ACCPress.com – تازه های حسابداری

دانستنی های مالیاتی (قسمت ششم) نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد املاک

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، بی شک آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک شایانی به آنان درعمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته می نماید. مضاف بر اینکه عدم انجام تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی نیز می گردد.

از این رو در این بخش به اهم وظایف مودیان مشمول مالیات بر درآمد املاک (که در مواد ۵۲ لغایت ۸۰ قانون مالیات های مستقیم آمده است) با ذکر مواد و بندهای مهم آن خواهیم پرداخت.

اول:

مشمولین مالیات بر درآمد املاک درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می باشد. (ماده ۵۲ ق.م.م)

انواع مالیات بر درآمد املاک:

۱-      مالیات بر درآمد اجاره

۲-      مالیات نقل و انتقال املاک

دوم:

مالیات بر درآمد مستغلات (اجاره)

۱-      مالیات مستغلات یا اجاره دست اول: مالیاتی است که به درآمد املاک و مستغلاتی که از طرف مالک به اجاره واگذار می شود تعلق می گیرد، در واقع موجر مالک نیز می باشد.

۲-      مالیات اجاره داری دست دوم: هر گاه مستاجر محل مورد اجاره را به غیر به اجاره واگذار نماید، مشمول مالیات اجاره داری دست دوم می باشد، در واقع موجر مالک نمی باشد. درآمد مشمول مالیات مستغلات (اجاره دست اول) درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

سوم:

روش های تعیین مال الاجاره املاک:

۱- مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین می شود.

۲- در صورت عدم ارائه اجاره نامه رسمی مال الاجاره بر اساس املاک مشابه تعیین می شود. از ابتدای سال ۸۲ مال الااجاره املاک اعم از مسکونی و غیر مسکونی بر اساس ماده ۶۴ ق.م.م (دستورالعمل اجرایی و تقویم ارزش اجاری املاک) با در نظر گرفتن فاکتورهای: مساحت، قدمت، نوع کاربری- موقعیت جغرافیایی و … تعیین می گردد.

مال الاجاره دست دوم عبارت است از مابه التفاوت اجاره دریافتی و اجاره پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

چهارم:

معافیت های پیش بینی شده

۱-      محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی شود مگر اینکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می شود.

۲-      درآمد شخص ناشی از اجاره از واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا یکصد و پنجاه متر مربع بنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد ناشی از اجاره املاک معاف می باشد.

۳-      مکان مجتمع های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می شوند، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشند.

۴- شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام می گردد از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد.

-  مشمولان این ماده بایستی اظهارنامه موضوع ماده فوق را تکمیل و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ارائه دهند.

-  در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپرده های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

-  حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

۵-      هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره نماید در احتساب درآمد مشمول مالیات، میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر می شود.

پنجم:

انواع مالیات نقل و انتقال املاک

- مالیات نقل و انتقال ملک

- مالیات انتقال حق واگذاری (سرقفلی) -

مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش املاک

- مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه

الف) مالیات نقل و انتقال املاک نقل و انتقال املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد مشمول مالیات می گردند.

ب) مالیات انتقال حق واگذاری املاک (حقوق صنفی و سرقفلی) انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی صاحب حق به نرخ دو درصد درتاریخ واگذاری از طرف صاحب یا صاحبان حق مشمول مالیات می باشد.

تعریف حق واگذاری:

حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل

ج) مالیات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقیقی یا حقوقی ، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد املاک حاصل از ساخت و ساز فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

د) مالیات بر درآمد رضایت مالک یا حق مالکانه دریافتی مالک یا مالکین بابت اعلام رضایت نسبت به انتقال حق واگذاری محل (سرقفلی) یا اجاره بدون انتقال سرقفلی و یا تغییر شغل، مشمول مالیات به نرخ دو درصد موضوع مواد ۷۸ و ۵۹ ق.م.م می باشد.

ششم:

مهلت ارایه اظهارنامه مودیان موضوع این فصل به استناد ماده ۸۰ ق.م.م مکلف اند اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد حق واگذاری محل تنظیم و تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیر ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ارایه و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نماید.

هفتم:

جرایم مالیاتی

۱-      عدم ارایه اظهارنامه در موعد مقرر ده درصد مالیات متعقله

۲-      عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر معادل ۵/۲ درصد مالیات به ازای هر ماه دیر کرد.

