نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۸۳/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۷/۲۷(شمول ماليات برارزش افزوده بر مکمل‌هاي غير دارويي)

0 1,295

حسابداراپ

پيرو بخشنامه­ هاي شماره ۹۱۵۵مورخ ۵/۷/۱۳۹۰، شماره ۶۱۱۰/۲۶۰/د مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۱، شماره ۵۱۷/۲۶۰/د مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ ،۱۴۳۶/۲۶۰/د مورخ ۱۷/۴/۹۲، شماره ۲۶۸۵ /۲۶۰/د مورخ ۶/۷/۱۳۹۲ و شماره ۳۳۷۶/۲۶۰/د مورخ ۶/۸/۱۳۹۲، حسب اعلام سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکي به موجب نامه شماره ۴۴۷۶۲/ ۶۶۵ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ :


«صرفاً آندسته از فرآورده ها که به عنوان فهرست دارويي کشور تصويب ومنتشر مي گردد مشمول معافيت از ماليات برارزش افزوده مي باشد وفهرست‌هاي ارسالي توسط مديران قبلي سازمان غذاودارو تحت عنوان مکمل فاقد مصوبه بوده و مبناي معافيت از ماليات بر ارزش‌ افزوده نخواهدبود.» لذا کليه مکمل هاي (غيردارويي) که از تاريخ (۱/۱/۱۳۹۰‌) لغايت حال وارد کشور شده مشمول پرداخت ماليات وعوارض مي باشد.

بنابراين ضرورت دارد مأموران مالياتي درموقع رسيدگي به پرونده هاي ماليات برارزش افزوده واردکنندگان مکمل‌هاي غيرداروئي، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و در چارچوب مقررات، ماليات وعوارض را با توجه به آخرين نظريه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي (نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳) مورد مطالبه قراردهند.

پندار سیستم

شايان ذکر اينکه مراتب مذکور به موجب نامه شماره ۴۶۳/۲۶۰/ص مورخ ۶/۵/۱۳۹۳ (تصوير پيوست‌) براي معاون محترم امور گمرکي، گمرک جمهوري اسلامي ايران ارسال شده است.


عليرضا طاري بخشمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.