نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۲۴/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۱۱/۷(نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه)

2 6,224

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه، بدينوسيله مقرر مي دارد:

پندار سیستم

مفاد بخشنامه مذکور و ترتيبات اجرائي مندرج در آن براي اظهارنامه هاي عملکرد سال ۱۳۹۲و به بعد نيز جاري خواهد بود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 


محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. بهنام اقبالي كارشناس حسابداري می گوید

    باسلام
    بنده به عنوان يك مشاورمالياتي كه حدوديازده سال است(درشهراصفهان وديگراستانها) امورمالياتي چندين شركت راعهده بوده وهستم اين اقدام جناب آقاي دكترعسكري رايك تصميم حرفه اي وتاثيرگذارميدانم وازايشان كمال تشكررادارم واين تصميم آقاي دكترعسكري نشان دهنده آن است كه ايشان ازبطن امورمالي ومالياتي كشورآگاهي لازم رادارد.لازم به ذكراست برخي اشتباهات دراظهارنامه ماياتي برخي شركتهاكاملاسهوي ميباشدمثلايك شركت تهيه وتنظيم اظهارنامه سال۹۱خودرابه يك حسابدارمحول نموده تاصورتهاي مالي آن شركت راتنظيم نمايدو به هردليلي شركت وياحسابداربه نسخه اظهارنامه سال۹۰دسترسي ندارندواينجاحسابداردركارخودمردداست كه مثلااموالي براي آن شركت ثبت كندياخير؟؟وبه عنوان مثال حسابدارتصميم ميگيردكه براي شركت اموالي ثبت نكنددرصورتيكه حسابدارسال۹۰مثلايك ميليارداموال ويادارايي ثابت ثبت نموده است(درصورتيكه عملانه هيچ دارايي اي به نام شركت سندنخورده وفقط وفقط حسابدارسال۹۰سليقه اي يك عدديك ميلياردريالي به حساب دارايي ها دراظهارنامه ثبت نموده) ووقتي اظهارنامه سال۹۱براي رسيدگي به مميزمربوطه ارجاع ميشودمميزمحترم اظهارنامه هاي سال۹۰و۹۱رامقايسه ميكندودراولين مرحله يك ميليون ريال فروش رادرهشتاددرصدضرب ميكندوماليات ۲۵درصدراحساب ميكنددرصورتيكه اساساشركت چنين دارايي اي رانداشته ونه دردفتراسنادرسمي به نام خودانتقال داده است وفقط وفقط حسابدارسال۹۰به سليقه خودوبه خاطراينكه گردش ترازنامه رابالانشان دهدچنين دارايي راباعدديك ميلياردثبت نموده) ولي وقتي درترازسال بعدمنعكس نميشودماليات سنگيني رابراي شركت ايجادميكندبنابراين ازآقاي دكترعسكري درابتداكمال تشكرراداريم كه چنين اقدام تاثيرگذاري راانجام داده اندوبازهم ازازايشان تقاضامنديم نسبت به اصلاح اينگونه اشتباهات به شركتهاوموديان بيشتركمك كنندتابااينگونه اقدامات شايسته هم شركتهارغبت بيشتري به كارواشتغال داشته باشندوهم اين الگوي فوق العاده درسايردستگاههامدنظرقرارگرفته ونهادينه شود.براي آقاي دكترعسكري وهمه دلسوزان اين مرزوبوم آرزوي سعادت وبهروزي داريمََ

  2. حیدری می گوید

    سلام حسابدار من اومده و نزدیک چند میلیارد د برگشت فروش رو ثبت نکرده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.