۳-      در صورتیکه مودیان موضوع ماده ۵۷، اظهارنامه خلاف واقع به ادارات امور مالیاتی ارایه نمایند علاوه بر مالیات متعلقه، یک برابر آن را نیز باید بعنوان جریمه پرداخت نمایند.

هشتم:

مبدا احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به ارایه اظهارنامه مالیاتی هستند، نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت ارایه آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از ارایه اظهارنامه خودداری نموده و یا اصولا مکلف به ارایه اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت ارایه اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می باشد.

نهم:

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده مستغلات

- تصویر سند مالکیت و بنچاق

- تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک یا مالکین

- تصویر پایان کار

- تصویر صورت مجلس تفکیکی

- تصویر اسناد اجاری (رسمی- عادی)

- تصویر گواهی حصر وراثت (در صورت ورثه ای بودن ملک)

- تصویر وکالتنامه در صورت مراجعه وکیل

دهم:

مدارک لازم جهت نقل و انتقال املاک (گواهی ماده ۱۸۷)

- استعلام دفاتر اسناد رسمی (با ذکر نام خریدار)

- تصویر سند مالکیت و بنچاق

- تصویر شناسنامه و کارت ملی فروشنده و خریدار

- تصویر پایان کار

- تصویر پروانه تخریب و نوسازی و عدم خلاف در مورد املاک در دست ساخت

- تصویر صورت مجلس تفکیکی

- تصویر اسناد اجاری (رسمی- عادی)

- تصویر گواهی حصر وراثت (در صورت ورثه ای بودن)

- تصویر گواهی واریز مالیات بر ارث – تصویر وکالتنامه ( در صورت مراجعه وکیل)

- تصویر مبایعه نامه یا قولنامه در خصوص انتقال حق واگذاری محل

به نقل از سایت سازمان امورمالیاتی

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۰ بهمن ۱۳۸۹
 • ۵۶ نظر
 • آمار : 9,285 بازدید
 • مهدی در ساعت ۵:۴۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۱

  باسلام
  اینجانب یک واحد آپارتمان ۵۱ متری با وام اجاره بشرط تملیک خریداری نمودم سند بنام بانک گردید وبنده ملک مذکور را بغیر اجاره دادم حال آیا مالیات بر اجاره محل قانونا شامل این ملک میگردد یاخیر؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۹م, ۱۳۹۱ ۷:۲۳ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  بله به نظر بنده تعلق می گیرد ولی چنانچه جنابعالی در حال حاضر مستاجر و در مکانی بجز محل فوق ساکن باشید ، اجاره دریافتی و پرداختی قابل تهاتر هستند.
  در هر صورت راجع به این موضوع بیشتر پرس و جو کنید.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  رامین در ساعت ۱۲:۲۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  آیا برا اجاره دادن آپارتمان مسکونی آژانسهای املاک علاوه برکمسیون حق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را دارند

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۴م, ۱۳۹۱ ۱۱:۰۷ ق.ظ:

  باسلام
  اموال غیرمنقول از جمله معافیتهای این قانون هستندولی کمیسیونی که به بنگاه دار می پردازید مشمول مالیات ارزش افزوده است.
  موفق باشید.

  [پاسخ]

  جعفرسوزنچی در ساعت ۱۱:۵۴ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۱

  ملکی تحاری ازسال۱۳۵۲دراجاره مستاجرین میباشد۹۰متراعیان در۹مغازه اجاره ماهیانه هرمغازه ۱۰۰۰۰ریال جمعا معادل۱۰۸۰۰۰۰ریال درسال که به دلیل اختلاف انرابه صندوق ثبت واریز مینمایندازنظر دارایی برای مالیات چه حکمی دارد .ناگفته نماند هیچ ممردرامدی دیگرراهم ندارم

  [پاسخ]

  بهروز در ساعت ۹:۰۰ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: تیر ۱۳۹۲

  اینجانب حسابدار انجمن اسلامی دانش آموزان هستم.انجمن یک ساختمان داره که اجاره داده و با توجه به اینکه ما شخص حقوقی محسوب میشیم خواستم ببینم چه اظهارنامه ای باید پر کنیم برا مالیاتمون؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱۵م, ۱۳۹۲ ۱۰:۳۹ ب.ظ:

