نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۳(نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي مؤديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه مالياتي)

0 4,817

حسابداراپ

به قرار اطلاع واصله، برخي از مؤديان اعلام داشته اند که در زمان تکميل و ارسال اظهارنامه مالياتي الکترونيکي عملکرد سال ۱۳۹۱، سهواً برخي از اقلام اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه را اشتباهاً بيش از مبلغ واقعي ابراز نموده اند که اين امر موجب گرديده فروش، درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي اين گونه مؤديان با اختلاف فاحشي نسبت به واقعيت امر و يا سنوات قبل در سيستم درج گردد لذا بدينوسيله مقرر مي دارد:

مأموران مالياتي رسيدگي کننده به اظهارنامه اينگونه مؤديان با بررسي کامل دفاتر و اسناد و مدارک ابرازي يا بدست آمده حسب مورد و ملحوظ نظر قرار دادن درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي يا تعيين شده سنوات قبل و همچنين ميزان فعاليت مؤدي در سال مورد رسيدگي و در اجراي مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم و فارغ از مقررات تبصره ۲ ماده ۲۱۰ قانون مذکور،درآمد مشمول ماليات واقعي اينگونه از مؤديان را بر اساس موارد مذکور به قرار ذيل تعيين نمايند.
۱- کميته اي مرکب از يک نفر از معاونين مالياتي اداره کل(دبير کميته)، نماينده دادستاني انتظامي مالياتي،مسئول حراست اداره کل و رئيس امور مالياتي رسيدگي کننده به پرونده تشکيل گردد.
۲- مأموران مالياتي رسيدگي کننده به پرونده مؤديان مذکور پس از بررسي و تطبيق موارد در صورت احراز اشتباه مؤديان و حسب درخواست مؤدي مبني بر اصلاح اشتباه مي بايست مراتب را طي فرم پيوست به رئيس اداره امور مالياتي ذيربط گزارش نمايند.
۳- رئيس اداره امور مالياتي ذيربط با انجام بررسي هاي لازم و در صورت احراز اشتباه در تکميل اظهارنامه مالياتي توسط مؤدي،مراتب را جهت طرح در کميته ارسال نمايد.
۴- کميته مذکور پس از بررسي اسناد و مدارک مربوط و در صورت احراز اشتباه،مراتب را به اداره امور مالياتي اعلام مي نمايد.

پندار سیستم

۵- مأموران مالياتي رسيدگي کننده به پرونده هاي مالياتي، با عنايت به صورتجلسه کميته مذکور حسب مقررات تبصره ۲ ماده۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات واقعي مؤدي با رعايت مقررات مربوط اقدام نمايند.
در خصوص اينگونه پرونده ها که در مراحل دادرسي مالياتي مطرح باشند، هيأت هاي حل اختلاف مالياتي راساً اختيار کميته مذکور را داشته، لذا به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهند نمود.
لازم به توضيح است در صورتيکه اين قبيل مؤديان از اطلاعات مندرج در اظهارنامه مالياتي که به صورت الکترونيکي ارسال شده است،متعاقباً نسبت به تسليم اظهارنامه مطابق اسناد و مدارک و به صورت دستي و با اصلاح اشتباه فوق در موعد مقرر اقدام نموده اند اطلاعات ارائه شده در اظهارنامه تسليم شده به صورت دستي و ملاک عمل مي باشد.
بديهي است مأموران مالياتي رسيدگي کننده و همچنين مسئولان موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالياتهاي مستقيم در هر مورد که اجراي تبصره ۲ ماده ۹۷ امکان پذير باشد،مکلف به اجراي حکم تبصره مذکور خواهند بود.
 
علي عسکري
 رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.