حسابان وب

بخشنامه ۴۰-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۴/۱۰(موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات­هاي مستقيم)

0 2,194
آکادمی محسن قاسمی

پيرو بخشنامه شماره ۲۳۹۹۷-۲۰۰/ص مورخ ۲۷-۱۲-۱۳۹۲ موضوع موارد عدم شمول دستورالعمل اجرائـــي ماده ۱۶۹ مکـــرر قانـــون ماليات­هاي مستقيم، بدينوسيله در راستاي ايجاد وحدت رويه و شفافيت در رسيدگي­هاي مالياتي به اطلاع  مي­رساند “سود سهام و سهم الشرکه” در شمول اجراي دستورالعمل­هاي صادره موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات­هاي مستقيم نمي­باشد.


فینتو

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.