  سلام
  جناب بهروز
  به اداره مالیات مربوط به خود مراجعه کنید ( نزدیک ترین اداره مالیاتی که انجمن را در آن محدوده ثبت کرده اید ) مدارک لازم را ارائه دهید اگر در زمره اشخاص حقوقی تلقی شوید ، اظهارنامه اشخاص حقوقی را تکمیل و ارسال نمائیدیعنی یکی از درآمد و دریافتی تان ناشی از اجاره می باشد و اگر خیر ، اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک مربوط به اشخاص حقیقی را تنظیم و ارائه دهید که البته در این حالت مالکیت بصورت شرکت مدنی خواهد بود .
  خداحافظ /

  [پاسخ]

  رامین در ساعت ۸:۰۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۲

  با سلام
  آپارتمانی که بنام پدر اینجانب می باشد و هم اکنون من بعنوان فرزند در آن ساکنم پدرم قصد واگذاری آن را به من دارد برای انتقال قطعی آیا مشمول مالیات میگردد ؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ دی ۱۵م, ۱۳۹۲ ۱۰:۲۹ ب.ظ:

  سلام آقای رامین
  بله مشمول مالیات بر انتقال موضوع ماده ۵۹ و اگر نوساز هم باشد ( یعنی دو سال از تاریخ پایان کار سپری نشده باشد ) ماده ۷۷ خواهید بود .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  amir در ساعت ۱:۳۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۳

  با سلام
  اینجانب منزل مسکونی ۱۰۸ متری را در دو طبقه به مرکز بهداشت اجاره داده ام و خود مستاجر می باشم -چند بار به اداره مالیات مراجهه نمودم-که من مبلغی را بعنوان اجاره پرداخت می کنم انرا از درامد منزل کسر کنید که نتیجه نداشته- اگر قانون خاصی در این خصوص هست مرا را راهنمایی کنید.

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ فروردین ۲۲م, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۱ ب.ظ:

  سلام ، جناب امیر
  شاید بتوانید با استناد به ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته تان برسید .
  موفق باشید /

  [پاسخ]

  مهدی ملکی در ساعت ۵:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  اینجانب ملک تجاری خریده ام که سند ندارد وبا مبایعه نامه معامله شده حال جهت انتقال دراداره دارایی چکار باید بکنم وچه مدارکی لازم است

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۸م, ۱۳۹۳ ۹:۱۵ ب.ظ:

  با سلام
  با مراجعه به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و تنظیم و تسلیم یک نامه مبنی بر واگذاری واحد تجاری مورد نظر ضمن پیوست مدارک لازم ( تصاویر مبایعه نامه ، شناسنامه و کارت ملی متعاملین و دیگر مدارک اعلام شده توسط واحد مالیاتی ) می توانید نسبت به پرداخت مالیات و اخذ مفاصا حساب اقدام نمایید .

  [پاسخ]

  مهدی ملکی در ساعت ۹:۲۷ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  سلام ملکی تجاری که سند ندارد وهیچ پرونده مبنی برمستغلات وشغلی در دارایی ندارد اکنون که ملک رااینجانب خریدام وبخاطر اینکه پروانه کسب دارم وباید شروع بکار محل جدید رابه دارایی اعلام کنم ایا نقل وانتقال دارایی دارد باکمال تشکر

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۵م, ۱۳۹۳ ۱۱:۵۸ ق.ظ:

  سلام
  اولا” ؛ فقط شروع بکار را اعلام می کنی و در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نمائید .
  دوما” ؛ بستگی به اسناد و مدارک تنظیمی دارد ، چنانچه خریدار متعهد پرداخت هزینه ها باشد اداره امور مالیاتی می تواند از خریدار نیز مالیات مورد نظر را مطالبه نماید .

  [پاسخ]

  ilam98 در ساعت ۳:۴۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۳

  با سلام. پدرم در زمانی که در قید حیات بودند یک باب خانه بصورت قولنامه ای فروختند و تا زمان فوت پدرم خریدار برای انتقال سند رسمی اقدام نکردند و الان بعد دو سال که پدرم فوت شده اند برای انتقال سند مراجعه کرده اند و این انتقال شامل مالیات بر ارث میشود الان تکلیف این مالیات که بخاطر دیر اقدام کردن خریدار بوده بر عهده کیست؟سپاسگذارم

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱۳م, ۱۳۹۳ ۱۱:۱۴ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  البته نرخهای محاسبه دراین دوحالت متفاوت است ولی به هرحال موقع انتقال سند هم مالیات انتقال اخذ میشود.
  پیشنهاد میکنم به قولنامه مراجعه و ببینید مالیات نقل و انتقال بعهده چه کسی بوده است؟
  ضمنابایک وکیل هم مشورت کنید.

