

الف) مستندات قانونی

تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر  بایستی سند پرداخت ارائه شود. مضافاً استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.

ب) دادنامه های شعب دیوان

۱- شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۲۵۲۲ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱-۲۷/۱۰/۱۳۹۱ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۲- شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۳۶۷۰ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹-۱۷/۱/۱۳۹۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در ما نحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است. مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصی های مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شود، لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۳- شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۱۴۵۰۳ با شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳-۱۲/۳/۱۳۹۲ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند، بنابراین برگه تسویه حساب مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

۴- شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۳۲۸۲۹ با شماره پرونده ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸-۲۹/۲/۱۳۹۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه ۱۲ تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۲۰۲۳۲۸، رأی بدوی ابرام شده است.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

۵- شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده ۹۴۱۲۴۳ با شماره پرونده ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲-۲۲/۱۲/۱۳۹۴ مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است و با عدم تجدیدنظرخواهی متداعیین، رأی قطعی شده است.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که مؤید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده، نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه است بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض عنه مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.”

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۰۵۰۹ با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۹۵۱-۲۷/۱۰/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رأی معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رأی تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۶۰ با موضوع دادخواست خانم معصومه یزدانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی نیشابور و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۰۱۹-۱۷/۱/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکی قابل قبول نیست و در مانحن فیه نیز سند پرداخت ارائه نگردیده است مضافاً اینکه حق سنوات و حق مرخصیهای مانده بایستی وفق ماده ۲۴ قانون کار بر اساس آخرین حقوق دریافتی محاسبه و پرداخت شده لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ج: شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۷۶۲۹ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی حسینی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهرستان البرز و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۹۴۳-۱۲/۳/۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۷ از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۰۳۷۴ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۰۴۵۸-۲۹/۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رأی معترض عنه از این جهت مخدوش می‌باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معرض‌عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می‌باشد.

 رأی مذکور قطعیت یافته است.

هـ: شعبه ۳۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۷۰۱۲۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۳۷۰۲۵۲۲-۲۲/۱۲/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین ۲ و ۳ از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده ۲۴ ساعت کار و ۲۴ ساعت استراحت بوده و مضافاً اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی‌باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رأی معترض‌عنه مخدوش می‌باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رأی معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رأی صادره در اجرای ماده  ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

رأی مذکور قطعیت یافته است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تشابه در آراء محرز است.

ثانیاً: مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.


محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداریمحل تبلیغ شما

15 نظرات
 1. رحیم می گوید

  اولا دیوان مرجع قانون گذاری نیست . در این مورد قانون گذاری کرده. ثانیا الزام قانونی جهت پرداخت در حساب بانکی در قانون کار و سایر مقررات نداریم. ثالثا کارگاه صنفی حقوق و مزایا به صورت نقدی است و و سند پرداخت همان تسویه حساب است که اقرار کارگر است. و بالاترین سنهاست. واقعا اشتباهات اساسی دیوان عدالت تمام شدنی نیست.

 2. عظیم می گوید

  ماده ۳۷ قانون کار صراحتا اعلام میدارد :مزد بایددر فواصل زمانی مرتب ودر روز غیر تعطیل وضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور ویا با تراضی طرفین بو سیله چک………پرداخت شود. در کارگاههای بزرگ امکان تهیه ی سند مقدور میباشد.ولی ایا مثلا در مغازه تعویض روغنی پنچر گیری مرغ فروشی ومشابه اینها که ممکن است فقط یک نفر کارگر بکار اشغال داشته باشد وکارفرما برحسب ماده ۳۷ قانون کار مرد کارگر را سر هر هفته بصورت نقدی پرداخت واز کارگر رسید دریافت میدارد .چگونه میتواند سند معتبر ومورد قبول هییّت های رسیدگی ادارات کار ارایه دهد؟ ایا چگونه میتوان ثابت کرد که کارگر حاضر نبوده حقوق خود را با چک دریافت کند چون امکان مراجعه به بانک را که بایستی ساعت ها وقت تلف نماید و نوبت بگیرد ندارد.اگر فرض شود کارگر هر هفته از کارفرما بابت حقوق خود چک دریافت دارد ایا برای وصول چک چگونه میتواند در اوقات کاری به بانک مراجعه کند؟وایا اینگونه پرداخت ها خلاف ماده ی ۳۷ قانون کار نیست.
  بنظر میرسد دیوان در صدور رای تمام جوانب امر را مد نظر قرار نداده است.حال معلوم نیست رای صادره عطف به ما سبق میشود یا نه؟

 3. حسین می گوید

  سند اقرار وصول یااقرار به تسویه خود یک مستند پرداخت هست متاسفانه دیوان باصدور این آرا وورود ماهوی به دعوا به جای ورود شکلی جایگاه سند رسمی رامتزلزل می کند

