نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۰۸-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۱(عدم توافق باصاحبان مشاغل مربوط به اتحاديه­ ها)

0 769

حسابداراپ

پيرو دستورالعمل شماره ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۲۵-۳-۱۳۹۴ موضوع تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵  اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷-۱۱-۱۳۸۰ مطابق  تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اينکه اتحاديه هايي که در اجراي تبصره ۵ ماده ۱۰۰ يادشده، نسبت به انجام توافق اقدام ننموده ­اند،


صاحبان مشاغل مربوط به اين اتحاديه­ ها مشمول توافق نخواهندبود، لذا به منظور تکريم موديان محترم مالياتي، مقتضي است ترتيبي اتخاذگردد تا با دعوت از اتحاديه هاي مذکور نسبت به انجام توافق حداکثر تا پايان شهريور ماه سال جاري و با رعايت دستورالعمل شماره۵۰۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۳۰-۳-۱۳۹۴ اقدام گردد.

  بديهي است در صورت عدم انجام توافق تا مهلت تعيين شده، درآمد مشمول ماليات و ماليات صاحبان مشاغل مربوط به اتحاديه ذيربط، با رعايت مقررات از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.

پندار سیستم


علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.