  [پاسخ]

  دل آرام احمدی در ساعت ۹:۳۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام
  نحوه محاسبه مالیات بر ارث آپارتمانی که در اجاره میباشد به چه صورت است
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ خرداد ۲۶م, ۱۳۹۳ ۶:۳۹ ب.ظ:

  باسلام و احترام
  دوبحث متفاوت مطرح است.
  ۱- وراث به عنوان موجر
  ۲- وراث به عنوان مالک و به منظور تصاحب یافروش
  درقسمت اول شما می بایست به عنوان موجر با ارسال اظهارنامه اجاره ، مالیات دوره عملکرد۱۳۹۲ را بپردازید.
  در حالت دوم اگر مایملک متوفی همین یک قلم باشد ، بعد ازارزش گذاری وکسر معافیت ، مطابق ماده ۱۷لغایت ۴۳ قانون مالیاتها محاسبه ووصول خواهد شد.

  [پاسخ]

  حسن در ساعت ۶:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: خرداد ۱۳۹۳

  با سلام.من این قانون هارو خوندم و گیج شدم.لطفا بفرمایید:۱-اگر یک آپارتمان ۹۰ متری را اجاره دهیم،مشمول پرداخت مالیت می شود یا نه؟(با توجه به معافیت ها)
  ۲-مالیات بر اجاره به کد رهگیری که هنگام تنظیم اجاره نامه در مشاور املاک دریافت می کنیم،ربط دارد؟یعنی اگر کد رهگیری بگیریم یا نگیریم چه تاثیری در پرداخت مالیات بر اجاره دارد؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ تیر ۱م, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۸ ب.ظ:

  سلام ، آقای حسن
  ۱ – اگر برای سکونت اجاره داده باشی و برای سکونت مورد استفاده قرار گیرد ، خیر مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود .
  ۲ – خیر ، ربطی ندارد .
  موفق باشی /

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۴ ۷:۰۹ ق.ظ:

  پاسخ داده شده دارای اشکال هست ! اگر اجاره میگیری. یعنی درامد دارید و مالیات مستغلات رو باید پرداخت کنید متراژ بی تاثیره

  [پاسخ]

  احمد در ساعت ۱:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  سلام من یک واحد مغازه دارم که اجاره داده ام وخودم نیز در مغازه ای در همان خیابان ومنطقه با اجاره بهای بیشتر مستاجر هستم مالیات بر مستغلات مغازه من جگونه است . متشکرم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۱۸م, ۱۳۹۳ ۹:۵۶ ب.ظ:

  سلام دوست عزیز
  آن مغازه ای که اجاره داده ای ، مشمول مالیات بردرآمد املاک خواهید بود ( اجاره بهای دریافتی و یا آنچه که واحد مالیاتی برابر ضوابط تعیین می کند – و اگر مالک باشی به کسر ۲۵% استهلاک و اگر مالک نباشی به کسر اجاره پرداختی به مالک – ضربدر مدت اجاره ضربدر نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) و ان مغازه ای که اجاره نموده ای چنانچه صاحب فعالیت شغلی باشید مشمول مالیات بردرآمد مشاغل خواهید بود .
  خداحافظ .

  [پاسخ]

  احمد در ساعت ۶:۱۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  باسلام آیاواحدهای تجاری نیز مشمول قانون شماره ۴ از بند پنجم توضیحات معافیتهای مالیاتی فوق الذکر خواهد شد.( ۵ – هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره نماید در احتساب درآمد مشمول مالیات، میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر می شود.)متن فوق برای واحد تجاری نیز نافذ است .سپاسگذارم

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۱م, ۱۳۹۳ ۸:۳۶ ب.ظ:

  سلام آقای احمد
  خیر ، بنظرم در این خصوص بخشنامه ای نیز صادر شده باشد .

