نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۷۷۰۳ /۲۰۰مورخ ۹۱/۴/۱۳(دستورالعمل اجرايي طرح خوداظهاري عملکرد سال۱۳۹۰بخش املاک (اعم از مسکوني، تجاري، اداري و …)

0 845

حسابداراپ

پيرو آگهي منتشره در نيمه اول سال ۱۳۹۰ در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي گسترش فرهنگ خوداظهاري ماليات بر پايه جلب اعتماد عمومي و با هدف بهبود روشهاي اجرايي، دستورالعمل پذيرش، نحوه انتخاب نمونه و چگونگي رسيدگي به اظهارنامه هاي مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک اجاري مسکوني، تجاري و اداري اشخاص حقيقي، به شرح ذيل جهت اجراء ‌ابلاغ مي گردد:

 .

۱- اظهارنامه ماليات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال ۱۳۹۰ اشخاص حقيقي که اطلاعات هويتي و جداول مندرج در اظهارنامه تکميل و در موعد مقرر قانوني تسليم اداره امور مالياتي شده باشد با رعايت ساير مفاد اين دستورالعمل مشمول خوداظهاري خواهد بود.

 .

۲- اظهارنامه هايي که حائز يکي از شرايط زير باشد بدون رسيدگي قبول و برگ ماليات قطعي صادر گردد.

۱-۲- مساحت واحد يا واحدهاي مسکوني اجاري آنان در تهران تا مجموع ۱۵۰ متر مربع زيربناي مفيد و در ساير نقاط کشور تا مجموع ۲۰۰ متر مربع زير بناي مفيد باشد.

۲-۲- املاکي که به موجب سند رسمي به اجاره واگذار گرديده در صورتي که موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت ننموده و درآمد اجاره طبق سند رسمي ابراز و درآمد مشمول ماليات و ماليات نيز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

۳-۲- اظهارنامه مالياتي مؤدياني که املاک آنها به وزارتخانه ها، سازمانها، نهادهاي عمومي، مؤسسات و شرکتهاي دولتي و يا شهرداري ها به اجاره واگذار گرديده و درآمد اجاره آنها مطابق قرارداد منعقده با اشخاص مذکور ابراز و درآمد مشمول ماليات و ماليات نيز مطابق مقررات ابراز شده باشد.

۴-۲- اظهارنامه هاي مالياتي املاکي که فاقد سند رسمي بوده يا علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت شده باشد، در صورتي که درآمد اجاره ابرازي آنها از آخرين ارزش اجاري تعيين شده کمتر نباشد.

 .

۳- اظهارنامه هاي مالياتي بدون ابراز درآمد اجاره، (به استثناي مشمولين بند ۱-۲ فوق)‌مشمول خوداظهاري نبوده و توسط اداره امور مالياتي رسيدگي خواهد شد.

 .

۴- در اجراي ماده ۱۵۸ ق.م.م از بين ساير اظهارنامه هاي تسليمي که مشمول بندهاي ۲ و ۳ فوق نباشند به ميزان ۲۰% به عنوان نمونه انتخاب و توسط اداره امور مالياتي رسيدگي و مابقي بدون رسيدگي قبول و برگ ماليات قطعي صادر گردد.

 .

پندار سیستم

۵- ادارات کل امور مالياتي مکلفند پرونده هاي مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۰ آن گروه از صاحبان املاک مذکور را که از تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني خودداري نموده اند در اولويت رسيدگي قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند که حداکثر تا پايان آذر ماه سال ۱۳۹۱، پرونده مالياتي عملکرد ياد شده آنان رسيدگي شود.

 .

۶- مؤدياني که اظهارنامه آنها در اجراي بند ۴ اين دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسيدگي قرار مي گيرند در صورتي که درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي (قبل از کسر معافيت) با رقم اظهار شده از طرف مؤدي بيش از ۱۵% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده ۱۹۴ ق.م.م خواهد بود.

 .

۷- با عنايت به متن ماده ۵۴ ق.م.م چنانچه اسناد و مدارک مثبته به دست آيد که معلوم شود اجاره ملک بيش از مبلغي است که مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات قرار گرفته است ماليات و جرائم متعلقه طبق مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قابل مطالبه خواهد بود.

۸- در موارد تقسيط ماليات ابرازي، با رعايت مقررات ماده ۱۶۷ ق.م.م براي مؤدياني که به صورت الکترونيکي نسبت به تـسـليـم اظهارنامه اقدام نموده اند حداقل ۳۰% ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در ۷ قسط مساوي ماهانه تا پايان بهمن ماه ۱۳۹۱ تقسيط گردد. براي ساير مؤديان حداقل ۵۰% ماليات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در ۵ قسط مساوي ماهانه تا پايان آذر ۱۳۹۱ تقسيط گردد. عدم پرداخت اقساط در سر رسيد مقرر مانع از صدور برگ قطعي براي مؤدياني که در چارچوب خوداظهاري،‌اظهارنامه تسليم نموده اند نخواهد بود. در صورت عدم پرداخت اقساط در زمان مقرر، از تاريخ سر رسيد (تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي ) مشمول جريمه ماده ۱۹۰ ق.م.م خواهد بود.

 .

۹- ادارات امور مالياتي مکلفند ارزش هاي اجاري تعيين شده توسط کميسيون موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مذکور را به نحو مقتضي از طريق نصب آگهي در ادارات و يا قرار دادن آن در سايت سازمان به اطلاع مؤديان برسانند همچنين تمام مساعي خود را به منظور اطلاع رساني لازم جهت تشويق و ترغيب صاحبان املاک اجاري و جلب مشارکت مؤثر انان نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۰ به عمل آورند.

 .

۱۰- مديران کل امور مالياتي موظفند روش نظارت خود را در اجراي مفاد اين دستورالعمل به گونه اي تنظيم نمايند که تمامي موارد پيش بيني شده در موعدهاي مقرر با دقت و صحت لازم اجراء‌ و ضمن رعايت مقررات قانون مالياتهاي مستقيم موجبات جلب اعتماد و افزايش رضايت مندي مؤديان محترم مالياتي را نيز فراهم نمايند.

 .

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.