نرم افزارحسابداری صدگان

همه چیز درباره شرکت با مسئولیت محدود

49 36,525

حسابداراپ

شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت است.


بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود، شرکا تاجر نبوده و مستقیماً مسئولیتی در امور شرکت ندارند و مانند شرکت سهامی، مسئولیت آنها محدود به سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته‌اند، اما آورده آنان که سهم‌الشرکه نامیده می‌شود، به سهام تقسیم نمی‌شود و آزادانه قابل معامله نیست.
در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” قید شود همچنین اسم شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکا باشد؛ در غیر این صورت، شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده است، در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت. (مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت)
از این تعریف نکاتی به دست می‌آید که شامل موارد ذیل است:
۱- در شرکت با مسئولیت محدود، سرمایه به سهم‌الشرکه تقسیم شده، نه به سهام؛ همچنین در این شرکت، ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود.
۲- مسئولیت شرکا در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه‌ای است که هر شریک سرمایه‌گذاری کرده است.
۳- سهم‌الشرکه به طور آزادانه قابل نقل و انتقال نخواهد بود.
۴- شرکت با مسئولیت محدود حداقل بین دو نفر تشکیل می‌شود.
شرکت با مسئولیت محدود گرچه شرکت سرمایه‌ است، اما شخصیت شرکا نیز در شرکت دخالت دارد و اغلب بین اشخاصی تشکیل می‌شود که با یکدیگر آشنا هستند.
تمامی قوانین، انتقال آزادانه سهم‌الشرکه را منع کرده و آن را به تصویب اکثریت شرکا، منوط می‌کنند اما محدودیت مسئولیت شرکا به سهم‌الشرکه باعث شده است که برخی برای فرار از مسئولیت و جدا کردن امور شرکت از امور شخصی خود، به تشکیل چنین شرکت‌هایی مبادرت ‌کنند تا در صورتی که عملیات شرکت زیان‌آور باشد، متحمل زیان‌های وارده نشوند.
به این ترتیب برای کارهای کوچک که سرمایه زیادی نیاز ندارد و شرکا مایل نیستند اشخاصی از خارج وارد شرکت شوند، به جای شرکت سهامی، شرکا به تشکیل شرکت با مسئولیت محدود اقدام می‌کنند.
مخصوصاً که در اغلب کشور‌ها تشکیل شرکت سهامی مقید به شرایط و تشریفاتی است و اجازه مخصوص نیاز دارد، در حالی که تشکیل شرکت با مسئولیت محدود آزاد است و شرکا، آزادی عمل بیشتری برای ترتیب عملیات آن دارند و شرکای اصلی می‌توانند مدیریت شرکت را برای خود به طور نامحدود تأمین کنند و عملاً‌ همواره امور شرکت را در دست داشته باشند.

   اصول شرکت با مسئولیت محدود
۱- تصریح نوع شرکت در نام شرکت.
۲- محدودیت مسئولیت شرکا.
۳- آزاد نبودن انتقال سهم‌الشرکه.
۴- عدم انحلال شرکت در صورت فوت یا ورشکستگی شرکا.
۵- لزوم رعایت تشریفات زیاد‌تر؛ در صورتی که تعداد شرکا از ۱۲ نفر تجاوز کند.

   شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود و مدت آن
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجارتی است؛ با این توضیح که فقط می‌تواند برای امور تجارتی تشکیل شود.
تشکیل این نوع شرکت برخلاف شرکت سهامی، نیاز به تشریفات پیچیده‌ای ندارد، بلکه کافی است دو شریک وجود داشته باشند و سرمایه‌های نقدی و غیرنقدی خود را روی هم جمع کرده و تسلیم کنند تا شرکت تشکیل شود.
شرکت دارای اسم مخصوصی است که باید متضمن عبارت «با مسئولیت محدود» باشد؛ در غیر این صورت، در مقابل اشخاص ثالث، شرکت تضامنی محسوب می‌شود و تابع مقررات این نوع شرکت خواهد بود.
در مورد مدت شرکت، در قانون تجارت ایران ذکری به عمل نیامده و معمولاً شرکا در هنگام تشکیل شرکت، مدت آن را نامحدود قید می‌کنند.

