نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۱۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۱۸(اعمال معافيت مالياتي برای استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش)

0 1,596

حسابداراپ

نظر به اينکه طبق مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، صاحبان مشاغلي که مکلف به نصب صندوق مکانيزه فروش و يا تجهيزات مشابه مي باشند در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافيتهاي مقرر قانوني محروم خواهند شد،


بنابراين با توجه به تفاهم في مابين با اتاق اصناف ايران در راستاي همکاري و مشارکت اتحاديه هاي صنفي در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل مذکور از سامانه هاي مورد نظر و همچنين در جهت تکريم موديان محترم مالياتي و ايجاد تعامل و همکاري با اتحاديه هاي صنفي، چنانچه موديان فراخوان شده مشمول اجراي قانون درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور( پيوست) براي هريک از سالهاي ۱۳۹۳و۱۳۹۴ را تکميل و به تاييد روساي اتحاديه هاي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و يا تجهيزات مشابه براي هريک از سالهاي ياد شده به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند، امکان برخورداري از معافيتهاي مقرر مالياتي در هر مرحله از رسيدگي توسط ادارات امور مالياتي و يا مراجع موضوع مواد ۲۳۸ ، ۲۴۴، ۲۴۷، ۲۱۶ و ۲۵۱ مکرر فراهم خواهد بود، در صورت تاييد اتحاديه ذيربط به شرح فوق الذکر ضرورتي به بازديد امورمالياتي از محل واحد شغلي نخواهد بود.

 

پندار سیستم

 
 

 

سيد کامل تقوي نژاد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.