حسابان وب

تصویب نامه ۱۴۶۲۴۷/ت ۵۵۰۶۰ مورخ ۹۶/۱۱/۱۷(میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت)

0 1,860
آکادمی محسن قاسمی

میزان و نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت بموجب تصویب نامه هیات وزیران مشخص شد.


فینتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.