نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۴۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۲(پذيرش استهلاک قراردادهاي B.O.T و Buyback براي مجريان ايراني طرحهاي مذکور)

0 1,944

حسابداراپ

در اجراي مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره ۴۴۵۶/۲۰۰ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۳ اين سازمان و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به شرح نامه شماره ۴۹۶۳۳ مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ مشاور محترم وزير و مدير کل دفتر وزارتي، بدينوسيله اعلام مي دارد:

استهلاک هزينه هاي حايز شرايط مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم که در قراردادهاي ساخت،بهره برداري و واگذاري (B.O.T) و بيع متقابل(Buyback) از سوي مجريان ايراني طرح به عنوان هزينه هاي پروژه يا دارايي سرمايه اي ثبت مي گردد به نسبت درآمد هر سال و يا به نسبت سنوات دوره بهره برداري، به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد پذيرش خواهد بود.

پندار سیستم


علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.