نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاحیه طرح مهرآفرین برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

0 1,087

حسابداراپ

مجلس شورای اسلامی ایراداتی را به طرح مهرآفرین گرفته بود که هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۸/۱۱/۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مصوبه استخدامی دولت(طرح مهرآفرین) را اصلاح و مصوبه آن را ابلاغ کرد.

.

معاون اول رئیس جمهور اصلاحیه مصوبه استخدامی دولت (طرح مهرآفرین) را برای اجرا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ کرد.

.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۰۸/۱۱/۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مصوبه استخدامی دولت(طرح مهرآفرین) را اصلاح کرد.

.
چندی پیش مجلس شورای اسلامی ایراداتی را به طرح مهرآفرین گرفته بود که در اصلاحیه تمام ایرادات مورد نظر مرتفع شده است.

.
این اصلاحیه در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۱ از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا به دستگاههای ملی و استانی ابلاغ شد.

.

متن کامل مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
طرح مهر آفرین موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۴۴۱/ت۴۸۷۰۲ه مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۱ به شرح زیر اصلاح می شود:

.
۱-در بند (۱) و بند(۷) تصویب نامه، واژه “اجرایی” بعد از عبارت “اعمال اختیارات” اضافه می شود.

.
۲-دربند (۲) تصویب نامه، عبارت “بارعایت مجوزهای قانونی مصوب و قوانین مربوط از جمله تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه ” قبل از واژه “راسأ” اضافه می شود.

.
۳-در بند(۶) تصویب نامه، واژه “مسئولیتهای” جایگزین واژه “مزیتهای” می شود.

.
۴- متن زیر به عنوان بند (۱۱) به تصویب نامه اضافه می شود:

۱۱- اجرای این تصویب نامه و شرح پیوست آن از محل اعتبارات مربوط و با رعایت قوانین مربوط صورت می گیرد.

.
۵- در ردیف (۱) جدول مندرج در فصل اول پیوست تصویب نامه (موضوع وظایف و اختیارات تفویضی)، بعد از واژه ” استخدامی”، واژه “مصوب” اضافه می شود.

.
۶- در انتهای ردیفهای (۲)،(۳)،(۴)،(۵) جدول یاد شده، عبارت” با رعایت دستورالعمل مربوط” اضافه می شود.

پندار سیستم

.
۷-در ردیف (۹) جدول مذکور، بعد از عبارت “برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران” عبارت ” با رعایت تصویب نامه شماره ۱۰۷۴۴۳/ت۴۴۴۴۴ه مورخ  ۸/۵/۱۳۹۱ اضافه می شود.

.
۸-در انتهای متن ردیف (۱۱) جدول مذکور، عبارت ” با رعایت ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه” اضافه می شود.

.
۹- در ردیف (۱۳) جدول مذکور، عبارت” عقد قرارداد با شخص حقیقی به عنوان برون سیاری” بعد از عبارت ” برای غیر پستهای سازمانی” اضافه می شود.

.
۱۰-در جزء (ی) ردیف (۱۷) جدول مذکور، عبارت قانون” بعد از عبارتهای “افرادی که” و ” افراد موضوع بند (د) ماده یاد شده که” اضافه می شود.

.
۱۱- به ابتدای ردیفهای (۲۱)، (۲۲) و (۲۴) تا (۲۸) جدول مذکور، عبارت “اختیار موضوع ماده (۳۱) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص ” اضافه می شود.

.
۱۲- در بند (۱۰) قسمت ملاحظات فصل اول پیوست تصویب نامه، عبارت “و دستورالعمل مربوط” بعد ازعبارت “قانون مدیریت خدمات کشوری ” اضافه می شود.

.
۱۳- متن زیر جایگزین بند (۱۸) قسمت ملاحظات مذکور می شود:
۱۸- ایجاد تعداد (۲۵۴) پست سازمانی به عنوان رئیس قطار در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران با رعایت بند (ب) ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز استخدام افراد برای پستهای مصوب با رعایت قوانین مربوط از جمله تبصره (۱) ماده (۵۱) قانون برنامه پنجم توسعه مجاز است. شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران مجاز است با رعایت تبصره (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق انعقاد قرارداد انجام کار معین یا ساعتی نسبت به بکارگیری نیروهای مورد نیاز اقدام نماید.

.
۱۴- در بند (۳۳) قسمت ملاحظات مذکور، عبارت ” با رعایت دستورالعمل مربوط” بعد از عبارت “همترازان آنان” اضافه می شود.

.
۱۵- دریند (۳۴) قسمت ملاحظات مذکور، عبارت ” نیروهای قراردادی” جایگزین واژه “افرادی” می گردد.

.
۱۶- متن زیر به عنوان بند (۳۹) به قسمت ملاحظات مذکور الحاق می شود:
۳۹- تشخیص و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع تبصره (۲) ماده (۵۷) قانون برنامه پنجم توسعه نیز در زمره اختیارات و مسئولیتهای تفویضی موضوع این تصویب نامه می باشد.

.
۱۷- متن زیر به عنوان بند (۴۰) به قسمت ملاحظات یاد شده اضافه می شود:
۴۰- تبدیل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای به اعتبارت جاری و یا هزینه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای امور هزینه‌ای جز در موارد قانونی جا به جایی اعتبارات مجاز نیست.

.
۱۸- سایر مفاد تصویب نامه و شرح پیوست آن به قوت خود باقی است.

.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور

.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.