نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۳۶۶۹۳/۲۰۰مورخ ۲۲/۱۲/۸۹(ماليات بردرآمد ورزشكاران و مربيان امور ورزشي (حرفه اي و غيرحرفه اي ))

0 2,713

حسابداراپ

نظر به اينکه درخصوص نحوه تشخيص و مطالبه ماليات بر درآمد ورزشکاران، مربيان، سرپرستان و کادر فني تيم هاي مختلف ئرزشي و متمايز نمودن فعاليت هاي حرفه اي و غيرحرفه اي اشخاص مذکور ابهاماتي مطرح مي باشد لذا به منظور يکسان سازي روشهاي اجراي عمليات مقرر مي گردد:

۱- درآمد ورزشکاران و مربيان ورزشي حرفه اي اعم از ايراني و خارجي که در رشته هاي مختلف ورزشي فعاليت مي نمايند و حسب دستورالعمل هاي فدراسيون ذيربط،باشگاه هاي طرف قرارداد با آنان مکلفند يک نسخه از قرارداد منعقده في ما بين را در کليه امور ورزشي حرفه اي به کميته نقل و انتقالات سازمان ليگ حرفه اي مربوط ارسال و ثبت نمايند. در اين صورت اشتغال آنان به عنوان فعاليت حرفه اي محسوب و مشمول ماليات بر درآمد مشاغل با رعايت ساير تکاليف مقرر قانوني مربوط حسب مورد خواهند بود.

۲- وجوهي که ورزشکاران غيرحرفه اي، مربيان، سرپرستان و همچنين کادر فني و تيمهاي مختلف ورزشي در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشـتغال به امـور ورزشـي از اشـخاص حـقيقي و حـقوقي بـر حـسب مـدت زمـان معـين دريـافت مي نمـايند مـشمول فـصل ماليات بر درآمد حقوق مي باشد که پرداخت کنندگان حقـوق مکـلفند پس از اعمال معافيت هاي مقرر مازاد آن را طبق نرخ هاي مقرر در ماده ۸۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۸۰ محاسبه و ضمن رعايت ساير مقررات مربوط وفق ماده ۸۶ قانون موصوف ماليات متعلق را ظرف مهلت مقرر کسر و به واحد مالياتي محل پرداخت نمايند.  

 

پندار سیستم

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

بخشنامه هاي منسوخ:۳۳۰۹۴/۳۶۵۸/۲۳۰ مورخ ۲۲/۶/۱۳۸۲

http://www.accfile.com/download/wp-content/uploads/2011/04/maliat-varzesh.jpg

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.