 4. آرش می گوید

  اولا بموجب قانون ثبت مفاد سند رسمی لازم الجراست و حتی مقامات قضئی که به مفاد سند رسمی عمل نکنند در قانون مجازات کیفر نیز تعیین شده،دوما دیوان حق رسیدگی ماهوی ندارد،سوما در پرداخت نقدی رسید دلیل محسوب میگردد،چهارما البینه علی المدعی،کارگری که ماهها و سالها در یک محل کار میکند و بخاطر عدم دریافت حق قانونی شکایتی نمیکند چطور هنگام تسویه حساب و قطع روابط کاری یادش میوفتد که حقوقش را کامل نگرفته،پس بر اساس اصل برائت و اصل ظاهر،اصل بر این است که حقوق خود را گرفته و اگر نگرفته اوست که مدعی است و باید دلیل ارائه نماید نه کارفرما،در ضمن ارائه رسید یا سند محضری اقرار دلیل محسوب و در قانون مدنی و قانون ثبت به آن ارزش ادله اثباتی داده شده و پنجما اقرار بعد از انکار مسموع نیست و اگر کارگر ادعائی دارد باید اثبات انکار و تردید یا جعل در سند رسید عادی و فقط جعل در سند رسمی نماید..متاسفم برای این رای که توسط بزرگان علم حقوق در هیات عمومی دیوان صادر شده

 5. رفعت منش می گوید

  با سلام.
  آفرین به دیوان
  بله کارگر آخر قرارداد یا موقع اخراج شکایت میکنه، نه وسط کار؛ از ترس بیکار شدن
  و اینکه بسیاری کارگاهها د
  یکی دو ماه قبل از عید از کارگر امضا میگرن که همه حق و حقوقش رو گرفته.. کارگر هم از ترس اخراج شدن امضا میکنه.
  پس باید این حکم توسط دیوان صادر میشد.

  چقد سخته مگه حقوق یک فرد رو کارت به کارت کنن، الان که اپلیکیشن ها هم هستن رو هر گوشی!
  آفرین به دیوان عدالت اداری

 6. کارگر با دستان کبره بسته می گوید

  با تشکر از دیوان عدالت اداری
  این مشتی است بر دهان کارفرمایان زالو صفت

 7. محسن می گوید

  بسیار رای پسندیده ای است و این رای لازم الاجرا است ، کارگر از ترس اخراج کارفرما تسویه میدهد ، از این پس نقدی حساب نکنید واریز کنید

 8. س می گوید

  بسیار عالی
  بلاخره حق کارگران زحمت کش پایمال نمیشه
  آفرین به قضات دیوان که یاد کارگران افتادن🙏🙏🙏🙏🙏👌👌👌👌

 9. حامد می گوید

  اول اینکه بعضی کارگران حق دارند گاها کارفرما با فشار اخراج حقوق را نمی دهد و سند می گیرد و گاها کارگر چند ماه حقوق نمی گیرد و صبر می کند و بحرف کارفرما کار می کند و بعد کارفرما حقوقش را نمی دهد یا کم می دهد .
  اما آیا حقوق کارفرما هم لحاظ شده ؟آیا کارفرمایی که حقوق را می دهد و بدلایل مختلف نمی تواند یا کارگر نمی خواهد چک بگیرد بعدا مورد سو استفاده قرار نخواهد گرفت آیا کشور ما در شرایطی هست که همین چند کارفرمای باقی مانده را هم از دست بدهد و کارفرما بجای سرمایه گذاری مولد سرمای خود را به جایی دیگر مثلا دلار اختصاص ندهد یا کارگر بعد از چندین سال گرفتن حقوق خود دوباره هوس نکند کارفرما را چپاول کند یا حرف خود را بکرسی بنشاند . آیا با اینکار ذات و قدرت عمل کارفرما از او گرفته نشده و باعث نمی شود کارگرانی که به نحوی با کم کاری یا انواع دیگر کارفرما را متضرر می کنند اهرم فشاری برای خدشه دار کردن ذات کارفرما بر بیایند ؟ آیا واقعا تمام جوانب بررسی شده؟
  من خود کارفرما هستم و الان که این متن را یاداشت می کنم یکی از کارگرانم بعد از عید سر خود تصمیم گرفتند به سر کار نیایند چون مهمان داشتند ان هم بمدت ۲۰ روز که باعث شد ضرر بزرگی بخورم و بعد از اعتراض من هم تصمیم گرفتند سر خود ترک کارفرموده و سپس گفتند دو سال کار کردم حقوق ندادید شکایت می کنم ؟این کجای انصاف است ؟دو سال چه کسی مفت برای کسی کار میکند و قانون کجا از من در این مورد حمایت خواهد کرد ؟

 10. ایران می گوید

  همه می دونیم که هیچ کارگر یا کارمندی اگر مدتی حقوق نگیرد سر کار خود نمی ماند.. این موضوع راه اخاذی و چپاول کارگر از کارفرما را باز می گذارد..به نظرم حق کارفرما اصلا لحاظ نشده و این منصفانه نسیت..با این قوانین کارفرمایان حق دارند که تمایلی به استخدام نیروی بیشتر و کارآفرینی ندارند.

