نرم افزارحسابداری صدگان

مشوق هاي مالياتي براي فعالان اقتصادي حوزه گردشگري و زيارتي

0 1,576

حسابداراپ

در اصلاحيه اخير قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ که از ابتداي سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا مي باشد ، به منظور رونق و توسعه صنعت گردشگري مشوق ها و تسهيلات مالياتي براي فعالان اقتصادي در حوزه ايران گردي و جهانگردي لحاظ گرديده است . 


اطلاعيه

مشوقهاي مالياتي براي فعالان اقتصادي حوزه گردشگري و زيارتي محاسبه ماليات با نرخ صفر (معافيت مالياتي )براي درآمدهاي خدماتي هتلها و مراكز اقامتي گردشگري و دفاتر گردشگري و زيارتي (موضوع ماده ۱۳۲ )م.م.ق

براساس اصلاحيه اخير قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /۱۳۹۴ ۳۱/۴ كـه از ابتـداي سـال ۱۳۹۵ لازم الاجـرا مـي باشـد، فعاليـت هـاي ايرانگردي، جهانگردي، گردشگري و زيارتي به شرح ذيل مشمول معافيتهاي مالياتي ميشوند:

۱-       درآمد ابرازي ناشي از خدمات هتلها و مراكز اقامتي گردشگري كه از تاريخ /۱۳۹۵ ۱/۱ از طـرف مراجـع قـانوني ذيـ ربط براي آنها مجوز صادر ميشود، به شرح جدول زير با ، نرخ صفر مشمول ماليات ميباشند.پندار سیستم

۲-       صد درصد درآمد ابرازي دفاتر گردشگري و زيارتي داراي مجوز از مراجع ذيربط كه از محل جذب گردشگران خارجي يا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوريه تحصيل شده باشد ، مشمول ماليات به نرخ صفر ميباشد.

نحوه اعمال معافيت

معافيتهاي مالياتي اين گروه از موديان به صورت اعتبار مالياتي در قالب ماليات با نرخ صفر اعمال ميگردد. موديان مشمول ماليات با نرخ صفر، مكلف ند در مواعد مشخص با رعايت ترتيبات مذكور در قانون ماليـات هـاي مسـتقيم، اظهارنامـه خـود شـامل ترازنامـه و حساب سود و زيان، دفاتر قانوني ، اسناد و مدارك حسابداري حسب مورد، مربوط به درآمـدهاي خـود را بـه سـازمان امـور ماليـاتي كشور تسليم نمايد .

درآمد مشمول ماليات مؤديان براساس مستندات، مدارك و اظهارنامه تسليمي تعيين و سپس ماليات آنهـا بـا نـرخ صفر محاسبه ميشود.

شرايط بهره مندي از معافيت و اعمال ماليات به نرخ صفر

 الف – براي فعاليت خود داراي مجوز قانوني از مراجع ذيصلاح باشند.

 ب – موديان مي بايست اظهارنامه مالياتي، شامل ترازنامه وحساب سود و زيان، دفاتر قانوني، اسناد و مدارك حسابداري خـود را در مواعـد مقـرر قانوني به سازمان امور مالياتي كشور تسليم نمايند .

ج – مودي درآمدهاي خود را به نحو كامل و شفاف به سازمان امور مالياتي ابراز نمايد زيرا ماليات با نرخ صفر صرفاً شامل درآمـد ابـرازي، بجـز درآمدهاي كتمان شده ميباشد .

منبع:رسانه مالیاتی ایرانمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.