خصوصیت‌های شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی موضوعاً تجاری است و به عبارت دیگر، موضوع فعالیت آن نمی‌تواند چیزی جز امور تجاری باشد. (ماده ۹۴ قانون تجارت) از این نظر شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی متفاوت است؛ به دلیل اینکه شرکت سهامی می‌تواند برای امور تجاری یا غیر تجاری تشکیل شود و به اصطلاح یک شرکت شکلا تجاری است. (ماده ۲ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷)

  وجوه افتراق و اشتراک شرکت‌های سهامی خاص و بامسئولیت محدود
۱- در شرکت با مسئولیت محدود، تعداد شرکا حداقل ۲ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ۳ نفر هستند.
۲- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص، یک میلیون ریال است.
۳- در شرکت سهامی خاص، حداقل ۳۵ درصد سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانک‌ها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ۶۵ درصد در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیر عامل اقراربه دریافت کند و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد.
۴- انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل در شرکت سهامی خاص اجباری اما در شرکت با مسئولیت محدود اختیاری است.
۵- مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال بوده که قابل تمدید است. در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود، مدیران شرکت برای مدت نامحدود انتخاب می‌شوند و نیز مخیر خواهند بود که مدتی برای مدیران در اساسنامه شرکت مقرر کنند.
۶- شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص سهل‌تر و در شرکت در مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت مشکل‌تر است.
۷- مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص، توسط هیات رییسه‌ای مرکب از یک رییس، دو ناظر و یک منشی که از بین سهامداران انتخاب می‌شوند، اداره می‌شود. در شرکت با مسئولیت محدود مجامع عمومی شرکت توسط هیات نظارت در صورتی خواهند بود که تعداد شرکای آن از ۱۲ نفر بیشتر باشد.
۸- در شرکت سهامی خاص و بامسئولیت محدود، شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
۹- سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی‌شود و شرکا فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات هستند.
۱۰- مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما باید سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارند. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به صورت موظف یا غیرموظف که از بین شرکا یا از خارج انتخاب می‌شوند، انجام وظیفه خواهند کرد.
۱۱- تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکا انجام خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می‌توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر کنند.
۱۲- حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام و در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.
۱۳- تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا صورت می‌گیرد و شرکا در این خصوص دارای مسئولیت هستند. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کار‌شناسان رسمی دادگستری خواهد بود.

پندار سیستم

   وجوه اشتراک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های سرمایه
وجه مشترک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت‌های سرمایه و به ویژه شرکت سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت تمامی شرکا محدود به میزان سرمایه آنها در شرکت است. محدودیت مسئولیت شرکا در این نوع شرکت، حتی از محدودیت مسئولیت شرکا در شرکت سهامی مطلق‌تر است. در حالی که در مورد مدیر شرکت سهامی ـ اعم از خاص یا عام ـ چنین نیست و ماده ۱۴۳ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ مقرر کرده است که در صورت ورشکستگی شرکتی به سبب اعمال مدیران یا در صورتی که پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تأدیه دیون آن کافی نیست و این امر ناشی از تخلف مدیر بوده است، دادگاه می‌تواند تمام یا قسمتی از بدهی پرداخت‌نشده شرکت به اشخاص ثالث را بر عهده مدیران قرار دهد.
البته در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز ممکن است مسئولیت مدیران مطرح شود اما چون قانون تجارت قاعده خاصی برای طرح چنین مسئولیتی پیش‌بینی نکرده است، اشخاص ذی‌نفع در هر مورد باید مطابق قواعد مدنی و به ویژه رژیم مسئولیت مدنی، علیه مدیر اقدام کنند که این موضوع مستلزم اثبات خطای مدیر و وجود رابطه علیت میان این خطا و زیان وارده به ذی‌نفع است.

