نرم افزارحسابداری صدگان

اعمال معافيت مالياتي در عملکرد سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ در صورت تاييد اتحاديه هاي صنفي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق هاي مکانيزه فروش

0 973

حسابداراپ

با توجه به تفاهم في مابين با اتاق اصناف ايران، در راستاي همکاري و مشارکت اتحاديه صنفي در نظارت بر نصب و استفاده صاحبان مشاغل، چنانچه موديان فراخوان مشمول اجراي قانون شده درخصوص نصب و استفاده از صندوق مکانيزه فروش ، فرم مربوط به نصب و استفاده از سامانه مذکور براي هريک از سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ را تکميل کنند.


و به تاييديه روساي اتحاديه هاي ذيربط مبني بر نصب و استفاده از صندوق مذکور و يا تجهيزات مشابه براي هريک از سالهاي ياد شده را به اداره امور مالياتي ذيربط تسليم نمايند، امکان برخورداري از معافيتهاي مقرر مالياتي در هر مرحله از رسيدگي توسط ادارات امور مالياتي و يا مراجع موضوع مواد ۲۳۸، ۲۴۴، ۲۴۷ ، ۲۱۶ و ۲۵۱ مکرر فراهم خواهد بود.

پندار سیستم

در صورت تاييد اتحاديه ذيربط به شرح فوق الذکر ضرورتي به بازديد امور مالياتي از محل واحد شغلي نخواهد بود.صاحبان مشاغلي که مکلف به نصب صندوق مکانيزه فروش و يا تجهيزات مشابه مي باشند، در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذکور در سال مربوط از معافيتهاي مقرر قانوني محروم خواهند شد.

فرم مربوط در اینجا قابل بارگذاري مي باشد.

منبع:سازمان امورمالیاتیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.