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۹:۵۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: مرداد ۱۳۹۳

  با سلام خدمت شما
  اگه منزل خودمونو جهت سکونت به کسی اجاره داده باشیم حتی اگه متراژ بالا هم داشته باشه بازم مشمول مالیات میشه یا خیر؟

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مرداد ۲۷م, ۱۳۹۳ ۱۰:۱۴ ب.ظ:

  سلام هم نامم
  متراژ بالا یعنی چند متر؟ و ضنا” ملک در کدام شهرستان قرار دارد ؟

  [پاسخ]

  حبیب قلعه مولائی در ساعت ۲:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  با سلام و عرض ادب
  پدر اینجانب یکی از مغازه های خود را بدون اخذ هیچگونه وجهی از سال ۸۷ در اختیار بنده قرار داده است و اجاره نامه رسمی نیز بابت این موضوع در سال ۸۸ تهیه و به اداره امور مالیاتی تسلیم شده است . با اینجال برای سال ۸۷ مالیات بر اجاره صادر گردیده و در پاسخ به اعتراض بنده اعلام می نمایند که چون تاریخ اجاره نامه در سال ۸۸ می باشد نمی توانند به آن استناد نمایند .
  خواهشمندم در صورت امکان راهنمائی فرموده و مفاد قانونی مرتبط با این موضوع را نیز به بنده اعلام فرمائید .
  با تشکر و سپاس

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ شهریور ۲۱م, ۱۳۹۳ ۶:۵۶ ب.ظ:

  سلام آقای حبیب
  تاریخ صدور اجاره نامه و تاریخ شروع اجاره را برایم می نویسی .

  [پاسخ]

  حسین در ساعت ۹:۵۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: شهریور ۱۳۹۳

  باسلام
  همسربنده که خانه داربوده وفاقددرآمدی نمی باشد یک طبقه آپارتمان به متراژمفید۱۰۲ مترمربع داردکه آنرااجاره داده است که جدیدا برگه مالیات ازسال ۱۳۸۷ تا۱۳۹۰ صادرشده است لطفا بفرمایید باتوجه به خانه داربودن ایشان آیا ازمالیات معاف نمی باشند؟ضمنا ایشان تاکنون اظهارنامه ای ارائه نداده اند

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۴ ۷:۰۵ ق.ظ:

  هر درامدی مشمول مالیات میشود در این مورد اگر منزل محل سکونت معرفی بشه از مالیات معافه ولی هر کسی فقط یک مکان رو به عنوان محل سکونت میتونه اعلام کنه مگر نه حتی اگر هم فاقد سکنه باشه مالیات یک درصد در سال بهش تعلق میگیره البته ایشون تا سقف معافیت از مایات معافه و ۲۵ درصد مبلغ اجاره بها هم برای استهلا. کسر میشه موفق باشید

  [پاسخ]

  مصطفی در ساعت ۴:۵۶ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  با درود فراوان
  آیا در اجاره واحد تجاری که دارای چند مالک ( ۴ مالک ) میباشد معافیت مالیاتی خاصی میشود مبذول کرد یا خیر و طبق قانون فقط شامل ۲۵% معافیت کلی میباشد ؟
  با تشکر فراوان و بدرود

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۱۳م, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۵ ب.ظ:

  سلام
  معافیت عمومی متعلقه همان معافیت ۲۵ درصدی ( صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ) است که نوشتی و معافیت خاص برای هرمالک می تواند معافیت ماده ۵۷ یا ۱۳۷ و … باشد .

  [پاسخ]

  ف - تیموری در ساعت ۵:۲۵ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: مهر ۱۳۹۳

  سلام
  مادر من یک سالن تچاری به مساحت ۱۰۹ متر در شهرستان فسا ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ تومان به مدت ۳ سال به بانک ملی اجاره داده و هیچ درآمد دیگری ندارد لطفا راهنمایی کنید چقدر مالیات شامل میشود

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ مهر ۱۳م, ۱۳۹۳ ۱۱:۳۶ ب.ظ:

  سلام
  برابر آنچه که نوشتی ( اینکه هیچ درآمد دیگری ندارد ) میتواند از معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتها بهره مند گردد و نسبت به مابقی آن مشمول مالیات خواهد بود .
  ضمنا چنانچه اقدام به کسر مالیات هنگام پرداختی اجاره از ناحیه بانک ( پرداخت کننده وجه ) صورت گرفته باشد از مالیات مورد مطالبه قابل کسر خواهد بود .