  وجوه اشتراک شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص
شرکت با مسئولیت محدود و شرکت‌های اشخاص در مورد زیر از قواعد واحدی پیروی می‌کنند:
۱-  بر خلاف شرکت‌های سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود سهم‌الشرکه شرکا به آسانی قابل انتقال نیست؛ به این معنا که اولا حق شرکا که عنوان سهم‌الشرکه دارد، نمی‌تواند به صورت اوراق قابل انتقال در آید.
ثانیا انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص دیگر باید حتما با رضایت اکثر شرکا باشد، آن هم اکثریتی که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.
با توجه به آمره بودن این قاعده، شرکا نمی‌توانند خلاف آن را در اساسنامه شرکت پیش‌بینی کنند.
در این زمینه ماده ۱۰۲ قانون تجارت می‌گوید: «سهم‌الشرکه شرکا نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با اسم یا بی اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان به غیر منتقل کرد؛ مگر با رضایت عده‌ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.»
۲-  در مورد شرکت‌های با مسئولیت محدود، مقرراتی خاص در قانون پیش‌بینی شده است که نشان از اهمیت شخص شرکا در این نوع شرکت‌ها دارد؛ امری که در مورد شرکت‌های سهامی مصداق ندارد.
از جمله اینکه تمام شرکا باید اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود را امضا کنند و ممکن است‌ گاه شرکا مسئولیت تضامنی پیدا کنند؛ مانند موردی که نام شرکت متضمن نام یکی از شرکا است که در این صورت شریک مزبور مسئولیت تضامنی خواهد داشت. (مفاد ماده ۹۵ قانون تجارت) اگرچه ورود اشخاص جدید به شرکت با مسئولیت محدود منع نشده است، تصمیم راجع به آن با توجه به اطلاق ماده ۱۰۶ قانون تجارت با تصمیم اکثریت (دارندگان) لااقل نصف سرمایه اتخاذ می‌شود.
علاوه بر این تصمیم راجع به تغییر اساسنامه شرکت نیز باید با تصمیم اکثریت عددی شرکایی که لااقل سه ربع سرمایه را دارا هستند، به عمل آید، مگر آنکه در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد (ماده ۱۱۱ قانون تجارت)
۳- مانند دیگر شرکت‌های اشخاص، قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است. این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت نسبت به شرکت‌های سهامی است. چرا که در شرکت‌های سهامی، قانون، بسته به مورد، حداقل سرمایه را پیش‌بینی کرده است. اما در شرکت با مسئولیت محدود، حقوق اشخاص ثالث لااقل از این نظر حفظ می‌شود که سرمایه شرکت ـ که البته می‌تواند مبلغ کمی باشد ـ باید کلا تقویم و تسلیم شود؛ در غیر این صورت شرکت تشکیل نمی‌شود.
در این زمینه، قانونگذار در ماده ۹۶ قانون تجارت، مقرر کرده است که «شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.» این امر در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می‌کند (مفاد ماده ۱۱۸ قانون تجارت) و شرکا نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند.

  محاسن شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی
شرکت سهامی عام با حضور حداقل پنج سهامدار (مدیر) و شرکت سهامی خاص با حداقل سه سهامدار تشکیل می‌شود؛ در حالی که شرکت با مسئولیت محدود با حداقل دو شریک تشکیل می‌شود.
حداقل سرمایه در شرکت سهامی عام، پنج میلیون ریال و در شرکت سهامی خاص، یک میلیون ریال به اضافه تکالیف حداقل ۳۵ درصد سرمایه نقدی است اما در شرکت با مسئولیت محدود بدون ارائه مدارک تودیع سرمایه، صرفا اقرار موسسین به میزان سرمایه و پرداخت به صندوق شرکت یا هیات مدیره کفایت می‌کند. در واقع قانونگذار حداقل و حداکثری برای سرمایه شرکت مقرر نکرده است و این نقیصه موجب تضعیف حقوق طلبکاران این نوع شرکت می‌شود چرا که عمده تضمین طلب طلبکار، سرمایه شرکت است. بنابراین لازم است که حداقل سرمایه مشخص و به میزانی باشد که تا حدودی پاسخگوی طلب طلبکاران باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود یک یا چند مدیر موظف یا غیر موظف که ممکن است از خارج از شرکا هم باشند برای مدت محدود یا نامحدود اداره شرکت را برعهده می‌گیرند (ماده ١٠۴ قانون تجارت) در صورتی که در شرکت سهامی عام حداقل پنج نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل سه مدیر برای مدت حداکثر ٢ سال انتخاب می‌شوند. (ماده ٣ و ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت و ماده ١٠٩ قانون تجارت)
قلمرو آگهی‌ها در شرکت‌های سهامی با توجه به مواد ٩٧ و ٩٨۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت، وسیع‌تر از شرکت با مسئولیت محدود است. (ماده ٢٠ قانون تجارت)

  معایب شرکت با مسئولیت محدود در مقایسه با شرکت سهامی
اگر چه تمام سهم‌الشرکه شرکت، باید در شرکت با مسئولیت محدود در بدو تاسیس پذیره‌نویسی و پرداخت شود اما این پرداخت ممکن است صوری باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود ورقه‌ای به نام سهم‌الشرکه صادر نمی‌شود و نیز این سهم‌الشرکه نمی‌تواند به صورت اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از با نام یا بی‌نام صادر شود اما در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام کاملا آزاد بوده و در شرکت سهامی خاص این نقل و انتقال ممکن است فقط مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی سهامداران شود.

