نرم افزارحسابداری صدگان

دستور اداری دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۵

0 1,880

حسابداراپ

سازمان تامین اجتماعی طی دستور اداری مورخ ۹۴/۱۲/۲۵ خود ، دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۵ را اعلام کرد.


به گزارش تازه های حسابداری دراین بخشنامه آمده است:

در اجراي مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۶۷/۴/۲۶ شورايعالي تامين اجتماعي و پيرو دستوراداري دستمزد مبناي کسر حق بيمه سال ۱۳۹۵ و به استناد مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورايعالي کار موضوع بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص افزايش حداقل دستمزد سنواتي در سال ۱۳۹۵ ، به پيوست فايل اکسل مربوط به دستمزد مقطوع روزانه مبناي کسر حق بيمه فعاليتهاي داراي دستمزد مقطوع براي سال ۱۳۹۵ شامل ۱۱۱ صفحه و ۱۰ صفحه راهنماي صنوف ارسال ميگردد.

جهت دریافت فایل کامل اینجا کلیک کنید.


پندار سیستم

منبع:سازمان تامین اجتماعیبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،در اجرای مصوبه شماره ۴۹۷۵ مورخ ۶۷/۴/۲۶ شورای عالی تامین اجتماعی و پیرو دستور اداری دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۳۹۵ و به استناد مصوبه جلسه مورخ ۹۴/۱۲/۱۸ شورای عالی کار موضوع بخشنامه شماره ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حداقل دستمزد سنواتی در سال ۱۳۹۵ و نیز در اجرای ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تعیین دستمزد مقطوع بیش از ۲۷۰ فعالیت صنفی،کارفرمایان صنفی مشمول دستمزد مقطوع می بایست بر اساس دستمزد مقطوع صنف مربوطه،نسبت به ارسال و پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل خود اقدام نمایند.

نکات مهم و کلیدی در نحوه تنظیم و ارسال لیست در سال ۹۵

۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء رانندگان حمل‌و‌ نقل عمومی بین شهری و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال ۱۳۹۵ مبلغ۲۷۰/۷‌۲۲ ریال اعلام می‌گردد.
۲- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۴، معادل ۱۴ درصد بشرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل در سال۱۳۹۵= (۱/۱۴×آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۴)
مشروط بر اینکه از حداقل دستمزد روزانه کمتر نباشد.
ضمناً مبنای پرداخت حق بیمه آن گروه از بیمه شدگان اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۴ از رقم روزانه‌ ۲۷۰/۷‌۲۲ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی مشروط براینکه از حداقل دستمزد روزانه به مبلغ ۲۷۰/۷‌۲۲ ریال کمتر نباشد، افزایش یافته و  کسر حق بیمه از مزایای نقدی مشمول نیز طبق آئین نامه اجرائی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و با رعایت بخشنامه های ۵ و ۵/۱ جدید درآمد خواهد بود.
۳- با توجه به اینکه طبق بند۳ تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده ماهیانه مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ ریال کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای ازسوی کارفرمایان به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت پرداخت گردد، لذا کارفرمایان ذیربط میبایست به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ مزبور در ستون مزایای مشمول بهمراه سایر اقلام و همچنین کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن اقدام نمایند.
۴- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد می باشد با رعایت حداقل دستمزد سال۱۳۹۵خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران سنوات قبل که درسال۱۳۹۵ ادامه می یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ می باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ ترمیم می گردد.

۵- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۲۷۰/۷‌۲۲ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۳۹۵ کارفرما لیست و حق بیمه بیمه شدگان مذکور را ارسال نکند و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، باید دستمزد آنها بشرح بند ۲ تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
۶- دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری معادل ۳۵۱/۹۴۰ ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری معادل ۲۹۷/۸۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری معادل ‌۲۷۰/۷‌۲۲ ریال تعیین می گردد.
۷- با توجه به بخشنامه شماره ۷/۴  مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب۱/۲ ، ۱/۳ و۱/۴  برابر حداقل دستمزد سال ۹۴ به ترتیب برای کارگران درجه سه(۳۲۴/۸۷۰ ریال)، درجه دو(۳۵۱/۹۴۰ ریال) و درجه یک(۳۷۹/۰۱۰ ریال) محاسبه و وصول می‌گردد.
۸- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل ۱/۸۹۵/۰۵۴ ریال تعیین و رعایت موضوع در ماههای۳۱ ، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می باشد. 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.