نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۸۴-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۲۴(ابلاغ فهرست شرکت ها و موسسات دانش بنيان)

0 1,372

حسابداراپ

  پيرو بخشنامه شماره ۹۳-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۴-۸-۹۳، به پيوست تصوير نامه شماره ۷۲۲۴۴-۱۱ مورخ ۱۷-۸-۱۳۹۴ معاون محترم علمي و فناوري رييس جمهور منضم به فهرست ۱۱۹۹ شرکت و موسسه دانش بنيان همراه با ذکر مصاديق فعاليتهاي دانش بنيان که در سال ۱۳۹۳ از سوي کارگروه موضوع ماده ۳ آيين نامه نامه اجرايي قانون مذکور تاييد شده اند، ابلاغ مي گردد.


با عنايت به موارد فوق و نظر به اينکه اعتبار مجوزهاي صادره براي شرکت ها و موسسات دانش بنيان ناشي از فعاليت هاي  دانش بنيان مطابق فهرست پيوست صرفاً تا پايان سال ۱۳۹۳ (به استثناي رديف هاي ۶۱ و ۳۵۲ که تا پايان ۳۱-۶-۱۳۹۴) مي باشد، بنابراين معافيت موضوع ماده۳ قانون مزبور با رعايت ساير مقررات آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۳ قانون ياد شده و نيز دستورالعمل اجرايي ماده ۲۲ آيين نامه اجرايي مذکور صرفاً از تاريخ صدور مجوز تا پايان مدت اعتبار مجوز صادره قابل اعمال خواهد بود. بديهي است نظر به اينکه معافيت مذکور درصورت تمديد مجوز تا ۱۵ سال از تاريخ صدور مجوز قابل اعمال مي باشد،مراتب در صورت اعلام کارگروه مذکور متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به يادآوري است، اعمال معافيت موضوع ماده (۳) قانون مذکور نسبت به درآمد ناشي از فعاليت هاي دانش بنيان مطابق مصاديق ذکر شده در فهرست ارسالي از سوي کارگروه مزبور مانع از اعمال معافيت موضوع ماده(۹)قانون يادشده
درخصوص واحدهاي فناوري(پژوهشي و فناوري و مهندسي) مستقر در پارکهاي علم و فناوري از تاريخ‌صدور مجوز توسط مديريت (رئيس) پارک و نسبت به درآمدهاي حاصل از فعاليتهاي مذکور در مجوز که صرفاً در پارک هاي علم و فناوري تحقق مي يابد نخواهد بود.

پندار سیستم

ضمناً همانگونه که در بخشنامه صدرالاشاره تاکيد گرديده است، نظر به اهميت موضوع و لزوم بررسي تخصصي پرونده هاي مالياتي شرکت ها و موسسات دانش بنيان، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي رسيدگي و تشخيص پرونده هاي مالياتي شرکت هاي مزبور را به گروه هاي رسيدگي متشکل از ماموران مالياتي داراي تخصص در اين خصوص محول نموده تا به صورت گروهي و متمرکز مورد رسيدگي و تشخيص قرار گيرند و اسامي گروه هاي رسيدگي را به دفتر فني و حسابرسي مالياتي اعلام نمايند.

          

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.