  چگونگی انحلال شرکت با مسئولیت محدود
شرکت با مسئولیت محدود مانند سایر انواع شرکت در این موارد منحل می شود:
الف- اگر موضوع و هدفی که شرکت برای انجام آن تشکیل شده است، غیرممکن شده یا آن موضوع انجام شده باشد.
ب- وقتی برای شرکت مدت معینی تعیین شده باشد و آن مدت به اتمام برسد.
پ- در صورتی که همه شرکا تصمیم بر انحلال شرکت بگیرند.
ت- در صورتی که به هر علتی، از شرکای شرکت تنها یک نفر باقی بماند.
ث- در صورتی که شرکت ورشکست شود.
در مواردی که ذکر شد، در صورت وقوع هر یک از موارد فوق، شرکت منحل خواهد شد. اما برخی علل نیز در موارد خاصی باعث انحلال شرکت با مسئولیت محدود خواهد شد:
الف- اگر عده‌ای از شرکای شرکت که سهم‌الشرکه آنان از نیمی از سرمایه شرکت بیشتر باشد، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند.  این اکثریت شامل اکثریت عددی شرکا نیست و حتی در صورتی که فقط یک نفر از شرکا که بیشتر از ۵۰ درصد از سرمایه شرکت را دارا باشد، چنین تصمیمی بگیرد، شرکت منحل خواهد شد، حتی در صورتی که تعداد شرکای شرکت بسیار زیاد باشد و آنها موافق انحلال شرکت نباشند.
ب- اگر به علت ضررهایی که به شرکت وارد شده است، نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا از دادگاه تقاضای انحلال کند، در صورتی که دادگاه دلایل متقاضی را قابل پذیرش بداند و بقیه شرکا هم حاضر نباشند سهم شریک را که در صورت انحلال به او می‌رسد، پرداخت کرده و او را از شرکت خارج کنند، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
پ – اگر یکی از شرکا فوت کند؛ در صورتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد که فوت یکی از شرکا باعث انحلال شرکت شود.

  تصفيه شرکت با مسئوليت محدود
هر شرکتی از جمله شرکت با مسئولیت محدود باید پس از انجام مراحل انحلال از طریق اداره ثبت شرکت‌ها، امر تصفیه شرکت را انجام دهد.
نکات زیر درباره تصفیه شرکت مسئولیت محدود قابل توجه است:
امر تصفیه در شرکت‌های با مسئولیت محدود وظیفه مدیران شرکت است؛ مگر در صورتی که در اساسنامه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. (مدیران شرکت می‌توانند در صورت‌جلسه انحلال، یکی از اعضای شرکت را به عنوان مدیر تصفیه معرفی کنند.) در مورد اموری همچون صلح و تعیین داور، مدیر تصفیه وقتی حق انجام این امور را دارد که در اساسنامه یا توسط اعضای مجمع عمومی، به او این اجازه داده شده باشد. برای تقسیم دارایی شرکت بعد از انحلال، لازم است که انحلال شرکت قبلا در روزنامه رسمی اعلام شده و سه بار در یکی از جراید آگهی شده باشد و ضمنا یک سال نیز از تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه گذشته باشد.
در صورتی که خلاف این قاعده عمل شود، مدیر تصفیه مسئول ضرر و زیان طلبکارانی که موفق به وصول طلب خود نشده‌اند، خواهد بود.

منبع:روزنامه حمایتمحل تبلیغ شما

49 نظرات
 1. ابراهیمی می گوید

  با سلام ما یه شرکت با مسئولیت محدود داریم با دونفر اعضا .شریک من میخواهد از شرکت جدا شود و تصمیم به انحلال شرکت داره و من بخاطر هزینه ها نمیخوام منحل شود.تصمیم گرفته ایم که یک نفر جایگزین ایشان کنم و شریکم سهام را واگذار کنند .در حالی که ایشان ریسس هیت مدیره و من مدیر عامل هستم .حال روند اداری چگونه هست
  باید صورت جلسه هیت مدیره برگزار و شخص جدید به عنوان شخص هیت مدیره انتخاب شود
  نقل و انتقال سهام باید در دفاتر اسناد رسمی تنطیم شود یا همان صورت جلسه کافی هست؟

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما صورتجلسه ای مبنی برمجمع عمومی شرکا تنظیم و با رضایت ایشان , سهم الشرکه وی را به فرد جدید واگذار میکنید.وقتی فرد جدید به عنوان شریک انتخاب شد , درصورتجلسه هیات مدیره سمت خودتان و ایشان را مشخص میکنید. توجه کنید که در شرکت مسئولیت محدود سهامی درکار نیست .

