نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۵-۹۴-۲۰۰مورخ ۹۴/۳/۱۶( ممنوع الخروجي مديران اشخاص حقوقي)

0 1,895

حسابداراپ

پندار سیستم

  به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۱۹۰۹ مورخ ۲۷-۱۱-۱۳۹۳ درخصوص «مغايرت رأي شماره ۶۵۴۴-۴-۳۰ – ۱۳-۶-۱۳۷۸ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي با قانون، مبني بر عدم امکان ممنوع الخـــروجي مديــــران اشخاص حقوقي فاقــد حق امضاي اسناد تعهدآور بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي در دوران مديريت آن ها» جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال مي­گردد.


باتوجه به رأي فوق­الذکر صرفاً مديران داراي حق امضاي اسناد تعهدآور (اعم از موظف و غير موظف) را مي توان ممنوع الخروج نمود. ضمناً توجه خواهند داشت با توجه به مفاد ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم، ابتدا مديران صاحب امضاء مجاز فعلي و در صورت عدم امکان وصول ماليات، مديراني که بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي مربوط به دوران مديريت آنان و صاحب امضاي مجاز بوده اند مسئوليت دارند. با صدور اين بخشنامه کليه بخشنامه هاي مغاير در خصوص ممنوع الخروجي موضوع ماده ۲۰۲ قانون مالياتهاي مستقيم لغو مي­گردد.

 

     علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.