نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۸۷۸ مورخ ۹۴/۱/۲۴(آئین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور)

0 1,932

حسابداراپ

رییس کل محترم دیوان محاسبات کشور

در اجرای ماده (۴۴) قانون دیوان محاسبات کشور، آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان که در جلسه مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۴ کمیسیون مشترک برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی به شرح متن پیوست به تصویب رسیده جهت اقدام لازم ارسال می گردد.


آیین نامه اجرایی نحوه حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، منظور از قانون، قانون دیوان محاسبات کشور مصوب یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و شصت و یک و اصلاحات بعدی آن و منظور از دیوان، دیوان محاسبات کشور و منظور از دستگاه ها، دستگاه های موضوع تبصره ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور می باشد.

ماده ۲- دیوان می تواند در اجرای وظایف و اختیارات خود حسب مورد انواع رسیدگی، بررسی و حسابرسی از جمله حسابرسی مالی، رعایت و عملکرد را انجام دهد.

ماده ۳- وظایف حسابرسی باید در چارچوب قوانین و استانداردهای حسابرسی مربوط که توسط مراجع ذیربط رسمی و قانون تدوین و منتشر شده یا می شود، صورت پذیرد.

تبصره- مادام که تمام یا بخشی از استانداردهای موضوع این آیین نامه تدوین و منتشر نشده اند، نحوه عمل حسابرسی بر اساس ضوابط است که به تصویب رییس کل دیوان محاسبات کشور خواهد رسید.

پندار سیستم

ماده ۴- گواهی صورتحسابهای موضوع ماده (۹۵) قانون محاسبات عمومی کشور با رعایت ضوابط، مقررات و استانداردهای لازم الاجراء پس از بررسی، رسیدگی و حسابرسی دیوان مطابق دستورالعمل های مربوط خواهد بود.

ماده ۵- کنترل کیفیت حسابرسی که به منظور حفظ، ارتقاء و اطمینان بخشی و اعتباردهی صورت می پذیرد بایستی به نحوی باشد که فرآیند حسابرسی ازجمله گزارشها و اطلاعات مبتنی بر آن را در برگیرد.

ماده ۶- گزارش تفریغ بودجه بر اساس نتایج حسابرسی یا رسیدگی به حساب ها و مدارک وفق دستورالعمل های مربوط تهیه و تنظیم می گردد. گزارش مزبور به انضمام نظرات دیوان به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود.

ماده ۷- دیوان مکلف است با استقرار سامانه نظام الکترونیکی، به منظور کاهش هزینه های حسابرسی، اقدام به موقع و کارآمد، امکان نظارت روزآمد را فراهم نماید. کلیه دستگاه ها مکلفند در اجرای ماده (۳۹) قانون، اسناد و هر گونه مدارک و اطلاعات درخواستی را از طریق سامانه مذکور در اختیار دیوان قرار دهند.

ماده ۹- کلیه دستورالعمل ها و استانداردهای مورد نیاز این آیین نامه توسط واحدهای ذیربط دیوان تهیه و به تصویب هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور خواهد رسید.


علی محمد احمدی- نایب رییس کمیسیون مشترک اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات

 


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.