  [پاسخ]

  کیا در ساعت ۸:۱۲ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آبان ۱۳۹۳

  با سلام و خسته نباشید . مغازه ای را به مبلغ ماهیانه ۶ میلیوم تومان اجاره داده ام با ۳۰ میلیون تومان ودیعه . مالیات سالانه آن چه مبلغی خواهد بود؟
  با تشکر .

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ آبان ۱۸م, ۱۳۹۳ ۱۰:۴۵ ب.ظ:

  سلام
  یک و نیم درصد سی میلیون را با شش میلیون جمع کن ، می شود اجاره دریافتی یک ماه و ضرب در تعداد ماه اجاره ( در یک دوره مالی / سال شمسی ) ، که در این صورت اجاره در یافتی سالانه ( یا همان مدت اجاره ) بدست می آید و اگر مالک باشی ۲۵% استهلاک سالانه را از آن کم کن می شود درآمد مشمول که ضرب در نرخ مالیاتی ماده ۱۳۱ خواهد شد .
  بنابراین اگر برای یک سال مالی باشد و موجر یک نفر باشد مالیات مورد مطالبه ۱۵۵/۱۵۰/۰۰۰ ریال خواهد بود .

  [پاسخ]

  ساسان در ساعت ۶:۲۸ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  با سلام وخسته نباشید بنده سالنی به متراژ۱۰۰متر مربع واقع در شهرصنعتی البرز قزوین؛اجاره کرده ام؛موجر بنده را به اجبار مکلف به پرداخت مالیات براجاره نموده؛در ضمن قولنامه رسمی نوشته نشده است؛وملک اجاره شده اوقافی میباشد وسند شش دانگ ندارد
  اجاره پرداختی ماهیانه۲۸۰هزار تومان میباشد
  مبلغ۱۰میلیون تومان هم به عنوان رهن پرداخت نموده ام؛
  الان چقدر مالیات باید پرداخت شود
  تاریخ شروع اجاره
  ۹۲/۸/۲۰
  تاریخ اتمام اجاره
  ۹۳/۸/۲۰

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۴ ۶:۵۶ ق.ظ:

  مالیات بر مستغلات بر عهده موجر است بهتره ایشون خودش اقدام کنه تا شامل معافیتهای قاونونی مستغلات بشه و بعد در اخر اگه اجبار کرد و مجبور شدید مبلغ نهاییشو شما بدهید ولی این اصلا معمول و منصفانه نیست

  [پاسخ]

  رضا در ساعت ۶:۰۹ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: آذر ۱۳۹۳

  سلام
  مالکیت و سرقفلی مغازه ای را به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ فروخته ام . هزینه نق وانتقال آن چقدر است ،آیا کل مبلغ مشمول دو درصد میشود ویا فقط سرقفلی ملک.با توجه باینکه هیچ وجهی از فروشنده نگرفته ام و با ملک معاوضه شده نحوه محاسبه چگونه خواهد بود ،ضمنا س ماه هم از تاریخ تنظیم قولنامه نیز گذشته است.با تشکر فراوان

  [پاسخ]

  نصرالدین کیان در ساعت ۱۲:۴۲ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: دی ۱۳۹۳

  ملک تجاری را خریده ام که نوساز می باشد که البته در پاساژ می باشد حال می خواهم بدانم که مالیات برسرقفلی با توجه به اینکه خرید من ملکیت مغازه بوده بعده من است یا فروشنده ؟

  [پاسخ]

  غلامرضا در ساعت ۹:۳۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام – یک آپارتمان مسکونی به مساحت ۷۸ متر در شهرستان به دفتر اسناد رسمی اجاره داده ام آیا مشمول مالیات اجاره هستم – توضیح اینکه تنها آپارتمان مجاور نیز استفاده مسکونی میشود

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۴ ۶:۳۶ ق.ظ:

  بله مالیات مستغلات با شماست

  [پاسخ]