 3. عليرضا غفاري می گوید

  سلام در يك شركت با مسئوليت محدود با دو نفر شريك كه يكي رئيس هيئت مديره است و ديگري مدير عامل و نائب رئيس. اگر حق امضا اوراق بهادار با مدير عامل (به تنهايي) و مهر شركت باشد و شركت ضرري بكند كه از سرمايه شركت بيشتر باشد چه كسي مسئول پرداخت مازاد بدهي است؟؟؟؟

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در شرکت مسئولیت محدودتعهد هر نفر نسبت به سرمایه وی درآن شرکت است و صرف اینکه چکهاباامضا مدیرعامل بوده مانعی در این تعهد قانویی نیست چراکه تعین همین امضاها هم با صورتجلسه هیات مدیره بوده است.

 5. محمدرضا می گوید

  سلام در یک شرکت مسئولیت محدود اگر تصمیم به خروج یکی از اعضای هیئت مدیره که جز شرکا نیست و اضافه کردن فردی دیگر به شرکت باشد آیا میتوان هر دو را در یک صورتجلسه انجام داد. میشه در مورد روندش توضیح بدین؟ آیا نیاز به تنظیم صورتجلسه دیگری برای تعیین سمت اعضای هییت مدیره می باشد؟

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  عضوی که شریک نیست چطور عضو هیات مدیره شده؟

 7. ایاتی می گوید

  با سلام
  در یک شرکت با مسوولیت محدود، انصراف مدیرعامل چه مراحلی دارد؟
  با ابن توضیح که مدیر عامل کلا از عضویت در شرکت نیز انصراف می دهد.
  و چه مدت زمانی جهت انجام و ثبت این عملیات لازم است؟
  پیشاپیش از توضیحاتتون سپاسگزارم

 8. ﺑﺎﺑﻚ ﺻﻔﺮﻱ ﭘﻮﺭ می گوید

  ﺑﺎ ﺳﻼﻡ ﺑﺮاﻱ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺩاﺧﻠﻲ ﺁﻳﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺯ ﺩاﺭﻡ ﻳﺎ ﻧﻪ. – و اﺯ ﭘﺪﺭﻡ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﻧﺸﺴﺘﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﺢ اﺳﺖ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻥ ﺑﺎﺯﺭﺱ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻢ

 9. ابولفضل مرادیان معروفی می گوید

  با سلام وخسته نباشید
  ببخشید من یه شرکت با مسئولیت محدود ثبت کردم میخوام برا کارهای شرکت اضافه کنم چی کار باید بکنم و هزینش چقدر میشه؟

 10. آبتین می گوید

  سلام،ما یک شرکت با مسولیت محدود داریم،که ۳ نفر عضو دارد،حال بین اعضا اختلاف افتاده و دونفر از اعضا تصمیم به تغییر هیئت مدیره گرفته اند و میخواهند فردی که رئیس هیئت مدیره و صاحب امضا بصورت مشترک با مدیر عامل است را عزل و تصویب کنند که تمامی اسناد و اوراق بهادار شرکت تنها با امضا مدیر عامل باشد،لذا میتوانند با تنظیم صورتجلسه ای که با حضور اکثر شرکا تشکیل شده چنین تصمیمی بگیرن،اگر جواب مثبت هست به چه نحوی بایست انجام گردد. لطفا در صورت امکان جواب را به ایمیل نیز ارسال بفرمایید،با تشکر

 11. بهزوز می گوید

  برای تمدید دوباره شرکت با مسئولیت محدود باید چه مجمع ای تشکیل داد و متن صورتجلسه را چه جوری باید نوشت باتشکر

 12. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شرکت برای دوره ی مشخصی تشکیل شده؟

 13. مهسا رویان می گوید

  سلام
  من و شریکم یک شرکت مسئولیت محدود تاسیس کرده ایم. حالا برای توسعه شرکت نیاز مند به جذب سرمایه گذار هستیم.
  سوال اول: سرمایه گذار از ما می خواهد که شرکت را به سهامی خاص تغییر دهیم، آیا این امر امکان پذیر هست؟
  سوال دوم: تعیین سهم سرمایه گذار در شرکت مسئولیت محدود به چه صورت تعیین خواهد شد؟
  با تشکر

 14. رویا ر می گوید

  اگر یک شرکت مسئولیت محدود دچار ضرر و زیان شود و این زیان از میزان سرمایه شرکا بیشتر باشد وضعیت چگونه خواهد بود.واین درصورتی است که مدیر عامل امضا دارست و بدون هماهنگی با دیگر مدیران چک صادر کرده است

 15. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همه کسانی که شریک هستند به نسبت سرمایه شان مسئول هستند.
  بحث تخلفات مدیرعامل ارتباطی با مسئولیت شرکا ندارد.