 11. میثم می گوید

  واقعا حق و حقوق شرعی و قانونی دادن به کارگر اینقدر برای کارفرما سخته . خب بدین حق واقعی کارگر بدبختو تا کی اینقدر زرنگی کردن بدین حقشو هر چی هست طبق قانون…هم خدا راضیه هم بنده خدا👍👍

 12. محمد گلشیک می گوید

  اخذ تسویه حساب صوری توسط کارفرما از کارگران را نمی توان منکر شد. و دست کارگران به جهت شرایط ضعیفی که دارند از احیای حقوقشون کوتاه می ماند. دیوان نمی گوید اخذ رسید پرداخت توسط کارفرما باطل است بلکه می گوید کافی نیست. پرداخت از طریق چک یا از طریق بانک یا از طریق پرداخت الکترونیکی و یا پرداخت در کنار سایر ادله قانونی می تواند اثبات کننده پرداخت باشد. اگرچه این موضوع خلاف اصل اعتبار قراردادهای خصوصی است و چون تضمیین کننده منافع کارگران می باشد بنظر این استثنا می تونه مفید و راهگشا باشد…

 13. سعید می گوید

  دوردو بر شرف دیوان عدالت اداری
  کارفرما باید خودش عقل داشته باشه حقوقات کارمند رو بده اون دوستی که میگه چرا اخر کار یاد حقوق میوفتن دوست عزیز بی سواد خوب سنوات بعد از پایان کار هست وکارمند بدلیل ترس از بیکاری هیچی نمیگه من تو دفتر اسناد رسمی کار میکردم ماهی بالای ۱۲۰ میلیون درامد داره حداقل ماهی ۸۰ میلیون براش میمونه اونوقت حاضر نبود به من ۲۵۰۰ حقوق بده میگه برام نمیصرفه در حالی که ۲ کارمند بیشتر نداره بعد از ۷ سال گفت خداحافظ الان میگم سنواتو بده میگه قبلا بهت امضا کردم که گرفتی در صورتی که هیچی نگرفتم بجز حقوق ماهانم.

  دورود بر شرفت ای دیوان عدالت اداری با تمام احترام برای کارفرماهای با انصاف ومخلص این مشت ودهن کوبی هست به هرچی کارفرمای ظالم وحریص هستش

 14. مرتضی می گوید

  من علیه دادنامه شعبه هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوب غرب تهران هم به دیوان عدالت اداری اعتراض کردم ولی متاسفانه رسیدگی قانونی نکرده اند و اعتراض من را رد کرده است.
  هیات تشخیص و هیات حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و دیوان عدالت اداری متاسفانه هر سه در باره شکایت و اعتراض بنده رسیدگی قانونی نکردند و کوتاهی کردند.
  برخی هیات هات تشخیص و هیات های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیوان عدالت اداری متاسفانه به شکایت ها و اعتراض های کارگران و… را بررسی و رسیدگی قانونی نمی کنند و شکایت و اعتراض کارگران را رد می کنند چرا؟
  بنده قبل از رسیدگی به پرونده اینجانب از سوی هیات تشخیص و حل اختلاف به شعبه ۴ هیات تشخیص و شعبه ۱۰۱ حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنوغرب تهران اعلام کردم اداره مربوطه خودم از دادن تایید خودداری می کند هیچ توجه نکردند و شکایت و اعتراض بنده را رد کردند چرا؟
  مرتضی- بازنشسته ۳۲ سال ۷ ماه مخابرات

 15. اعتراض می گوید

  چگونه است که مسئولین و مدیران مخابرات با کارمند رسمی و یا بازنشسته مخابرات همکاری نمی کنند ولی با پیمانکاران مخابرات همه جانبه همکاری می کنند.
  کارمند رسمی که ۳۰ تا ۳۵ سال برای مخابرات کار کرده است و به خاطر حق وحقوق پایمال شده است و از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی جنوبغرب تهران و دیوان عدالت اداری شکایت و اعتراض کرده است و اداره مربوطه و شرکت مخابرات متاسفانه تائیدیه نمی دهند ولی پیمانکاران که در شرکت مخابرات کار می کنند و هر ماه تائیدیه از مخابرات می گیرند و با کارمند رسمی و یا بازنشسته مخابرات همکاری نمی کنند چرا؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.