نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۲۳(شمول ماليات به درآمدهاي آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي)

0 771

حسابداراپ

 بر اساس جزء (م) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۴کل کشور،  آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مکلفند در سال ۱۳۹۴ اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال ۱۳۹۳مرتبط با سهام خود در شرکتها و موسسات با فعاليت هاي اقتصادي نظير صنعتي، معدني، تجاري و خدماتي را تسليم ادارات امور مالياتي کرده و ماليات آن را بر اساس قانون ماليات هاي مستقيم پرداخت کنند.


منابع درآمدهاي مالياتي شرکتهاي تابعه آستان قدس رضوي موضوع اين بند در قالب قانون بودجه به  صورت جمعيخرجي در اختيار اين استان قرار مي گيرد.

بنابراين آستان هاي مقدس ، قرارگاههاي سازندگي و شرکت ها و موسسات اقتصادي که تمام يا بخشي از سهام يا سهم الشرکه آنها متعلق به آستانهاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مي باشد در سال ۱۳۹۳ نسبت به سهم اشخاص مذکور نيز مشمول ماليات عملکرد خواهند بود.

پندار سیستم

                                                                                                                                 

                                                                                علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.