 16. میترا می گوید

  سلام.ما یک شرکت با مسیولیت محدود داریم که هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و قصد افزایش سرمایه به میزان قسمتی از هزینه های انجام شده برای دارایی در جریان تکمیل داریم میخواستم بدونم ثبت حسابداری این افزایش سرمایه به چه صورت ؟ و تا کنون تمام مخارج از محل جاری شرکا انجام شده و آیا سمت بدهکار ثبت افزایش سرمایه میتونه جاری شرکا باشه یا خیر؟ممنون

 17. lمهدی می گوید

  سلام . یک شرکت با مسئولیت محدود داریم . آیا می توانیم یک شرکت حقوقی را به عضویت هیئت مدیره خود اضافه کرده و افزایش سرمایه دهیم به صورتی که شرکت مذکور دارنه ۱۵ درصد سهم الشرکه باشد؟

 18. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله در قالب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می توانید سرمایه شرکت را افزایش دهید و ایشان را به عضویت هیات مدیره انتخاب کنید منتها قاعدتا سرمایه ی اضافه شده ایشان به نرخ بیشتری خواهد بود.

 19. جواد می گوید

  با سلام من شش سال پیش مدرکمو به یکی از اشنایان برای ثبت شرکت با مسولیت محدود به امانت دادم و در ثبت اسناد هم امضا کردم حالا بعداین مدت برای یه کارگر شرکت اتفاق افتاده و ۵۰۰ میلیون دیه برای شرکت اومده حالا من که تو این شرکت فقط یه شریک بدون هیچ سمت و سودی بوده ام باید در این مورد متحمل زیان باشم یا نه سهم من از شرکت۶۰۰ هزار تومانه

 20. جواد می گوید

  سلام
  الان که میخوام مدرکمواز شرکت بیرون بیارم تهدید کردن در صورت عدم همکاری باید قسمتی از دیه را پرداخت کنم

 21. آرنا می گوید

  شرکت با مسئولیت محدود بین دونفر .سهام پنجاه درصد بین دونفر.حق امضا با دونفر.رئیس هیات مدیره کارمند رسمی دولت.یکصد هزار تومان سهام ثبت شده در اساسنامه-ماشین خودرو بنام شرکت اما در اساسنامه ثبت نشده- عدم فعالیت شرکت به مدت دو سال و اعلام به اداره دارایی-
  اینجانب رئیس هیات مدیره با توجه به اینکه کارمند دولت هستم و بعلت مشکلات و اختلافاتی که با مدیر عامل دارم حاضر به ادامه فعالیت نیستم و از دادگاه تقاضای انحلال کردم تا ماشین را فرخته و سهم خود را بردارم.قاضی ادله را کافی ندانسته و درخواست را رد کرده.به دنبال را ه حلی برای انحلال شرکت هستم.لطفا راهنمایی کنید.وکلا نتوانستن فعلا راهی پیدا کنند.

 22. فرشته می گوید

  سلام
  از سوال های دوستان گرام راضی بودم و یه مساله ای رو شک داشتم برطرف شد.چون نمی دونستم در شرکت مسئولیت محدود سهام در کار نیست و به اداره بیمه مراجعه کرده بودم و میخواستن جریمه کنن

 23. فرشته می گوید

  سلام
  شما باید ببینید با این امضا چه حق و سمتی به شما داده شده

 24. فرشته می گوید

  سلام
  شما نمی تونی شرکت را منحل کنی اما می تونی از شرکت خارج بشی یا شرکت را به کسی بفروشی حتی اگر شریکت راضی نباشه و چیزی را امضا نکنه شما می تونی براش دعوت نامه بفرستی و قسمتی از سهام که مربوز به شما هست را بفروشی

 25. فرشته می گوید

  قبلا امکان تغییر شرکت به سهامی خاص بوده الان نه
  دوم تعیین سرکمایه گذار یعنی ورود شریک جدید

 26. مهدی می گوید

  با سلام
  اینجانب سهامدار شرکت مسولیت محدود میباشم مدیر عامل شرکت به اتفاق رییس هیيت مدیره ۲۰ سال پیش اموال و دارایی های شرکت را که به منظور تولید ابزار آلات بوده را بدون اعلام به سهامداران فروخته و املاک شرکت را نیز از حالت صنعتی خارج وبصورت تجاری نموده و به اشخاص ثالث اجاره میدهند لازم به توضیح است که هیچگونه انحلالی نیز در اداره ثبت صورت نگرفته است و هیچگونه لیستی مبنی بر سود و زیان و تراز مالی نیز تا کنون ارايه ننموده اند هرچند سال یک بار نیز اداره دارایی شرکت را جریمه مینماید و اقدام به پرداخت جریمه مینمایند ولی به سهامداران تا کنون مبلغی پرداخت ننموده اند . فقط یکی از املاک شرکت که در ۲۰ سال پیش تا کنون به نام شرکت ثبت شده ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد حال من میتوانم از مدیر عامل و رییس هیت مدیره به صورت کیفری شکایت نموده و در خواست سود و زیان ۲۰ ساله را بنمایم؟

