آرشیو روزانه

مهر ۲۴, ۱۳۹۵

تحليلي پيرامون تبعات و آثار زيان آور کدفروشي و فاکتورهاي صوري و ضرورت مقابله با آن

مطالعات و بررسيها صورت گرفته در کشورهاي مختلف جهان حکايت از اين امر مسلم دارد که رابطه ي مستقيم و تنگاتنگي ميان رضايت مندي و جلب اعتماد موديان از يکسو و تمکين مالياتي از سوي ديگر…