نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۳۱(ماليات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ)

0 859

حسابداراپ

به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف صنعت سنگ جلسه اي در تاريخ ۲۷/۲/۱۳۹۳ در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با حضور آقايان دکتر فولادگر و صرامي نمايندگان محترم اصفهان، آقاي دکتر عسکري رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور، آقاي پناهي قائم مقام سازمان، آقاي طاري بخش معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان و آقايان اکبر دفاعي، رضا احمدي، محمد تقي عمو تقي نمايندگان صنف سنگبري و اتحاديه ها سنگبريها تشکيل و مفاد صورتجلسه تنظيم شده به شرح ذيل جهت اطلاع و اقدام ابلاغ مي گردد.

۱- صنف سنگ حداکثر تا پايان خردادماه ۱۳۹۳ نسبت به ثبت نام در سامانه ماليات بر ارزش افزوده و ارائه کليه اظهارنامه هاي خود تا پايان سال ۱۳۹۲ بر اساس فروش قطعي شده پرونده مالياتي عملکرد پس از کسر اعتبارات خريد که داراي صورتحساب موضوع قانون مربوطه مي باشد اقدام و ماليات و عوارض متعلقه را پرداخت و يا ترتيب پرداخت دهد.
۲- فعالان سنگ فراخوان شده مکلفند از ابتداي سال ۱۳۹۳ کليه احکاممقرر در قانون ماليات بر ارزش افزوده را از جمله صدور صورتحساب،اخذ ماليات از خريداران، ارائه اظهارنامه مالياتي و تسويه با سازمان امور مالياتي را به طور دقيق و صحيح انجام دهند.
۳- ادارات کل امور مالياتي، اداره امور مالياتي رسيدگي به پرونده هاي سنگبري هاي استان ها را تشکيل دهند و فعالان فراخوان شده صنف سنگ همزمان با تسليم اظهارنامه نسبت به پرداخت ماليات اقدام نمايند.
۴- در خصوص جرائم مؤدياني که به تکاليف خود عمل نموده اند حداکثر مساعدت قانوني تا سقف صد درصد بخشودگي اعمال گردد.

پندار سیستم

۵- ماليات هاي مطالبه شده و قطعي نشده به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع و حداکثر مساعدت در جهت حل و فصل اختلافات مطابق قانون انجام پذيرد.
۶- پرونده هاي قعطي شده سنگبري ها جهت طرح شکايت در هيأت موضوع ماده ۲۵۱ مکرر راهنمايي گردند و ادارات کل امور مالياتي حسب درخواست مؤديان، موضوع را جهت دستور مقتضي  به رئيس کل سازمان امور مالياتي و نهايتاً به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي در خصوص مؤدياني که به تکاليف قانوني خود عمل نموده اند پيشنهاد و گزارش نمايند.
بديهي است مؤدياني که تا پايان خرداد ماه نسبت به ثبت نام و تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام ننمايند؛ ادارات امور مالياتي مکلف هستند برابر مقررات و موازين قانوني و با رعايت ترتيبات مقرر نسبت به رسيدگي و مطالبه ماليات اقدام نمايند.
 
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.