 27. احمد می گوید

  با سلام
  بنده و شریکم شرکتی با مسئولیت محدود ثبت کردیم که میزان سهم الشرکه ۵۰ ۵۰ میباشد حال بنده قادر به شراکت نیستم و میخواهم از شرکت بیام بیرون یا شرکت را منحل کنم اما شریکم چیزیرو امضا نمیکه ،چطور میتوانم خودم را از این شرکت خلاص کنم ؟
  با تشکر فراوان از راهنمایی شما

 28. آرش می گوید

  سلام شركتي در سال ٨٩ ثبت كرديم و به بهره برداري نرسيد و كاري در خصوص شركت انجام نداده و اظهارنامه هم هيچ يك از سالها ارسال نكرديم حال مشمول جريمه ميشويم؟

 29. داودی می گوید

  سلام م ما در شرکت با مسولیت محدود قسمتی از زیان انباشته شرکت را بحساب شرکا که بستانکار بودند منظور کردیم . حالا دارایی میخواهد مبلغ انتقالی را بحساب سود شرکت منظور کند . راه حل چیست وآیا نظریه یا ماده قانونی دراین مورد وجود دارد که دارایی به آن استناد کند. ممیز میگوید نظریه حسابرسی است

 30. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  زیان انباشته شما متکی به دفاتر و مورد تایید ممیز قرارگرفته است؟

 31. مانی می گوید

  با سلام. در شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر شریک (الف و ب) و همان دو نفر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل(شخص الف) هستند، یکی از اعضای هیئت مدیره(شخص ب) (عضو هیئت مدیره و نه مدیرعامل) برای واگذاری تمام سهم الشرکه و سمت خود به شخص دیگری که در شرکت کارمند (شخص ج) است چه مراحلی باید طی شود و چه صورتجلساتی باید تهیه شود؟ لازم به ذکر است که شخص (ب) بعنوان کارمند شرکت ادامه فعالیت خواهد داد. در ضمن آیا نیاز به مکاتبه با سازمان های تامین اجتماعی و دارایی می باشد یا خیر؟
  در ادامه پرسش قبلی، برای شخص (ب) تا چند مدت باید بعنوان کارمند (نه عضو هیئت مدیره) بیمه واریز شود تا بتواند برای بیمه بیکاری اقدام نماید؟سپاسگزارم

 32. آرمین می گوید

  با سلام. عذر میخوام اگه نماینده ی یک شخص حقوقی عضو هیئت مدیره شرکت با مسئولیت محدود که پای صورت جلسه تغییرات رو امضا کرده از ارایه مدرک نمایندگی با قصد ایذا خودداری کنه و مرجع ثبت شرکتها این رو نقص بدونه چاره چیه؟ سپاس

 33. محمد می گوید

  با سلام
  یک سال است که من مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود با سهام ۵۱ درصدی پدرم شده ام
  تا قبل از این پدرم نماینده تام الاختیار شرکت بوده و مدیر عامل حق امضا هم نداشت
  ولی از یک سال گذشته تا الان من حق امضا و .. را دارم
  حال با رو شدن مالیات سالهای گذشته و جریمه بیمه ، که به بالغ بر ۱۵ میلیون شده و مربوط به قبل از مدیریت بنده می باشد و عدم پرداخت توسط پدر که سهام دار شرکت هم می باشد بنده تصمیم به استعفا از شرکت و حتی منحل کردن شرکت گرفته ام

  حال بدهی شرکت به بیمه و مالیات به عهده کیست ؟
  آیا ثبت شرکت جدید به مدیر عاملی خودم مشکلی ایجاد نمی کند؟
  استعفا و طی مراحل قانونی انحلال شرکت فعلی باید انجام شود یا می توان همزمان شرکت جدید با اعضا و سهام داران جدید به مدیریت خودم هم ثبت شود؟

  با تشکر از راهنمایی و توضیحات شما

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازقرار درشرکتهای مسئولیت محدود هرکس به نسبت سهام مسئول تسویه بدهی هااست و اگر کار به مراحل اجرابرسد این نسبت وضعیت تسویه بدهی های شرکت را مشخص میکند.
  تاجایی که میدانم یک نفر دردو شرکت نمی تواند تصدی مدیرعاملی داشته باشد وبه نظرم در خصوص شرکتهای مشابه شما هم نافذ است.

