نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۲۹۲۵/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۱۰/۱۰ (درج نـوع فـعـالـيـت، مـيـزان درآمـد و نـوع ضـريـب علي الرأسي به تفکيک هر درآمد در گزارش رسيدگي از طريق علي الرأس)

0 861

حسابداراپ

به قرار اطلاع برخي واحدهاي رسيدگي کننده به پرونده مالياتي ماليات عملکرد اشخاص حقوقي و حقيقي در زمان تهيه گزارش اعم از گزارش اصلي و متمم از طريق علي الرأس، نسبت به درج نوع فعاليت، ميزان درآمد و نوع ضريب اعمال شده (شماره صفحه و رديف ضريب براساس دفترچه ضرايب مربوطه) اقدام نمي نمايند. 

.

لذا مؤکداً يادآور مي گردد که واحـدهاي مـالـيـاتـي مـي بايسـت در تهـيه گزارش رسـيدگي اصلي و علي الخصوص رسيدگي متمم نسبت به درج کامل نوع فعاليت، ميزان درآمد به تفکيک انواع فعاليت و مشخصات ضريب يا ضرايب اعمال شده مربوط به هريک از فعاليت ها اقدام و درآمد مشمول ماليات مؤديان محترم مالياتي را مشخص نمايند.

.

پندار سیستم

رؤساي امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشند.

 .

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.