  امیر حسین در ساعت ۱۰:۴۳ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  سلام
  یک واحد اداری در یکی از شهرستانهای کوچک کشوردارم که در اختیار همسرم است و هیچگونه اجاره ای دریافت نمیشود! طبق ارزش گذاری ک توسط مسئولین زیربط انجام شده چهارصد و خورده ای مالیات برای سال ۹۲ مقرر شده است.
  با توجه ب درامد ناچیز که همسرم در ان واحد دارد و مالیات سالیانه و فصلی و… را پرداخت میکند، پرداخت مالیات اجاره ملک برای ما قابل قبول و منصفانه نیست.
  طبق اظهار نامه ۹۲ هم اعلام کرده ام ک ملک به رایگان در اختیار همسرم است.
  اجاره نامه ای تنظیم کردم و بصورت ساختگی ملک را بصورت رهن با مبلغ ناچیز ب همسرم داده ام ولی اداره مالیات اصرار بر محضری بودن اجاره نامه دارد ک بدلیل سند نداشتن ملک محضری کردن اجاره نامه مقدور نیست.
  در سال جاری هم بیکار هستم (با مدرک کارشناسی ارشد شیمی ) ولی چون در سال ۹۲ در شرکتی مشغول بکار بودم ماده ۵۷ هم شامل ما نمیشود.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.
  ممنون

  [پاسخ]

  علی پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۱م, ۱۳۹۴ ۶:۴۶ ق.ظ:

  سلام . اولا به رایگان در اختیار قراردادن اصلا برای اداره مالیات قابل قبول نیست و در این مورد مالیات مستاجر افزایش پیدا میکنه محضری بودن سند اجاره باعث میشه دیگه علی الراس صادر نشه ولی برای قراردادهای اجاره با مبلغ معقول ممیز در رد یا قبول اون مختاره و میتونه به موارد مشابه استناد کنه و طبق اون مالیات قطعی کنه در این مورد خاص کار خاصی نمیشه کرد میدونین که درامد ناچیز و …. ادعای همه کم و بیش به همین شکله اما در مورد مشکلات محضری سعی کنید مشکلاتشو از اون طریق حل کنید به چند تا محضر دیگه هم سر بزنید … ضمنا ماده ۵۷ شامل درامد باز نشسگان میشه. اگه سقف درامد شما زیر حد معافیت میشه نیازی به ماده ۵۷ نیست اگه مغازه شپا وونطور که میگین چندان چشمگیر و خوش مکان نیست چندان مالیات بالایی براش نمیاد موفق باشید

  [پاسخ]

  ا.توکلیان در ساعت ۲:۱۱ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اسفند ۱۳۹۳

  مغازه ای خریداری نموده ام که سند ندارد. طبق مندرجات مبایعه نامه دستی قرار شده که مالیات نقل و انتقال با اینجانب (خریدار) باشد. لیکن حالا پس از گذشت ۸ ماه، برای این مغازه جریمه بیمه تامین اجتماعی آمده است. و از طرفی فروشنده علی رغم قولی که داده است هنوز مفاصا حساب مالیات مشاغلش را هم ارائه ننموده است. با توجه به اینکه این دو مورد (بیمه و مالیات مشاغل) در مبایعه نامه ذکر نشده آیا من به عنوان خریدار باید این جریمه سالهای قبل بیمه و مالیات مشاغل مالک قبلی را بپردازم؟

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ فروردین ۶م, ۱۳۹۴ ۱:۰۶ ق.ظ:

  باسلام و احترام
  به نظر بنده در هرمعامله ای فروشنده می بایست بقولی شسته و رفته مال را به شما منتقل کند لذا هزینه هایی در دوره تملک ایشان بعهده ی خودشان است.

  [پاسخ]

  فاطمه در ساعت ۶:۵۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  باسلام و خسته نباشید
  اینجانب مغازه ای را در سال ۹۰ بصورت قولنامه ای (البته در جایی ثبت نشده و بصورت صلح قطعی می باشد) از شخصی به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خریده ام، البته فروشنده(مالک قبلی) قبلا این ملک را در ازای تعویض یک دهنه مغازه با شهرداری منطقه تحویل گرفته بود. با توجه به اینکه بنده در آنزمان از قانون مالیات بر نقل و انتقال اطلاعی نداشته ام اکنون تکلیف من درخصوص مفاصاحساب با دارایی چگونه است؟ ضمن اینکه فعلا قصد فروش ملک را ندارم
  اگر برای تسویه حساب به دارایی بروم آیا مالیات دریافتی از من نسبت به ارزش امروز می باشد یا سال ۹۰ ، و چقدر باید پرداخت کنم؟
  خواهشمندم مرا راهنمایی نمایید
  متشکرم

