حسابان وب

انتشار پنج استاندارد بین المللی بخش عمومی

0 474
آکادمی محسن قاسمی

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پنج استاندارد شامل استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره ۳۴ (IPSAS 34) با عنوان «صورتهای مالی جداگانه»، شماره ۳۵ با عنوان «صورتهای مالی تلفیقی»، شماره ۳۶ با عنوان «سرمایه گذاری در واحدهای وابسته و مشارکتهای خاص»، شماره ۳۷ با عنوان «ترتیبات مشترک» و شماره ۳۸ با عنوان «افشای منافع در سایر واحدها» را منتشر کرده است.این استانداردها جایگزین الزامات کنونی در استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره های ۶، ۷ و ۸ خواهند شد.

فینتو

 منبع:حسابرس به نقل از IFACارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.