حسابان وب

افزایش سوددهی شرکت‌ها با بخشنامه جدید مالیاتی + بخشنامه

0 794
آکادمی محسن قاسمی

بر اساس بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مبنای محاسبه هزینه استهلاک شرکتهای تولیدی تغییر و موجبات افزایش سوددهی آنها فراهم شد.

فینتو


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»؛بر مبنای بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی، مبنای محاسبه هزینه استهلاک شرکتهای تولیدی تغییر و موجبات افزایش سوددهی آنها فراهم شد.

هزینه استهلاک دارایی از اجزا مهم اخذ مالیات از واحدهای تولیدی می باشد، بر اساس مصوبه وزارت اقتصاد، جدول ۲۵ گروهی  داراییهای استهلاک پذیر تغییر کرده است.

بر اساس ماده۲ بخشنامه وزیر اقتصاد، درﻣﻮرد داراﺋﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ، ارزش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آن داراﻳﻲ و ﻳﺎ داراﺋﻲ ﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ آن ﻣﺄﺧـﺬ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ارزش ﻣﻨﺼـﻔﺎﻧﻪ داراﻳـﻲ ﺗﺤﺼـﻴﻞ ﻳـﺎ واﮔـﺬار ﺷـﺪه ﻗﺎﺑـﻞ اﻧـﺪاز هﮔﻴـﺮی ﻳـﺎ   ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻧﺒﺎﺷـﺪ  ارزش دﻓﺘﺮی داراﻳﻲ واﮔﺬار ﺷﺪه ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﺮک درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻳﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻲ ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﺳﺘﻬﻼک ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.

همچنین بر اساس ماده ۱۲، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻳﻚ داراﻳﻲ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ ایجاد ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ده درﺻﺪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت در آن ﺳﺎل  ﺑﺎﺷﺪ، در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻳﺎ ایجاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻬﻼک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

ماده ۱۹ بخشنامه طیب نیا تاکید دارد، ﻣﻮﺳﺴﺎت مجاز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ داراﻳﻲ ﻫﺎی اﺳﺘﻬﻼک ﭘﺬﻳﺮ ﺧﻮد را  ﺑﻴﺶ از ﻣﺪت و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻧﺮﺧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﺮﺧﻬﺎی ﻣﻘﺮر در ﺟﺪول ۲۵گروهی ﻣﺴتهلک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ داراﻳﻲ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻬﻼک آﻧﻬﺎ را ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن اﻧﻘﻀـﺎی مهلت ﺗﺴلیم اﻇﻬﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋملکرد ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ داراﻳﻲ ﺑﻪ اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﺪ.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.