 35. سامان .ر می گوید

  باسلام
  شرکتی هستیم دانشبنیان و مسئولیت محدود
  میخواستم سهام خودرا بفروش برسانم
  با چه روشی میتوانم بدونه دردسر سهام خودم را واگذار کنم؟
  باتشکر

 36. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  شما سهم الشرکه دارید و سهامی برای واگذاری ندارید لذا بایدبارضایت سایر شرکا ، سرمایه خود را به شخص دیگری واگذار کنید.

 37. فرمان حیدرنژاد می گوید

  سلام ،.من.یک.شرکت با مسولیت محدود دارم و.میخواهم.ان رتبه سهامی خاص تعغیر بدم مراخل مارش چطوره و از کجا بلید شروع کنم

 38. کیانی می گوید

  با سلام
  شرکتی با مسئولیت محدود داشتم چندین سال پیش منحل کردم.آیا همان شرکت را میتوان مجددا دایر کرد یا خیر.
  با تشکر

 39. بابک می گوید

  با سلام
  آیا امکانش هست عبارت ” با مسولیت محدود ” در مهر شرکت نباشه
  چون میخوام اسم شرکتم به انگلیسی نوشته بشه و عبارت فارسی نداشته باشه
  با تشکر

 40. مهدیه می گوید

  سلام خسته نباشید شرکتی با مسئولیت محدود ۲سال پیش افتتاح شد سال گذشته به دلیل عدم فعالیت مالیات اش صفر رد شد در سال جاری شرکت به دلیل عدم فعالیت منحل کردیم می خواستم ببینم بحث مالیات اش چی میشه؟

 41. محمد بیابانگرد می گوید

  سلام وعرض ادب
  آیا انحلال شرکت با مسئولیت محدود منوط به پرداخت وتسویه حساب مالیات سالهای قبل میباشد ؟ به بیان دیگر اینکه میتوان صورتجلسه انحلال را به ثبت رساند و محل دفتر شرکت که کاربری تجاری دارد را از زمان انحلال به بعد در قالب یک فروشگاه شخص حقیقی اداره نمود ؟ یا مفاصا حساب دارایی لازمه تغییرات فوق الذکر میباشد؟
  با سپاس فراوان

 42. علی می گوید

  باسلام. من در یک شرکت مسئولیت محدود به اندازه ۲۰ درصد سهام دار هستم. ایا بدون اینکه من بخوام اعضای دیگه میتونن نسبت به حذف من اقدام کنند؟

 43. آقایاری می گوید

  با توجه به ماده ۱۰۴ ق ت هیات مدیره در شرکت با مسئولیت محدود می تواند خارج از سهامداران باشد .

 44. حمید فکوری می گوید

  باسلام
  با توجه باینکه مطابق ماده ۱۰۴ قانون تجارت اداره شرکت میتواند از طریق مدیر موظف وغیر موظف انجام پذیرد سئوال اینستکه:
  شریکی در شرکت بامسئولیت محدود با سند رسمی کلیه سهام خود را با رضایت شرکا منتقل میکند آیا شرکا میتوانند شریک انتقال دهنده سهام را کماکان عضو هیئت مدیره تعیین کنند(نه مدیر عامل) در صورتیکه پاسخ مثبت است لطفا ماده قانونی آن را اعلام کنید با تشکر فکوری

 45. احمد می گوید

  سلام من مخوام یه شرکت با مسولیت نامحدود ثبت کنم کار من عمرانی هست ایا متونم با شرکت مسولیت نا محدود در مناقصات دولتی شرکت کنم یا باید شرکت سهام خاص ثبت کنم ممنون میشم راهنمایی کنید

 46. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  جهت شرکت در مناقصات ، کسب رتبه و پایه و گواهی صلاحیت پیمانکاری ملاک است نه نوع شرکت لذا از سازمان برنامه بودجه پیگیری کنید که مانعی برای اعطای این سوابق به شرکت شما نداشته باشند.

 47. مهدی گرجی می گوید

  سلام خداقوت
  میخوایتم بدونم صورتجلسه انتقال سهم الشرکه وخروج شریک باصورتجلسه نفر جایگزین شریک درهیئت مدیره میتونه باهم دریک صورتجلسه بیاد؟

 48. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله مشکلی نیست چون موضوع خروج وورود شریک باید ثبت شود.

 49. حمید می گوید

  سلام
  من عضو هیات مدیره خارج ازشرکا یک شرکت با مسوولیت محدود هستم و پروانه اشتغال نظام مهندسی بنده در اختیار این شرکت هست، برای خارج شدن از هیات مدیره و آزاد شدن پروانه اشتغال از شما راهنمایی میخوام، لازم به ذکر است صاحبان شرکت در ای زمینه بابنده همکاری نمیکنند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.