  [پاسخ]

  Nasrin در ساعت ۳:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  با سلام و احترام
  شخصی یک باب مغازه به متراژ ۲۴ متر به همراه یک منزل مسکونی به متراژ حدود ۸۰ متر (لازم به ذکر است که خانه به صورت متصل به مغازه مذکور و در پشت آن قرار دارد) در محله حصارک کرج را به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان و به صورت قولنامه ای در شهریور سال ۹۳ معامله نموده است. این ملک از سال ۷۲ (زمان ساخت) تحت اجاره بوده است و چون درآمد و بیمه ندارند برای گذران زندگی از اجاره این ملک استفاده کرده اند. (کنتور برق از ۸ سال پیش نصب شده است). چه میزان مالیات به این ملک تعلق میگیرد؟ و به چه صورت؟
  ممنون از راهنمایی و سایت مفیدتون.

  [پاسخ]

  علی در ساعت ۱۰:۴۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: فروردین ۱۳۹۴

  مغازه ای را به رهن و اجاره به مستاجری واگزار کردم برای شغل دکوراسیون داخلی از اول مهر سال ۹۳ بمدت یکسال نمیدونم برا مالیات چکار باید بکنم و مالیات بر ارزش افزوده بهش تعلق میگیره یا نه ازونجا که تا رد کردن اظهار نامه و مشخص شدن مالیات خیلی طول میکشه چطوری اقدام کنم که مستاجر نتونه از زیر مالیات فرار کنه

  [پاسخ]

  حمید در ساعت ۱۰:۰۷ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  با سلام
  پدر اینجانب یک بابا مغازه به متراژ ۳۷ متر در سال ۹۲ بدون اخذ وجه به من داده است با توجه به اینکه خرید و فروشی صورت نگرفته و این ملک به من هبه شده است آیا مالیات بر این معامله مترتب است اگر هست چگونه باید اقدام نمود با توجه به اینکه این مغازه قبل از واگذاری سند مشترک با مغازه بغلی و آپارتمان فوقانی داشته و تازه تفکیک شده است. با تشکر

  [پاسخ]

  حامد غلامیان در ساعت ۸:۰۶ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  باسلام و خسته نباشید
  ملکی داشته ایم که فقط اسکلت و سقف های آن زده شده بود،در همان مرحله ملک مورد نظر را بفروش رساندیم این ملک واقع در خیابان خسروی مشهد روبه روی باب الجواد بوده،سوال این جانی این است که آیا به این ملک حق واگذاری(سرقفلی) ماده ۵۹ تعلق میگیرد یا نه؟
  با تشکر

  [پاسخ]

  مدیر سایت پاسخ در تاريخ اردیبهشت ۷م, ۱۳۹۴ ۱۱:۲۴ ب.ظ:

  باسلام واحترام
  خیر چون شما مالکیت را فروخته اید نه سرقفلی آنرا

  [پاسخ]

  سعید در ساعت ۱۲:۲۸ ق.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  باسلام و وقت بخیر خدمت مدیر محترم سایت.
  پدر بنده قصد اجاره دادن یک مغازه تجاری به متراژ صد متر را دارد.مقدار اجاره بها ۱۶۰۰۰۰۰تومان با رهن ده میلیون تومان است. تنها درآمد پدرم حقوق مستمری بگیری نهصد هزار تومانی و اجاره بهای حاصل از اجاره این مغازه است.لطفا راهنمایی کنید که آیا پدر بنده مشمول معافیت کامل مالیاتی میشود؟در غیر اینصورت میزان مالیات حاصل از اجاره این مغازه بابت یکسال از تاریخ ۹۴/۰۳/۰۱ چقدر است؟

  [پاسخ]

  شهلا در ساعت ۱:۴۴ ب.ظ - گفته است:
  تاریخ: اردیبهشت ۱۳۹۴

  سلام
  شخصی پشت بام خودش رو به ایرانسل اجاره داده به مدت ۱۵سال سالانه چهارده میلیون و نیم که پس از کسر مالیات متعلقه به حسابشون ریخته میشه چقدر مالیات شامل این درامدشون میشه ؟؟؟؟

  [پاسخ]

  ارسال نظر

  نام:

  ایمیل:

  وب سایت:

  متن و پیام شما: