حسابان وب

دانستني هاي مالياتي (قسمت ششم) نکات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد املاک

444 88,824
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید.

به گزارش رسانه مالياتي ايران، بي شک آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم کمک شاياني به آنان درعمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته مي نمايد. مضاف بر اينکه عدم انجام تکاليف فوق موجب تعلق جرايم و محروميت از معافيت هاي مالياتي نيز مي گردد.

از اين رو در اين بخش به اهم وظايف موديان مشمول ماليات بر درآمد املاک (که در مواد ۵۲ لغايت ۸۰ قانون ماليات هاي مستقيم آمده است) با ذکر مواد و بندهاي مهم آن خواهيم پرداخت.

اول:

مشمولين ماليات بر درآمد املاک درآمد اشخاص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاک واقع در ايران پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد املاک مي باشد. (ماده ۵۲ ق.م.م)

انواع ماليات بر درآمد املاک:

۱-      ماليات بر درآمد اجاره

۲-      ماليات نقل و انتقال املاک

دوم:

ماليات بر درآمد مستغلات (اجاره)

۱-      ماليات مستغلات يا اجاره دست اول: مالياتي است که به درآمد املاک و مستغلاتي که از طرف مالک به اجاره واگذار مي شود تعلق مي گيرد، در واقع موجر مالک نيز مي باشد.

۲-      ماليات اجاره داري دست دوم: هر گاه مستاجر محل مورد اجاره را به غير به اجاره واگذار نمايد، مشمول ماليات اجاره داري دست دوم مي باشد، در واقع موجر مالک نمي باشد. درآمد مشمول ماليات مستغلات (اجاره دست اول) درآمد مشمول ماليات املاکي که به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از کل مال الاجاره ، اعم از نقدي و غير نقدي، پس از کسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاک و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

سوم:

روش هاي تعيين مال الاجاره املاک:

۱- مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود.

۲- در صورت عدم ارائه اجاره نامه رسمي مال الاجاره بر اساس املاک مشابه تعيين مي شود. از ابتداي سال ۸۲ مال الااجاره املاک اعم از مسکوني و غير مسکوني بر اساس ماده ۶۴ ق.م.م (دستورالعمل اجرايي و تقويم ارزش اجاري املاک) با در نظر گرفتن فاکتورهاي: مساحت، قدمت، نوع کاربري- موقعيت جغرافيايي و … تعيين مي گردد.

مال الاجاره دست دوم عبارت است از مابه التفاوت اجاره دريافتي و اجاره پرداختي بابت ملک مورد اجاره.

چهارم:

معافيت هاي پيش بيني شده

۱-      محل سکونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاري تلقي نمي شود مگر اينکه به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت مي شود.

۲-      درآمد شخص ناشي از اجاره از واحد يا واحدهاي مسکوني در تهران تا يکصد و پنجاه متر مربع بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زيربناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاک معاف مي باشد.

۳-      مکان مجتمع هاي مسکوني داراي بيش از سه واحد استيجاري که با رعايت الگوي مصرف بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند، در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد ماليات بر درآمد اجاره معاف مي باشند.

۴- شخص حقيقي که هيچ گونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام مي گردد از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول ماليات مي باشد.

–  مشمولان اين ماده بايستي اظهارنامه موضوع ماده فوق را تکميل و به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک ارائه دهند.

–  در اجراي حکم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانکي درآمد تلقي نخواهد شد.

–  حکم اين ماده در مورد فرزندان صغيري که تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.

۵-      هرگاه مالک خانه يا آپارتمان مسکوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري را براي سکونت خويش اجاره نمايد در احتساب درآمد مشمول ماليات، ميزان مال الاجاره اي که به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد از کل مال الاجاره دريافتي او کسر مي شود.

پنجم:

انواع ماليات نقل و انتقال املاک

– ماليات نقل و انتقال ملک

– ماليات انتقال حق واگذاري (سرقفلي) –

ماليات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش املاک

– ماليات بر درآمد رضايت مالک يا حق مالکانه

الف) ماليات نقل و انتقال املاک نقل و انتقال املاک به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد مشمول ماليات مي گردند.

فینتو

ب) ماليات انتقال حق واگذاري املاک (حقوق صنفي و سرقفلي) انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي صاحب حق به نرخ دو درصد درتاريخ واگذاري از طرف صاحب يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد.

تعريف حق واگذاري:

حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق کسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل

ج) ماليات بر درآمد حاصل از ساخت و فروش اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسکوني و غيره که بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (۵۹) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد به ماخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي ، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد املاک حاصل از ساخت و ساز فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.

د) ماليات بر درآمد رضايت مالک يا حق مالکانه دريافتي مالک يا مالکين بابت اعلام رضايت نسبت به انتقال حق واگذاري محل (سرقفلي) يا اجاره بدون انتقال سرقفلي و يا تغيير شغل، مشمول ماليات به نرخ دو درصد موضوع مواد ۷۸ و ۵۹ ق.م.م مي باشد.

ششم:

مهلت ارايه اظهارنامه موديان موضوع اين فصل به استناد ماده ۸۰ ق.م.م مکلف اند اظهارنامه مالياتي خود را در مورد حق واگذاري محل تنظيم و تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملک ارايه و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايد.

هفتم:

جرايم مالياتي

۱-      عدم ارايه اظهارنامه در موعد مقرر ده درصد ماليات متعقله

۲-      عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر معادل ۵/۲ درصد ماليات به ازاي هر ماه دير کرد.

۳-      در صورتيکه موديان موضوع ماده ۵۷، اظهارنامه خلاف واقع به ادارات امور مالياتي ارايه نمايند علاوه بر ماليات متعلقه، يک برابر آن را نيز بايد بعنوان جريمه پرداخت نمايند.

هشتم:

مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني که مکلف به ارايه اظهارنامه مالياتي هستند، نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت ارايه آن و نسبت به ما به الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني که از ارايه اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولا مکلف به ارايه اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت ارايه اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.

نهم:

مدارک لازم جهت تشکيل پرونده مستغلات

– تصوير سند مالکيت و بنچاق

– تصوير شناسنامه و کارت ملي مالک يا مالکين

– تصوير پايان کار

– تصوير صورت مجلس تفکيکي

– تصوير اسناد اجاري (رسمي- عادي)

– تصوير گواهي حصر وراثت (در صورت ورثه اي بودن ملک)

– تصوير وکالتنامه در صورت مراجعه وکيل

دهم:

مدارک لازم جهت نقل و انتقال املاک (گواهي ماده ۱۸۷)

– استعلام دفاتر اسناد رسمي (با ذکر نام خريدار)

– تصوير سند مالکيت و بنچاق

– تصوير شناسنامه و کارت ملي فروشنده و خريدار

– تصوير پايان کار

– تصوير پروانه تخريب و نوسازي و عدم خلاف در مورد املاک در دست ساخت

– تصوير صورت مجلس تفکيکي

– تصوير اسناد اجاري (رسمي- عادي)

– تصوير گواهي حصر وراثت (در صورت ورثه اي بودن)

– تصوير گواهي واريز ماليات بر ارث – تصوير وکالتنامه ( در صورت مراجعه وکيل)

– تصوير مبايعه نامه يا قولنامه در خصوص انتقال حق واگذاري محل

به نقل از سايت سازمان امورمالياتي

444 نظرات
 1. مهدی می گوید

  باسلام
  اینجانب یک واحد آپارتمان ۵۱ متری با وام اجاره بشرط تملیک خریداری نمودم سند بنام بانک گردید وبنده ملک مذکور را بغیر اجاره دادم حال آیا مالیات بر اجاره محل قانونا شامل این ملک میگردد یاخیر؟

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله به نظر بنده تعلق مي گيرد ولي چنانچه جنابعالي در حال حاضر مستاجر و در مكاني بجز محل فوق ساكن باشيد ، اجاره دريافتي و پرداختي قابل تهاتر هستند.
  در هر صورت راجع به اين موضوع بيشتر پرس و جو كنيد.
  موفق باشيد.

 3. رامین می گوید

  آیا برا اجاره دادن آپارتمان مسکونی آژانسهای املاک علاوه برکمسیون حق گرفتن مالیات بر ارزش افزوده را دارند

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  اموال غيرمنقول از جمله معافيتهاي اين قانون هستندولي كميسيوني كه به بنگاه دار مي پردازيد مشمول ماليات ارزش افزوده است.
  موفق باشيد.

 5. جعفرسوزنچی می گوید

  ملکی تحاری ازسال۱۳۵۲دراجاره مستاجرین میباشد۹۰متراعیان در۹مغازه اجاره ماهیانه هرمغازه ۱۰۰۰۰ریال جمعا معادل۱۰۸۰۰۰۰ریال درسال که به دلیل اختلاف انرابه صندوق ثبت واریز مینمایندازنظر دارایی برای مالیات چه حکمی دارد .ناگفته نماند هیچ ممردرامدی دیگرراهم ندارم

 6. بهروز می گوید

  اينجانب حسابدار انجمن اسلامي دانش آموزان هستم.انجمن يك ساختمان داره كه اجاره داده و با توجه به اينكه ما شخص حقوقي محسوب ميشيم خواستم ببينم چه اظهارنامه اي بايد پر كنيم برا مالياتمون؟

 7. علي می گوید

  سلام
  جناب بهروز
  به اداره مالیات مربوط به خود مراجعه کنید ( نزدیک ترین اداره مالیاتی که انجمن را در آن محدوده ثبت کرده اید ) مدارک لازم را ارائه دهید اگر در زمره اشخاص حقوقی تلقی شوید ، اظهارنامه اشخاص حقوقی را تکمیل و ارسال نمائیدیعنی یکی از درآمد و دریافتی تان ناشی از اجاره می باشد و اگر خیر ، اظهارنامه مالیات بردرآمد املاک مربوط به اشخاص حقیقی را تنظیم و ارائه دهید که البته در این حالت مالکیت بصورت شرکت مدنی خواهد بود .
  خداحافظ /

 8. رامین می گوید

  با سلام
  آپارتمانی که بنام پدر اینجانب می باشد و هم اکنون من بعنوان فرزند در آن ساکنم پدرم قصد واگذاری آن را به من دارد برای انتقال قطعی آیا مشمول مالیات میگردد ؟

 9. علي می گوید

  سلام آقای رامین
  بله مشمول مالیات بر انتقال موضوع ماده ۵۹ و اگر نوساز هم باشد ( یعنی دو سال از تاریخ پایان کار سپری نشده باشد ) ماده ۷۷ خواهید بود .
  موفق باشید /

 10. amir می گوید

  با سلام
  اینجانب منزل مسکونی ۱۰۸ متری را در دو طبقه به مرکز بهداشت اجاره داده ام و خود مستاجر می باشم -چند بار به اداره مالیات مراجهه نمودم-که من مبلغی را بعنوان اجاره پرداخت می کنم انرا از درامد منزل کسر کنید که نتیجه نداشته- اگر قانون خاصی در این خصوص هست مرا را راهنمایی کنید.

 11. علي می گوید

  سلام ، جناب امیر
  شاید بتوانید با استناد به ماده ۵۵ قانون مالیاتهای مستقیم به خواسته تان برسید .
  موفق باشید /

 12. مهدی ملکی می گوید

  اینجانب ملک تجاری خریده ام که سند ندارد وبا مبایعه نامه معامله شده حال جهت انتقال دراداره دارایی چکار باید بکنم وچه مدارکی لازم است

 13. علي می گوید

  با سلام
  با مراجعه به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و تنظیم و تسلیم یک نامه مبنی بر واگذاری واحد تجاری مورد نظر ضمن پیوست مدارک لازم ( تصاویر مبایعه نامه ، شناسنامه و کارت ملی متعاملین و دیگر مدارک اعلام شده توسط واحد مالیاتی ) می توانید نسبت به پرداخت مالیات و اخذ مفاصا حساب اقدام نمایید .

 14. مهدی ملکی می گوید

  سلام ملکی تجاری که سند ندارد وهیچ پرونده مبنی برمستغلات وشغلی در دارایی ندارد اکنون که ملک رااینجانب خریدام وبخاطر اینکه پروانه کسب دارم وباید شروع بکار محل جدید رابه دارایی اعلام کنم ایا نقل وانتقال دارایی دارد باکمال تشکر

 15. ilam98 می گوید

  با سلام. پدرم در زمانی که در قید حیات بودند یک باب خانه بصورت قولنامه ای فروختند و تا زمان فوت پدرم خریدار برای انتقال سند رسمی اقدام نکردند و الان بعد دو سال که پدرم فوت شده اند برای انتقال سند مراجعه کرده اند و این انتقال شامل مالیات بر ارث میشود الان تکلیف این مالیات که بخاطر دیر اقدام کردن خریدار بوده بر عهده کیست؟سپاسگذارم

 16. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  البته نرخهاي محاسبه دراين دوحالت متفاوت است ولي به هرحال موقع انتقال سند هم ماليات انتقال اخذ ميشود.
  پيشنهاد ميكنم به قولنامه مراجعه و ببينيد ماليات نقل و انتقال بعهده چه كسي بوده است؟
  ضمنابايك وكيل هم مشورت كنيد.

 17. علي می گوید

  سلام
  اولا” ؛ فقط شروع بکار را اعلام می کنی و در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی را تسلیم نمائید .
  دوما” ؛ بستگی به اسناد و مدارک تنظیمی دارد ، چنانچه خریدار متعهد پرداخت هزینه ها باشد اداره امور مالیاتی می تواند از خریدار نیز مالیات مورد نظر را مطالبه نماید .

 18. دل آرام احمدی می گوید

  با سلام
  نحوه محاسبه مالیات بر ارث آپارتمانی که در اجاره میباشد به چه صورت است
  با تشکر

 19. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دوبحث متفاوت مطرح است.
  ۱- وراث به عنوان موجر
  ۲- وراث به عنوان مالك و به منظور تصاحب يافروش
  درقسمت اول شما مي بايست به عنوان موجر با ارسال اظهارنامه اجاره ، ماليات دوره عملكرد۱۳۹۲ را بپردازيد.
  در حالت دوم اگر مايملك متوفي همين يك قلم باشد ، بعد ازارزش گذاري وكسر معافيت ، مطابق ماده ۱۷لغايت ۴۳ قانون مالياتها محاسبه ووصول خواهد شد.

 20. حسن می گوید

  با سلام.من این قانون هارو خوندم و گیج شدم.لطفا بفرمایید:۱-اگر یک آپارتمان ۹۰ متری را اجاره دهیم،مشمول پرداخت مالیت می شود یا نه؟(با توجه به معافیت ها)
  ۲-مالیات بر اجاره به کد رهگیری که هنگام تنظیم اجاره نامه در مشاور املاک دریافت می کنیم،ربط دارد؟یعنی اگر کد رهگیری بگیریم یا نگیریم چه تاثیری در پرداخت مالیات بر اجاره دارد؟

 21. علي می گوید

  سلام ، آقای حسن
  ۱ – اگر برای سکونت اجاره داده باشی و برای سکونت مورد استفاده قرار گیرد ، خیر مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود .
  ۲ – خیر ، ربطی ندارد .
  موفق باشی /

 22. احمد می گوید

  سلام من یک واحد مغازه دارم که اجاره داده ام وخودم نیز در مغازه ای در همان خیابان ومنطقه با اجاره بهای بیشتر مستاجر هستم مالیات بر مستغلات مغازه من جگونه است . متشکرم

 23. علي می گوید

  سلام دوست عزیز
  آن مغازه ای که اجاره داده ای ، مشمول مالیات بردرآمد املاک خواهید بود ( اجاره بهای دریافتی و یا آنچه که واحد مالیاتی برابر ضوابط تعیین می کند – و اگر مالک باشی به کسر ۲۵% استهلاک و اگر مالک نباشی به کسر اجاره پرداختی به مالک – ضربدر مدت اجاره ضربدر نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم ) و ان مغازه ای که اجاره نموده ای چنانچه صاحب فعالیت شغلی باشید مشمول مالیات بردرآمد مشاغل خواهید بود .
  خداحافظ .

 24. احمد می گوید

  باسلام آیاواحدهای تجاری نیز مشمول قانون شماره ۴ از بند پنجم توضیحات معافیتهای مالیاتی فوق الذکر خواهد شد.( ۵ – هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری را برای سکونت خویش اجاره نماید در احتساب درآمد مشمول مالیات، میزان مال الاجاره ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می پردازد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر می شود.)متن فوق برای واحد تجاری نیز نافذ است .سپاسگذارم

 25. علي می گوید

  سلام آقای احمد
  خیر ، بنظرم در این خصوص بخشنامه ای نیز صادر شده باشد .

 26. علی می گوید

  با سلام خدمت شما
  اگه منزل خودمونو جهت سکونت به کسی اجاره داده باشیم حتی اگه متراژ بالا هم داشته باشه بازم مشمول مالیات میشه یا خیر؟

 27. علي می گوید

  سلام هم نامم
  متراژ بالا یعنی چند متر؟ و ضنا” ملک در کدام شهرستان قرار دارد ؟

 28. حبیب قلعه مولائی می گوید

  با سلام و عرض ادب
  پدر اینجانب یکی از مغازه های خود را بدون اخذ هیچگونه وجهی از سال ۸۷ در اختیار بنده قرار داده است و اجاره نامه رسمی نیز بابت این موضوع در سال ۸۸ تهیه و به اداره امور مالیاتی تسلیم شده است . با اینجال برای سال ۸۷ مالیات بر اجاره صادر گردیده و در پاسخ به اعتراض بنده اعلام می نمایند که چون تاریخ اجاره نامه در سال ۸۸ می باشد نمی توانند به آن استناد نمایند .
  خواهشمندم در صورت امکان راهنمائی فرموده و مفاد قانونی مرتبط با این موضوع را نیز به بنده اعلام فرمائید .
  با تشکر و سپاس

 29. علي می گوید

  سلام آقای حبیب
  تاریخ صدور اجاره نامه و تاریخ شروع اجاره را برایم می نویسی .

 30. حسین می گوید

  باسلام
  همسربنده که خانه داربوده وفاقددرآمدی نمی باشد یک طبقه آپارتمان به متراژمفید۱۰۲ مترمربع داردکه آنرااجاره داده است که جدیدا برگه مالیات ازسال ۱۳۸۷ تا۱۳۹۰ صادرشده است لطفا بفرمایید باتوجه به خانه داربودن ایشان آیا ازمالیات معاف نمی باشند؟ضمنا ایشان تاکنون اظهارنامه ای ارائه نداده اند

 31. مصطفی می گوید

  با درود فراوان
  آیا در اجاره واحد تجاری که دارای چند مالک ( ۴ مالک ) میباشد معافیت مالیاتی خاصی میشود مبذول کرد یا خیر و طبق قانون فقط شامل ۲۵% معافیت کلی میباشد ؟
  با تشکر فراوان و بدرود

 32. ف - تیموری می گوید

  سلام
  مادر من یک سالن تچاری به مساحت ۱۰۹ متر در شهرستان فسا ماهانه ۱۸۰۰۰۰۰ تومان به مدت ۳ سال به بانک ملی اجاره داده و هیچ درآمد دیگری ندارد لطفا راهنمایی کنید چقدر مالیات شامل میشود

 33. علي می گوید

  سلام
  معافیت عمومی متعلقه همان معافیت ۲۵ درصدی ( صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ) است که نوشتی و معافیت خاص برای هرمالک می تواند معافیت ماده ۵۷ یا ۱۳۷ و … باشد .

 34. علي می گوید

  سلام
  برابر آنچه که نوشتی ( اینکه هیچ درآمد دیگری ندارد ) میتواند از معافیت موضوع ماده ۵۷ قانون مالیاتها بهره مند گردد و نسبت به مابقی آن مشمول مالیات خواهد بود .
  ضمنا چنانچه اقدام به کسر مالیات هنگام پرداختی اجاره از ناحیه بانک ( پرداخت کننده وجه ) صورت گرفته باشد از مالیات مورد مطالبه قابل کسر خواهد بود .

 35. کیا می گوید

  با سلام و خسته نباشید . مغازه ای را به مبلغ ماهیانه ۶ میلیوم تومان اجاره داده ام با ۳۰ میلیون تومان ودیعه . مالیات سالانه آن چه مبلغی خواهد بود؟
  با تشکر .

 36. علي می گوید

  سلام
  یک و نیم درصد سی میلیون را با شش میلیون جمع کن ، می شود اجاره دریافتی یک ماه و ضرب در تعداد ماه اجاره ( در یک دوره مالی / سال شمسی ) ، که در این صورت اجاره در یافتی سالانه ( یا همان مدت اجاره ) بدست می آید و اگر مالک باشی ۲۵% استهلاک سالانه را از آن کم کن می شود درآمد مشمول که ضرب در نرخ مالیاتی ماده ۱۳۱ خواهد شد .
  بنابراین اگر برای یک سال مالی باشد و موجر یک نفر باشد مالیات مورد مطالبه ۱۵۵/۱۵۰/۰۰۰ ریال خواهد بود .

 37. ساسان می گوید

  با سلام وخسته نباشید بنده سالنی به متراژ۱۰۰متر مربع واقع در شهرصنعتی البرز قزوین؛اجاره کرده ام؛موجر بنده را به اجبار مکلف به پرداخت مالیات براجاره نموده؛در ضمن قولنامه رسمی نوشته نشده است؛وملک اجاره شده اوقافی میباشد وسند شش دانگ ندارد
  اجاره پرداختی ماهیانه۲۸۰هزار تومان میباشد
  مبلغ۱۰میلیون تومان هم به عنوان رهن پرداخت نموده ام؛
  الان چقدر مالیات باید پرداخت شود
  تاریخ شروع اجاره
  ۹۲/۸/۲۰
  تاریخ اتمام اجاره
  ۹۳/۸/۲۰

 38. رضا می گوید

  سلام
  مالکیت و سرقفلی مغازه ای را به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰ فروخته ام . هزینه نق وانتقال آن چقدر است ،آیا کل مبلغ مشمول دو درصد میشود ویا فقط سرقفلی ملک.با توجه باینکه هیچ وجهی از فروشنده نگرفته ام و با ملک معاوضه شده نحوه محاسبه چگونه خواهد بود ،ضمنا س ماه هم از تاریخ تنظیم قولنامه نیز گذشته است.با تشکر فراوان

 39. نصرالدین کیان می گوید

  ملک تجاری را خریده ام که نوساز می باشد که البته در پاساژ می باشد حال می خواهم بدانم که مالیات برسرقفلی با توجه به اینکه خرید من ملکیت مغازه بوده بعده من است یا فروشنده ؟

 40. غلامرضا می گوید

  سلام – یک آپارتمان مسکونی به مساحت ۷۸ متر در شهرستان به دفتر اسناد رسمی اجاره داده ام آیا مشمول مالیات اجاره هستم – توضیح اینکه تنها آپارتمان مجاور نیز استفاده مسکونی میشود

 41. امیر حسین می گوید

  سلام
  یک واحد اداری در یکی از شهرستانهای کوچک کشوردارم که در اختیار همسرم است و هیچگونه اجاره ای دریافت نمیشود! طبق ارزش گذاری ک توسط مسئولین زیربط انجام شده چهارصد و خورده ای مالیات برای سال ۹۲ مقرر شده است.
  با توجه ب درامد ناچیز که همسرم در ان واحد دارد و مالیات سالیانه و فصلی و… را پرداخت میکند، پرداخت مالیات اجاره ملک برای ما قابل قبول و منصفانه نیست.
  طبق اظهار نامه ۹۲ هم اعلام کرده ام ک ملک به رایگان در اختیار همسرم است.
  اجاره نامه ای تنظیم کردم و بصورت ساختگی ملک را بصورت رهن با مبلغ ناچیز ب همسرم داده ام ولی اداره مالیات اصرار بر محضری بودن اجاره نامه دارد ک بدلیل سند نداشتن ملک محضری کردن اجاره نامه مقدور نیست.
  در سال جاری هم بیکار هستم (با مدرک کارشناسی ارشد شیمی ) ولی چون در سال ۹۲ در شرکتی مشغول بکار بودم ماده ۵۷ هم شامل ما نمیشود.
  لطفا راهنمایی بفرمایید.
  ممنون

 42. ا.توکلیان می گوید

  مغازه ای خریداری نموده ام که سند ندارد. طبق مندرجات مبایعه نامه دستی قرار شده که مالیات نقل و انتقال با اینجانب (خریدار) باشد. لیکن حالا پس از گذشت ۸ ماه، برای این مغازه جریمه بیمه تامین اجتماعی آمده است. و از طرفی فروشنده علی رغم قولی که داده است هنوز مفاصا حساب مالیات مشاغلش را هم ارائه ننموده است. با توجه به اینکه این دو مورد (بیمه و مالیات مشاغل) در مبایعه نامه ذکر نشده آیا من به عنوان خریدار باید این جریمه سالهای قبل بیمه و مالیات مشاغل مالک قبلی را بپردازم؟

 43. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده در هرمعامله اي فروشنده مي بايست بقولي شسته و رفته مال را به شما منتقل كند لذا هزينه هايي در دوره تملك ايشان بعهده ي خودشان است.

 44. فاطمه می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  اینجانب مغازه ای را در سال ۹۰ بصورت قولنامه ای (البته در جایی ثبت نشده و بصورت صلح قطعی می باشد) از شخصی به مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خریده ام، البته فروشنده(مالک قبلی) قبلا این ملک را در ازای تعویض یک دهنه مغازه با شهرداری منطقه تحویل گرفته بود. با توجه به اینکه بنده در آنزمان از قانون مالیات بر نقل و انتقال اطلاعی نداشته ام اکنون تکلیف من درخصوص مفاصاحساب با دارایی چگونه است؟ ضمن اینکه فعلا قصد فروش ملک را ندارم
  اگر برای تسویه حساب به دارایی بروم آیا مالیات دریافتی از من نسبت به ارزش امروز می باشد یا سال ۹۰ ، و چقدر باید پرداخت کنم؟
  خواهشمندم مرا راهنمایی نمایید
  متشکرم

 45. Nasrin می گوید

  با سلام و احترام
  شخصی یک باب مغازه به متراژ ۲۴ متر به همراه یک منزل مسکونی به متراژ حدود ۸۰ متر (لازم به ذکر است که خانه به صورت متصل به مغازه مذکور و در پشت آن قرار دارد) در محله حصارک کرج را به مبلغ ۳۳۰ میلیون تومان و به صورت قولنامه ای در شهریور سال ۹۳ معامله نموده است. این ملک از سال ۷۲ (زمان ساخت) تحت اجاره بوده است و چون درآمد و بیمه ندارند برای گذران زندگی از اجاره این ملک استفاده کرده اند. (کنتور برق از ۸ سال پیش نصب شده است). چه میزان مالیات به این ملک تعلق میگیرد؟ و به چه صورت؟
  ممنون از راهنمایی و سایت مفیدتون.

 46. علی می گوید

  مغازه ای را به رهن و اجاره به مستاجری واگزار کردم برای شغل دکوراسیون داخلی از اول مهر سال ۹۳ بمدت یکسال نمیدونم برا مالیات چکار باید بکنم و مالیات بر ارزش افزوده بهش تعلق میگیره یا نه ازونجا که تا رد کردن اظهار نامه و مشخص شدن مالیات خیلی طول میکشه چطوری اقدام کنم که مستاجر نتونه از زیر مالیات فرار کنه

 47. علی می گوید

  بله مالیات مستغلات با شماست

 48. علی می گوید

  سلام . اولا به رایگان در اختیار قراردادن اصلا برای اداره مالیات قابل قبول نیست و در این مورد مالیات مستاجر افزایش پیدا میکنه محضری بودن سند اجاره باعث میشه دیگه علی الراس صادر نشه ولی برای قراردادهای اجاره با مبلغ معقول ممیز در رد یا قبول اون مختاره و میتونه به موارد مشابه استناد کنه و طبق اون مالیات قطعی کنه در این مورد خاص کار خاصی نمیشه کرد میدونین که درامد ناچیز و …. ادعای همه کم و بیش به همین شکله اما در مورد مشکلات محضری سعی کنید مشکلاتشو از اون طریق حل کنید به چند تا محضر دیگه هم سر بزنید … ضمنا ماده ۵۷ شامل درامد باز نشسگان میشه. اگه سقف درامد شما زیر حد معافیت میشه نیازی به ماده ۵۷ نیست اگه مغازه شپا وونطور که میگین چندان چشمگیر و خوش مکان نیست چندان مالیات بالایی براش نمیاد موفق باشید

 49. علی می گوید

  مالیات بر مستغلات بر عهده موجر است بهتره ایشون خودش اقدام کنه تا شامل معافیتهای قاونونی مستغلات بشه و بعد در اخر اگه اجبار کرد و مجبور شدید مبلغ نهاییشو شما بدهید ولی این اصلا معمول و منصفانه نیست

 50. علی می گوید

  هر درامدی مشمول مالیات میشود در این مورد اگر منزل محل سکونت معرفی بشه از مالیات معافه ولی هر کسی فقط یک مکان رو به عنوان محل سکونت میتونه اعلام کنه مگر نه حتی اگر هم فاقد سکنه باشه مالیات یک درصد در سال بهش تعلق میگیره البته ایشون تا سقف معافیت از مایات معافه و ۲۵ درصد مبلغ اجاره بها هم برای استهلا. کسر میشه موفق باشید

 51. علی می گوید

  پاسخ داده شده دارای اشکال هست ! اگر اجاره میگیری. یعنی درامد دارید و مالیات مستغلات رو باید پرداخت کنید متراژ بی تاثیره

 52. حمید می گوید

  با سلام
  پدر اینجانب یک بابا مغازه به متراژ ۳۷ متر در سال ۹۲ بدون اخذ وجه به من داده است با توجه به اینکه خرید و فروشی صورت نگرفته و این ملک به من هبه شده است آیا مالیات بر این معامله مترتب است اگر هست چگونه باید اقدام نمود با توجه به اینکه این مغازه قبل از واگذاری سند مشترک با مغازه بغلی و آپارتمان فوقانی داشته و تازه تفکیک شده است. با تشکر

 53. حامد غلامیان می گوید

  باسلام و خسته نباشید
  ملکی داشته ایم که فقط اسکلت و سقف های آن زده شده بود،در همان مرحله ملک مورد نظر را بفروش رساندیم این ملک واقع در خیابان خسروی مشهد روبه روی باب الجواد بوده،سوال این جانی این است که آیا به این ملک حق واگذاری(سرقفلی) ماده ۵۹ تعلق میگیرد یا نه؟
  با تشکر

 54. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  خير چون شما مالكيت را فروخته ايد نه سرقفلي آنرا

 55. سعید می گوید

  باسلام و وقت بخیر خدمت مدیر محترم سایت.
  پدر بنده قصد اجاره دادن یک مغازه تجاری به متراژ صد متر را دارد.مقدار اجاره بها ۱۶۰۰۰۰۰تومان با رهن ده میلیون تومان است. تنها درآمد پدرم حقوق مستمری بگیری نهصد هزار تومانی و اجاره بهای حاصل از اجاره این مغازه است.لطفا راهنمایی کنید که آیا پدر بنده مشمول معافیت کامل مالیاتی میشود؟در غیر اینصورت میزان مالیات حاصل از اجاره این مغازه بابت یکسال از تاریخ ۹۴/۰۳/۰۱ چقدر است؟

 56. شهلا می گوید

  سلام
  شخصی پشت بام خودش رو به ایرانسل اجاره داده به مدت ۱۵سال سالانه چهارده میلیون و نیم که پس از کسر مالیات متعلقه به حسابشون ریخته میشه چقدر مالیات شامل این درامدشون میشه ؟؟؟؟

 57. سیاوش پارسا می گوید

  با سلام و وقت بخیر خدمت شما
  مغازه ای که به صورت ورثه ای میباشدو هنوز سند به نام شخص فوت شده است ولی انحصار ورثه و تمام کارهای اداری آن انجام شده و آماده انتقال نام میباشد ولی ورثه قصد فروش را دارند و هنوز اقدامی برای انتقال نام صورت نگرفته
  از جهتی به علت کسادی بازار خرید و فروش آنرا به شخصی اجاره داده اند
  مستاجر قبل از موعد سر رسید مقرر در اجاره نامه ، گفته قصد تحویل مغازه را دارد و حدود یکماه بعد مغازه را هم خالی کرده ، حدود دو ماه اجاره آن عقب افتاده و مبالغی بدهی بابت تلفن و برق و شارژ پاساژ دارد
  در قرارداد اجاره نامه ذکر شده است که مستاجر موظف است کلیه تسویه های مربوطه + مفاصا حساب مالیات بر مشاغل خود را به صورت تسویه شده به رویت موجر برساند و بعد موجر مبلغ پس انداز را با ایشان تسویه کند
  قابل ذکر است که مستاجر و موجر جهت معرفی مستاجر اقدامی در اداره مالیات مشترکا نکرده اند ولی مستاجر میگوید که مفاصا حساب را خودش رفته و گرفته در صورتی که مفاصا حساب را تیر ماه اداره مالیات میدهد
  اگر پرونده ای به نام مستاجر در اداره مالیات تشکیل شود و مستاجر مالیات خود را پرداخت نکند اداره مالیات میگوید که در این صورت اگر بدهکار هم شود ما با موجر کاری نداریم
  ولی سوال اینجاست که آیا مستاجر میتواند یکطرفه تشکیل پرونده دهد و مفاصا حساب را هم قبل از تیر ماه گرفته باشد ؟
  با این حال اگر مفاصا را هم گرفته باشد هنوز تلفن ، اجاره های عقب افتاده و برق را پرداخت نکرده و تهدید کرده که اگر موجر با ایشان تسویه نکند میرود و شکایت میکند در صورتی که در قرارداد ذکر شده که موارد مالیات و کلیه دیون خود را تسویه کند و بعد اقدام به تسویه با موجر کند
  خواهشمندم راهنمایی کنید که آیا مستاجر میتواند اقدامی بکند علیه موجر یا نه و موجر چه کاری میتواند بکند الان مغازه خالی است و مستاجر جواب تلفن موجر را هم نمیدهد و وضعیت بلاتکلیفی وجود دارد ، موجر نمیداند که ایا مستاجر اقدام حقوقی کرده یا نه ولی در هر صورت موجر باید چکار کند ؟
  از لطف شما و سایت بسیار خوبتون سپاسگذارم 🙂

 58. عیدی ایری می گوید

  براساس تبصره ۱۱ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم چنانچه واحد یا واحدهای مسکونی صرفا برای سکونت اجاره داده شود در تهران تاسقف ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید ودر سایر شهرستانهاتا سقف ۲۰۰ مترمربع زیر بنای مفید از پرداخت مالیات معاف میباشد.

 59. عیدی ایری می گوید

  سلام براساس تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم ایرانسل مکلف است مالیات متعلقه رابا رعایت مقررات ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم از ماالاجاره ایکه به موجرپرداخت میکند کسر وظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت ورسید آنرا به موجرتسلیم نماید ثانیا مالیات اجاره سالانه از ماخذ ۱۴۵۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۲۰۲۵۰۰۰۰ ریال خواهد بود بشرط اینکه موجر تاپایان تیر ماه هرسال مشروط به عدم ایجاد تغییرات قانونی در موعد انجام تکالیف
  اظهارنامه موضوع ماده ۸۰ قانون مارالذکر را ترجیحا از طریق الکترونیکی ارسال نماید.

 60. عیدی ایری می گوید

  باسلام : درامد نقدی وغیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی بصورت بلاعوض ویا از طریق معاملات محاباتی ویابعنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل مینماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ ق.م.ق خواهد بود لیکن چون عین موهوبه ملک میباشد لذا دراین صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت .لذا لازم است در اجرای مقررات ماده ۸۰ وتبصره ۲ ماده مزبور ضمن تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۸۰ واعلام مراتب انجام معامله جنابعالی بعنوان متهب نسبت به پرداخت مالیات متعلقه قبل از تعلق جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم اقدام نمایید .

 61. عیدی ایری می گوید

  باسلام :درمورد بخش اول سوالتون خدمتتون عرض کنم چنانچه ملکی که معامله شده دستدارمی وفاقد هرگونه سوابق ثبتی باشد موضوع سوال شما از مصادیق بارز ماده ۷۴ قانون مالیا تهای مستقیم میباشد درغیر این صورت از طریق دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال ملک اقدام میکنید در هر ۲ حالت براساس ماده ۵۹ قانون ، مالیات نقل وانتقال قطعی ملک براساس ارزش معاملاتی به نرخ ۵ درصد وچون ملک توام با مغازه معامله شده لذا مشمول مالیات حق واگذاری محل به نرخ دو درصد خواهد بود ضمنا مالیات قطعی ملک را واحد مالیاتی مربوطه مشخص خواهد کرد .ضمنا چون بیش از ۲ سال از پایان کارش گذشته مشمول مالیات ماده ۷۷ نمیباشد .درپاسخ به سوال پایانی مبنی عدم تحصیل هرگونه درامد غیر از اجاره دریافتی ، ضمن تسلیم اظهارنامه ماده ۵۷ بشرط احراز برای واحد مالیاتی ذیربط معادل معافیت سالانه از پرداخت مالات مستغلات معاف و مازاد آن مشمول مالیات بنرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون خواهد بود مضافا باینکه درصورت دستدارمی بودن ملک ضمن تسلیم اظهارنامه از جانب معامل واعلام مراتب انجام معامله از سوی متعامل بامراجعه به اداره امور ماللیاتی محل وقوع ملک درخصوص پرداخت مالیات متعلقه اقدام شایسته معمول فرمایید.

 62. عیدی ایری می گوید

  باسلام : چون جنابعالی از بابت اجاره مغازه درامد کسب مینمایید لذا برابر قانون مکلف هستید تاپایان هرتیر ماه ضمن تسلیم اظهارنامه مالیات مستغلات مالیات حاصل از اجاره دریافتی تان را به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایید . ولی مستاجر شما بعنوان صاحب مشاغل در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات خودش میباشد وجنابعالی تکلیفی در پرداخت مالیات مستاجر خود ندارید. ضمنا به درامد حاصل از اجاره مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمیگیرد .

 63. عیدی ایری می گوید

  باسلام : ملک تجاری موردنظر شما مطابق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بنرخ ۵ درصد از ماخذ ارزش معاملاتی میباشد و اگر چنانچ سرقفلی واگذار نشده باشد از این بابت مالیاتی تعلق نمیگیرد ضمنا چون ملک نوساز است وبنظر میرسد دو سال از پایان کارش نگذشته علاوه بر مالیاتی که عرض کردم مشمول مالیات ماده ۷۷ یعنی از ماخذ ارزش اعیانی به نرخ ۱۰ درصدمشمول مالیات مقطوع میگردد.

 64. عیدی ایری می گوید

  سلام : اگر منزل مسکونیتان صرفا برای سکونت اجاره داده باشین چنانچه ملک مورداجاره درتهران باشد تا سقف ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید از مالیات معاف و در سایر شهرستانها تا سقف ۲۰۰ متربع زیربنای مفید از پرداخت مالیات معاف میباشد ومازاد آن هامشمول مالیات مستغلات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون خواهد بود.

 65. عیدی ایری می گوید

  باسلام : بنظرم اگه چنانچه قرارداد اجاره طویل المدت با مستاجر منعقد نکردین جهت تعدیل اجاره به محاکم دادگستری مراجه نمایید دراینصورت هرگونه مال الجاره ایکه در محاکم دادگستری منعقدبشود صرفنظر از اینکه مورد تراضی طرفین باشد یاخیر ، معیار وملاک محاسبه مالیات در اداره امور مالیاتی قرار میگیرد.

 66. عیدی ایری می گوید

  باسلام : ملک تجاری موردنظر شما مطابق ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات بنرخ ۵ درصد از ماخذ ارزش معاملاتی میباشد و اگر چنانچ سرقفلی واگذار نشده باشد از این بابت مالیاتی تعلق نمیگیرد ضمنا چون ملک نوساز است وبنظر میرسد دو سال از پایان کارش نگذشته علاوه بر مالیاتی که عرض کردم مشمول مالیات ماده ۷۷ یعنی از ماخذ ارزش اعیانی به نرخ ۱۰ درصدمشمول مالیات مقطوع میگردد. ضمنا مالیات در صورتیکه توافق در پرداخت ان صورت نگرفته باشد بر عهده فروشنده میباشد.

 67. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر از مشارکت و پاسخگویی شما

 68. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشکر از حضور شما

 69. رضا ارباب می گوید

  با سلام و احترام شخصی یکی از فروشگاههای مواد غذایی شهرداری را اجاره مینماید بعد از مدتی آن شخص به علت به صرفه نبودن فروشگاه به شخص دیگری. فروشگاه را کرایه می دهد لطفا مالیات متعلقه چقدر و چگونه است

 70. مهدی می گوید

  با سلام یک ملک ویلایی دوطبقه هست که طبقه اول سند دارد ولی طبقه دوم درحال حاضر پروانه ساختمان دارد و پایانکار ندارد و اجاره داده شده است آیا مالیات تعلق می گیرد به طبقه دوم
  سوال دوم اگر مالک بخواهد ملک خود را بنام فرزندش بزندکه طبقه همکف هست و سند دارد ولی طبقه دوم آن ملکت پایانکار نداشته باشد امکانش هست که طبقه همک را بنام زنذ

 71. حسن می گوید

  با سلام و عرض ادب.
  پدر بنده یک ملکی به مساحت ۱۹۸ متر مربع را در سال ۹۲ خریده است که این ملک دارای مغازه ای بوده است که تجاری نداشته است و از نظر شهرداری خلاف بوده است و جهت خرید تجاری و جریمه خلاف باید ۱۰۸ میلیون پرداخت می شده است به همین دلیل مغازه تخریب و به واحد مسکونی اضافه گردید.
  در سال ۹۳ به اداره مالیات مراجعه شد و کارشناسان اعلام کردند که حدود۴۰ میلیون تومان مالیات باید پرداخت شود(مالیات سرقفلی و …) در صورتیکه برگه ای مبنی بر پرداخت مالیات نقل و انتقال در زمان تنظیم سند به پدرم داده اند.
  با توجه به توضیحات بالا آیا پرداخت مالیاتهای قبلی تا زمان خرید توسط پدر بنده بعهده مالک قبلی نمی باشد؟ از چه طریقی باید اقدام کنیم؟

 72. خشایار می گوید

  مغازه ای را به مبلغ ماهیانه ۳۴۰ هزا تومان اجاره داده ام با ۵ میلیون تومان رهن . مالیات سالانه آن چه مبلغی خواهد بود؟
  مدت قرار داد
  از

 73. عیدی ایری می گوید

  باسلام امیرحسین عزیز: اینکه جنایعالی ملک تجاری خود را درقبال اخذ مال الاجاره یا رهن یا بصورت مجانی در اختیار مستاجر اعم از خودی (همسریا غریبه) بگذارید بحال اداره امور مالیاتی هیچ فرقی نمیکند واینگونه نیست که برفرض مثال جنابعالی مغازه خودتون را مجانی وبدون گرفتن دیناری مال الاجاره به همسرتون واگذارکرده باشید واداره مالیات از پذیرش آن خودداری نماید بلکه برعکس ، اگر ملک را درقبال دریافت وجه واگذار کنیدمطابق قسمت صدر ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول پرداخت مالیات مستغلات میباشید و اگر رهن داده باشید باز براساس همین ماده قانونی راهن مشمول مالیات است واگر درموارد استثنایی حسب اقرار طرفین (صاحب ملک وشخص منتفع)ویابراساس اطلاعات ومدارک متقن معلوم گردد که واگذاری بصورت مجانی بوده در این صورت موضوع از حیطه مالیات بر درامد املاک خارج وبعنوان واگذاری حق انتفاع مشمول فصل مالیات بردرامد اتفاقی موضوع ماده ۱۲۳ ق .م .م .خواهید بود ومالیات بابت منفعت ملک به ساکن ملک (مستاجر)بلحاظ استفاده مجانی از ملک تعلق خواهد گرفت که مالیات متعلقه توسط اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک امشخص خواهد شد.

 74. عیدی ایری می گوید

  باسلام : بنظر بنده اگر چنانچه ملک مورداجاره از طریق سند رسمی باهمان شرایطی که ذکر کردید واگذار شده باشد ده میلیون تومان رهن را بااحتساب ۱۵۰۰۰۰ هزار تومان اجاره فرض کنیم کل اجاره دریافتی ماهیانه پدرتان تقریبا به مبلغ ۱۷۵۰۰۰۰ تومان درماه بالغ میشو د دراین صورت درامد مشمول مالیات سالانه تان ۱۵۷۵۰۰۰۰ تومان خواهد بود واگر پدرتان باتسلیم اظهارنامه ماده ۵۷ بتواند عدم تحصیل هرگونه درامد غیر از درامد حاصل از اجاره را برای اداره امور مالیاتی به اثبات برساند دراین صورت تاسقف مبلغ ۱۳۸۰۰۰۰۰ تومان از درامد مشمول مالیات فوق الذکر کسر ومازاد مشمول مالیات خواهدبود .یعنی سالیانه حدودا بملغ ۳۰۰۰۰۰ تومان باید مالیات پرداخت کنید. .ولی اگر اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد ممکن است از پذیرش رقم اجاره خودداری شود و درامد مشمول مالیات متعلقه براساس نص صریح تبصره ۲ ماده ۵۴ تقویم ودر ۲ حالت اگر مشمول معافیت ماده ۵۷ شدید مبلغ ۱۳۸۰۰۰۰۰ تومان از درامد مشخصه اداره امور مالیاتی کسر ومازاد مشمول مالیات و قابل مطالبه خواهدالبته اگر مستاجرتون اشخاص موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ (وزارتخانه ها موسسات دولتی وغیره )باشد دراین صورت مثال اولی قرین به واقعیت است بود . درهر حال تعیین رقم قطعی مالیات از وظایف اداره امور مالیاتی بوده وبنده براساس اطلاعات جزیی که داشتم راهنماییتون کردم موفق باشید .

 75. محمد رضا ایران پور می گوید

  با سلام
  مغازه ای دارم که ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان یک ساله اجاره داده ام مالیات سالیانه آن چقدر می شود. آیا شامل معافیت مالیاتی مشود.

 76. علیرضا گودرزی می گوید

  سلام
  پدر من ملکی تجاری دارد که امسال اجاره داده است به مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰ تومان و ۳۰۰۰۰۰۰۰تومان هم پول پیش ودرامدی دیگری نیز ندارد میخواستم ببینم سالی چقدر مالیات بر اجاره خواهد شد
  با تشکر

 77. عیدی ایری می گوید

  باسلام آقای ایرانپور :چنانچه مغازه مورد بحث راطبق اجاره نامه رسمی در اختیار مستاجر قرارداده باشید مطابق قانون سالیانه باید مبلغ ۲۷۰ هزار تومان مالیات پرداخت نمایید درصورتیکه مغازه بصورت اجاره نامه عادی ویا بنگاهی واگذار شده باشد مالیات سالیانه شما مطابق تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم توسط اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تقویم وبراتون ابلاغ خواهد شد .لطفا اظهارنامه مالیاتی ملک را تا پایان تیرماه از طریق الکترونیکی ارسال فرمایید ومالیات متعلقه را همزمان باتسلیم اظهارنامه پرداخت نمایید تا مشمول جریمه نشوید .

 78. محمد رضا علیزاده می گوید

  با سلام.
  بنده با یکی از دوستان مغازه ای در شرق تهران به صورت سه دانگ سه دانگ مالک هستیم.حال مغازه رو اجاره دادیم.در پرکردن اظهارنامه الکترونیکی باید هر کدوم یک اظهارنامه ارسال کنیم یا اینکه یک اظهار نامه برای هر دو کافیست؟اگر باید هر کدام نسبت به سه دانگ خود جداگانه اظهارنامه پر کنیم به چه صورت باید رهن و اجاره رو حساب کنیم؟
  با تشکر فراوان از راهنماییتان

 79. مهران می گوید

  با درود و خسته نباشید. من و برادرانم یک ملک تجاری داریم که سهم هرکس ۲ بخش از شش دانگ است. یعنی این ۶ دانگ ملک تجاری به ۷ بخش تقسیم شده میان ۴ نفر. سه سهم دوتایی و یک سهم یکتایی. و این ملک را به دو نفر اجاره دادیم که سهم کسانی که دو بخش از مغازه را دارند:
  رهن : ۷ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان
  اجاره ماهیانه: ۱ میلیون و ۲۱۴ هزار تومان
  اکنون در حال پر کردن اظهارنامه مالیاتی هستیم که الکترونیکی هست.
  ۱- باید برای هرکس یک اظهارنامه پر کنیم و پس از تقسیم سهم هرکس از اجاره اون عدد رو درج کنیم؟
  ۲- با توجه به اینکه تنها درآمد ما همین مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ تومان است آیا این درآمد هم شامل مالیات می شود؟ در اظهارنامه مالیاتی قانونی نوشته شده برای کسانی که فاقد هرگونه درآمد باشند ولی جایی وجود ندارد برای وارد کردن این موضوع. چگونه می توان از این معافیت برخوردار شد؟
  با سپاس

 80. عیدی ایری می گوید

  باسلام دوست عزیز: بنظرم جنابعالی باتفاق سایر برادران خود با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان یا ادارات پست قبل از انقضای تیر ماه مشترکا یا منفردااظهارنامه مالیات بردرامد مستغلات تنظیم واز طریق الکترونیکی ارسال نمایید و درامد حاصل از اجاره یکسال کاملتون رابا احتساب مبلغ رهن بمبلغ ۱۱۸/۷۱۰/۰۰۰ریال اعلام ومالیات متعلقه بملغ۲۳/۱۷۷/۵۰۰ ریال را همراه اظهارنامه ویا با مراجعه به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایید . واگر چنانچه غیر از درامد حاصل از اجاره هیچگونه درامد دیگری ندارید میتوانید در اظهارنامه قسمت مربو.ط به ماده ۵۷ راتکمیل واز معافیت موضوع این ماده استفاده نمایید . یادتان باشد صرف تکمیل قسمت ماده ۵۷ ویا تسلیم جداگانه اظهارنامه ماده ۵۷ بمعنی پذیرش کامل ادعای مودی محسوب نمیشود بلکه بعدا توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی و درصورت اثبات واحراز ،معافیت ماده ۵۷ برای هزیک از شرکا اعطا خواهد شد . پیشنهاد اخرم این است هریک از شرکا به نسبت قدرالسهم اظهارنامه مالیاتی تسلیم وقسمت مربوط به ماده ۵۷ را تکمیل نموده ومبلغ معافیت قابل استفاده درعملکرد سال ۱۳۹۳ برای هرکدامتون ۱۲ میلیون تومان رادرج نمایید. ضمنا اجاره ماهیانه رابا احتساب رهن میتوانید مبلغ ۱۳/۱۹۰/۰۰۰ ریال درنظر گرفته وبرای هرشریک به نسبت قدرالسهم اجاره رامشخص کرده وسپس انرا ضربدر ۱۲ وپس از کسر ۲۵ درصد از مبلغ بدست امده درامد سالیانه هرکدامتون مشخص ودر صورت نداشتن درامد هریک از شرکا تاسقف ۱۲ میلیون تومان درسال ۱۳۹۳ از پرداخت مالیات معاف میباشید . تسلیم اظهارنامه ماده ۵۷ برای هریک از شرکا الزام قانونی داشته و حتی الامکان هرچه سریعتراظهارنامه ماده ۵۷ را هم به اداره مزبور تسلیم نمایید . شایان ذکر است از نظر قانونی مهلتی برای تسلیم اظهارنامه ماده ۵۷ پیش بینی نشده ولی تسلیم ان قانونا الزامی است. موفق باشید

 81. رهام می گوید

  باسلام
  فرض کنید یک مالک چندین مغازه داره که اجاره داده تعدادی از انها در یک مجموعه میباشد و تعدادی هم در نقاط مختلف شهر
  اساتید محترم لطفا راهنمایی کنید بابت همه اینها یک اظهارنامه باید تهیه شود یا تک به تک
  پیشاپیش ممنون از راهنمایی تون

 82. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر از مشارکت جنابعالی و ارائه پاسخ

 83. فرشاد می گوید

  با سلام و خسته نباشید به شما و تشکر از سایت خوبتان که هر کسی بیاد سریع جواب سؤال رو میگیره،
  لطفا جوابم رو زودتر بدید چون باید با صاحب ملک کنار بیام.
  پدر و عموی بنده هرکدام یک باب مغازه کنار هم دارند مغازه ای که برای پدر بنده هستش را به یک آرایشگر دادیم به صورت شریکی این آرایشگاه جواز کسب و پرونده مالیاتی اون به اسم بنده هستش ولی من در اونجا کار نمیکنم فقط به دلایلی یه قلنامه بین پدرم و من نوشتیم که مثلا پدرم مغازه را به من اجاره داده تا من بتونم دنبال جوازش برم تا موقع جواز گرفتن بیکار بودم ولی بعد از اون رفتم مغازه بغلی که برای عموم هست رو اجاره کردم و خدمات کامپیوتری باز کردم و مجبور شدم برای مغازه جدید خودم هم به اسم خودم اقدام به جواز کنم. اینو بگم که جفت مغازه ها تا سال ۹۳ هیچ پرونده ای در دارایی نداشتند،۱۵ ماه در مغاره عموم فعالیت شغلی داشتم تا برج پیش که بلند شدم از اون مغازه حالا الان باید برم برای ارایشگاه و خدمات کامپیوتری که تا ماه پبش فعالیت داشتم اظهارنامه پر کنم ایا به خاطر اینکه جواز ۲شغل به اسم من هست باعث میشه که مالیاتم دو برابر محسوب بشه با اینکه به ممیز مالیاتیم گفتم ارایشگاه در امدش مال من نیست فقط به دلیل اینکه کسی وقت کافی نداشت من دنبال کاراش رفتم،
  و سوال دوم اینکه مغازه جدیدی که برای شغل خدمات کامپیوتری خودم گرفتم صاحب ملک گفته که شما پرونده مالیاتی باز نکن من چند ساله با مستاجرام همین توافق رو میکنم و این آقا تا به حال به هر شغلی که مغازه رو اجاره داده به دارایی اعلام کرده که مغازه رو خودم میگردونم و مستاجر ندارم و مثلا الآن که من اومدم مغازه رو اجاره کردم میره به دارایی میگه که شغلم عوض شده و خدمات کامپیوتری زدم و هرچه قدر مالیات بریدند فیش رو پرداخت میکنه بعد میاد به مستاجر فیش رو نشون میده و مبلغ رو از مستاجر میگیره! میخواستم بدونم این کار به نفع اون تموم میشه یا نه فرقی نمیکنه به نفع دوتامون میشه اگه به ضرر منه من برم برای خودم به عنوان مستاجر اون مغازه پرونده مالیاتی باز کنم واگه پرونده باز نکنم وبه حرف اون گوش بدم تو روند گرفتن جواز کسب که ازم نامه دارایی میخوان مشکلی پیش نمیاد

 84. عیدی ایری می گوید

  باسلام وارادت : ازنظر اینجانب مالکین املاک اجاری برای املاکی که دریک مجموعه مستقر هستند کافیست یک فقره اظهارنامه مالیات مستغلات موضوع ماده ۸۰را و برای املاک دیگر نیز باید جداگانه اظهارنامه مالیاتی را از طریق الکترونیکی تاپایان تیرماه بادر نظرداشت اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم وارسال ومالیات متعلقه را همزمان پرداخت یا ترتیب پرداخت داده تا مشمول جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نشوند . موفق باشید .

 85. مظلوم زاده می گوید

  با سلام خدمت مدیریت محترم سایت :
  اینجانبان ۴ تن وراث به سهم سند مشاعی ۵ باب مغازه را بصورت استیجاری به مستاجرانی واگذار نموده ایم . ایا به دلیل مالکیت مشاعی معاف از مالیات بر درآمد هستیم ؟ درضمن هرکدام شغل دولتی نیز دارم درصورت خیر میزان مالیات چگونه محاسبه می گردد ؟ هر مغازه یک میلیون رهن و ۱۲۰ هزارتومان اجاره …

 86. فرزین صبوحی می گوید

  با سلام و روز بخیر و آرزوی قبولی طاعات ، بنده دفتری را اجاره کردم که هنوز فعالیتی را در آن شروع نکردم و قصد دارم با شخصی شراکت کنم یعنی جا از من و کار از ایشان . حالا میخواستم ببینم وضعیت من برای مالیات این شغل چیه و اگر احیانا طرف مقابل همکاری خودش را با من قطع کرد تکلیف مالیات چی میشه و آیا من یا ملک فوق به اداره مالیات بدهکار میشویم یا طرف مقابل ما میبایست جوابگو باشد . در هر صورت لطفا راهنمایی بفرمایید تا پیشگیری قبل از وقوع مشکل صورت بگیرد .با تشکر از شما

 87. عیدی ایری می گوید

  باسلام : اداره امور مالیاتی براساس قانون مکلف است مالیات متعلقه را باستنامد مقررات فصل مالیات بردرامد اتفاقی از منتفع که مستاجرباشد مطالبه نماید دراین مورد اداره مزبور وفق مقررات مطالبه مالیات کرده است . ضمنا چون اجاره نامه رسمی در سال ۱۳۸۸ تنظیم شده لذا مطالبه مالیات براساس مال الاجاره تنظیمی در اجاره نامه رسمی از سال ۱۳۸۸ وجاهت قانونی داشته وقابل تسری به سنوات قبل نمیباشد .

 88. ندا می گوید

  باسلام
  من مغازه ای دارم که اجاره داده ام می خواستم بدونم اگر مستاجر من اقدام به پرداخت مالیات بر درامد خود نکند و پس از پایان قرداد مغازه را تحویل دهد آیا مالیات مستاجر من برعهده من خواهد بود لازم بذکر است قرداد اجاره محضری نمی باشد.
  با تشکر

 89. عیدی ایری می گوید

  باسلام : برابر قانون مالیات بردرامد اجاره مغازه برعهده جنابعالیست ومالیات بر درامد مشاغل برعهده دارنده پروانه کسب (مستاجر) میباشد وشما هیچ تکلیفی در خصوص پرداخت مالیات مشاغل مستاجرتون ندارید . موفق باشید .

 90. واحد می گوید

  با سلام
  پدر اینجانب فوت کرده و یک باب مغازه برای ما ۶ ورثه به جا مانده است . که این مغازه دست مستاجر است . حالا ما باید اظهار ناما برای مالیات بر درامد اجاره پر کنیم منتها نمیدانیم که آن را به اسم چه کسی پر کنیم ؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید متشکرم

 91. احسان می گوید

  سلام مغازه ای اجاره کرده ام که ۲صاحب دارد. و مالیات آمده آن ۲برار. مغازه های دیگر. است من باید. چیکار کنم

 92. عیدی ایری می گوید

  با سلام :مطابق ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم وراث منفردا یا مجتمعا یا ولی یا امین یا نماینده قانونی انها مکلفند ظرف ۶ ناه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه مالیات برارث را بانضمام مدارک مربوطه به اداره امور مالیاتی تسلیم وسپس نسبت به اخذ انحصار وراثت اقدام کنند . بنظرم اگر چنانچه طبق این قانون اقدام کرده باشید میتوانید به نسبت قدرالسهم هریک از وراث اظهارنامه جداگانه مالیات بر درامد اجاری املاک را تا پایان تیرماه سال جاری با مراجعه به دفاتر پیشخوان یا دفاتر پستی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام کنید در غیر اینصورت تا مادامیکه انحصار وراثت انجام نشده موقتا بنام مرحوم پدرتان اظهارنامه مستغلات تنظیم و تسلیم نمایید . یادتان باشد دراولین فرصت اقدامات مربوط به انحصار وراثت را مطابق موارد پیش گفته انجام داده تا مشمول جریمه نشوید.بهر حال تسلیم اظهارنامه برای صاحبان درامد الزام قانونی داشته و خودداری از ان مستوجب تعلق جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم میباشد . جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک مراجعه فرمایید . موفق باشید .

 93. عیدی ایری می گوید

  باسلام :جنابعالی به عنوان مستاجر هیچگونه تکلیفی در رابطه با پرداخت مالیات مستغلات اجاره مغازه ندارید مگر اینکه دراجاره نامه تنظیمی پرداخت مالیات اجاره مغازه را متقبل شده باشید . ضمنا چنانچه اجاره نامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده باشد تعیین مالیات اجاره از اختیارات اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک بوده وبه استناد تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم از ابتدای سال ۱۳۸۲ ماخذ محاسبه درامد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک برای محدوده شهرها وروستاهها وبراساس هرمتر مربع تعیین خواهد شد .

 94. عیدی ایری می گوید

  باسلام : تعلق مالیات اجاره هیچگونه ارتباطی به سند مالکیت یا پروانه ساختمانی ندارد . اگر طبقه دوم صرفا برای سکونت اجاره داده شده باشد در تهران تا سقف ۱۵۰ مترمربع ودر سایر شهرستانها تا سقف ۲۰۰ مترمربع زیر بنای مفید از پرداخت مالیات براجاره املاک معاف میباشد . در مورد سوال دومتون بنظرم چون طبقه همکف سند مالکیت ۶ دانگ دارد نداشتن سند طبقه دوم مانعی برای انتقال سند طبقه همکف ایجاد نمیکند با اینحال جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید به نزدیکترین اداره ثبت اسناد واملاک محل وقوع ملک مراجعه فرمایید .

 95. الهه ابراهیمی می گوید

  سلام وخسته نباشید من سال ۹۱ آپارتمانی ۶۵ متری بصورت وکالتی خریداری کردم که در رهن بانک بود حدودا دوهفته پیش حساب بانک را تسویه کردم وفک رهن انجام شد حالا جهت بنام کردن سند بباید مفاصاحساب از دارایی بگیرم باید چکار کنم در ضمن مالک قبلی مفاصا حساب نگرفته بود ودر این آپارتمان خودم ساکن هستم

 96. هدیه می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  از دوستان محترم خواهش دارم این سوال منو پاسخ بدن. خیلی واجبه
  مادر من یه واحد آپارتمانی داره که سندش مسکونی هست ولی کاربری اداری داره. مبلغ رهن ۱۰ میلیون با اجاره ماهیانه ۵۰۰ هزار هست. اینجور که خودم حساب میکنم درآمد مشمول مالیاتش میشه ۵ میلیون و هشتصدو پنجاه هزار تومان و مالیات متعلقه میشه یک میلیون و بیست هزار تومان. اگر درست گفته باشم.
  با توجه به اینکه این تنها درآمد مادرم هست فک کنم مشمول ماده ۵۷ میشه. حالا نمیدونم میزان این مبلغ معافیت چقدر میشه؟ و اینکه این مبلغ معافیت رو باید از چی کسر کنیم؟ اگر دوستان محبت کنند راهنمایی بفرمایند که میزان مالیات چقدر میشه ممنون میشم.

 97. مدیر سایت می گوید

  جناب آقای ایری
  از لطف و پاسخگویی جنابعالی در پاسخ به سوالات کاربران تشکر و قدر دانی میکنم.

 98. محبوبه می گوید

  پدر من دو باب مغازه داره که سال گذشته یکی رو اجاره داده و مغازه دوم خالی بوده و اجاره نداده حالا برای پر کردن اظهار نامه دچار مشکل شده چون هر سال دو مغازه اجاره بوده و برای هر دو اظهار نامه املاک اجاره ای رو پر میکرده اما امسال برای مغازه ای که خالیه نمیدونه چطور اظهار نامه پرکنه میشه راهنمایی کنید.متشکرم

 99. محمود می گوید

  با عرض سلام
  لطفا من را راهنمایی کنید
  پدر اینجانب فوت کرده و دو واحد آپارتمان در منطقه ۱۸ به متراژ ۹۸ و ۷۰ متر دارند میخواستم بدانم مالیات بر ارث آن چگونه محاسبه میشود

 100. سید مهدی می گوید

  با سلام و احترام
  بنده سال گذشته سرقفلی یک باب مغازه را به صورت سه دانگ سه دانگ با همسرم خریده ام.که در آن به کار فروش پوشاک مشغول هستیم.و طبق قانون اگر اظهار نامه را بصورت شریکی پر کنیم از یک معافیت( آن هم فقط برای زوج) بیشتر نمی توانیم استفاده کنیم.
  حال بفرمایید اگر همسر بنده سه دانگ خود را به من اجاره داده و اظهار نامه مستغلات پر کند و در آمد دیگری نیز نداشته باشد این کار از نظر مالیاتی به نفع ما خواهد بود یا خیر؟
  ممنون از راهنماییتان.

 101. علی اکبر می گوید

  سلام
  پدر بنده یک مغازه دارد که هر سال به خاطر اینکه جزء بند ج بوده از پرداخت مالیات معاف بودند. اما هر سال اظهارنامه مالیاتی را تکمیل میکردند. در سال آخر زندگی شان چند ماه بعد از اینکه در سایت برای تکمیل اظهارنامه ثبت نام کردیم ایشان فوت کردند. بعد از تاریخ فوت سایت به ما میگفت اطلاعات ناقص است و به کد ملی پدرم ایراد می گرفت. اما در روزهای اخر سایت کلا باز شد و ما اظهار نامه پر کردیم و پرداخت کردیم. ما همان شغل پدر را خودمان داریم انجام می دهیم و جواز کسب هم هنوز به نام ایشان است. امسال هم برای پر کردن اظهارنامه مشکل دارم و شماره ملی ایشان را قبول نمیکند و اطلاعات ناقص می ماند. برای اینکه بتوانم اظهارنامه پر کنم باید چه کاری انجام دهم؟ آیا باید به اداره مالیات اطلاع دهیم که ایشان فون کرده اند؟ ممنون

 102. عیدی ایری می گوید

  باسلام علاقمندم درحدتوان پاسخ کاربران عزیز شمارا بدم لیکن وقتی گزینه پاسخ را تیک میزنم باز نمیشه وامکان ارسال پاسخ میسر نمیباشد.

 103. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشکر از حضور شما
  بنده پاسخ به جنابعالی را با باگزینه مذکور دادم .
  درهرصورت لطف کنید و اگر به روش مرسوم میسر نشد درمتن پاسخ تان مرقوم بفرمائید درجواب …
  بنده خودم پاسخ شما را به فرد سوال کننده تنظیم میکنم.
  باتشکر و احترام

 104. كوروش می گوید

  با عرض سلام آيا مالك واحد تجاري كه اجاره دريافت ميكند و درآمد ديگري ندارد علاوه بر معافيت ماده ٥٧ ميتوانند از معافيت ٢٥٪ درآمد اجاره كه جهت استهلاك و هزينه هاي در تعهد مالك است استفاده نمايندبراي مثال كسي كه سالانه ١٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ريال اجاره دريافت ميكند آيا مالياتش بشرح زير است:
  درآمد سالانه ١٦٨،٠٠٠،٠٠٠ ريال
  كسر ميشود معافيت ٢٥٪ ٤٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال
  ————————-
  ١٢٦،٠٠٠،٠٠٠ ريال
  منهاي معافيت سالانه حقوق ١٣٨،٠٠٠،٠٠٠ ريال
  —————————
  درآمد مشمول ماليات ١٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال
  نرخ ماده ١٣١ ١٥٪
  —————————
  ماليات سالانه ١،٨٠٠،٠٠٠٠ ريال
  حال اگر معافيت ٢٥٪ نخستين تعلق نميگيرد لطفأ راهنمايي بفرماييد.
  با سپاس فرآوان

 105. جواد یعقوبی می گوید

  با سلام بنده ملکی با کاربری مسکونی را اجاره داده ام به رویه کوبی مبلمان میخواستم در مورد اینکه به مشکل نخورم راهنمایی بفرماید

 106. عیدی ایری می گوید

  باسلام :مطابق ماده ۲۶ قانون مالیاتهای مستقیم وراث منفردا یامجتمعا و…. مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه مالیات برارث راکه حاوی کلیه اقلام ماترک باشد با تعیین بهای زمان فوت به انضمام مدارک مثبته به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نمایند. برابر ماده ۳۱ همین قانون اداره مزبور مکلف است ظرف یک هفته پس از تسلیم اظهارنامه ودرصورت درخواست کتبی ، گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک راکه در اظهارنامه قید شده صادر وبه مودی تسلیم نمایند این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ انحصار وراثت معتبر بوده وپس از دریافت برگ حصر وراثت از دادگاه یا شورای حل اختلاف با ارایه تصویر مصدق حصروراثت به اداره امور مالیاتی کتبا تقاضای گواهینامه واریز مالیات برارث موضوع گواهینامه ماده ۳۵ را درخواست نمایند . اداره مزبور عرصه واعیان ۲ واحد آپارتمان را براساس قیمت های مصوب جدول ارزش معاملاتی سال فوت متوفی تعیین خواهد کرد . بدیهی است قیمت های مندرج درارزش معاملاتی بمراتب پایین تر از ارزش روز آپارتمانها میباشند مگر اینکه ساختمان موردنظر باتوجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده ای باشند که در اینصورت ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نمیباشد . موفق باشید .

 107. عباس می گوید

  با سلام وخسته نباشی .مغازه ای احاره کردم وصاخب ملک پرداخت مالیات را بر عهده من شرط کرده یعنی مالیات مغازه به عنوان صاحبملک نه مستاجر .میخواستم بدانم اینکه به عنوانه مالک مالیات بدهی یا مستاحر تفاوت قیمتی دارد یا نه؟واگر دارد حدودا چقدر است و چگونه حساب میشود .ممنون

 108. سجاد می گوید

  با سلام
  اگر مغازه ای اجاره داده شود و مالک مغازه مالیات بر اجاره را پرداخت نماید ولی مستاجر مالیات بر مشاغل خود را پرداخت نکند(مستاجر دارای پروانه کسب و کد اقتصادی بوده و چند سال مالیات مشاغل خود را پرداخت کرده ولی دو سال آخر را پرداخت نکرده) مالیات مشاغل مستاجر بر عهده مالک یا همان موجر می باشد؟
  اگر اینطور می باشد بر اساس کدام بند قانونی می باشد؟

  با تشکر از راهنماییتان

 109. مهدی می گوید

  باسلام..من به مدت ۳ سال بک یاب مغازه کیف وکفش دارم تا ۵ ماه قبل با جواز یکی از اشنایان در انجا مشغول کار بودم و مالیات انرا پرداخت میکردم. .ولی به مدت ۵ ماه هست که با جواز خودم در انجا کار میکنم ایا من بخاطر اینکه هنوز یکسال از جواز کسبم نمیگذرد امسال معاف از مالیات میشوم؟ اینظور بپرسم چون سال اول اخذ جواز کسبم میباشد من معاف از مالیات میشوم یا نه؟مرسی از سایت خوبتون

 110. عزیزی می گوید

  سلام . بنده یک واحد مسکونی را معامله کردم و برای سند زدن مالیات نقل و انتقال به دارایی پرداختم ولی معامله فسخ شده و سند نزده ایم. آیا میتوانم مالیات پرداخت شده را از دارایی پس بگیرم. با تشکر فراوان.

 111. محسن می گوید

  با سلام
  من مغازه ای اجاره کرده ام که از شروع کارم پنج ماهی میگذرد در ضمن هنوز پروانه کسب نگرفته ام آیا مالیات شامل من میشود؟
  با تشکر

 112. بیژن می گوید

  سلام
  من یک باب مغازه در سال ۹۳ خریده ام و تاکنون تعطیل و خالی مانده است ایا باید اظهارنامه مالیاتی پر کنم و در نهایت چه کنم در مورد مالیات
  قربان معرفتتان لطفا راهنمایی بفرمایید

 113. املیا اسکستانی می گوید

  اگه شخصی ۳ تا ملک (آپارتمان)داشته باشه و هر سه تا ملک متراژش زیر ۱۵۰ متر باشد اجاره داده باشد معاف از پرداخت مالیات هست یا تا ۱۵۰ معاف هست و مازادش براساس ماده ۱۳۱ محاسبه می شود؟

 114. محمود عندلیب می گوید

  سلام من دارای یک ملک مسکونی میباشم سال قبل با اخذ پروانه تعمیر از شهرداری اقدام با تجاری نمودن بخشی از ان کردم و برای پرداخت عوارض تجاری به شهرداری انرا به اجاره دادم . با توجه به اینکه من کارمند هستم نحوه محاسبه مالیات ان چگونه میباشد

 115. الهه ابراهیم پور می گوید

  سلام
  من یک آپارتمان ۶۲ متری سال ۹۱ خریداری کردم بصورت وکالتی تام چون وام بانکی داشته مالک قبلی هم وکالتی خریداری کرده بود حدود یک ماه پیش وام را کامل تسویه کردم واقدام جهت سند بنام زدن کردم تمام کار ها انجام شد مثل فک رهن وام وا مفاصا حساب شهرداری . حال که به دارایی جهت نقل وانتقال مراجعه کردم از من کپی کارت ملی صاحب اولی که با مالک قبلی معامله کرده را از من میخواهند در آن سالها ارائه کارت ملی در سند ملک دخیل نبوده وتنها با کپی شناسنامه کار انجام میشده من فقط از طریق محضر توانستم شماره ملی بعلاوه فتوکپی شناسنامه آن شخص را بدست بیاورم من ایشان را پیدا نمیکنم حالا تکلیف من چیه؟ کارمند دارایی به من میگوید شما بی خود کردید وکالتی خانه خریداری کرد اید؟؟؟ من باید چه بکنم ترا بخدا مرا راهنمایی کنید

 116. جواد می گوید

  با سلام و احترام به اعضا و مدیریت این سایت خوب
  سوالی داشتم، بنده سال ۹۲ تابستان یک جواز تاسیس ریخته گری مس گرفتم، از مهر ماه ۹۲ کل فعالیت انجام شده خرید ۴ بار نفت کوره از شرکت نفت برای نمونه سازی بوده به ارزش هر کدوم ۲.۵ میلیون، نه جایی اجاره شده و نه دستگاهی تجهیز شده، بار سوختم هم در اختیار یکی از کارگاههای همکار برای نمونه سازی و امتحان قرار گرفت و مقدار تقریبا نصف بار هم در زمستان سال ۹۲ سرما و برف زد و خراب شد. در مجموع با عنایت به اینکه دیدم کار صرفه و سود نداره و اصلا بار ۵ام که خرید کرده بودم را عودت دادم و برگردوندم. نه فاکتور فروشی دادم بیرون و نه اجاره نامه ای و خرید دستگاهی و … حتی پروانه بهره برداری هم نگرفتم و عطاش رو به لقاش بخشیدم.
  متاسفانه اظهارنامه عدم فعالیت هم ندادم در سال ۹۲ و ۹۳ و الان نگرانم با توجه به فاکتورای خریدم از شرکت نفت که جمعا ۱۰ میلیون بوده فردا روز بهم مالیات تخمینی بزنن و جریمه سنگینی بخورم! چیکار کنم؟! خیلی نگران شدم. احتمال داره بدون وجود فاکتور فروش مالیات سنگینی بخورم بواسطه اون خرید ۱۰ میلیون تومان بواسطه داشتن جواز تاسیس؟
  شخصیت حقیقی هم بودم و نه شرکت.
  مرسی

 117. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ازمحضر یا اداره ثبت اسناد بخواهید شماره ملی ایشان را ازاداره ثبت احوال استعلام کند.

 118. محمد کیهان پور می گوید

  شرکتی که در آن کار میکنم ساختمانی ۸ واحدی را از شرکتی اجاره نموده است ( بخشی ودیعه و بخشی اجاره ) لطفا راهنمایی نمایید کسورات مالیات به چه صورت میباشد .

 119. عطیه می گوید

  با سلام.من پیمانکار ی هستم که قراردادم به صورت حقیقی و به نام خودم می باشد محل کارم شهرستان دیگری می باشد. من در خانه پدرشوهرم زندگی می کنم اداره مالیاتی آدرس سکونت و سند منزل پدرشوهرم را جهت تایید آدرس سکونتم می خواهد.که در صورت دادن سند منزل پدرشوهرم،ایشان مشمول مالیات می شوند.می خواستم بیبینم من که فقط چند ماه پیمانکار هستم و هیچ دفتر یا منزل یا اجاره نامه ای هم ندارم. چکار باید بکنم از طرفی نمی توانم سند منزل پدرشوهرم را ارایه دهم.در ضمن چون کار اینجانب به صورت قرارداد می باشد ۳درصد مالیات کارم پرداخت می شود.

 120. مرزوقی می گوید

  سلام .خسته نباشید.ما منزل مسکونی خود را به مرکز توانبخشی نابینایان که زیر نظر بهزیستی فعالیت می کند اجاره دادهایم ایا مشمول مالیا ت بر اجاره خواهیم شد؟

 121. س ف می گوید

  سلام، ملکی مسکونی برای کاربری آموزشگاه زبان در ساختمانی که دارای دو واحد است و هردو این وضعیت را دارد و حدود ۱۰۰ متر به ارزش مالی ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال جهت اجاره به صورت ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای آموزشگاه زبان سالیانه چقدر مالیات تعلق می گیرد. با توجه به اینکه فعالیت آموزشی معاف از مالیات است

 122. Rasoul می گوید

  سلام. من يك مغازه دارم كه اجاره دادم واز سال ٨٨ تا٩٣ ماليات پرداخت نكرده ام. كل ماليات ٣ ميليون ٥٠٠ هزار ميباشد.اداره ماليات ميگه ١٢ ميليون نيز جريمه بايد پرداخت كنم. ايا جريمه بايد اينقدرباشه؟ لطفا راهنمايي كنيد.
  باتشكر

 123. عباس می گوید

  سال۹۱مغازه بدون سندبصورت شرکتی خریدارینمودم سال۹۲بامراجعه به امورمالیاتی وپرداخت مالیات نقل وانتقال ومالیات براجاره پرونده تشکیل دادم امامستاجرازپرداخت مالیات بردرآمدسرباززده وبعد مغازه راخالی کردحالابنده درمورد این بدهی باید چه کارکنم باتشکر

 124. داوود حسین پور می گوید

  اگر دو واحد مسکونی به صورت اجاره به مستاجر واگذار کنیم . اما خود در جای دیگر یک اپارتمانی اجاره کنیم ، بطوریکه که مبلغ اجاره آن از مچموع اجاره آن دو واحدی که اجاره داده ایم نیز بیشتر باشد.
  ایا در این صورت مالیاتی از ما گرفته خواهد شد ؟

 125. فرزان می گوید

  سلام خسته نباشید

  من مغازه ای رو برای خریداری در نظر دارم که فروشنده قصد خارج کشور داره و دفتر چه قرمزی شبیه به سند که روش حک شده صلح قطعی این به معنای چیست؟ ایا همون سند کلی یعنی سر قفلی و ملک یکجا است و با خریداری به نام زدن تمامی حقوق ملک به من واگذار می شود یا…؟

  ممنون

 126. رضا می گوید

  باسلام اینجانب بازنشسته دارای ملکی مسکونی در داخل میلان در بلوار ازادی مشهد میباشم که۱۸متربع کاربری تجاری دارد که حدود ۲۰ساله بصورت پارکینگ استفاده میشود وتجاری ان هیچگونه ارزشی ندارد ونسبت به املاک مشابه بدون تجاری هیچ ارزش مازاد ویا مزیتی ندارد وقصد معامله کل ملک را دارم وهیچ مبلغی از بابت تجاری از خریدار دریافت نگردیده وخریدار وفروشنده وبنگاه این موضوع راتایید نموده اند متاسفانه چون بهمان وضعیت معامله شده امکان حذف ان امکان پذیر نمی باشد دارایی محل جهت انتقال تجاری حق وحقوقات طلب نموده لطفا راهنمایی فرمایید با تشکر

 127. عیدی ایری می گوید

  باسلام شما دراولین مرحله تخلیه ملک توسط مستاجر را به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک گزارش کنید . ضمنا مالیات شغلی مستاجر شما هیچکونه ارتباطی به جنابعالی نداره وبرابر قانون مستاجر بدهکار مالیاتی بوده و تکلیفی در خصوص پرداخت مالیات مستاجرتون ندارید .

 128. عیدی ایری می گوید

  سلام . ابتدا شما برابر قانون مکلف بودید همه ساله بابت درامد حاصل از اجاره تون اظهارنامه مالیاتی تنظیم وبه اداره مالیات تسلیم میکردین چون این کار را نکردین لذا عدم تسلیم اظهارنامه معادل ۱۰ درصد مالیات جریمه تعلق میگیرد ضمنا تاخیر در پرداخت مالیات پس از موعد مقرر مطابق ماده ۱۹۰ ق. م. م. ماهیانه ۲/۵ درصد و سالیانه ۳۰ درصد میباشد . درهرحال جفت جرایم متعلقه از جمله جرایم غیر قابل بخشش نیستند لذا با پرداخت یا ترتیپ پرداخت مالیات میتوانید از رییس امور مالیاتی محل وقوع ملک کتبا درخواست بخشودگی جریمه کنید و رییس محترم نیز باتوجه اختیارات تفویض شده انشاالله نسبت به بخشودگی قسمتی یا کل جرایم اقدام خواهد کرد.

 129. عیدی ایری می گوید

  سلام : مالیات اجاره محل شما همانند مالیات اجاره دیگران محاسبه میشود فقط با این تفاوت که چون کارمند هستید از مزایای ماده ۵۷ نمیتوانیداستفاده کنید.

 130. عیدی ایری می گوید

  سلام اگرچنانچه ملک مورد نظر خالی باشد کتبا خالی بودن ملک را به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهید . چون درامدی نداشتهاید مالیاتی بهش تعلق نمیگیرد وچون مالیات تعلق نمیگیرد مشمول جریمه هم نمیشود .

 131. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر ازپاسخگویی جنابعالی

 132. علوي می گوید

  سلام
  اكر شخصي يك قرارداد مشاوره با شخصي ديكر ببندد در قالب قرارداد جعاله ، ايا از مبلغ انتفاء كرده شده بايد ماليلت ببردازد ، جون او در اين قرارداد امر و عامل تلقي ميشود و نبايد بر او ماليات بسته شود .
  ممنونم

 133. فرهاد می گوید

  سلام.من یه مغازه تقریبا ۱۴ متری و واسه کار خرازی از ۲۲ فروردین ۹۴ به همراه پدرم اجاره کردم که تو اجاره نامچه هم اسم دو نفرمون نوشته شده.من ۲۰ مرداد به واحد مالیاتی این امر رو اطلاع دادم و اونام گفتن کمی دیر اومدی و شاید جریمه بشی این اولین سالیه که من مغازه ای رو اجاره میکردم و نمیدونستم و ۱ ماهی دیر رفتم آیا جریمه میشم؟بعد از این که اعلام کردم هم باید پیش ثبت نام کد اقتصادی میکردم که تو همین زمانا بود که از پدرمتو کار جدا شدیم و الان مغازه رو تنها میگردونم میشه برمو فقط اسم خودمو ثبت کنم یا چون تو اجاره نامچه شریک نوشته شده نمیشه؟پدرم الان داره جای دیگه ای با شوهر عمم کار میکنه و منم میگم نکنه مالیات مغازه ای که من دارم میگردونمش زیاد بیاد.ممنون میشم جوابمو بدید.

 134. رحیم می گوید

  با سلام
  مادربزرگ اینجانب یک ملک مسکونی کمتر از ۱۵۰ متر مربع را در زمان حیات خود به صورت قطعی به من و دو برادرم (هر کدام دو دانگ) انتقال داده و از شروط انتقال حق سکونت خودش تا زمان حیاتش در این خانه بوده. سال قبل ایشان فوت نمودند و ما هنوز انحصار ورثه انجام ندادیم و حال قصد فروش این ملک را داریم
  با توجه به اینکه تنها همین ملک از ایشان به جا مانده و من و برادرانم تنها وارثین آن مرحوم هستیم و هر سه درآمد زیر یک ملیون تومان داریم و مستاجر میباشیم، آیا مالیات بر ارث به ما تعلق میگیرد؟

 135. عیدی ایری می گوید

  سلام : بله مشمول مالیات میباشد ومستاجر برابر مقررات تبصره ۹ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف است قبل از پرداختی مال الاجاره به جنابعالی مالیات متعلقه را کسر وبه حساب اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید انرا بشما تحویل دهد . موفق باشید .

 136. عیدی ایری می گوید

  سلام :بنظرم اگر جنابعالی از اشخاص موردنظر قانون گذار یعنی مشمولین بند الف ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم باشنید مشمول کسر مالیاتهای تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ ق. م. م. میباشید واگر جز مودیان بندهای ب وج ماده ۹۵ باشید الزامی به کسر مالیات از بابت پرداختی خود به مشاور ندارید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره امور مالیاتی محل مراجعه فرمایید .

 137. عیدی ایری می گوید

  باسلام : بله ، مطابق ماده ۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم درمواردیکه پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی وتایید دفتر اسناد رسمی مربوط ، مبنی بر عدم ثبت معامله ، ظرف ۱۵ روزاز تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد نماید .موفق باشید

 138. آرمین می گوید

  سلام
  دوست عزیز املاک زیر ۱۵۰ متر در تهران و زیر ۲۰۰ متر در خارج از تهران مشمول مالیت بر مستغلات نبوده و معاف هستند!

 139. آرمین می گوید

  سلام
  دوست عزیز جناب علی آقا:
  ملک مورد نظر دارای متراژی پایین تر از ۱۵۰ متر هست. چطور مشمول مالیات بر مستغلات میشه؟ ممکنه توضیح بفرمایید؟

 140. محمد می گوید

  با سلام
  اگر ملکی بصورت مسکونی اجاره داده شود ( قرارداد غیر رسمی ) و مستاجر از آن بصورت اداری استفاده کند مالیات آن به چه صورت محاسبه خواهد شد ؟
  با تشکر

 141. محمد می گوید

  سلام
  سال ٩٢شركت داشتم و يك سال بيشتر فعاليت نداشت و ورشكست شد حالا برام ٧ميليون ماليات در اوردن هرچي ميگيم ضرر شده قبول نميكنن و ميگن بالاخره بايد ي چيزي پرداخت كنين اينجوري نميشه از طرفي هم محل شركت استيجاري بوده و صاحب ملك چك ازم داره بابت تسويه مالياتيم حالا اگه ماليات رو كلا بزاريم بمونه چي ميشه؟؟
  ممنون

 142. رضا سيد می گوید

  با سلام
  من دو مغازه دارم و براي پرداخت ماليات مشاغل براي هر دو كسبم هر سال اظهار نامه پر ميكنم ، ايا هر دو تا اظهار نامه اي كه پر ميكنم شامل تخفيف مي شود يانه؟ خيلي خيلي از راهنمايي شما سپاسگذارم،

 143. رضا سيدي می گوید

  با سلام
  ايا در ماليات مشاغل ، اگر فردي تعدادي مغازه و به كار در انها مشغول باشد و براي هر كدام جدا از هم اظهار نامه مالياتي در فرصت تا اخر تير ماه پر كند و ماليات مشاغل را پرداخت كند مي تواند از تخفيف ان استفاده كند،
  متشكرم

 144. عباسی می گوید

  باسلام اینجانب درسال ۱۳۹۱ زمینی رابه صورت وکالت بلاعزل باقولنامه بنگاهی خریداری نموده ام درسال۱۳۹۳برای سندزدن اقدام نموده که دفتراسناد رسمی اعلام کردن صاحب سندفوت شده ووکالت باطل است بنده نیز به دادگاه شکایت کرده وبعداز طی مراحل قانونی رای دادگاه را برای انتقال سند اخذنمودم وقتی به اداره دارایی برای مالیات نقل وانتقال مراجعه کردم گفتند که مالیات براارث ان پرداخت نشده ایا برای ملکی که درزمان حیات فوت شده فروخته شده وصاحب ان من بوده ام بازهم مالیات برارث تعلق میگیرد؟ممنون میشم اگردراسرع وقت جواب اینجانب رادهید باتشکر

 145. ابراهیم می گوید

  باسلام
  من عضو هئیت امناءیک ساختمان روستادر(آ.ش -شهرستان مرند)می باشم باتوجه به شرایط روستا و حفظ شعبه بانک درروستا ،اهالی روستا حدود۴۰۰نفر بامشارکت این ساختمان را ساخته وبه صورت رهن واجاره به بانک واگذارکردیم وزیربنا حدود۱۸۲متر می باشد .آیا درامد این ساختمان مشمول مالیات اجاره می باشد یانه .ممنون میشم راهنمائی کنید .

 146. محسني می گوید

  سلام و خسته نباشي من ملكي را براي پنج سال و به مبلغ ماهي چهل ميليون تومان اجاره كرده ام و مالك از من بزور يك قرارداد ماهي دوميليون تومان محضري از من گرفته است و به اداره دارايي داده است. من خيلي اذاب وجدان دارم چونمن با ايشان در حق بيت المال شريك ميشوم من حاضرم تمام مدارك را به دارايي تحويل دهم ولي از طرفي ايشان خيلي حرفه اي هستند و چند ملك ويلايي ديگر در شميرانات باهمين شرايط دارند و دوستان زيادي هم در اداره دارايي دارند. لطفا شما مرا راهنمايي كنيد تا بيشتر از اين در اين وضعيت خراب اقتصادي به بيت المال صدمه نرسد. با تشكر

 147. مالیاتی ح می گوید

  سلام
  ابن ۳۵درصد معافیت که بابت اجاره املاکی که بیش از یک مالک دارن چی هست؟ ایای نباید در حل مسائل ازش استفاده شود چرا آقای دکتر دوانی برای حل مسائل از این ۳۵ درصد استفاده نکرد وفقط ۲۵ درصد رو کم کرده کجا باید از این ۳۵ درصد استفاده کنیم

 148. ایری می گوید

  سلام : اگر جنابعالی قصد گرفتن جواز کسب بنام خودتون را دارید در اینصورت کد اقتصادی را بنام خودتون در خواست کنید و مراتب جدایی پدرتان را نیز به اطلاع اداره امور مالیاتی اطلاع دهید وهرسال اظهارنامه مالیاتی را نیز بنام خودتون تسلیم نمایید . ضمنا در صورت امکان نسبت به اصلاح قرارداد نامه اجاری منفردا بنام خوتون اقدام فرمایید درغیر اینصورت اطلاع موضوع به اداره مالیات کفایت میکند . درهرحال با مراجعه به اداره یادشده میتوانید از نزدیک موضوع را پیگیری فرمایید .

 149. ایری می گوید

  باسلام ابتدا مشخص نکردین قرارداد اجاره را چه کسی ویا چه کسانی امضا کرده اند . باتوجه باینکه موجر موسسات دولتی نیستند لذا بانک مکلف است ضمن ارسال تصویر قرارداد اجاره به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ” مالیات تکلیفی موضوع تبصره ۹ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم را از مال الاجاره پرداختی به مستاجر کسر وظرف ده روز به اداره مزبور پرداخت ورسید انرا به مستاجر تسلیم نماید ضمنا تسلیم اظهارنامه مالیات بر درامد اجاره املاک در هرسال مادامیکه در اجاره دیگران میباشد در موعد مقررش توسط موجر یا موجرین الزام قانونی دارد .

 150. ایری می گوید

  سلام با پرکردن اظهارنامه مطابق واقع شما از هرگونه جرایم معاف میشوید و درزمره مودیان خوش حساب قرار میگیرید . مطمین باشید چنانچه اظهارنامه شما چند سال متوالی مورد قبول اداره مالیات قرار بگیرد جایزه خوش حسابی بهتون تعلق میگیرد و مورد تشویق قرار میگیرید.

 151. ایری می گوید

  سلام : مالیاتی که وضع شده وبه قطعیت رسیده باید پرداخت شود . . شما بنظرم برخی تکالیف خودتون را انجام ندادید برای مثال دفاتر قانونی در موعد مقرر پلمپ نکردین . شما میبایستی دفاتر روزنامه وکل تهیه میکردین ودرهنگام رسیدگی مامورین تشخیص دفاتر وسایر اسناد مدارک مربوط به فعالیت شرکت را به انها ارایه میدادین که دراین صورت بشرط احراز ضرر وزیان ، هیچگونه مالیاتی برای شرکت شما صادر نمیشد . ضمنا چنانچه مالیات را کلا بزارین بمونه صاحب ملک هم بقول خودتون چک را تحویل شما نمیده وممکنه بلافاصله به اجرا بگذاره . درهرحال اداره مالیات با ابزار های قانونی خود وصول مالیات را پیگیری خواهد کرد پس بهتر است قبل از تعلق جرایم مضاعف با مراجعه به اداره مالیات ترتیب پرداخت ان را داده وبرای جرایم ان کتبا درخواست بخشودگی کنید که انشاالله به لطف کارکنان خدوم و زحمتکش اداره مالیات جز جرایم غیرقابل بخشش مورد عفو قرار خواهد گرفت . باتشکر

 152. مجتبی قاسمی خواه می گوید

  سلام میخواهم مالیات ۶ماهه اول۹۴ را پرداخت کنم چون مستاجر بودم و صاحب مغازه درخواست کرده

 153. اریب می گوید

  با سلام , اینجانب نماینده یک شرکت بیمه بوده که بابت استرداد مالیاتهای تکلیفی معاف شده سالهای ۹۰/۹۱/۹۲ که برگه قطعی معافیت نیز برای آن صادر شده از آبان ماه سال ۱۳۹۳ اقدام نمودم. مدارک و مستندات کامل و حتی گواهی مکسوره تائیدشده حوزه دریافت کننده نیز در پرونده موجود است . اما امروز بعد از قریب به یکسال بررسی حوزه مربوطه ؛ ممیز کل به دلیل اینکه شما دفاتر ارائه ندادید و در ستون درآمد خود مبلغی ذکر ننمودید از امضاء نهایی و ارسال به کارگروه بررسی نهائی پرونده استرداد سرباز زد و همچنین اعلام نمود نه تنها به شما استرداد تعلق نمیگبرد بلکه بابت هر مورد ذکر شده فوق ۴۰% جریمه به شما تعلق میگیرد. و اینجانب با ذکر اینکه در زمان ارائه اظهارنامه سند تائید شده شرکت را ضمیمه نمودم و درآمد ثبت و تائید شده شرکت اینجانب نشاندهنده معافیت بوده و حوزه مربوطه نیز بر این اساس بررسی و تشخیص و سپس برگه قطعی صادر نموده و جرائم شما بر اساس چه بدهی مالیاتی صورت میپذیرد زیر بار نرفت. علیهذا خواهشمند است با توجه به شرح توضیح داده شده آیا امکان عدم استرداد چنین پرونده ای با توجه به نظر ممیز کل امکان دارد یا خیر؟ البته لازم به توضیح است در معاونت سازمان درخواست رسیدگی نمودم و از ممیز کل وفق مقررات توضیح خواستند؟ذکر این نکته نیز ضروری است که ممیز کل میگوئید لازم نیست شما جریمه شوید بلکه استرداد شما را انجام نمیدهیم؟با تشکر

 154. ایری می گوید

  باسلام کاربرگرامی :همانطوریکه استحضار دارید مطابق ماده ۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران کلیه سکنه ایران اعم از تبعه داخله یا خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثنا کرده باشد . بااین توضیح همه کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی تابع قوانین بوده واین قوانین به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی و نهایتا به تایید شورای محترم نگهبان قانون اساسی رسیده است پس بنابرین ضرورتی ندارد مجریان محترم در صورتیکه در قانون مالیاتهای مستقیم ودرمواردیکه صراحت قانونی وجود دارد برای اجرای آن از خود مقاومت نشان بدهند . البته اگر چنانچه اظهارات جنابعالی مقرون به صحت باشد . علی ایحال برفرض اظهارات شما را مطابق انچه که فرمودید درست تلقی کنیم خدمتت ان عرض کنم وقتی مالیات عملکرد سالهای ۹۰و۹۱و۹۲ بموجب برگ مالیات قطعی معاف باشد تعلق جریمه ۴۰ درصد بعلت عدم ارایه دفاتر کاملا بی معنی است دلیلشم بدلالت صراحت ماده ۱۹۳ قانون مالیاتهای مستقیم عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارایه دفاتر مشمول جریمه ای معادل ۲۰درصد (مالیات )برای هریک از موارد مذکورخواهد بود . پس بنابرین قانونگذار بصراحت دراین ماده قانونی ۲۰ درصد جریمه رادر صورت تعلق مالیات منظور نموده است . لذا وقتیکه مالیاتی تعلق نگرفنه جریمه را از کدام ماخذ میخواهند حساب و مطالبه کنند ؟ لذا صدور برگ مالیات قطعی معاف بدون احتساب جریمه اجرای صحیح قانون است که واحد مالیاتی ذیربط مبادرت به صدور و ابلاغ ان نموده است . پس بنابرین درصورت درخواست استرداد کتبی جنابعالی چنانچه ظرف ۳ ماه مطالبات شما پرداخت نشود بموجب تبصره ماده ۲۴۲ قانون مالیاتهای مستقیم پس از انقضای ۳ ماه مزبور ماهانه مشمول جریمه ای ۱/۵ درصد جریمه خواهد بود که اداره امور مالیاتی ذیربط برابر قانون مکلف به پرداخت ان به شما خواهد بود . امیدوارم سو تفاهمی صورت گرفته باشد چون ممیزکل محترم ازنظر این حقیر اشنایی کامل به قوانین ومقررات دارند ودرصورت احراز اضافه پرداختی ویا مالیاتی که برابر قانون استرداد ان محرز میباشد مطابق قانون عمل خواهد کرد در هر حال مطالبه شمابحق وعین قانون است وپیگیری شما نتیجه خواهد داد مگر اینکه جنابعالی از منابع دیگری از قبیل ارزش افزوده یا منابع دیگری بدهکار نباشین . موفق باشید /

 155. ایری می گوید

  با سلام : جنابعالی بادردست داشتن قراردادنامه اجاری به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک مر اجعه فرمایید ومالیات اجاره را برسم علی الحساب پرداخت و رسید انرا به موجر تسلیم نمایید . ضمنا موجر مکلف است تیر ماه سال اینده اظهارنامه مالیات مستغلات را تنظیم و از طریق الترونیکی نسبت به ارسال ان وهمزمان نسبت به پرداخت ویا ترتیب پرداخت ان اقدام تا مشمول جریمه نشوند . موید باشید .

 156. ایری می گوید

  باسلام : احساس تکلیف شرعی وقانونی جنابعالی از نظر بنده ستودنی است که بلافاصله تصمیم به این امر گرفتید . هرچند صرف داشتن دوست وآشنا در اداره مالیات بمعنی داشتن اختیارات کامل مودی دراداره امور مالیاتی نیست علی ایحال چنانچه در صورت داشتن ذره ای تردید در اعمال نفوذ ، جنابعالی میتوانید جفت قراردادنامه را با توضیحات کاملتون به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال ورونوشت انرا به دادستانی محترم انتظامی مالیاتی مستقر در سازمان امور مالیاتی کشور ارسال فرمایید مطمین باشید مالیات واقعی دولت بر اساس قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه خواهد شد . موفق باشید .

 157. بهنام می گوید

  سلام
  برادرم با صاحب يك زمين مشاركت ميكند تا طبقه اول يك مغازه بزرگ ٢٠٠ متري و بالاي آن خانه بسازد كه احتمالا خانه اداري استفاده خواهد شد از مغازه ١٠٠ متر متعلق به برادرم است كه ٢٠ متر آن را قرار است به من بدهد اگر مغازه متري ده ميليون فروش رود سهم من ميشود دويست ميليون، من در ماليات مودي شركتي هستم و بايد بعدا اين درآمدم را اثبات كنم كه از فروش مغازه بدست آمده تا سود شركت تلقي نشود، آيا در دفترخانه برادرم آن ٢٠ متر را مثلا متري ١٠٠٠ تومان به من پيش فروش كند و پس از ساخت و اخذ پايان كار و زمان فروش كل مغازه به خريدار جديد، من هم به عنوان شريك برادرم به عنوان فروشنده امضا كنم اثبات ميشود كه در آمدم از فروش مغازه بوده است يا نه ؟
  آيا در دفترخانه هر قيمتي در قرارداد پيش فروش بنويسيم يا بنويسيم رايگان ٢٠ متر مغازه به من واگذار شده قابل قبول خواهد بود و قرارداد پيش فروش كلا از ماليات معاف خواهد بود يا تا زمان ساخت و اخذ پايان كار و تعيين قيمت آن از ماليات معاف خواهد بود يا نياز به مراجعه و تشكيل پرونده مالياتي خواهم داشت؟
  در اين حالت ماليات پرداختي من چند درصد از پولي هست كه به دست آورده ام؟
  اگر در قرارداد با خريدار بنويسيم كل ماليات به عهده خريدار است ، ديگر فروشنده نيازي به تشكيل پرونده مالياتي بابت مغازه و مراجعه به اداره ماليات نخواهد داشت؟
  آيا زمان پيش خريد از برادرم بنويسم ماليات به عهده اوست من معاف خواهم بود؟
  در زمان فروش مغازه به خريدار بنويسيم ماليات به عهده برادرم است يا بنويسيم به عهده خريدار است در هر دو حالت من به عنوان شريك فروشنده از مراجعه به ماليات و پرداخت ماليات معاف خواهم بود؟
  با تشكر.

 158. محمد می گوید

  سلام
  شخصي كه يك واحد مسكوني با مساحت عرصه ٣٠٠ متر و زير بنا ٢٢٠ متر با قدمت ٢٠ سال به بالا داشته و قريب به ٣ سال انرا به باشگاه بدنسازي اجاره داده و در حال حاضر مالك برحمت خدا رفته حال سوال من اينست كه ايا مشمول ماليات بر ارث مي گردد ؟
  لطفا در صورت امكان پاسخ به ايميل من ارسال گردد
  باتشكر

 159. ایری می گوید

  باسلام وارادت :مادامیکه مالکیت ملک از طریق مراجع رسمی منتقل نشده ملک موصوف جز ماترک مرحوم قلمداد میشود مگر اینکه خلافش به اثبات برسد در اینصورت وراث یا نماینده قانونی انها مکلفند حداکثر ظرف ۶ ماه پس از فوت متوفی اظهارنامه مالیات برارث مرحوم راکه حاوی کلیه ماترک مرحوم باشد با قید بهای ان به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نماید وسپس انحصار وراثت گرفته ومجددا با تصویر حصروراثت به اداره مالیات مراجعه تا پس از رسیدگی لازم از سوی اداره وچنانچه ماترک مرحوم پس از کسر هزینه های کفن ودفن ویا واجبات مالی وحسب مورد بدهی ها به بانکها ویا اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی مشمول مالیات بر ارث شود پس از پرداخت یا ترتیب پرداخت ان میتوانیددرصورت نیاز نسبت به انتقال ملک مورد اجاره اقدام کنید . لذا مادامیکه این مراحل طی نشود امکان انتقال قطعی ان در هر شرایطی غیر ممکن میباشد .همانطوریکه عرض کردم اموال مرحوم اعم از منقول وغیر منقول باید توسط اداره امور مالیاتی ارزیابی وسپس مالیات ان مشخص میشود

 160. ایری می گوید

  باسلام دوست عزیز :مطابق یکی از مواد قانون مدنی ، یکی از موارد ابطال وکالت موت یکی از طرفین معامله میباشد بنابرین چون صاحب ملک مرحوم شده اند وجنابعالی نیز درزمان حیات معامل نتوانستید ملک رامنتقل کنید لذا ملک موصوف جز ماترک مرحوم قلمداد گردیده لذا وراث قانونی یا وکیل یا نماینده قانونی انها میبایست اظهارنامه مالیات برارث متوفی را در اسرع وقت تنظیم وبه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نمایند . پس از اخذ گواهی حصر وراثت مجددا جهت رسیدگی به ماترک مرحو م درخواست کتبی میدین تا پس از پایان رسیدگی چنانچه مشمول مالیات برارث نشود گواهی نامه واریز مالیات برارث صادرشود واگر مشمول مالیات بر ارث شود دراین صورت جهت پرداخت ان باوراث به توافق باید برسید به هرحال تا مادامیکه گواهی نامه مالیات برارث صادر نگردیده امکان انتقال ملک میسر نمیباشد . باتوجه باینکه ملک فروش رفته جز ماترک مرحوم حساب شده ممکن است درصورت تعلق مالیات برارث هزینه ای را به وراث تحمیل نماید لذا بنظر اینجانب درصورت شمول مالیات برارث جلب موافقت وراث و برقراری تعامل ونوعی توافق با انها جهت پرداخت وهمچنین تسهیل در انتقال بی دردسر ان ضروری است . شایسته است جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد مالیاتی مربوطه مراجعه کنید .

 161. ایری می گوید

  باسلام : جنابعالی مطابق قانون عمل کرده اید قطعا عدم تسلیم اظهارنامه جرایم خاص خود رادارد وهمانطوریکه استحضار دارید جریمه عدم تسلیم اظهارنامه برخی از مشاغل غیر قابل بخشودگی هستند. به بیان واضحتر درصورت تسلیم اظهارنامه ویا انجام سایر تکالیف مرتبط ، درامد مشمول مالیات شما پس از کسر معافیت سالانه ماخذ محاسبه مالیات قرار میگیرد.

 162. حسن می گوید

  با سلام
  پدرم سال ۹۳ فوت شدند بعد از فوت ایشان کپی سندی به دستمان رسید که ایشان در سال ۳۹ اقدام به خرید زمین کرده و بعد از ان بنا به دلایلی سند گم شده و تا حتی پدرم نیز فراموش کرده بود حال بعد از فوت برای انحصار وراثت باید چه اقداماتی انجام دهیم اندازه زمین زیر ۱۰۰ متر می باشد آیا مبلغ مالیات آن ارزش انحصار وراثت را د ارد

 163. مهدی می گوید

  سلام مغازه ای اجاره کردم ماه ٧٠٠٠٠٠تومان الان برای پروانه به اداره مالیات رفتم و قولنامه خواستن از من و من هم وقتی به صاحب ملک مراجعه کردم قول نامه محضری ک برای فرار از مالیات درست کرده بود و مبلغ کرایه را سه سال و مبلغ سه هزار و ششصد تومان به ازای ماهی ١٠٠تومان را به من داده حالا میخوام بدونم که مالیات مغازه برای منم میاد و چقدر میاد ایا هرچه کرایه کمتر باشه به نفع مستا جر میباشد یا موجر!؟

 164. سارا می گوید

  سلام.. خسته نباشید. یه سوالی در رابطه با بحث مالیات بر ارث دارم. آیا مالیاتی که هریک از ورثه باید نسبت به سهم الارثشون بدن ارتباطی با تجاری و مسکونی بودن مورد ارث داره؟ درواقع سوال بنده این است که اگر به یک فرزند مغازه پدر به ارث برسد و به دیگری منزل مسکونی در ارزیابی اداره مالیات ملک تجاری بنا به قیمت واقعی و قیمت بازار مالیاتش مشخص میشه و منزل مسکونی با توجه به ارزش معاملاتی که خیلی خیلی پایین تر از ارزش واقعی می باشد؟

 165. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  تمام اموال متوفی قیمت گذاری میشود سپس به نسبت سهم هر وارث مالیات محاسبه میشود.

 166. سمانه می گوید

  سلام. ما پنج نفر بودیم. که مادرم سه سال پیش فوت کرد. خانه ای داریم دو طبقه که بنام مادرم بود. متداز ۲۱۰متر. مالیاتش را از زمان خرید که سال ۸۶ بوده پرداخت نکردن اصلا. انحصار وراثت هم انجام نشده. حالا ما چهار نفر میخواهیم اقدام کنیم برای انحصار وراثت که خانه بنام پدرم شود. مالیاتی که تعلق میگیرد به خانه چند درصد است؟ چند درصد چه چیزی است؟
  ایا میشود قسطی پرداخت کرد مالیات را؟
  تورو خدا جوابم را بدهید
  اگر اسطاعت نداشته باشیم چگونه مالیات مسکن را پرداخت کنیم؟

 167. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  الان که ایشان در قید حیات نیستند نمی توان نقل و انتقال کرد.
  باید انحصار ورثه کنید و مالیات سهم هرنفر را بپردازید.

 168. سمانه می گوید

  یعنی نمیشه وقتی انحصار ورثه انجام میشه. ما بچه ها خانه را به اسم پدر کنیم؟

 169. مدیر سایت می گوید

  تاجایی که بنده مطلعم خیر
  شما ابتدا صاحب اموال مادرتان می شوید و بعد این اختیار را دارید که با هزینه نقل وانتقال آنرا به پدرتان واگذار کنید.
  بازهم بیشتر پرس و جو کنید.

 170. محمد می گوید

  با سلام
  بنده یک مغازه فست فودی با رهن پنج میلیون و اجاره ماهیانه هفتصد هزار تومان اجاره کرده ام
  میخواستم بدونم مالیاتش چقدر میشه؟؟؟
  در ضمن مستاجرین قبلی مالیاتشونو نپرداختن
  مالیات مستاجرین قبلی به عهده کیه ممنون میشم سریع پاسخ بدین

 171. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر شما شخص حقیقی هستید تکلیفی برای مالیات اجاره موجر ندارید.

 172. سید مهدی می گوید

  با سلام
  می خواستم بدونم من که در مغازه پدرم مشغول کسب هستم ان هم درکوچه من اظهارنامه مالیاتی خود را پر کرده آیا پدرم هم باید اظهارنامه مستغلات پرکند دارای از من اجاره نامه گرفته ولی من هیچگونه اجاره ای به پدرم نمی دم و در این موضوع دارای مرا راهنمایی نکرد ممنون می شم از راهنمای شما

 173. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متوجه رابطه ی کاری شما با پدرتان نشدم.
  بیشتر توضیح بفرمائید.

 174. سید مهدی می گوید

  مغازه ای که در آن مشغولم از حیا ط پدر م است من در این مغازه مشغول کار هستم می خواستم بدونم آیا پدرم هم باید اظهارنامه پر کنه در ضمن دارای از من اجاره نامه گرفته که در اجاره نامه مبلغ ۱۰۰۰۰۰هزارتومان ماهیانه بابت اجاره نوشته شده ولی پدرم ازمن هیچ اجاره ای دریافت نمی کند ایا باید اظهارنامه مالیاتی پر کند دارایی هیج راهنمایی نمی کند و جواب درست نمی دهد ممنون می شم ازراهنمایی شما

 175. بهمن می گوید

  با سلام، آیا به فروش یک قطعه زمین که پروانه تخریب و نوسازی و ساخت تجاری برای آن گرفته شده است مالیات حق واگذاری تعلق می گیرد؟

 176. ایری می گوید

  باسلام خدمت سیدمهدی عزیز : جنابعالی برابر مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم مکلف هستید همه ساله اظهارنامه مالیات شغلی تان رادر موعد مقرر تنظیم و تسلیم نمایید که دراین صورت میتوانید از معافیت مقرر در ماده ۱۰۱ قانون مالیاتها بهره مند شوید و پدرتان که مالک مستغلات هست نیز مکلف است در موعد مقرر اظهارنامه مالیات مستغلات را تنظیم و تسلیم نماید . حال اگر چنانچه اجاره ای بین شما و پدرتان ردو بدل نشده معنیش از نظر مالیاتی این است که منافع مال رابطور مجانی بمدت خاصی واگذار نموده است . باعنایت باینکه محل تجاری مورداستفاده مجانا در اختیار شما قرار گرفته لذا برابر مقررات ماده۱۲۳درصورتیکه منافع مالی بطور دایم یا موقت یا بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده منافع مکلف است مالیات منافع هرسال رادر سال بعد پرداخت نماید لذا با این توضیح شما باید اظهارنامه موضوع ماده ۱۲۶ ق. م م. راتاپایان اردیبهشت ماه سال بعد ضمن تسلیم اظهارنامه ، مالیات منافع هرسال را به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت نمایید و اگر چنانچه قرارداد نامه اجاره رسمی یا عادی منعقد نمایید دراینصورت تکلیف تسلیم اظهارنامه مستغلات از شما ساقط و مسیولیت تسلیم اظهارنامه مستغلات بعهده پدرتان خواهد بودموفق باشید .

 177. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر از پاسخگویی شما

 178. پیام می گوید

  سلام
  مغازه ۴۰ متر ی رو با اجاره نامه محضری و یک سال هم با اجاره نامه بنگاه کد رهگیری به مستاجرین دادم .و هر دو مورد رو در تیرماه اظهارنامه مالیات بر مستغلات دادم و تسویه نمودم مالیات متعلقه رو.اما اونکه اجاره نامه بنگاه داشته ۲ میلیون براش مالیات مشاغل محاسبه کردن و ممیز میگه اگر نیاد بده شما بعنوان مالک بدهکار میشین و هر وقت خواستین مفاصه حساب مغازه بگیرن مالیات اگر نتونه از اون مستاجر وصول کنه شماباید بدید چون می بایست یه مقدار از ودیعه مستاجر رو نگه میداشتید برای مالیات.در حالی که من قانون مالیات مستغالت خود روتو زمان قاونی اظهار و اونو کامل پرداخت کردم.آیا بازم باید مالیات مشاغل مستاجر و هم بدم ؟
  یکی دیگه هم اجاره نامه محضری که با یه مستاجر جدید دادم و اطلاعات ون اظهار و مالیات مستغلات دادم اما مشکلی که هست ممیز میگه مستاجر نیومده درامدشود تو سال مالی گذشته اظهار کنه چون دسترسی به مستاجر نداریم شما باید مالیات بر درامد مشاغل اونو بدید برای اینکه موظف بودی پول ودیعشو نگه میداشتی و اجبارش میکردی میومد اظهارنامه میداد؟
  حالا موندم چیکار کنم ؟تو مورد اول طرف اظهار کرده درامدشو اما مالیات قطعی مشخص شدشو نداده؟تو مورد دوم طرف اصلا نرفته درامدشو اظهار کنه؟الان هم میخوام اجاره بدم اما میترسم بلای اون دو تا اوردن برای من دوباره مشکل بشه؟آیا تو قانون مالیات دولت طرحتا دک کرده مالک با ارائه اظهارنامه مستغلات و پرداخت کامل ان باز هم بابت درآمد مشاغل مستاجر مسئولیت داره یا نه؟

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید .اگر هم ماده یا قانون مالیات که مشخصا این سوال من بهش مرتبط میشه رو بفرماید که بنده به ممیز مرجع قانونی اونو بگم دست از سر من بردار ه متشکر میشم

 179. سید مهدی می گوید

  باتشکر از راهنمایی شما می خواستم بدانم که اظهارنامه مستغلات را از چه طریق می توان پر کرد

  ممنون

 180. Sajad می گوید

  سلام عرض خسته نباشید.
  سوال بنده کمی متفاوته، البته فکر میکنم.
  راستش بنده چند ماهی هست که درب بنگاه پدرم درحال کار هستم، سوالم اینجاست که قلنامه هایی که بنده میزنم شامل مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی میشه، حال میخواستم بدونم اگر قلنامه ای رو فسخ کنم هولوگرام میسوزه میخواستم بدونم مالیات همچنان پا برجاست یا خیر لغو میشه؟
  متشکر ازین که وقت میزارید.

 181. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ۹% را به کمیسیون خودتان می زنید؟
  هر سه ماه اظهارنامه ارزش افزوده ثبت میکنید؟
  بعد از فسخ کمیسیون بنگاه را پس می دهید؟

 182. Sajad می گوید

  خیر ۹ درصد رو از مشتری میگیریم.
  اظهارنامه ام بله هر سه ماه پر میشه.
  بعداز فسخ کمیسون نه برنمیگرده.
  فقط میخواستم ببینم اون ارزش افزوده برای ما محاسبه میشه یا نه بعداز فسخ.
  بازم ممنونم.

 183. مدیر سایت می گوید

  منظورم این بود که مبنای محاسبه شما برای مالیات ارزش افزوده قانونا باید کمیسیون بنگاه باشد.
  اگر این فسخ باعث استرداد کمیسیون دریافتی شما شود به تبع آن مالیات ارزش افزوده دریافتی از مشتری را هم پس می دهید پس اگر در دوره ای باشد که اظهارنامه را رد نکرده اید تاثیری در حسابهای شما ندارد.
  به نظر بنده چون کمیسیون را مسترد نمی کنید باید مالیات ارزش افزوده دریافتی از مشتری را هم به سازمان امورمالیاتی در دوره های سه ماه بپردازید.

 184. هریک می گوید

  با سلام و عرض ادب
  پدر بنده در سال ۸۲ مغازه ای که آستانه ای بود را از شخصی که سرقفلی مغازه را داشته خریده، اما این معامله بین پدر بنده و صاحب سرقفلی در یک محضر انجام شده، و بعد از معامله پدرم آستانه را تا به امروز که سال ۹۴ باشد مطلع نکرده و در آستانه هنوز همه اوراق صادره به نام صاحب سرقفلی قبلی میباشد. هر ساله اوراقی بابت مالیات بر مستغلات به نام صاحب سر قفلی قبلی به در مغازه می آید.
  سوال: آیا این مالیات های بر مستغلات که به نام صاحب قبلی مغازه است در مدت این ۱۲ سال به نام و حساب شخص انباشته میشود یا مغازه؟!
  ما در مدت این ۱۲ سال به علت کم رونق بودن محل مغازه بهره ای نبرده ایم آیا در هنگام فروش این مالیاتهای بر مستغلات که به نام ما نبوده گریبان گیرمان میشود یا خیر؟؟؟
  با سپاس فراوان

 185. ایری می گوید

  باسلام وعرض ادب محضر کابر گرامی :مطابق قانون مالیاتهای هرشخص حقیقی یا حقوقی که در ایران درامد تحصیل میکند مشمول مالیات است بنابرین کسانی که درامد تحصیل میکنند براساس قانون تکالیفی دارند که تسلیم اظهارنامه ازجمله آنهاست پس بنابرین شخصی که از بابت اجاره مغازه درامد دارد همه ساله اظهارنامه مالیات مستغلات را ترجیحا الکترونیکی با مراجعه به سایت سازمان امور مالیاتی کشور تنظیم وارسال وهمزمان مالیات متعلقه راپرداخت یا ترتیب پرداخت آنرابدهد و در مورد کسانیکه فعالیت اقتصادی دارند ودر بخش مشاغل کار میکنند نیز مصداق دارد بطوریکه هرکس باید تکلیف قانونی خود راانجام دهد و هیچگونه تکلیفی در رابطه با تنظیم وارسال اظهارنامه دیگران از جمله مستاجر ویا موجر وحسب مورد پرداخت مالیات انها ندارد مگر اینکه تعهد انجام چنین کاری را متقبل شده باشند .باتوجه به موارد پیش گفته مستاجر اگر اظهارنامه مالیات مشاغل خودرا تسلیم نکرده باشدهیچگونه تکلیفی برای موجر ایجادنمیکند و اداره مالیات نیز هرگز بدهی مستاجر را از موجر مطالبه نمیکند ویابرعکس . حالا اگر فرض کنیم که ممیز محترم مالیاتی چنین حرفی را زده باشد مبنای قانونی ندارد . چون بدهی هرکس متوجه خودش بوده ودر صورت قطعیت مالیات صرفا کسیکه بدهکارهست از طریق عملیات اجرایی تحت پیگیری قرار خواهد گرفت . لذا شایسته است جنابعالی از ممیز مالیاتی بخواهید مصداق قانونی حرفهایش را به شما نشان بدهد درصورتیکه از پاسخ ممیز محترم قانع نشدید میتوانید به مقامات مافوقش مراجع کنید قطعا نتیجه خواهید گرفت .

 186. ایری می گوید

  باسلام : به قطعه زمین خالی از هرگونه بنا وتاسیسات در صورت احراز برای واحد مالیاتی ذیربط حق واگذاری محل تعلق نمیگیرد .

 187. ایری می گوید

  باسلام خدمت حسن اقای عزیز : جنابعای در اولین فرصت باتسلیم اظهارنامه مالیات برارث وضمایم مربوطه از جمله تصاویر سند مالکیت و شناسنامه ها وکارت ملی و گواهی فوت مرحوم وسایر اموال مرحوم نسبت اخذ انحصار وراثت اقدام وسپس با دردست داشتن کپی انحصار وراثت از اداره امور مالیاتی ذیربط در خواست صدور گواهینامه مالیات برارث موضوع ماده ۳۵ قانون مالیاتها را بنمایید دراین صورت اداره مربوط به کل ماترک مرحوم رسیدگی خواهد کرد وسپس گواهی فوق راصادر خواهد نمود . توجه داشته باشید قیمت زمین برابر قیمت های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تعیین میشود و هریک از وراث باستثنای وراث صغیر ومهجور و وراث اناث مرحوم که شوهر اختیار نکرده باشند تا مبلغ ۳ میلیون تومان از معافیت مالیات بر ارث برخوردارند و معافیت صغیر و فرزندان اناث بشرح پیش گفته به مبلغ ۵ میلیون تومان افزایش پیدا میکند ضمنا هزینه های کفن ودفن در حدود عرف و عادت وواجبات مالی وحسب مورد بدهی های مستند به مدارک مرحوم از کل ماترک کسر وسپس سهم الارث هریک از وراث مشخص خواهد شد . چنانچه اموال مرحوم اعم از متنقول وغیر منقول منحصرا یکباب خانه مسکونی و یک قطعه زمین بمساحت ۱۰۰ متر باشد ووراث مرحوم چنانچه ۳ الی ۴ نفر باشند باتوجه مقدار معافیت های مقرر برای هریک از وراث بعید میدانم وراث مشمول مالیات سهم الارث بشوند . بنظرم ارزش پیگیری دارد .

 188. ایری می گوید

  باسلام : بنظر بنده چنانچه ملک مورد اجاره برای سکونت مورد استفاده قرارنگیرد مشمول مالیات مستغلات میباشد . چون استفاده اداری از ملک بغیر از سکونت ،خارج از اهداف قانونگذار بوده ومشمول معافیت نمیشود .

 189. پیام می گوید

  بسیار ممنون از راهنمای تون .استاد عزیزو گرامی

 190. ایری می گوید

  باسلام دوست عزیز
  : مطابق نص صریح ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم درصورتیکه ملک موردنظر بخواهد منتقل شود گواهی انجام معامله پس ازوصول بدهی های مالیاتی مربوط به مورد معامله از مودی ذیربط ، از قبیل مالیات بردرامداجاره املاک وهمچنین وصول مالیات حق واگذاری محل ، مالیات شغلی محل مورد معامله ، مالیات درامد اتفاقی ومالیات نقل وانتقال قطعی املاک حسب مورد براساس گزارش مامورین مالیات ذیربط صادر خواهد شد . مگر اینکه قبل از انتقال ملک مودی بدهکار موصوف نسبت به پرداخت یاترتیب پرداخت بدهی خویش اقدام ویا اداره وصول اجرای مربوطه از طریق عملیات اجرایی موفق به وصول مطالبات دولت شده باشد .بدیهیست مادامیکه ملک بدهکار باشد گواهی انجام معامله صادر نخواهد شد . موفق باشید .

 191. ایری می گوید

  باسلام خدمت خواهر گرامی : درتکمیل فرمایشات مدیر محترم سایت نکاتی هست که ذیلا بعرض میرسد . ابتدا مشخص نکردین ملکی که سال ۱۳۸۶ خریدید آیا سند مالکیت داشته یا خیر ؟ چنانچه ملک دارای سند مالکیت باشه و آنرا از طریق دفاتر سناد رسمی به مادر خدا بیامرزتان درقید حیاتشون منتقل کرده باشین در این صورت مالیات دیگری به ملک شما صرفنظر از اینکه سالهای زیادی از انتقالش گذشته باشدتعلق نمیگیرد چونکه بعد از انتقال ملک ، سالیانه مالیات دیگری وضع نمیشود . ثانیا اگر ملک خریداری شده فاقد سند ودستدارمی باشد شما ابتدا مالیات نقل وانتقال دستدارمی موضوع ماده ۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم را باید پرداخت کنید البته این مالیات برابر قانون از انتقال دهنده مطالبه میشود مگر اینکه در هنگام تنظیم قولنامه پرداخت مالیات واگذاری رامتقبل شده باشید . درمرحله بعد ،احد از وراث بدون فوت وقت اظهارنامه مالیات برارث را تنظیم وبه انضمام تصاویر سند مالکیت وشناسنامه ها وکارت ملی وراث وگواهی فوت مرحومه وسایر ماترک مرحومه به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم ونسبت به اخذ انحصار وراثت از دادگستری یا شورای حل اختلاف اقدام و پس از ان بادر دست داشتن فتوکپی انحصار وراثت تقاضای گواهی واریز مالیات بر ارث نمایید در این صورت اداره مزبور به اموال مرحوم رسیدگی و چنانچه مشمول مالیات بر ارث نشود گواهی یادشده صادر وبه احد از وراث تسلیم خواهد شد . بعدش بادردست داشتن تصاویر انحصار وراثت و گواهینامه مالیات برارث به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنید که دراین حالت دفتر خانه یک استعلام نیز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک خواهد داد و مالیات نقل وانتقال ملک با قیمت ارزش معاملاتی تعیین ومطالبه خواهد شد . توجه داشته باشید چون ملک مورد نظر مسکونی میباشد لذا مالیات نقل وانتقال بر اساس قیمت های مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی تعیین میشود که با قیمت روز ملک مورد بحث تفاوت بسیار زیادی دارد یعنی قیمت ارزش معاملاتی بمراتب خیلی پایینتر از قیمت ملک در بازار میباشد و درصد تعلق مالیات ۵ درصد از ماخذ ارزش معاملاتی است که نقدا باید واریز شود وقابل تقسیط نیست . باتوجه به توضیحات فوق قبل از گرفتن انحصار وراثت امکان انتقال به پدر یا سایرین وجود ندارد . موفق باشید .

 192. سهیل می گوید

  با سلام.
  همسر بنده یک خانه ویلایی قدیمی به مساحت ۱۲۰متر رو در دی ماه سال ۹۲جهت استفاده
  به شخصی اجاره دادن که در پانوشت قرارداد اجاره نامه رصایت دادن اگر شخص خواست برا باشگاه بدنسازی ازش استفاده کنه و اون شخص هم داره بعنوان باشگاه ازش بهره میگیره .حالا میخواستم راهنمایی بفرمایید با توجه به اینکه خانمم هیچ درامدی عیره این اجاره ندارند و شاعل نیستند . باید مالیات بدن. و اینکه تکلیفه اون سه ماهی که انتهایه سال ۹۲هست و مالیات ندادیم و اطهارنامه هم از رویه بی اطلاعی پرکردیم چی
  ممنونن
  میشه . جریمه تعلق میگیره؟

 193. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشکر از توجه وتوضیحات ارزشمند شما
  بنده هم استفاده کردم.

 194. مجيد رحيمي می گوید

  سلام و خسته نباشيد، پدر بنده در سال ٩٣ اپارتمان ٦٤ متري قولنامه كرد و مبلغ ١٥٠ ميليون تومان إز ٢٤٠ م اپارتمان رأ پرداخت كرد، قبل إز سند زدن يعني در سال ٩٤ ايشان فوت كردن، در ضمن ساختمان نوساز است،، ما چهار فرزند هستيم ٢ پسر و ٢ دختر ، مادرمان درقيد حيات و در ان منزل زندگي ميكند، ما تصميم گرفتيم ملك را بنام مادرمان بزنيم، ماليات أين مورد چگونه محاسبه ميشود؟ در ضمن قولنامه بنام پدرم است و گواهي انحصار وراثت گرفته شده است. لطفاً راهنمايي كنيد، ممنون

 195. Shariat می گوید

  سلام من در یک شرکت کار میکنم که در حال فروش زمین،ساختمان و دستگاه تولیدی خود میباشد میخواستم بدونم این فروشها چه مقدار مالیات بهشون تعلق میگیره و در دفاتر چطر باید ثبت بشه

 196. ایری می گوید

  باسلام وارادت :باعنایت باینکه ملک مورد اجاره جهت استفاده باشگاه بدنسازی قرار گرفته چنانچه موجر شخص حقیقی باشد تکلیفی در خصوص کسر مالیات اجاره محل ندارد ومیتواند کل مال الاجاره رابه موجر پرداخت نماید ولی اگر مستاجر در قالب شخص حقوقی وبعنوان شرکت فعالیت داشته باشد در این صورت مکلف به کسر مالیات اجاره به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک میباشد .ضمنا موجر براساس نص صریح قانون ، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیات مستغلات میباشد واگر چنانچه اظهارنامه مالیاتی تسلیم نشده باشد با دردست داشتن قرارداد اجاره به اداره مالیات مراجعه نموده تا واحد مالیاتی ذیربط نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام و به موجر یا بستگان ان ابلاغ نماید . درصورتیکه موجر هیچگونه درامدی غیر از درامد مستغلات نداشته باشد میتواند اظهارنامه ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم را پر نموده وبه اداره مزبور تسلیم واعلام کند که غیر از اجاره دریافتی درامد دیگری ندارد در چنین شرایطی اداره مزبور به اظهارنامه ماده ۵۷ رسیدگی ودر صورت اثبات اظهارت موجر مبنی بر نداشتن هرگونه درامد غیر از درامد مستغلات ، واحد مالیاتی معافیت معادل معافیت ماده ۸۴ قانون مالیاتهارا اعطا خواهد نمود . ضمنا برابر قانون تسلیم اظهارنامه ماده ۵۷مدت زمان خاصی نداشته وهرزمان میتواند اظهارنامه را تسلیم کند . شایان ذکر است جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مطابق ماده ۱۹۲ ق. م.م. معدل ۱۰ درصد مالیات و جریمه تاخیر معادل ۲/۵ درصد مالیات به ازای هرماه خواهد بود .در هرحال جرایم مذکور جز جرایم غیر قابل بخشش نیستند . درصورت شمول معافیت ماده ۵۷ ق.م .م .اصل مالیات وجرایم متعلق به مالیاهای مطالبه شده تا سقف درامدهای معاف ، منتفی وقابل مطالبه نیست . موفق باشید .

 197. ایری می گوید

  باسلام : همانطوریکه استحضار دارید در وهله اول ، تعیین مالیات یا معافیت مالیات دست حسابدار ومدیران شرکت است چونکه هیچکسی نمیتواند حتی حدس بزند که مالیات شرکت شما چقدر میشود دلیلش هم این است که جز مدیران شرکت کسی از میزان درامد وهزینه های شرکت اطلاعی ندارد .لذا شرکت مکلف است برابر اصول حسابداری وموازین قانون تجارت نسبت به تحریر دفاتر قانونی اقدام ومیزان سود وزیان خود رامشخص کند .بنابرین لازم است تمامی رویداد های مالی بموقع در دفاتر ثبت ودر مهلت مقرر در ایین نامه به دفتر کل منتقل گردد . همچنین اسناد حسابداری رابرابر مقررات تنظیم ونگهداری و اگر ازروشهای الکترونیکی استفاده مینماید برنامه های استفاده از سیستم را به اداره مالیات اعلام وهنگام رسیدگی در اختیار انان قرار دهد در هرحال شرکت کلیه درامد ها وهزینه هارا در دفاتر منعکس واگرهزینه های شرکت بیشتر از درامد شرکت باشد وبقولی در دفاتر زیان نشان داده شود ودرموقع رسیدگی زیان شرکت به مامورین تشخیص احراز گردد از پرداخت مالیات معاف ودر صورتیکه شرکت سود نشان دهد وکلیه هزینه های شرکت مورد قبول مامورین تشخیص مالیات قرار بگیرد دراین صورت از سود خالص برابر ماده ۱۰۵ ق. م. م. مالیات مقطوعی بمیزان ۲۵ درصد گرفته میشود مشروط باینکه شرکت در موعد مقرر اظهارنامه وتراز نامه حساب سود وزیان راتسلیم نموده باشد وهمچنین دفاتر قانونی را در موعد مقررش در اداره ثبت شرکتها پلمپ و مطابق ایین نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم دفاتر خود راتحریر و سایر تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله معاملات فصلی را ارسال ودر صورت شمول قانون ارزش افزوده تکالیف مربوطه را انجام وحسب مورد فهرست حقوق بگیران را در مهلت مقرر یه اداره ذیربط تسلیم نموده باشد در این صورت میتوان امیدوار بود که دفاتر شرکت مورد قبول واقع میشود .نهایتا اینکه قبولی دفاتر شرکت موکول به رعایت کلیه قوانین ومقررات مربوطه بوده وکتمان حتی یکی از رویدادهای مالی ممکن است موجبات رد دفاتر را فراهم سازد .موفق وموید باشید.

 198. ایری می گوید

  باسلام خدمت دوست گرامی : بنظر بنده ملک مورد نظر سند مالکیت دارد واگر حدس این حقیر درست باشد این سوال پیش میاید و انهم اینکه جنابعالی در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات برارث ملک مورد بحث را جز ماترک مرحوم قید کردین یانه ؟ اگر قید کرده باشید قطعا مدارک مربوط به ملک از جمله سند مالکیت را از شما مطالبه میکنند ودراین صورت قطعا جواب شما این خواهد بود که سند مالکیت بنام فروشنده قبلی بوده و فعلا بنام پدر مرحومتان انتقال نیافته است دراین صورت ممکن است اداره مزبور از پذیرش ان به عنوان ماترک مرحوم خودداری نماید اگر چنین باشد شما با واحد مالیاتی ذیربط مشورت بکنید تا نتیجه مطلوبی حاصل شود .یادتان باشد مالیات نقل وانتقال ملک براساس ارزش معاملاتی تعیین میشود و نرخ ان در هنگام انتقال ۵ درصد از ماخذ ارزش معاملاتی است . موفق باشید .

 199. میهمان می گوید

  با سلام و آرزوی موفقیت و بهروزی در آبان ۹۲ پدر عزیزمان به رحمت ایزدی پیوست و از ایشان یک مغازه و منزل باقیمانده که مادر گرامی مان در آن ساکن می باشد وتنها درآمد مادرمان از مغازه می باشد بنده به همراه برادران و خواهرمان از درآمد مغازه هیچ چیزی دریافت نمی کنیم ضمنا در سال ۹۲ که پدرمان در بیمارستان تحت معالجه بود حدود ۳۲ میلیون خرج کردیم که در اظهارنامه ۹۲ درج نمودیم و بین خودمان ومادرمان یک قولنامه رسمی تنظیم نمودیم که ماهیانه در قبال ۲۰هزارتومان مغازه را به ایشان اجاره دادیم حال هفته پیش از امومالیاتی برای همه ما ووراث و مادرمان مالیات آمده در این وضعیت ما که هیچ درآمدی دریافت نمی کنیم باید مالیات بدهیم؟

 200. امید می گوید

  با سلام.
  من یه ملک ۷۰ متری در اندیشه شهریار دارم که اجاره داده ام. با توجه به متراژ ملک آیا مالیات به آن تعلق میگیرد؟

 201. ایری می گوید

  باسلام وارادت :همانطوریکه استحضاردارید وقتی کسی به رحمت خدامیپوندد براساس شرع و قانون ، وراث آن مالک ماترک وحسب مورد بدهی هایشان هستند پس بنابرین ابتدا وراث قانونی متوفی باید مشخص وسپس مراحل قانونی از قبیل تسلیم اظهارنامه ارث و انحصاروراثت وگواهینامه مالیات برارث طی میشد .ضمنا هزینه های درمانی مرحوم پدرتان از درامد های اکتسابی از مغازه مربوط به دوران حیاتشان قابل کسر از درامد مشمول مالیات است و برای سالهای بعد از وفاتش قابل تسری نیست . باتوجه باینکه بنظر میرسد مراحل قانونی انتقال ملک به مادرتان انجام نشده لذا از نظر مالیاتی کل وراث مالک ماترک از جمله مغازه و ملک مسکونی میباشند لذا مالیات مستغلات به نسبت سهم هریک از وراث بطور جداگانه محاسبه ومطالبه میگردد . اگر مغازه مورد اجاره طی قولنامه عادی به مادرتان واگذار شده باشد اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات اجاره را قطعا براساس تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم یعنی ارزش اجاری مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی محاسبه خواهد کرد وملاک تعیین مالیات مبلغ مال الاجاره ایکه از طریق قولنامه عادی تنظیم شده نخواهد بود مگر اینکه اجاره نامه رسمی تنظیم کنید که در این صورت معیارمحاسبه مالیات رقم اجاره تنظیمی خواهد بود .ضمنا هریک از وراث چنانچه درامدی غیر از درامد حاصل از اجاره نداشته باشند با تسلیم اظهارنامه ماده ۵۷ ق. م.م. میتوانند تا سقف معافیت مقرر در ماده ۸۴ ق.م.م. استفاده کنند . موفق باشید .

 202. ایری می گوید

  باسلام امید عزیز :برای اینجانب که میخوام جوابتون را بدهم مشخص نیست که ملکی که اجاره دادین ملک مسکونی است یا تجاری ویا زمین خالی ؟با این حال اگر ملک مسکونی را صرفا برای سکونت اجاره داده باشید در این صورت ملک مورد اجاره در تهران تا سقف ۱۵۰متر مربع زیر بنای مفید ودر سایر شهرستانها تاسقف ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید معاف میباشد . ضمنا چنانچه ملک مورداجاره مورد استفاده شغلی مستاجر قرار میگیرد در این صورت برابر مقررات مشمول مالیات مستغلات میباشد که جنابعالی مکلف هستید تیر ماه هر سال اظهارنامه مالیات مستغلات تسلیم و مالیات متعلقه را همراه اظهارنامه پرداخت کنید ویا ترتیب پرداخت انرا بدهید واگر چنانجه درامدی غیر از درامد اجاره ندارید میتوانید اظهارنامه ماده ۵۷ ق.م.م. تسلیم واعلام کنید که غیر از درامد اجاره حاصل از ملک درامد دیگری ندارید . موفق باشید .

 203. خضرلو می گوید

  با سلام، پدرم در زمان حیاتش سرقفلی یکباب مغازه را ربصورت سه دانگ سه دانگ طی سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۸ در قالب قولنامه به من انتقال دادند. بعد از فوت ایشان به دارایی برای اعلام شروع به کارمراجعه کردم، می گویند شما این معامله را به ما اعلام نکردید و مالیاتش را واریزنکرده اید و مشول زمان شده و دیگر کاری نمی توان کرد و به عنوان ما ترک برای پرداخت مالیات بر ارث معرفی کردندو وراث باید مالیات بر ارث بپردازند و بنده هم اعتراض کردم. لطفا در این خصوص راهنمایی بفرمایید. در ضمن تمامی مالیات بر درآمد مرحوم و جریمه بدهی ایشان تسویه شده است. متشکرم

 204. جواد بیات می گوید

  باسلام خدمت شما
  بنده دو اتاق (برای کتابفروشی) در یه طبقه از پاساژ اجاره کرده بودم. یکی از اتاقها را پس از گذشت ۵ ماه تحویل داده ام. پول پیش ۵ میلیون و کرایه ماهیانه یک میلیون تومان.
  بنده می خواهم بدانم که آیا صاحب طبقه میتواند میزانی از پول پیش را جهت مالیات متعلق به آن پنج ما را نگه دارد یا خیر؟
  با تشکر از لطف شما.

 205. سامان می گوید

  با سلام
  آیا مالیات بر درآمد مشاغل
  ب مالیات بر نقل و اتقال آپارتمان مربوط است!؟
  چون بنده بابت درآمد مشاغل ب دارایی بدهکارم
  وحالا قصد فروش خانه را دارم.!؟

 206. محمد طاهری می گوید

  با سلام و احترام
  در تیر سال ۸۹ اظهارنامه دستی تسلیم کرده و یک هفته بعد یک سوم مبلغ را بر اساس محاسبه سر ممیز با فیش اداره دارایی که قید شده بر اساس تمکین مودی از اظهار نامه می باشد پرداخت کردم.اکنون برگه اظهارنامه در پرونده نیست و کپی هم ندارم ولی فیش پرداختی در پرونده هست.حال دارایی از من جریمه عدم ارایه اظهار نامه در خواست می کند.لطفا بفر مایید چه کنم و در صورت عدم پرداخت جریمه به آن هم دیرکرد تعلق می گیرد. با تشکر

 207. ایری می گوید

  باسلام خدمت برادر بزرگوار جناب اقای بیات : همانطور که استحضار دارید تسلیم اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات مستغلات ملک مورداجاره برعهده موجر است و موجر بر اساس قانون نمیتواند بخشی از ودیعه را بعنوان مالیات نزد خود نگهدارد جز در مواردیکه با موجر دراین باره تعهد کرده باشید . ضمنا اگر جنابعالی در قالب شرکت مشغول فعالیت هستید مکلف هستید قبل از پرداخت مال الاجاره مالیات مستغلات هرماه را از اجاره پرداختی کسر وبحساب سازمان امور مالیاتی پرداخت ورسید انرا به موجر تسلیم نمایید و اگر در قالب شخص حقیقی فعالیت دارید تکلیفی در خصوص کسر مالیات اجاره ندارید وفقط اجاره ماهیانه را به موجر پرداخت می کنید . به زبان ساده تر صاحب طبقه بالا اجازه نگه داشتن پول جنابعالی را بمنظور پرداخت مالیات اجاره ندارد .موفق باشید .

 208. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اظهار نامه را به ضمیمه ی نامه ای نفرستادید؟ تا به شماره نامه خودتان یا شماره ثبت دارایی استناد کنید؟

 209. ایری می گوید

  باعرض سلام وادب محضر مبارک جناب آقای طاهری : باکسب اجازه از مدیریت محترم سایت ودر تکمیل فرمایشات ایشان میخوام مطالبی را جهت روشن شدن بیشتر موضوع خدمتتان عرض کنم . همانطوریکه مدیر محترم سایت فرمایش کردند اگر چنانچه در هنگام تسلیم اظهارنامه ، نامه ای را بهمراه اظهارنامه ضمیمه میکردین وشماره ثبت دبیرخانه رایادداشت ودر نزد خود نگه میداشتین ممکن بود قضییه طور دیگری حل وفصل میشد .توجه داشته باشید برابر قانون مالیاتهای مستقیم اخرین مهلت رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۸۸ مودیان ۱۳۹۰/۰۴/۳۱میباشد ورسیدگی پس از آن مشمول مرور زمان بوده ومطالبه مالیات پس از انقضای مهلت یادشده فاقد وجاهت قانونی است . باعنایت باینکه تا پایان مهر ماه سال ۱۳۹۰برگ تشخیص مالیات بدستتان نرسیده ویا اینکه پس از مهلت فوق بفرض ابلاغ قانونی برگ تشخیص ، دعوتنامه شرکت در هیات حل اختلاف مالیاتی بشما ابلاغ نگردیده از نظر مالیاتی بمنزله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از جانب شما تلقی میگردد .از آنجاییکه جنابعالی مدارک متقن ومستندی در رابطه با تسلیم بموقع اظهارنامه مالیاتی سال ۱۳۸۸ در دست ندارید لذا پرونده مالیاتی سال ۱۳۸۸ شما بدون اعمال معافیت قانونی رسیدگی شده است ضمنا” طبق قانون ، ادارات امور مالیاتی پرونده آندسته از مودیانیکه در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه خودداری ورزیده اند حداکثر تا ۵سال پس از انقضای مهلت مقرر در تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید رسیدگی وبه مودی ابلاغ نمایند . همچنین بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مالیاتهای مستقیم تاخیر در پرداخت مالیاتهای مطالبه شده مشمول جریمه ای معادل ۲/۵ درصد مالیات به ازای هرماه(شروع جریمه دیرکرد از تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۱) و جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مشمولین بندهای الف وب معادل ۴۰ درصد مالیات متعلقه وغیر قابل بخشش بانضمام سایر جرایم قابل بخشش و جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مشمولین بند ج معادل ۱۰ درصد مالیات وقابل بخشش بوده و بموجب برگ مالیات قطعی محاسبه و ابلاغ و چنانچه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ پرداخت نگردد نهایتا” از طریق عملیات اجرایی وصول میگردد . پیشنهاد بنده این است بامراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات مطالبه شده اقدام ، و از رییس امور مالیاتی مربوطه درخواست بخشودگی جریمه را نمایید انشاالله رییس محترم امور مالیاتی باتوجه به اختیارات تفویض شده و به تشخیص خود تمام یا بخشی از جرایم مورد نظر را خواهد بخشید . موفق باشید .

 210. ایری می گوید

  باسلام واحترام : برابر مقررات هر استعلامی پس از ثبت در دبیر خانه به واحد اجراییات اداره امور مالیاتی ذیربط احاله میگردد لذا اگر جنابعالی بدهی مالیات قطعیت یافته داشته باشید وپرونده امر پس از سیر مراحل قانونی به اجراییات رفته باشد در این صورت مادامیکه پرداخت یاترتیب پرداخت مالیات داده نشده امکان صدور هرگونه گواهی امکان پذیر نیست لذا توصیه میشود ترتیب پرداخت بدهی مالیات مشاغل خود راداده ودر صورتیکه مشمول جرایم شده اید با درخواست کتبی از رییس امور مالیاتی بخواهید در حد توان جرایم مقرر را ببخشند . موید باشید .

 211. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب حضور جنابعالی
  پیش بینی می کنم بیش از ۳۰ دقیقه وقت , صرف پاسخ به جناب آقای طاهری کرده باشید.
  وظیفه دارم شخصا از لطف وحضور شما تشکر و قدردانی کنم.
  بنده هم توضیحات شمارا مرور و استفاده کردم.
  بااحترام

 212. محمد ع می گوید

  سلام
  قرارداد اجاره مغازه در سال ۹۳ با مستاجر در بنگاه نوشتم و كد رهگيري هم گرفتم ولي ۵ روز بعد ناچار شدم فسخش كنم حالا اظهار نامه بايد بدم يا خير؟ بابت ۵ روز هم اجاره اي نگرفتم

 213. محمد ع می گوید

  يك سوال ديگه هم دارم
  ملك پدربزرگ من مسكوني بود و چون بر خيابان بود بعد از فوتشان دو تا مغازه از اين ملك با ورثه ديگه ساختيم و حالا شده مسكوني تجاري
  ورثه هم مادر و خاله من بودن
  يكي از مغازه ها رو من برداشتم و يكيش رو پسرخالم مغازه من تقريبا از روز ساخت خالي بوده ولي پسرخاله من از روز ساخت تا حالا كه ميشه ۱۰ سال اجاره داده به اسم خودش
  هنوز هم كاراي تفكيك سند و ماليات ارث رو انجام نداديم
  چند وقت پيش از دارايي تماس گرفتن كه پرونده شما بدهي داره
  دارايي گفت ملك مال كيه كه اسم وراث رو گفتيم
  قراردادهايي هم كه به اسم پسرخالم بود بين پرونده پلاك ثبتي ملك مزبور بود و پسرخاله من براي هيچ كدوم اظهارنامه ماليات اجاره نداده بود حالا ميخوام بدونم با توجه به اينكه ملك مشاعه بعدا ماليات اجاره مغازه اي كه توافقي در اين ده سال دست پسرخالم بوده براي كي مياد؟ آيا بايد كار خاصي انجام بديم؟ چون دارايي گفت نقشه خونه و فرم انحصار رو بيار

 214. محمد ع می گوید

  سلام
  معذرت ميخوام يعني اگه نامه اي كه بر فرض كسي ميخواد بگذاره داخل پرونده و قبلش ميبره دبيرخانه اگه از پرونده گم بشه و شماره دبيرخانه خاطرش نباشه ديگه اصلا قابل بازگشت نيست؟ دبيرخانه مگه شماره پرونده رو با شماره نامه لينك نميكنه؟

 215. محمد ع می گوید

  جناب مدير از سايت مفيد شما هم تشكر ميكنم

 216. ایری می گوید

  باسلام برادر گرامی :اگر درامدی کسب نکردین برای ۵ روز نیازی به تسلیم اظهارنامه نیست چون برای اداره امورمالیاتی نیز ارزش رسیدگی ومطالبه اش را ندارد . ضمنا چنانچه تصویر قولنامه را ظرف این مدت به اداره مالیات داده باشید میتوانید کتبا اعلام کنید مورد اجاره فسخ گردیده است . موفق باشید

 217. ایری می گوید

  باسلام وارادت :همانطوریکه خودتون فرمودین بعد از فوت مرحوم پدرتان کارهای مربوط به انحصار وراثت انجام نگردیده وساختمان مسکونی تجاری حداقلش بدون اطلاع و استعلام اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ساخته شده است .اگر درهمان ایام که برای ساخت بنا اقدام میکردین مرجع صدور پروانه ساختمانی ، شما را جهت گرفتن مفاصا حساب به اداره مالیات معرفی میکرد قطعا قبل ازطی مراحل قانونی از قبیل اخذ انحصار وراثت و گواهینامه مالیات بر ارث مفاصا حساب مالیاتی را صادر نمیکرد وشما مجبور بودین که در همان ایام اینکار هارا انجام بدین . یادتان باشد مادامیکه ملک از طریق مجاری قانونی منتقل نگردد مالکین ملک وراث فانونی متوفی قلمداد میشوند و بنظر بنده مطالبه تصاویر انحصاوراثت وگواهینامه مالیات بر ارث از سوی اداره امور مالیاتی کاملا قانونی است . واداره مزبور ناگزیر است مالیات مستغلات را به نسبت سهم هریک از از وراث قانونی مطالبه نماید. ضمنا وراث تکالیف متعددی داشتند که متاسفانه انجام ندادین و مشمول جرایم میشوید . جهت آشناییتون لازم میدانم به برخی از کارهاییکه باید انجام میدادین اشاره کنم . ۱- برابر قانون بعد از فوت متوفی ۶ ماه فرصت داشتین اظهارنامه مالیات برارث متوفی را بانضمام کلیه داراییها اعم از منقول وغیر منقول وبا تصریح مطالبات وبدهیهای احتمالی به اداره امور صلاحیتدار تسلیم و سپس به اخذ انحصار وراثت و گواهینامه مالیات برارث اقدام میکردین و بعدش جهت ساخت بنا به شهرداری یا هر مرجع ذیصلاح دیگر مراجعه میکردین وبعدش نسبت به دریافت پروانه ساختمانی اقدام میکردین تا دراینده دچار مشکلات اینچنینی نشوید . ۲- صاحبان درامد مطابق قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف دارند اظهارنامه مالیات بر درامد خود را سالیانه تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند باتوجه باینکه هم اظهارنامه مالیات بر ارث وهم اظهارنامه مالیات مستغلات در طول سالیان گذشته تسلیم واحد مالیاتی ذیربط نشده قاعدتا مشمول جرایم خاص خود میشوید پس ضرورت دارد سریعا نسبت به انجام کارهاییکه گفتم اقدام نمایید تا بیش از ابن مشمول جرایم مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم نشوید . ۳-باعنایت باینکه مغازه مورد مالکیت شما خالی بوده وتاکنون درامدی کسب نکردین لذا از پسر خاله تون میتوانید در خواست کنید مالیات اجاره مغازه مورد اجاره را شخصا پرداخت نماید . ۴- جرایم مربوط به مالیات مستغلات غیر قابل بخشش نیستند ودر صورتیکه مالیات متعلقه را پرداخت کنید با در خواست کتبی وراث و با تشخیص رییس امور مالیاتی ذیربط انشااله تمام یا قسمتی از جرایم مطالبه شده بخشوده خواهند شد .موفق باشید .

 218. محمد می گوید

  شرکتی رو در نظر بگیرین که چند ساله لیست حقوق رو تحویل امور مالیاتی نداده.
  چیکار کنه که کمترین جریمه رو بخوره؟با تشکر از وب سایت عالیتوووون

 219. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر حقوق بگیران شما مشمول مالیات نباشند فقط جریمه عدم ارسال لیست دارید (۲%حقوق پرداختی)وگرنه علاوه برپرداخت مالیات حقوق , ۲۰% جریمه عدم پرداخت مالیات هم مشمول شماست.

 220. Majid می گوید

  با سلام من دارم یه مغازه میخرم در یک مجتمع مسکونی که زیر خانه ها مغازه هست.ولی هنگامی که با فروشنده به بیمه مراجعه میکنم بیمه به من میگه ما نمیتونیم به شما مفاصاحساب بدیم برای دفتر خانه.چونکه یک شرکتی که این مجتمع رو ساخته است بدهی داره به بیمه و بیمه میگه این شرکت باید اول تصفیه حساب کنه و بعد ما به شما مفاصاحساب میدهیم.به نظر شما در آینده برای من مشکلی پیش نمیاید اگر این مغازه رو بخرم؟

 221. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما از دفترخانه استعلام برده اید؟
  در هرصورت ممکن است این بدهی بعدا به شما منتقل شودوخریدارملک شما تا مفاصا حساب ارائه نشود خرید نکند.

 222. محمد می گوید

  با تشكر از شما/برگ انحصار رو گرفتيم و اظهار نامه هم همون روزها قبل اينكه مغازه بسازيم داديم ولي ديگه بعدش دنبال مامور دارايي نرفتيم كه براي بازديد بياد ضمن اينكه جواز ساخت مغازه ها رو هم گرفتيم كه به اسم ورثه هستش/سوال ديگه من اينه كه با توجه به اينكه مالكيت مغازه ها قانونا هنوز به اسم ورثه نيست و سند هاش تفكيك نشده پس نميشه ثابت كرد كدوم مغازه دست من بوده كدومش دست پسر خالم و به احتمال زياد هم پسر خاله من زير بار ماليات اجاره خودش نميره و با توجه به نسبت فاميلي هم ترجيح ميدم كار رو فعلا به دادگاه و اينا نكشونم به نظر شما اگه نقشه نظام مهندسي و اسناد انحصار رو ببرم دارايي و اونجا بگم چه خبره قبول ميكنن يا خير؟
  چون اجاره نامه ها هم به نام شخص پسر خاله من نوشته شده

 223. محمد می گوید

  البته من شفاهي برگه فسخش رو نشون دارايي دادم كارمند دارايي گفت ثبتش نكردم/ولي آيا ممكنه كه نسخه سومي كه دست بنگاه بوده رو دارايي ببينه؟ چون تو اون نسخه ننوشته فسخ شده

 224. محمد می گوید

  سلام و عرض ارادت/طبق اصلاحيه ماليات بر ارث كه از سال ۹۵ اجرا ميشه اين اصلاحيه فقط شامل اموال افراديه كه ۹۵ به بعد فوت ميكنن يا شامل سال هاي قبل هم ميشه؟ و ماليات خانه همون قيمت معاملاتيه؟ و مثلا مغازه اي كه ارزش روزش ۴۰۰ ميليون باشه چقدر فكر ميكنيد براي دوتا ورثه محاسبه كنند؟ تقريبي هم بگيد خيلي عاليه
  ضمنا در مورد دو سوال قبل محمد ع هم كه محبت كرديد پاسخ داديد دو تا مساله ديگه هم برام باقي موند كه اگه محبت كنيد پاسخ بديد متشكر ميشم

 225. داوود می گوید

  با سلام مالیات بر ارث برای سرقفلی مغازه ای به ارزش یک و نیم میلیارد تومان چقدر است ؟ مالک اصلی شهرداری است و پدر مرحومم حدود هفتاد سال در آنجا کاسبی میکرده و حق کسب پیشه دارند

 226. امیر می گوید

  باسلام
  لطفا راهنمایی بفرمایید
  دو تا سوال خدمتون داشتم اول اینکه یک اپارتمان ۶۸ متری در تهران داریم اون سالها اجاره دادیم اپارتمان مسکونی هست ایا معاف از مالیات هست؟
  سوال دوم یک اپارتمان دیگه هست که خودمون توش ساکین سند ۳ دونگ به نام منه ۳ دونگ خواهرم خواهرم می خواد ۳ دانگ به من انتقال بده هیچ پولی رد بدل نمیشه این مالیات انتقال چجور محاسبه میشه جدولی هست که بشه فهمید ؟؟؟؟

 227. کیان می گوید

  با سلام من یک مغازه در شهرستان (با جمعیت زیر ۱۵۰ هزار نفر ) داخل کوچه نه خیابان اصلی دارم .ایا قول نامه برای دارایی قابل قبول هست یا باید ارزش منطقه ای در نظر گرفته شود.که در این صورت مالیاتی بیشتری در نظر گرفته میشود .طبق قولنامه در امد ماهیانه کاملا مشخص هستش.در ضمن مامور مالیات ۱۰۰ درصد درامد را مالیات در نظر میگیره ۲۵ % که معاف است بابت تعمیرات را محاسبه نمی کنه .

 228. سامان می گوید

  من برج ۹۲/۶ مغازه اجاره كردم به مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ وديه و با كرايه ۴۰۰/۰۰۰ هزار تومان اجاره كردم و تير ماه سال ۹۳ اظهار نامه پر كردم من ميخواستم بدونم تو اون ۶ ماهي كه براي سال ۹۲ بوده بايد ماليات بدم و در ضمن اظهار نامه مالياتي سال بعد كه براي سال ۹۳ هست را ارائه ندادم و ميخواستم بدونم ماليات پرداختي من براي سال كلا چقدر ميشه ممنون ميشم از پاسختون

 229. حسین می گوید

  با سلام.
  یک ملک کلنگی که یک مغازه در آن وجود داشته با استفاده از قانون تسهیل یکجا فروخته شده . (مغازه فاقد جواز تجاری بوده) . مالک تمام مالیات های مشاغل را پرداخت کرده است و تعهد داده است تا یک تاریخ مشخص مالیات مغازه را اگر دارد پرداخت نماید . حال سوال این است برای این توع مغازه مالیات سرقفلی وجود دارد ؟ و اگر دارد مسئول پرداخت آن کیست ؟ با تشکر

 230. مصيب گرشاسبي می گوید

  سلام من سال ٨٧يه مقازه گرفتم به نام پدرم بعد رو بروش يه مقازه گرفتم به نامً خودم صاحب ملك قبلي مقازه رو فروخت أيا از ٨٧تا الان پدرم جريمه خورده مالياتش

 231. علی می گوید

  سلام. ببخشید این عبارت” ماخذ ارزش معاملاتی ” که در ماده ی ۵۹ برای مالیات فروش آپارتمان آمده یعنی همان مبلغ تعیین شده ی ملک؟ معمولاً اداره مالیات قیمت را پایین تر از آنچه دفاتر املاک محل اعلام می کنند در نظر می گیرد. وگرنه ۵ درصد فروش یک آپارتمان مثلاً صد میلیون تومانی می شود پنج میلیون تومان. یعنی واقعاً اداره مالیات از فروشنده، پنج میلیون تومان دریافت می کند یا این عبارت ” ..ماخذ ارزش معاملاتی” یک اصطلاح خاص حقوقی ست که طبق آن ملک صد میلیون تومانی خیلی ارزانتر محاسبه می شود؟

 232. محمد می گوید

  سلام و خسته نباشید
  اینجانب مغازه پدرم را که فردی کم درامد است با قرار داد سوری به مبلغ ۱۵ هزار تومان اجاره کردم ولی الان اداره دارای مالیات به نصبت غیر منصفانه ای از پدرم گرفته میخواستم بدانم این کارشان درست است یا نه

 233. alirezae3030 می گوید

  مغازه اجاره یک میلیون تومان و ده میلیون تومان رهن میخواستم بپرسم چقدر مالیات میگیرند

 234. وحید می گوید

  سلام و خسته نباشید سوال بنده در رابطه با مالیات نقل و انتقال در مشارکت در ساخت میباشد که آیا به عهده مالکین است یا بر عهده سازنده؟لازم به ذکر است که زمین مورد صحبت ۷۳۰ متر است که ۶ نفر هر کدام ۱ دانگ از آن سهم دارند و حدودا ۵ سال پیش مشارکت کردیم و در آن زمان سازنده پیشنهاد داد به علت طولانی شدن پروسه ساخت پس از اتمام کار و گرفتن صورت مجلس تفکیکی فیش مربوطه را از دارایی اخذ کند و الان که فیش مربوطه صادر شده رقمی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان میباشد که سهم هر مالک ۳ میلیون و سیصد هزار تومان شده است همچنین زمین یک سند مادر داشت و تفکیک نشده بود و عمر بنا ۲۴ ساله سه طبقه دو واحدی که پس از مشارکت تبدیل به ۲۰ واحد شده آیا به نظر شما این مبلغ برای مالیات خیلی بالا نیست ضمن اینکه سازنده و همچنین صاحب املاکی که در آن قرار داد بسته شده بارها بد عهدی کرده اند و اصلا مورد اعتماد نیستند با تشکر

 235. کیوان می گوید

  سلام.اپارتمان ۶۱متری تو حکیمیه داشتم فروختم. واسه نقل و انتقالش چقدر مالیات باید پرداخت کنم؟ در ضمن پایان کارش واسه سال ۹۳هست و پارسال سازنده سند بنامم انتقال داد ممنون میشم پاسخ گو باشید

 236. رضا می گوید

  سلام…
  من تو مغازه دادششم كه اجاره هم ميدم لوازم شوينده و ارايشي دارم..اكثرا بازاريايي كه به اين شغل مشغولند ماليات سالانشون ۲۰۰،۳۰۰هزار تومان مياد ولي واسه من سال ۹۲ ۳ ميلون خرده اي ۹۳ هم ك تازه دادن ۴ ميلون..چكار ميتونم بكنم كه مال منم پايين بشه اصلا راهي هسن به غير تخفيف..بااعتراض ميشه اين مبلغ به ۲۰۰، ۳۰۰ تومن كاهش پيدا كنه ..ممنون ميشم جواب بدهيد

 237. احمد می گوید

  با سلام، ملک تجاری خود رابه فردی فروختم این مغازه هیچ کسب و کاری در آن صورت نمیگرفت در این مدت ۶ ماه از معامله فرد جدید ملک را سوپرمارکت کرده است حال بعد از ۶ ماه که سند قطعی می خواهم بنام خریدار بزنم دارایی از من طلب مالیات سرقفلی می کند در صورتی که من کسب و کاری ایجاد نکرده و همچنین پولی از بابت سرقفلی دریافنت نکرده ام خواستم راهنمایی کنید ممنون

 238. ایری می گوید

  باسلام خدمت برادر بزرگوار : بموجب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم نقل وانتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی وبه نرخ ۵ درصد وهمچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق وبه نرخ ۲ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات میباشد . شایان ذکراست باستناد تبصره ۲ ماده ۵۹ ق. م. م. حق واگذاری محل از نظر قانون مالیاتهای مستقیم به حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری اطلاق میشود لذا باتوجه به توضیحات فوق از ملک مورد معامله جنابعالی علاوه بر مالیات نقل وانتقال ملک ، مالیات موقعیت تجاری محل بنرخ ۲ درصد گرفته خواهد شد . منظور مامور مالیات از سرقفلی به معنای عام کلمه بوده و دراین بحث همان مالیات ارزش تجاری محل صرفنظر از اینکه شما مغازه دایر کرده باشید یانکرده باشید تعلق میگیرد . .. موفق باشید .

 239. ایری می گوید

  باسلام : مالیات نقل وانتقال بر اساس ارزش معاملاتی وبه نرخ ۵ درصد میباشد ودر تعیین مالیات ارزش روز ملک ملاک اداره مالیات نمیباشد . ضمنا باتوجه باینکه ملک مورد نظر پارسال نقل وانتقال شده لذا مالیات ماده ۷۷ دیگر تعلق نمیگیرد . موید باشید

 240. ایری می گوید

  باسلام : بموجب ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم مال الاجاره از روی سند رسمی تعیین میشود و اگر سند رسمی نباشد درامد مشمول مالیات اجاره املاک برپایه ارزش اجاری مقوم کمیسیون تقویم املاک بر اساس هرمتر مربع تعیین ومحاسبه میشود .

 241. ایری می گوید

  باسلام : درمحاسبه مالیات نقل وانتقال بر اساس قانون فعلی ارزش روز املاک ملاک تعیین مالیات نمیباشد بلکه ارزش معاملاتی ملک که همه ساله توسط کمیسیون تقویم املاک تعیین میشود ملاک ومعیار محاسبه مالیات است بطو ریکه ارزش معاملاتی بمراتب خیلی کمتر از ارزش روز ملک میباشد . موفق باشید

 242. عبدالله می گوید

  سلام اگر شخصی بدهکار مالیا تی باشد میتواند از طریق اقاله ملک را بنام خود برگرداند

 243. رها می گوید

  باسلام.چندسوال درموردارث دارم:بدرم۵سال بیش مرحوم شدند.بس ازفوت ایشون۶فرزندمجردومادرم زندگی میکردیم یک ساله که برادرانم ازدواج کردند.فعلاما۴ دخترومادرم زندگی میکنیم حالا می خواهیم انحصاروراثت کنیم.مادرروستازندگی میکنیم وچندقطعه باغ وزمین کشاورزی در روستاداریم وچندراس دام که درآمدناچیزش صرف مخارج زندگی میکنیم و حالابه نظرشما به املاک روستایی مالیات تعلق میگیرد ؟اگه آره چقدر؟واینکه ما۴ برادرو۶خواهرهستیم که ۴برادرو۲ خواهر ازدواج کردند. لطفادر مورد مالیات بیشتروواضح توضیح دهید.آیا بعداز انحصاروراثت باید تاآخرعمرمالیات ببردازیم؟بیصبرانه منتظرجواب شماهستم. باتشکر.ایمیل ندارم

 244. سارازهادوند می گوید

  سلام وقت بخیر

  سوالی که از خدمتتون داشتم اینه که اگه ملک تجاری اجاره داده بشه تو قرارداد اجاره میشه توافق کرد مالیات با مستاجر باشه ?, ممنون میشم راهنمایی کنید اگه مستندی هم داره بهم بگید باسپاسا

 245. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قاعدتا به عهده موجر است واگر هم توافق با مستاجر باشد می بایست رسید و سوابق آنرا دریافت کنید چون قانونا” سازمان امورمالیاتی به سراغ موجر می رود.

 246. امیر صداقت می گوید

  با سلام ، ابتدا تشکر از زحماتتون ، بنده یک مغازه تجاری را اجاره داده ام به داروخانه ، تا حالا به هر صنفی که اجاره میدادم اظهارنامه مالیاتی را خودم پر می کردم که مالیات بر مستغلات به بنده تعلق نگیرد ولی با توجه به اینکه در حال حاضر مغازه داروخانه می باشد اداره مالیات به این نکته تاکید می کند که اظهارنامه باید به نامه دکتری که مجوز گرفته باید باشد و هرچی بنده و مستاجر به این مساله تاکید می کنیم که جواز دکتر را اجاره کردیم و که واقعیت هم اینطور می باشد توجه نمی کنند و در نهایت قرار به دادن اظهار نامه مالیاتی توسط بنده و دکتر بصورت مشترک شد ، حال سوال بنده این می باشد صرف اینکه اظهارنامه مالیاتی بصورت مشترک از طرف من و دکتر دارای مجوز داده شود باعث می گردد بنده علاوه بر مالیات بر درآمد مشمول مالیات بر مستغلات هم بشوم ؟

 247. الهه آرمند می گوید

  سلام ما ملکی خریداری کردیم که فروشنده مالیات اونو پرداخت کرده آپارتمان نوساز که مالیات اون حدود ۶ میلیون شده ما یعنی خریدار به درخواست این آقا وکالت گرفتیم که کارهای وام رو انجام بدیم .ولی محضر که رفتیم گفتن مالیات باید اسم محضر ما باشه و نامه دادن که اسم محضر رو تغییر بدیم میخواستم بدونم مالیات دیگه تعلق نمیگیره چون کمتر از ۱ ماهه پرداخت شده ممنون میشم جواب بدید

 248. ایری می گوید

  باسلام :اقاله ملک چنانچه ظرف شش ماه پس از تنظیم سند صورت بگیرد مشمول مالیات نقل وانتقال نیست ولی کسیکه بدهکار مالیاتی است چون در هنگام اقاله ملک نظر اداره امور مالیاتی الزام قانونی دارد لذا بنظر میرسد در هنگام صدور گواهی نقل وانتقال بلحاظ داشتن بدهی ممکن است دچار مشکل شود و گواهی مادامیکه بدهی پرداخت نشده صادر نشود .

 249. هادی می گوید

  سلام.
  بنده دارای یکباب مغازه هستم بصورت سرقفلی که به علت مشکلاتاقتصادی تصمیم به تعطیلی مغازه دارم.
  لطفا راهنمایی بفرمایید برای علام تعطیلی مغازه چه کارهایی بابد انجام بدهم و آیا اول بایستی جواز رو منحل کنم و بعد برای مالیات مراجعه کنم

 250. ایری می گوید

  باسلام :جنابعالی برابر قانون مکلف هستید حداکثر ظرف ۶ ماه پس از فوت متوفی اظهارنامه مالیات برارث را به انضمام سایر اسناد ومدارک از قبیل تصاویر شناسنامه وکارت ملی کلیه وراث وهمچنین اسناد ومدارک زمین کشاورزی ، باغ ، منزل مسکونی ، امتیازات اب وبرق وگاز وتلفن وغیره را به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و سپس با مدارک موردنیاز جهت گرفتن انحصار وراثت به دادگستری یا شورای حل اختلاف مراجعه نموده وبعداز گرفتن انحصار وراثت با تسلیم تصویر انحصار وراثت درخواست گواهینامه واریز مالیات برارث از اداره امور مالیاتی بکنید تا به ماترک مرحوم رسیدگی شود . اداره مزبور پس از رسیدگی چنانچه اموال مرحوم مشمول مالیات بر ارث شود بموجب برگ تشخیص مالیات برارث ، میزان مالیات متعلفه را به وراث ابلاغ خواهد کرد و چنانچه مشمول مالیات نشود گواهینامه مالیات برارث راصادر وتسلیم خواهد کرد . ضمنا هریک از وراث تاسقف مبلغ ۳ میلیون تومان پس از کسر هزینه های کفن ودفن و بدهی های احتمالی مرحوم معاف هستند ومازاد سهم الارث وراث به نرخ مقرر در ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و مشمول مالیات برارث میباشد . بدیهی است پس از پرداخت مالیات برارث مالیات دیگری شامل وراث نمیشود مگر اینکه وراث بخواهند سهم الارث خود از ماترک مرحوم را به احد از وراث یا دیگران انتقال بدهند که دراینصورت فقط مشمول مالیات نقل وانتقال خواهند شد . تاکید میکنم مالیات فقط یکباراز ماترک متوفی گرفته میشود وبس . موفق باشید .

 251. ایری می گوید

  باسلام : سوالتون را خوب متوجه نشدم ولی چنانچه ملک یک ماه پیش به جنابعالی یا شخص دیگری منتقل شده باشد واگر قرار باشد امروز بار دیگر به شما یاکس دیگری منتقل شود قطعا مشمول مالیات نقل وانتقال خواهد بود با این تفاوت این بار مالیات نقل وانتقال عرصه واعیان موضوع ماده ۵۹ به نرخ ۵ درصد گرفته میشود ومالیات اعیان موضوع ماده ۷۷ بلحاظ نوساز بودن چون دفعه قبل گرفته شده مطالبه نمیشود . واضحتر بگویم ملکروزانه هم منتقل شود همان ملک در هرروز یکبار مشمول مالیات نقل وانتقال میباشد . ضمنا چنانچه پس از پرداخت مالیات هنوز سند مالکیت منتقل نشده باشد بااعلام دفترخانه اسناد رسمی مبنی بر عدم تنظیم سند واستعلام مجدد، مالیات نقل وانتقال گرفته نمیشود.

 252. ایری می گوید

  باسلام : نیازی به ابطال پروانه کسب نیست فقط کافیست مراتب تعطیلی محل فعالیتتون را کتبا به اداره امور مالیاتی ذیربط اطلاع بدهید و تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۵ اظهارنامه مالیات مشاغل سال ۱۳۹۴ را از طریق الکترونیکی ارسال نمایید . ضمنا چنانچه تصمیم دارید هیچوقت ادامه فعالیت ندهید بهتر است پروانه کسبتان را نیز بامراجه به مرجع صادرکننده باطل نمایید . موفق باشید .

 253. ایری می گوید

  باسلام : بنظرم راحترین کار اینست جنابعالی باتفاق دکتر داروخانه به یکی از دفاتر اسنادرسمی مراجعه و سند مشارکت کسبی بالسویه تنظیم کنید تا مشارکت شما ثابت شود. دراینصورت به نسبت ۳ دانگ سهم شما مالیات اجاره مطالبه خواهد شد و در هر حال مکلف هستید اظهارنامه مالیات مشاغل مشارکتی واظهارنامه مستغلات انفرادی تسلیم نمایید . جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه فرمایید موفق باشید

 254. شیوا می گوید

  سلام بنده مغازه ای را جهت آرایشگاه زنانه اجاره کرده ام ۶ ماه بعد از تاریخ اجاره نامه اقدام به تهیه پروانه کسب نموده ام آیا مالیات از تارخ شروع اجاره محاسبه میشود یا از تاریخ صدور پروانه کسب؟ در ضمن تاریخ کد رهگیری همزمان با صدور پروانه کسب میباشد

 255. محسن می گوید

  آپارتمان و واحدهای مسکونی در تهران تا ۱۵۰ متر و در شهرستانها ۲۰۰ متر معافیت تعلق میگیرد(تبصره ۱۱ ماده ۵۳)

 256. محسن می گوید

  تبصره ۱۱ ماده۵۳

 257. محسن می گوید

  ماده ۵۹ ق.م.م

 258. محسن می گوید

  در صورت کشف مدارک از اداره مالیاتی و دریافت نشدن مالیات مربوطه ، از شما وصول خواهد شد

 259. محسن می گوید

  تا ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در سایر نقاط معافیت تعلق می گیرد

 260. محسن می گوید

  با سلام
  با توجه به پاسخ آقای علی بنده استباط کرده ام که ایشان به ماده ۵۵ ق . م.م استناد نموده لذا با توجه به اینکه ملک تجاری می باشد دریافتی و پرداختی موضوعیتی نداشته و طبق مقررات درآمد اجاره ایشان مشمول مالیات شده و مغازه ای هم که اجاره نموده مالیات آن بر عهده صاحب ملک آن می باشد و ایشان مسئولیتی طبق قانون در قبال پرداخت آن نداشته مگر اینکه توافقی صورت گرفته باشد.

 261. محسن می گوید

  خیر نافذ نمی باشد و واحدهای تجاری از این مفاد مستثنی می باشد

 262. محسن می گوید

  در صورت اعلام کتبی به اداره مالیات مبنی بر عدم فعالیت در سال ازظهارنامه مالیاتی لزومی ندارد اظهارنامه صفر معنی نخواهد داشت

 263. حسین می گوید

  سلام شما باید ببینی چقدر درآمد برایتان در نظر میگرند شاید هم معافیت به شما تعلق نگرفته باشد یا در جایی دیگر استفاده می شود قطعا مالیات اینقدر کاهش غیر ممکن است مگر اینکه شما اسناد شواهد و مدارک متقن و مورد قبول ارائه دهید

 264. حسین می گوید

  ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال

 265. محسن می گوید

  قرارداد بنگاهی مورد قبول نمی باشد مگر اینکه طبق ماده ۵۴ در دفترخانه منعقد گردد در غیر اینصورت به موجب تبصره ۲ ماده ۵۴ بر اساس ارزش اجاری مورد تایید کمیسون تقویم املاک موضوع ماده۶۴ محاسبه میگردد.

 266. محسن می گوید

  سلام
  سوال اول معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵ مالیاتی تعلق نمیگیرد
  سوال دوم به نسبت سهم سه دانگ مشمول مالیات نقل و انتقال ماده ۵۹ بر اساس ماخذ ارزش معاملاتی ۵% و درصورت اینکه از تاریخ صدور پروانه پایان کار دوسال نگذشته باشد در اولین نقل و انتقال طبق ماده ۷۷ ، به ماخذ ارزش معاملاتی معادل ۱۰ درصد اخذ می گردد

 267. محسن می گوید

  مالیات ارث افراد طبق قانون جدید از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ اجرا میشود و عطف ما سبق نمیگردد
  مالیات مسکونی بر اساس ماده ۵۹ به ماخذ ارزش معاملاتی
  مالیات املاک تجاری مشمول مالیات حق واگذاری (حق کسب و پیشه یا حق تصرف یا حق ناشی از موقعبت تجاری) میگردد

 268. محسن می گوید

  ماده ۱۹۷ و ۱۹۹

 269. علی سالکی می گوید

  سلام قانون جدید مالیات بر شامل فوتی سالهای قبل میشود

 270. محسن می گوید

  سلام
  مالیات از شروع فعالیت واحد صنفی محاسبه میگردد یعنی از تاریخ شروع اجاره مگر اینکه شما شروع نکرده باشید و مراتب هم بصورت کتبی به اداره مالیاتی اعلام نموده باشید

 271. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شورع اجرای قانون از ابتدای سال ۹۵ می باشد بنابراین نباید مشمول قبل باشد.

 272. کمانی می گوید

  با سلام بنده منزل مسکونی را برای کار شرکتی اجاره نمودم با اجاره ماهی یک میلیون و ششصد هزار تومان و هشتاد و پنج میلیون تومان رهن . صاحبخانه می خواهد که مالیات را شرکت ما بعنوان مستاجر پرداخت نمایدو لطفا اعلام نمایید مالیات این واحد در یک سال چقدر می شود؟ با تشکر

 273. جواد می گوید

  با سلام
  بنده ناظر نظام مهندسی می باشم کل عملکر این جانب در سال ۱۳۹۳ یک میلیون و پانصد هزار تومان بوده ولی ایتجانب نرسیدم اظهار نامه مالیاتی در تیر ماه انجام بدهم و در مرداد ماه انجام دادم. لطفا اعلام کنید که مالیات و جریمه ان چقدر می باشد؟(خیلی ممنون می شوم اگه جواب بدید)

 274. ایری می گوید

  باسلام مجدد برادربزرگوار جناب آقای هادی : همانطوریکه پیشتر عرض کردم ودرتکمیل فرمایشات دوست عزیزمان جناب آقای محسن ، چنانچه جنابعالی در طول سال ۱۳۹۴ حتی چند روز یا چند ماه به فعالیت داشته باشید برابر قانون مکلف هستید ضمن اعلام تعطیلی محل فعالیت ، اظهارنامه مالیات بردرامد مشاغل سال ۱۳۹۴ را تاپایان خردادماه ۱۳۹۵ از طریق الکترونیکی ارسال فرمایید در غیر این صورت درامد مشمول مالیات محل فعالیت جنابعالی به نسبت مدت اشتغال بدون اعمال معافیت قانونی محاسبه ومطالبه خواهد شد بدیهی است صرف اعلام تعطیلی محل فعالیت برای اندسته از مودیانیکه در اثناءسال ترک کسب مینمایند سالب تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود . موفق باشید .

 275. ایری می گوید

  باسلام جناب اقای مهندس جواد : باعنایت باینکه جنابعالی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده اید لذا درامد مشمول مالیات جنابعالی مطابق مقررات مواد ۹۷ و ۹۸ و۲۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق علی الراس تعیین ومحاسبه خواهد شد با این توضیح که دریافتی سالانه شما درضریب سود مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده ۱۵۴اعمال ضریب خواهد شد . بنظرم سو دمشخصه در دفترچه ضرایب مالیاتی از ۲۵ درصد فراتر نمیرود .بنابرین دریافتی ناخالص شما ضربدر ۲۵ درصد (یاعددی نزدیک به این مبلغ )خواهدشد که نتیجه بدست آمده درامد مشمول مالیات سالانه شما خواهد بود وسپس ضربدر ۱۵درصد میشود که این مبلغ مالیات سالانه شماخواهد بود . شایان ذکراست جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مطابق تبصره ماده ۱۹۲ ق. م.م. بمیزان ۴۰ درصدبوده وغیر قابل بخشش میباشد .همچنین جرایم دیگری از قبیل عدم ارایه دفاتر وتاخیردرپرداخت در مواد ۱۹۰ و۱۹۳ ق.م.م. پیش بینی گردیده لیکن اینگونه جرایم در صورت پرداخت اصل مالیات وبموجب اختیارات تفویض شده در ماده ۱۹۱ ق.م.م. وبه تشخیص رییس محترم امور مالیاتی ذیربط ( قسمتی یا تمام جرایم ) قابل بخشوده شدن هستند موفق باشید .

 276. ایری می گوید

  باسلام آقای امیر : درپاسخ به سوال اول جنابعالی ودر تکمیل فرمایشات دوست عزیزمان اقای محسن به آگاهیتان میرسانم بموجب تبصره ۱۱ ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ مجلس محترم شورای اسلامی ، اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیر بنای مفید ودر سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع زیر بنای مفید از مالیات بردرامد ناشی از اجاره املاک مسکونی معاف میباشد موفق باشید .

 277. محسن می گوید

  من یک واحد ۱۵۰ متری در برج نسترن شهرک غرب دارم چون عازم خارج می باشم دارم انرا می فروشم قدمت ان ۳۷ سال است بفرمایید مالیات ان چقدر است که باید پرداخت کنم من انرا از شرکت خوردین خریداری کرده ام با تشکر

 278. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب
  ابتدا لازم می دانم از پاسخگویی مستمر و با حوصله ی جنابعالی خصوصا در سال ۹۴ تقدیر و تشکر کنم و آرزومند تحویل سالی خوب و با برکت برای جنابعالی باشم.
  متن قبلی شما هم ویرایش شد.
  بااحترام

 279. هادی می گوید

  با سلام و تبریک سال نو آرزوی سالی خوش برای شما یه سوال داشتم

  پدر من در زمینه فروش نهال و درختان زینتی از سال ٨٨ فعالیت میکرده به دلیل سن بالاشون که داشتن من هم از سال نود و دو به کمکشون اومدم و از همان سال پرونده مالیاتی رو مبتنی بر سال هشتادو هشت تشکیل دادم البته قبل از اون اولا به دلیل اینکه بخش کشاورزی معافیت مالیاتی داره پرونده تشکیل نداده بودن ولی در سال نود و دو به خاطر فروش گلدانهای سفال تشکیل پرونده دادم دوما به دلیل آشنا نبودنشون به امور مالیاتی پرونده تشکیل ندادن

  الان مالیات سنگینی بریده شده به دلیل ارایه نکردن اظهار نامه شکایت کردم و
  سوالهایی که دارم اینه مگر مشاغلی که معافیت مالیاتی دارند هم باید اظهار نامه تنظیم کنم دوما مالیاتی که باید پرداخت کنم چند در صد مبلغ فروش ذکر شدست چون الان بیست درصد از مبلغ فروش رو که معادل یک سوم کل سود کاره ازمون به اسم مالیات در خواست کردن

  اگر لطف کنید زود جواب بدید ممنون میشم چون فروردین ٩۵ جلسه حل اختلافه

  با تشکر

 280. ایری می گوید

  باسلام خدمت برادر بزرگوار جناب اقای هادی : توجه داشته باشید بموجب تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه که اجرای آن از ۱۳۹۰/۱/۱ لغایت ۱۳۹۴ میباشدکلیه مشاغل اعم ازاینکه بصراحت قانون مالیاتهای مستقیم از معافیت صددرصدی برخوردار هستند مکلف شده اند از ابتدای برنامه بابت فعالیت شغلیشان همه ساله اظهارنامه مالیات بردرامد خود را در موعد مقرر ترجیحا از طریق الکترونیکی ارسال دارند تا بتوانند از معافیت سالانه بهره مند گردند بدیهی است اشخاصیکه بهر دلیل از تسلیم اظهارنامه مالیاتی خودداری ورزیده اند درامد مشمول مالیات سالانه انها باستناد مواد۹۷ و۹۸ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق علی الراس تعیین ومطالبه میگردد . شایان ذکر است چنانچه آماری بابت فعالیت شغلیتان به اداره امور مالیاتی ذیربط واصل نشده باشد درامد مشول مالیات شما با توجه به تحقیقات معموله وحجم فعالیت تعیین میشود . دراین صورت فروش سالانه شما در ضریب سود مشخصه در دفترچه ضرایب مالیاتی اعمال ضریب میگردد وبدین ترتیب درامد سالانه شما مشخص وپس از ان درامد حاصله به نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م. محاسبه ومبنای مطالبه مالیات مشاغل قرار میگیرد موفق باشید .

 281. هادی می گوید

  با تشکر از لطف و توجه شما

  ببخشید یه سوال دیگه سالهای ماقبل سال ٩٠ هم مشمول تبصره ٢ ماده ١١٩ میشن یا خیر
  در ضمن چطور میتونم این جدول ضریب و قوانین مالیاتی رو در اختیار داشته باشم اگر میشه یک مرجع خوب بهم معرفی کنید

  پیشاپیش از توجه و لطف شما سپاسگذارم

 282. محسن می گوید

  ابتدار از سازمان نظام مهندسی استعلام شده و طبق جواب استعلام کارکرد شما با ضریب ۲۲ درصد رسیدگی شده و درآمد مشمول بدست آمده و سپس تعیین مالیات می شود هیچگونه علی الراسی وجود ندارد چرا که کارکرد ایشان از طریق سازمان نظام مهندسی محل کار شان موجود و بیشتر از آن غیر قانونی می باشد

 283. ایری می گوید

  باسلام برادر بزرگوار جناب اقای محسن “بنظرم جنابعالی چندان به قوانین ومقررات اشنایی ندارین . لازم است بدانید که در قانون مالیاتهای مستقیم به ۲ روش درامد مشمول مالیات تعیین میگردد ۱- ازطریق رسیدگی به دفاتر ۲- ازطریق علی الراس . مادامیکه درامد مشمول مالیات اشخاص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از طریق رسیدگی به دفاتر صورت نگیرد روش دوم تعیین درامد رسیدگی از طریق علی الراس میباشد . صرف اینکه درامد مودی از یک مرجع ذیصلاح استعلام شود وبعد اعمال ضریب شود بهش نمیگن رسیدگی به دفتر بلکه همین شیوه رسیدگی را در قانون مالیاتهای مستقیم رسیدگی از طریق علی الراس میگویند . استدعادارم بمنظور کسب آگاهی بیشتر از مقررات وقانون مالیاتهای مستقیم میزان مطالعه خود را افزایش داده تا امکان راهنمایی مطلوبتر کاربران گرامی فراهم شود . موفق موید باشید .

 284. ایری می گوید

  باسلام برادر گرامی جناب اقای هادی :همانطور که پیشتر گفتم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ جز احکام مالیاتی قانون برنامه پنجم توسعه بوده که اجرای ان از ۱۳۹۰۱/۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ بوده وبرای ماقبلش قابلیت اجرایی ندارد ضمنا معافیت های ماده ۸۱ و۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم برای سالهای ۱۳۸۹ وپایینتر در صورت عدم تسلیم اظهارنامه از طرف فعالان اقتصادی این بخش کماکان جاری وساری است .کتابچه قانون مالیاتهای مستقیم در کتابفروشی ها موجود است لیکن یافتن دفترچه ضرایب مالیاتی بنظرم کار دشواری است چون بنده تاکنون این گونه دفترچه هارا در کتابخانه ها ندیدم . بنظرم سازمان امور مالیاتی به تعداد واحد های مالیاتی زیرمجموعه اش چاپ ودر اختیارشان میگذارد . موفق باشید .

 285. عظیمی می گوید

  با سلام واحترام خدمت اساتید گرامی
  با عرض پوزش می خواستم بدونم ٰ من یک کارگر ساده بیکارهستم که فقط بیمه باغبانی پرداخت میکنم ودارای یک ساختمان که طبقه پایین آن را در اختیار همسرم جهت فعالیت مهد گذاشتم وهیچگونه اجاره ای نمیگیرم ولی سال قبل بدلیل آشنا نبودن به قوانیین مالیات کلی مالیات وجریمه پرداخت کردم وباتوجه به درآمد ناچیز همسرم وبیکاری من البته چون بیمه پرداخت می کنم شاغل محسوب میشوم خواهشمندم مرا راهنمایی فرمایید. باتشکر

 286. ایری می گوید

  باسلام و آرزوی توفیقات الهی بنده هم ضمن تبریک سال نو وفرارسیدن بهار طبیعت ، ازسایت خوبتان تشکرمیکنم انشاالله که درراه خدمت به هموطنان گرانقدرمان همواره پیروز و سربلند باشید .

 287. ایری می گوید

  اسلام خدمت کاربر گرامی : در صورت صحت اظهاراتتون جنابعالی ضمن تسلیم اظهارنامه ماده ۵۷ ق.م.م. میتوانید از مزایای تبصره ۲ ماده مذکور بهره مند گردید .با این شرط که دریافتی حاصل از باغبانی را در اظهارنامه ماده ۵۷ درج و مازاد مبلغ تا سقف معافیت ماهانه از مزایای ماده ۵۷ استفاده نمایید . درهرحال بهره مندی از تسهیلات مقرر منوط به تایید اداره امور مالیاتی ذیربط خواهد بود . موفق باشید .

 288. مرتضی می گوید

  سلام
  یک واحد آپارتمان در تهران خیابان پاسداران خیابان نگارستان یکم به متراژ ۸۹ متر خریداری نموده ام . قیمت ۳۸۰ ملیون تومان می باشد.
  لطفا راهنمایی بفرمایید مالیات آن چقدر است.

 289. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مالیاتی متوجه شما به عنوان خریدار نیست.

 290. پیام می گوید

  با سلام
  ایا برحدنصاب مالکانه پرداختی زمین مورثی تملیکی توسط اداره راه وشهرسازی مالیات برارث شامل می شود؟؟

 291. عباس یوسف پور می گوید

  سلام من قبل از سال ۸۴ یک سوپر مارکت داشتم و مالیاتش را هم میدادم اما بعد از ان کس دیگری انجا را اجاره نمود ولی هر ساله به اسم من مالیات میداده ایا میشود سالهایی که او مالیات میداده را به اسم خودش برگردانیم چون اگه به اسم من باشد من دو شغله محسوب میشوم و باید مالیتش را بدهم لطفا جوابم را بدهید ایا میشود مالیاتهایی که از سال ۸۴ پرداخت شده به اسم من را به اسم صاحب جدید سوپر مارکت برگرداند متشکرم

 292. رضا می گوید

  سلام و خسته نباشید.من یک مغازه ۳۰ متری کلنگی اجاره کردم و حدودا ۱۳ میلیون هزینه کردم این مغاره قبل از من هیچ فعالیتی نداشته منم بعد از ۶ ماه بخاطر کسادی بازار کار مجبور به تخلیه آن شدم و هیچ نام و نشانی از مغازه در اداره مالیات وجود نداره من چطوری از اداره مالیات نامه ای برای صاحب ملک داشته باشم

 293. مونا سرداری می گوید

  با سلام. بنده یک مغازه رو به اجاره واگذار کرده ام . مستاجر من برای اینکه وقت زیادی ندارد از من خواسته است که او در اظهار نامه مالیاتی او را به عنوان فروشنده مغازه معرفی کنم و هر مالیاتی صادر شد خودش پرداخت کند.لطفا مرا راهنمایی کنید که اگر چنین کاری کنم بعدا دچار مشکل نخواهم شد؟

 294. محسن می گوید

  آیا از رانندگانی که با شرکتهای پیمانکاری قرارداد دارند مثلا باغ آسمون و….ا آیا از حقوق دریافی مالیات کسر می شود؟ شایان ذکر است از مبلغ حقوق هر یک از رانندکان ۱.۵% بابت مباشرت و ۵% سهم تاکسیرانی کسر می گردد با توجه به حذف ماده ۱۰۴ از اوایل سال ۹۵ محاسبه کنید با تشکر

 295. ابراهیم می گوید

  مغازه‌ای دارم به متراژ ۱۳.۵متر اجارهددادم ۳۵میلیون پیش ۱۰هزارتومان اجاره مالیات ش چقدر میشود. باتشکر

 296. ایری می گوید

  باسلام وارادت : بموجب اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴/۰۴/۳۱ مجلس محترم شورای اسلامی از ابتدای سال ۱۳۹۵ کسر مالیات تکلیفی از قرارداد های پیمانکاری منتفی بوده وکارفرمایان هیچگونه تکلیفی در خصوص کسر مالیات علی الحساب ندارند بدیهی است کارفرمایان دراجرای مقررات ماده ۱۶۹ مکرر میبایست قراردادهای منعقده رااز طریق سامانه سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند تا در موعد مقرر به درامد انان رسیدگی شود مضافا اینکه برابر قانون تسلیم اظهارنامه برای اینگونه مودیان الزام قانونی دارد و صرف عدم کسر مالیات سالب سایر تکالیف مودیان نخواهد بود . . ضمنا اگر وجوهی تحت عنوان حقوق پرداخت شود بارعایت معافیت های مقرر محاسبه خواهد شد . موفق باشید

 297. ایری می گوید

  باسلام واحترام : اگر مالیات اجاره را براساس مبالغی که جنابعالی عرض کردید محاسبه کنیم مالیات سالانه شما درسال مبلغ ۸۱۳۰۰۰ تومان خواهد بود ضمنا باستناد قانون جدید میزان اجاره شما خواه از طریق عادی یا رسمی تنظیم شده باشد نباید از ۸۰ درصد اجاره ایکه کمیسیون تقویم املاک برای اماکن تجاری تعیین کرده کمتر باشد لذا امکان اینکه واحد مالیاتی ذیربط مالیات متعلقه را بر پایه دریافتی شما محاسبه ومطالبه کند بعید بنظر میرسد مگر اینکه ارزش اجاری مورد بحث معادل ۸۰ درصد یابالاتر از ارزش اجاری املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک باشد . . برای کسب اطلاعات بیشتر به واحد مالیاتی ذیربط مراجعه فرمایید موفق باشید .

 298. ایری می گوید

  باسلام وارادت : اگر جنابعالی موجر وایشان مستاجر شما باشد هریک از شما مطابق قانون تکالیفی دارید . اول شما تا پایان تیر ماه سال بعد از بابت تحصیل درامد حاصل از اجاره باید اظهارنامه مالیات مستغلات را از طریق الکترونیکی ارسال وهمزمان مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت انرا بدهید و دوم اینکه مستاجر بعنوان فعال اقتصادی پروانه کسب را از اتحادیه ذیربط دریافت وسپس با ورود یه سامانه سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به ثبت نام کد اقتصادی وتا پایان خرداد ماه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات مشاغل الکترونیکی اقدام نماید تا بتواند از معافیت های مصرح در قانون استفاده نماید ضمنا شغل مستاجر چنانچه مشمول نصب سامانه فروشگاهی باشد قطعا نسبت به نصب ان اقدام کند در غیر اینصورت معافیت مالیاتی اعطا نخواهد شد . یادتان باشد از ابتدای امسال هزینه خرید ونصب سامانه فروشگاهی از مالیات قطعی سال نصب یا سالهای دیگر مودیان قابل کسر است موفق باشید .

 299. ایری می گوید

  باسلام واحترام : بادر دست داشتن تصاویر شناسنامه وکارت ملی و قراردادنامه اجاری به اداره امور مالیاتی م ذیربط مراجعه نموده وتشکیل پرونده بدهید و بابت ۶ ماه فعالیت ، اظهارنامه مالیات مشاغل خود را تا پایان خرداد ماه تسلیم نمایید بنظرم ثبت نام کد اقتصادی جهت تسلیم اظهارنامه الزامی میباشد . خلاصه کلام بعد از تشکیل پرونده درخواست صدور گواهی ماده ۲۳۵ نمایید و تصویر مصدق انرا به موجر تسلیم نمایید . موفق باشید

 300. ایری می گوید

  باسلام : چنین چیزی ممکن نیست جنابعالی به محض تخلیه ملک مراتب ترک کسب تان دران محل را به اداره امور مالیاتی ذیربط اطلاع میدادین . انتقال مالیات در قانون مالیاتها پیش بینی نشده است . اگر چنانچه اضافه پرداختی داشته باشید برابر مقررات ماده ۲۴۲ میتوانید درخواست استرداد بدهید در غیر اینصورت جابجایی مالیات از شخص به شخص دیگر فاقد جواز قانونی است موفق باشید .

 301. ارش می گوید

  سلام
  بنده مغازه ای اجاره کردم همراه با یک شریک.
  درخواست جواز کسب بنام من بود.به اداره مالیات هم مدارک رو ارایه دادم.بعلت اختلاف با شریک مغازه بسته شد و قرارداد اجاره فسخ گردید.
  از شروع به کار مغازه ۳ ماه گذشت و سپس بسته شد.
  ایا میباست مالیات پرداخت کنیم .لطفا توضیح دهید که چه کاری میبایست انجام دهم.
  اگر ممکنه پاسخ رو به ایمیل جواب دهید.
  با تشکر

 302. مونا سرداری می گوید

  با سلام .و تشکر فراوان از پاسختان. چه شغلهایی مشمول نصب سامانه فروشگاهی هستند.؟ مستاجر من از مغازه به عنوان بوتیک لباس استفاده میکند.

 303. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اینجا کلیک کنید.

 304. ارش می گوید

  سلام
  مغازه ای اجاره کردم و پس از ارایه قرار داد اجاره به اداره مالیات ,بعداز سه ماه از باز کردن مغازه بعللی مغازه را بستم و قرار داد فسخ شد.ایا میبایست ماایاتی پرداخت گردد؟

 305. علی می گوید

  با سلام به مدیریت محترم
  بنده مغازه ای رو به صورت سرقفلی واگذار کردم شخصی که از من خریده در صورته انتقال به ورثه اش چه در زمانه زندگی و چه در زمانه فوت میبایست به بنده مالک هزینه ای پرداخت کند من بابه انتقال سر قفلی که فکر میکنم حدوده بیست درصده قیمت سرقفلیه یا نه ممنون میشم توضیح بدید
  با تشکر

 306. محمد می گوید

  یک شرکتی ملک مسکونی رابه اجاره گرفته که در تهران حدود ۱۱۰ متر مربع میباشد که موجر مالیات بر اجاره را پرداخت نمیکند آیا به این ملک اجاره تعلق میگیرد وشرکت چه مسئولیت وتکالیفی دارد ونحوه تبدیل رهن به اجاره چگونه محاسبه میشود ونحوه محاسبه مالیات بر اجاره را لطفا اعلام بفرمایید

 307. اكبر ميرزايى می گوید

  سلام
  ملك بنده داراى يك باب زيرزمين ميباشد،كه از سال ٩٢ تا ١٣٩٥/٢/١١ خالى ميباشد و قبلا به اداره ماليات اعلام شده است.
  حال براى دادن اجاره به مستاجر همان روز بايد اعلام كرد و يا اينكه هنگام تصويه قرارداد بايد براى تصويه اقدام نمود، باتشكر

 308. مونا سرداری می گوید

  باسلام. من یه مغازه اجاره داده ام. آیا علاوه بر مالیات بر اجاره باید مالیات مستغلات هم بدهم. در مورد مالیات مستغلات اطلاعاتی ندارم . لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنون از سایت خوبتون.

 309. ایری می گوید

  باسلام خدمت خواهر گرامی : مالیات بر اجاره املاک همان مالیات مستغلات است . پس کسیکه از بابت اجاره درامد تحصیل میکند مطابق قانون مکلف است تا پایان تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیات بر درامد املاک ( مستغلات ) تنظیم و از طریق الکترونیکی ارسال وهمزمان مالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت ان را بدهد موفق باشید .

 310. ایری می گوید

  باسلام : برابر قانون صاحبان درامد مکلفند همه ساله بسته بنوع درامد مکتسبه اظهارنامه مالیاتی تنظیم و تسلیم نمایند . با توجه باینکه درامد جنابعالی از محل اجاره زیر زمین میباشد لذا مکلف هستید تا پایان تیر ماه سال بعد اظهارنامه مالیات بر درامد اجاره راتسلیم نمایید ضمنا تسلیم یک نسخه از قرارداد اجاره بانضمام تصاویر شناسنامه وکارت ملی درهمان ایام جهت تشکیل پرونده به اداره امور مالیاتی ذیربط الزام قانونی دارد . موید باشید .

 311. ایری می گوید

  باسلام وعرض ادب :باعنایت باینکه ملک مسکونی جهت سکونت استفاده نمیشود لذا مشمول مالیات اجاره میباشد . ضمنا برابر تبصره ۹ ماده ۵۳ ق. م.م. مستاجر ( شرکت ) مکلف است مالیات اجاره محل را کسر وظرف مهلت مقرر به اداره امور مالیاتی پرداخت ورسید انرا به موجر تسلیم نماید . محاسبه مالیات اجاره طبق قانون جدید : اجاره ماهانه ضربدر ۱۲ ضربدر ۷۵ درصد میکنید که در اینصورت درامد مشمول مالیات بدست میاید . اگر درامد بدست امده تا ۵۰ میلیون تومان باشد انرا ضربدر ۱۵ درصد میکنید که دراینصورت مالیات سالانه بدست میاید . اگر درامد مشخصه بیشتر از ۵۰ میلیون تومان باشد مازاد ۵۰ میلیون را ضربدر ۲۰ درصد میکنید ضمنا ضریب مازاد ۱۰۰ میلیون تومان ۲۵درصد میباشد موفق باشید

 312. ایری می گوید

  باسلام : بابت ۳ ماه باید اظهارنامه مستغلات تسلیم ومالیات متعلقه را پرداخت نمایید و قبل از ان مراتب فسخ وتخلیه ملک را اطلاع دهید موفق باشید

 313. جمشیدیان می گوید

  با سلام
  تفاوت میان مالیات مغازه با مالیات شرکت چیست ؟
  ممنون

 314. محمد می گوید

  سلام .پدرم درسال ۸۶ فوت نمود یک منزل مسکونی و یکباب مغازه که هردو دارای یک سند می باشد از ایشون بجامونده که تا دوسال قبل در رهن بانک بود و الان که از رهن بانک در امده همه وراث متفق القول قصد واگذاری آن به یکی از بستگان نزدیک را داریم . اانحصار وراثت هم انجام داده ایم . گواهی مالیات برارث را هم از اداره دارایی و امور مالیاتی گرفته ایم . اما اداره امور مالیاتی اعلام کرده که باید برای مغازه پرونده جدید تشکیل بدهید و کاغذ خرید و فروش بین وراث و کسی که قصد واگذاری به اون را دارید به ما ارائه کنید . از آنجا که خرید و فروشی صورت نگرفته و ما قصد واگذاری به اون را داریم .آیا کاغذ خرید و فروش بین خودمان و اون بنده خدا تنظیم کنیم و وراث امضاء کنند یا یه کاغذ و صورت مجلس واگذاری بین خودمان و اون بنده خدا تنظیم کنیم . درکدام حالت مالیات کمتری به ما تعلق میگیرد و آیا اصلا مالیاتی تعلق می گیرد که ما باید بپردازیم . با تشکر

 315. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مالیات درآمد مغازه ای که توسط شخص حقیقی کسب میشود پس از کسر معافیت حقوق به نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتها محاسبه میشود ولی مالیات شرکت به نرخ ۲۵% (درصورت تعلق بعضی معافیتها) با توجه به ماده ۱۰۵ قانون مالیاتها اخذ میشود.

 316. مونا سرداری می گوید

  ممنون از پاسختون

 317. معنوی می گوید

  سلام ایا مستاجر ملک تجاری در سال اول اجاره مشمول معافیت مالیاتی میگردد؟

 318. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مالیات اجاره بعد از معافیت حقوق سالانه , مشمول مالیات است و ارتباطی به سال اول ندارد.

 319. ایمان می گوید

  سلام و خسته نباشید من بمدت سه ماهه ک یک مغازه ۱۵متری رو با شرایط ۷ م پیش ماهی ۴/۵ کرایه اجاره کردم و کیف فروشی در ان راه انداختم. تا الان فرصت تهیه جواز کسب رو براش نداشتم (یکمی هم تنبلی بوده ) میخواستم بدونم مالیات سالانه من چقد محاسبه و وجود یا عدم وجود جواز کسب هم نقشی در مالیات داره؟؟ (جواز کسب قبلی فروشندگی پوشاک بوده)
  خیلی خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید

 320. علی می گوید

  باسلام

  اینجانب جهت مشارکت در ساخت بعنوان مالک می بایست دو دانگ از ششدانگ را در مراحل مختلف به نام سازنده بزنم.آیا مالیات ماخوذه در مراحل مختلف واگذاری قطعی به سازنده متفاوت می باشد؟و در کدام مرحله از ساخت اقتصادی تر می باشد.

  پیشاپیش با سپاس فراوان از پاسخگویی

 321. بهاره تیموری نسب می گوید

  سلام چنانچه در قرارداد اجاره قید شود مالیات اجاره با مستاجر می باشد آیا پرداخت مالیات اجاره به عنوان هزینه در دفتر مستاجر قابل قبول می باشد یا خیر ؟

 322. سیاوش می گوید

  با سلام ایجانب جهت ارایه اظهارنامه مالیات بر ارث (امور مربوط به انحصار وراثت) را به دلیل عدم آگاهی از زمان ارائه آن به اداره مالیات با تخیر بیشتر از شش ماه ارائه داده ام و ( نزدیک یک سال بعد از فوت ) که بعد از محاسبه مالیات برای کل خانواده جریمه ۱۰ % برای دیر ارائه دادن اظهارنامه در نظر گرفته اند !!! که در این صورت ایا راهی برای بخشش این جریمه وجود دارد ؟؟؟
  و همچنین اینجانب در حال حاضر سرباز می باشم و منبع در آمدی برای پرداخت مالیات مربوط به خودم ندارم آیا امکان کسر از مالیات به دلیل عدم درآمد برای اینجانب برای مالیات انحصار وراثت وجود دارد ؟
  با تشکر فراوان از شما

 323. آزاد می گوید

  با سلام و خسته نباشید تمام سوال ها و جواب ها رو خوندم اما جواب سوالامو نگرفتم لطفا راهنمایی کنید
  به همراه برادرم یک باب مغازه اجاره کرده ایم شایان ذکر است مغازه ایی که گرفته ایم نصفی از یک مغازه ی قدیمی است که از وسط تقسیم شده
  قولنامه را به اسم بنده و در بنگاه نوشتیم و کد رهگیری ندارد مبلغ اجاره ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان و ودیعه ۲,۰۰۰,۰۰۰
  حال سوالم این است که ما که جواز کسب نداریم و فعلا هم نمیخواهیم اقدام کنیم تا از وضعیت بازار مطمئن شویم آیا شامل مالیات میشویم؟
  سوال دیگر اگر قول نامه به اسم هردوی ما میبود بهتر بود یا به فقط به نام یک نفر؟
  در ضمن مغازه ی حوله فروشی باز کرده ایم
  مچکرم

 324. ایمان می گوید

  باسلا مغازه ای را دادم اجاره و مستاجر تخلیه کرده و پروانه کسب هم روی مغازه گرفته حالا که متوجه شدیم تا مالیاتش رو نداده میخاستم ببینم مالیات او گردن ما هست یا خیر پول پیش هم دستمون نداره ممنون ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 325. ایری می گوید

  باسلام واحترام : باعنایت باینکه مالیات قانونا از صاحبان درامد مطالبه میشود لیکن توافق جنابعالی با مستاجر دایر بر پرداخت مالیات اجاره درحکم هزینه های مستاجر محسوب نگردیده و قابل ثبت در دفاتر مستاجر نمیباشد .

 326. ایری می گوید

  باسلام وارادت : همانطوریکه استحضاردارید مطابق قانون مالیاتهای مستقیم کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به درامد هاییکه در ایرات تحصیل میکنند مشمول مالیات هستند باعنایت باینکه جنابعالی برای روز مبادا مغازه را بصورت اجاری به تصرف خود در آوردید تا در آینده در صورت اقتضای شرایط فعالیت خود راشروع کنید و فعلا هیچگونه فعالیت ودرامدی ندارید لذا مشمول مالیات نیستید و در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیز تکلیفی ندارید .در پاسخ به سوال دومتان عرض میکنم : بنظر بنده تنظیم قرارداد به نام یک نفر مستاجر بهتر است به این دلیل که معمولا جواز کسب به نام یک نفر صادر میشود و بعدا با برادرت میتوانید بادر دست داشتن پروانه کسب وشناسنامه و کارت ملی طرفین به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه ونسبت به تنظیم سند مشارکت کسبی اقدام نمایید در این صورت هنگام تسلیم اظهارنامه مالیات مشاغل حتما نام شریک خود را قید واز ۲ معافیت سالانه بهره مند شوید . شایان ذکر است موجر بابت کسب درامد مکلف است اظهارنامه مالیات مستغلات را تا پایان تیر ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک از طریق الکترونیکی ارسال وتسلیم نماید به هر حال جنایعالی بعنوان شخص حقیقی هیچگونه تکلیفی در پرداخت مالیات اجاره موجر ندارید . درضمن داشتن یا نداشتن کد رهگیری تاثیری در مالیات ندارد . موفق باشید . .

 327. ایری می گوید

  باسلام و احترام : اولین اقدامیکه باید انجام بدهید اینست که بلافاصله مراتب تخلیه ملک از سوی مستاجر را به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک گزارش نمایید و تا پایان تیر ماه نیز اظهارنامه مالیات مستغلات را به نسبت مدت اجاره از طریق الکترونیکی ارسال ومالیات متعلقه را پرداخت یا ترتیب پرداخت انرا بدهید . درضمن از مستاجرتون نیز درخواست کنید اظهارنامه مالیات مشاغل خود رابه نسبت مدت اشتغال از طریق الکترونیکی ارسال نماید مضافا اینکه پرداخت مالیات مشاغل مستاجر قانونا بعهده مستاجر است و ارتباطی به جنابعالی ندارد . یادتان باشد اگر مستاجر درملک شما بدهکار شود واین ملک روزی قرار باشد به کسی منتقل شود فقط دراین حالت کلیه بدهی های ملک از فروشنده ( مالک ) مطالبه میشود در غیر اینصورت کسیکه بدهکار مالیاتی شناخته شده وتحت تعقیب مالیاتی قرار میگیرد مستاجر مغازه است نه کس دیگر . موفق باشید

 328. ایری می گوید

  باسلا وعرض ادب : ۱۰۰ درصد جریمه عدم تسلیم اظهارنامه مالیات برارث بموجب تصویب نامه شماره ۵۰۵۸۲/۱۷۱۳۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ هیات محترم وزیران و بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۵/۵ مورخ ۹۵/۰۱/۲۵ سازمان امور مالیاتی کشور در صورتیکه اصل مالیات تا پایان شهریور ماه سال جاری پرداخت شود بادرخواست کتبی وراث یا نماینده قانونی آنها بخشوده میشود . درضمن اگر درزمان فوت متوفی سن جنابعالی کمتر از ۲۰ سال بو.ده باشد در این صورت میزان معافیت سهم الارث شما بموجب ماده ۲۰ قانون مالیاتهای مستقیم از مبلغ ۳ میلیون تومان به ۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده وقابل احتساب در مالیات سهم الارث شما بوده است . لازم به یاد اوریست نداشتن درامد تاثیری در مالیات بر ارث ندارد ولی مالیات متعلقه در صورت درخواست کتبی وموافقت اداره ذیربط مطابق ماده ۴۰ق. م.م. قابل تقسیط میباشد موفق باشید .

 329. حسين می گوید

  با سلام
  ايا مغازه خالي از هرنوع فعاليت ، اظهارنامه و ماليات تعلق مي گيرد

 330. کامران محمدی می گوید

  با سلام. آذر ۹۳ مغازه ای قولنامه ای خریدم و فروشنده از قبل، با مستاجری تا اول تیر ۹۴ قرارداد داشت. پس از رفتنش، مغازه را خودم به فرد دیگری اجاره دادم. امروز که به منظور تسلیم اظهارنامه سال ۹۴ به دارایی رفته بودم، متوجه شدم مستاجر سال ۹۳، اصلا به دارایی مراجعه نکرده و مدارک و اظهارنامه نداده است. اکنون نیز تمایلی به مراجعه به دارایی ندارد. دارایی نیز برای مستاجر جدید، تشکیل پرونده نمیدهد. چکار باید انجام دهم؟

 331. ایمان می گوید

  تاثیر شراکت نامه در مالیات بر درامد مغازهر و توضیح بدید ممنون میشم
  من با تهیه شراکت نامه چه نفعی در پرداخت مالیات میبرم ؟؟؟

 332. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شراکت نامه به شرطی که رابطه زوجیت و … نداشته باشد باعث اعمال دو معافیت مالیاتی به نسبت معافیت مالیات حقوق سال عملکرد میشود.

 333. آزاد می گوید

  سلام و عرض ارادت خدمت شما جناب ایری عزیز
  ممنون از وقتی که گذاشتید و پاسخ دادید
  اما شاید سوالا من گویا نبود. ما مغازه اجاره کرده ایم و در حال حاضر هم مشغول حوله فروشی هستیم اما جواز کسب نگرفته ایم آیا بدون جواز کسب هم شامل مالیات بر درآمد میشویم؟
  سوال دوم اگر اداره ی مالیات به ما مراجعه نکند و ما هم اظهار نامه نفرستیم چه اتفاقی میافتد؟
  و سوال سوم در صورت تسلیم اظهارنامه برای نوشتن نام دونفر بعنوان شریک باید سند قانونی داشته باشیم مبنی بر اینکه من و برادرم شریک هستیم ؟

  مچکرم.

 334. پارسا می گوید

  با سلام و احترام.آیا در صورت عدم پرداخت مالیات توسط مستاجر. مالیات مربوطه بر عهده موجر است شایان ذکر است موجر در موعد مقرر مالیات بر اجاره خود را پرداخت نموده است

 335. محمد می گوید

  سلام
  من یه مغازه دارم که مالیاتشو چن ساله ندادم ینی حتی پرونده مالیاتی هم تشکیل ندادم.
  باید چیکار کنم مشکل ساز میشه؟؟

 336. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر مالیات شغلی مستاجر منظور شماست خیر تعهدی برگردن موجر نیست.

 337. ترانه مستی می گوید

  با سلام. من مالک یک واحد تجاری و در حال اجاره دادن آن هستم. آیا شما برای تنظیم و مشاوره اجاره نامه می توانید کمک کنید؟ اگر بله با چه حق الزحمه ای؟ میزان اجاره شصت میلیون سپرده و ماهی پنج میلیون و هفتصد. مالیات بر اجاره که خود مخاسبه کردم سیزده میلیون و پانصد هزار تومان در سال میشود. شوهرم بازنشسته است و من حقوق مینیمم در یک شرکت دارم که حق بیمه پرداخت میکند. آیا امیدی به تخفیف مالیاتی هست؟

 338. غلامعلی همتی می گوید

  من همسرم وروفرزندم یک خانه داریم یک طبقه ان اجاره رفته دو طبقه دیگر توسط فرزندانم استفاده میشود من بازنشسته هستم ایا بغیر از ان طبقه باید اظهاز نا مه برهم وچگونه

 339. زهره می گوید

  با سلام من مغازه برادرم رو اجاره کردم و جواز کسب گرفتم .ملک ایشون سند نداره و زمین مورد نظر بطور وکالتی به ایشون فروخته شده و پس از گرفتن جواز ساخت اقدام به ساخت کردن و پایان کار هم ندارن.پارسال که اظهورناما مشاغل رو فرستادم نماینده صنفی در دارایی به من گفتن برای مالیات بر اجاره برادرم هم که به عهده خودم هست اقدام کنم بهتره ،چون اگر بعدا سند اجاره در پرونده مشاغل من پیدا بشه برای برادرم هزینه بردار میشه.لازمه ذکر کنم که برادرم از من هیچ اجاره ای نمیگیرن ولی برای طی مراحل کسب جواز مجبور شدم اجاره نامه ارایه بدم.و کل هزینه های مالیاتی ایشون رو تقبل کردم.
  امسال که ازنتیجه اظهارنامه مالیات بر اجاره خبری نشد مراجعه کردم گفتن باید مالیات نقل و انتقال توسط مالک پرداخت بشه؟؟؟!!!و بعد مالیات بر اجاره اخذ بشه؟؟؟این دو به هم ربط دارن؟؟؟من اصلا نمیدونم در آینده و الان باید چکار کنم؟؟؟لطفا راهنماییم کنین؟
  ممنون

 340. کامران محمدی می گوید

  با سلام. در خصوص تکمیل اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک، چند سوال داشتم. ممنون میشم وقت گذاشته و مرا راهنمایی کنید، ضمنا ملک من تجاری است.
  ۱- پسری دارم که بیماری صعب العلاج دارد (اوتیسم) و هر ماه حدود ۱۲۰۰۰۰۰تومان خرج کاردرمانی و گفتاردرمانی و… میکنم. با توجه به اینکه در قسمت معافیتها، بند یک در مورد هزینه های پزشکی ماده ۱۳۷ هست، چکار باید انجام دهم و چه مدارکی لازم است تهیه کنم تا مشمول این معافیت شوم. ضمنا چه مبلغی باید در بند مذکور ثبت کنم.
  ۲- از ابتدای سال۹۴، مغازه را ۱۰میلیون رهن و ماهی ۸۰۰هزار تومان به مدت ۹ماه اجاره داده ام. در قسمت درآمد ابرازی(جدول۴)، “درآمد ناشی از رهن در هر دوره” و “مبلغ اجاره دریافتی نقدی در هر دوره” را چگونه باید محاسبه کنم و چقدر میشود؟
  متشکرم

 341. علی فرید می گوید

  با سلام . صرفنظر از داشتن جواز کسب یا نداشتن آن شما مکلفید شروع بکار خود را به اداره دارایی محل اعلام نمایید و در خرداد ماه اظهار نامه خود را ارسال نمایید .

 342. علی فرید می گوید

  خیر نقش ندارد . شما حداکثر تا ۴ ماه پس از شروع فعالیت می باید شروع بکار خودتان را به دارایی اعلام نمایید و اظهارنامه بایتی بدهید . در غیر اینصورت جریمه تاخیر شامل شما خواهد شد .

 343. علی فرید می گوید

  نکته ای که وجود دارد این است که اگر می خواهید از معافیت استفاده نمایید ، الزام به تنظیم اظهارنامه دارید ودر صورتی که معافیت مالیاتی آن برای شما اهمیتی ندارد ، می توانید اظهارنامه هم ندهید .

 344. علی فرید می گوید

  س . شما بایستی ترک کار خود را اعلام نمایید . بایستی اظهارنامه برای همین مدت فعالیت را به صورت شراکتی پر و ارسال نمایید .

 345. آزاد می گوید

  سلام جناب آقای فرید
  ممنون از پاسختون لطفا سوال دوم و سوم رو هم جواب بفزمایید
  همچنین شما فرمودید که باید در خرداد ماه اظهارنامه ی خود را ارسال کنیم در حالی که ما تازه از ششم و هفتم خرداد رسما کار خود را آغاز کرده ایم و درامدی هنوز کسب نکرده ایم و طبق قانون باید اظهارنامه ی امسال مربوط به درآمد سال گذشته باشد درست است؟

 346. علی می گوید

  با سلام
  اینجانب به همراه برادر و خواهر و مادرم اقدام به واگزاری یک باب مغازه متعلق به پدر مرحوممان در سال ۱۳۹۳ نمودیم . حال از مالیات پیغامی مبنی بر الزام به پرداخت مبلغ خاصی رسیده است .
  خواهشمند ام راهنمایی نمایید این مالیات بابت چیست . و چرا برای چند نفر از مالکان این پیغام امده و برای دو نفر دیگر نیامده . ممنون.

 347. حمید می گوید

  با عرض سلام واحترام فراوان
  اینجانب مستاجر و اظهار نامه مالیاتی (خرداد ۹۵ ) پر کرده و ارسال نموده ام
  آیا موجر (مالک) نیز باید اظهار نامه مالیاتی (الکترونیکی) ارسال نماید ؟
  و اینکه از معافیت های مالیاتی بهرمند میشود ؟
  اگر این کار را باید انجام دهد،چگونه ؟
  با سپاس فراوان

 348. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شما به عنوان مستاجر فعالیت شغلی خودتان را درقالب اظهار نامه میفرستید و موجر هم به هم چنین
  لذا اظهارنامه شما درخصوص مورد اجاره موضوعیت ندارد واین موجر است که باید در باب اظهارنامه املاک , درآمد اجاره خود را اظهار کند.

 349. وحید می گوید

  باسلام سوال من در خصوص ملک نیست من و برادرم یک تریلی خریداری کردیم که چهار دنگ آن متعلق به برادرم و دو دنگ آن متعلق به اینجانب آیا ما مشمول معاف از مالیات می باشیم یا خیر؟
  باتشکر

 350. حمید می گوید

  با تشکر فراوان
  فقط یه سوال دیگه…
  مالک باید اظهار نامه املاک،درآمد اجاره خود را به صورت الکترونیکی اظهار کند یا حضوری در اداره مالیات ؟

 351. محمد رضا خرقانی می گوید

  با سلام

  ایا این صحیح است که سال اول اخذ جواز کسب یا سال اول شروع کار در مغازه از مالیات معاف است با خیر

  با تشکر

 352. محمد می گوید

  با سلام . من مغازه ای دارم به متراژ حدودا ۴۰ متر که دو نفری شریکیم و ۳ دانگ ۳ دانگ سند تک برگ داریم از ۳ اسفند ۹۴ فقط به مبلغ پانصد هزار تومان بدون رهن به اجاره دادیم . می خواستم سوال کنم با توجه به اینکه دو نفری شریکیم آیا مالیات بر اجاره برامون شامل میشه یا نه و اگر شامل میشه چقدر ؟ ضمنا ما فقط برای حدودا ۲۶ روز از سال ۹۴ مالیات شامل می شود و نیز از اول خرداد اظهارنامه پر کنیم لطفا راهنمایی فرمایید

 353. افشین می گوید

  سلام
  پدر من یک مغازه اوقافی داشت که هر ۳ سال یک بار با اوقاف اجاره نامه تنظیم میکرد.بعد از فوت ایشان ما مغازه رو به قیمت ۲۵۰ میلیون تومان فروختیم و ما ۳ پسر و یک دختر و مادرم جزو وراث هستیم

  آیا مغازه اوقافی شامل مالیات بر ارث میشه؟

  اگه نمیشه طبق کدام ماده قانونی و اگه شامل مالیات بر ارث میشه ما چه مبلغی باید بعنوان مالیات بر ارث پرداخت کنیم
  ممنون از راهنمایی شما

 354. رسول می گوید

  با عرض سلام, اینجانب با همکارم یک شرکتی تاسیس کردم که آدرس شرکت, آدرس منزل مسکونی بنده که ۵۵ متره هستش, آیا علاوه بر مالیات بر درآمد شرکت, منزل من هم شامل مالیات مستغلات میشه؟؟؟

 355. پارسا می گوید

  با سلام
  در خصوص یکی از معافیت های مالیات بر اجاره سوال داشتم. به بند زیر توجه فرمائید:
  ((شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق که هر ساله سقف آن اعلام می گردد از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات مشمول مالیات می باشد.
  – مشمولان این ماده بایستی اظهارنامه موضوع ماده فوق را تکمیل و به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک ارائه دهند.))

  سوال من اینجاست که اظهارنامه ای موضوع ماده فوق اظهارنامه ای به غیر از اظهارنامه املاک هست؟؟ و باید اظهارنامه ی جداگانه ای ارسال نمود؟؟

  در ضمن همانطور که می دونید بخش در اظهارنامه املاک هست که مبلغ معافیت سالانه را می توان در آن وارد کرد.آیا همین کیافت می کند یا باید برای استفاده از این معافیت کار دیگری انجام داد و اظهارنامه ی جداگانه ای ارسال نمود؟

 356. علی می گوید

  سلام
  بنده مغازه ای اجاره کرده ام با شرایط ۵ میلیون پیش و ۴۵۰ اجاره.
  از این مغازه جهت انبار گلاب و عرقیات استفاده میکنم و همیشه بسته است.
  آیا باید مالیات بدهم؟
  در صورتیکه بخواهم معاف شوم امکانش وجود دارد؟چگونه؟
  با تشکر

 357. Hooman می گوید

  باسلام
  پدر من ۲۱ سال پیش یک منزل مسکون ( که اکنون در آن ساکن هستیم) خرید ولی این خرید بصورت وکالت بلاعزل یا بنچاق می باشد و سند به اسم پدرم نیست . سوال من اینه که برای انتقال سند به اسم پدرم چه مقدار مالیات به ما تعلق میگیرد لازم به توضیح است ما منزل را یازده یلیدن خریدیم و الان ارزش لک ۸۰۰ میلیون است . با تشکر

 358. مونا سرداری می گوید

  با سلام . من مهرماه ۹۴ یه مغازه خریده و اجاره داده ام . اما هنوز سند به اسم من زده نشده است . آیا مالیات بر اجاره امسال به من تعلق میگیرد یا نه؟. با توجه به اینکه کلا هنوز سند ملکی مغازه آماده نیست .

 359. اقبالی می گوید

  سلام خسته نباشید
  یک اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک دارم، دارای ۳ شریک به طور مساوی . طبق دستورالعمل اداره مالیات یکنفر پیش ثبت نام ، را پر کرده و بقیه به عنوان شریک اضاف شود.
  حال سوال من اینست که پیش ثبت نام باید کدام بند مالیاتی (الف-ب-ج) باشد؟
  باتشکر
  لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستید متشکرم از پیگیری مهربانه شما دوستان

 360. محسن می گوید

  تا زمانیکه سند به نام نشود یا حق واگذاری پرداخت نشود مالیات به نام شخص مالک می باشد

 361. محسن می گوید

  طبق ارزش معاملاتی مورد نظر سازمان مالیاتی مالیات شما مشخص میگردد قیمت روز مهم نیست

 362. محسن می گوید

  هر گونه فعالیت اقتصادی با توجه به اینکه شما اجاره کردید مشمول مالیات می باشد هر چند تعطیل باشد

 363. محسن می گوید

  اگر شما سهامدار باشید خیر

 364. محسن می گوید

  شما اظهارنامه مستغلات مربوط به ۹۴ را بدهید مالیات هر نفر مجزا به نسبت سهم مالکیت مشخص میگردد

 365. محسن می گوید

  خیر شرط استفاده از هرگونه معافیت ارائه اظهارنامه می باشد در مشاغل حتما بایستی اظهارنامه داده شود تا از معافیت ماده ق.م.م برخوردار شوید

 366. محسن می گوید

  ماده ۱۰۱ق .م.م

 367. محسن می گوید

  الکترونیکی کفایت میکند

 368. محسن می گوید

  بله دفاتر پیشخوان مراجعه فرمایید

 369. مجيد می گوید

  سلام
  مبلغ رهن واحد اداري را نمي توان هزينه شناسايي كرد و در داخل سرفصل سپرده ها طبقه بندي ميكنيم
  آيا از نظر استاندارد حسابداري بحثي جهت شناسايي هزينه رهن واحد وجود دارد يا خير

 370. رضا می گوید

  سلام من درسال حدودا ۱۵ میلیون در آمدم هست از این مبلغ اجاره مغازه و هزینهای جانبی حدودا ۱۱ میلیون میشه من باید در اظهار نامه چه مبلغی در امد بزنم از قبل اظهار نامه نداشتم ۲ ساله مغازه کار میکنه

 371. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  همان مبلغ ۱۵ میلیون را درج و هزینه ها را هم ثبت میکنید که سامانه خود بخود ۴ میلیون سود برای شما در نظر میگیرد که با اعمال معافیت ماده ۱۰۱ مشمول مالیات نیستید.

 372. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  این وجه عملا درموعد مقرر برگشت میشود حال فرض کنید که هزینه ثبت کنید.
  آیا درموقع برگشت درآمد شناسایی میکنید؟
  با چه عنوان و ثبتی؟
  پس در استاندارد هم در خصوص هزینه کرد این موضوع مطلبی ارائه نشده است.

 373. غلامرضا می گوید

  با سلام و خسته نباشید. میخواستم بدونم. مالیات بر فروشی سرقفلی بر عهده چه کسی میباشد. فروشنده. یا خریدار. و چند درصد میباشد. ممنون از لطف شما ..

 374. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  معمولا به عهده فروشنده است مگر اینکه توافق دیگری در بین باشد.
  ۲%

 375. علی فرید می گوید

  سلام و درود . تمامی هزینه های درمانی مستند و معتبر دارویی و پزشکی و… قابل ارائه به دارایی می باشد . مالیات مستغلات شما در حدود ۱.۲ م تومن می شود .

 376. علی فرید می گوید

  سلام و درود . درآمد بازنشستگی جزو درآمدهای شخص محاسبه نمی شود .پس می توانید از معافیت مالیاتی ماده۱۰۱ استفاده نمایید . مالیات شما ۶۸۴۰۰۰۰ تومان می شود . البته اگر جای دیگری از ان استفاده نکرده باشید .

 377. علی فرید می گوید

  سلام و درود . اگر فعالیتی ندارید خیر ولی اگر فعالیت دارید اینکار ریسک دارد .

 378. افشین می گوید

  با سلام
  من یک مغازه موبایل فروشی در تاریخ اول دیماه سال ۹۱ باز کردم و در تاریخ اول اردیبهشت ۹۲ (۴ ماه بعد )بخاطر اجاره زیاد و عدم برگشت سرمایه با ۵۰% ضرر نسبت به سرمایه اولیه مغازه رو پس دادم!! بعد از گذشت دو سال با اینکه همون موقع به دارایی اعلام کرده بودم و همه مدارک رو هم تحویلشون داده بودم برای من بدهی مالیاتی اعلام کردن!! من شنیده بودم کسب زیر ۶ ماه از مالیات معاف هستش! آیا درسته ؟ اچکار باید بکنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید

 379. علیرضا می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  اگر مغازه ای را با پرداخت مال الاجاره ماهیانه ۶۵۰ هزار تومان و ودیعه به مبلغ ۱۰ میلیون تومان به عنوان شخص حقوقی به اجاره در آورم و با انعقاد قرار داد و دریافت کد رهگیری گرفته ام .
  ۱.پرداخت مالیات بر اجاره به عهده موجر است یا مستاجر؟میزان مالیات چه مبلغی می باشد؟
  ۲.در صورت پرداخت مال الاجاره و عدم قبول موجر نسبت به پرداخت مالیات وظیفه مستاجر چیست؟
  ۳. جرائم قانونی ناشی از عدم پرداخت بموقع بعهده چه کسی میباشد . در صد جرائم به چه نرخی است.

 380. محسن می گوید

  با سلام در صورت استفاده خوابگاهی معافیت تبصره ۱۱ ماده ۵۳ -بیشتر از متراژ مربوطه بر اساس هر متر مربع ضربدر مازاد متراژ مربوطه (۱۵۰ تهران و ۲۰۰ متر شهرستان) باتوجه به قانون جدید در خصوص مشمولین تبصره ۹ ماده ۵۳ ملاک محاسبه اجاره پرداختی می باشد .

 381. محسن می گوید

  با سلام
  عرض سلام و خسته نباشید خدمت دوست عزیز جناب آقای ایری در تکمیل فرمایشات حضرتعالی با توجه به راهنمایی خوبتان در مورد شراکتنامه محضری باید خاطر نشان کنم به نظر بنده دیگر مالیات اجاره به ایشان تعلق نمیگیرد ایشان مالک ۶ دانگ سند هستند و طبق شراکتنامه در سود و زیان محل کسب شراکت دارند و فقط موظف به پرداخت مالیات شغلی (داروخانه ) می باشند اگر دلیل خاصی هست توجیه بفرمایید.ممنون

 382. فرشته می گوید

  سلام
  پدرم قصد انتقال ملكيت وسرقفلي يك مغازه ٨٠ متري را به برادرم دارد ايا برادرم بايد ماليات بر سرقفلي را بپردازد يا معاف است؟با تشكر

 383. ایمان می گوید

  باعرض سلام حضور کارشناس محترم
  بنده سوله ای را در یکی از شهرکهای صنعتی اطراف تهران به شرکتی اجاره داده ام و خودم هرساله مالیات بر اجاره را طبق قانون پرداخت و تسویه نموده ام سوالی داشتم اگر شرکت مذکو ریعنی موجر بنده بر هر دلیلی مالیات بر درامد خودرا پرداخت ننماید ایا بنده به عنوان مالک کارگاه در این قبال مسئولیتی دارم ؟
  با تشکر

 384. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر مالیات شغلی بعهده مستاجر شماست.

 385. علیرضا می گوید

  باسلام و احترام
  بنده و همسرم که بازنشسته است دارای مغازه تجاری ۱۷ متر به نسبت ۳ دانگ ۳ دانگ هستیم و جواز به نام بنده است اگر اظهار نامه بر درآمد مشاغل بصورت شراکتی ارسال شود بهتر است یا ارسال اظهار نامه بر در آمد و مستغلات به تفکیک.(پرداخت مالیات کمتر) با تشکر فراوان

 386. غلامعلی عزیزی می گوید

  با سلام و خسته نباشید خدمت سروران گرامی
  برای اولین بار مشغول تنظیم اظهار نامه مالیاتی حقوقی (عدم فعالیت) می باشم . سئوال اینجاست که آیا باید همه لیستها راصفر رد کنیم یا سفید ؟ ۲ آیا نیاز است موجودی نقد و بانک، و سایر دارایی ها و سرمایه اولیه و …. در ترازنامه ثبت شود؟ لطفا در صورت امکان مرا راهنمایی کنید با تشکر فراوران

 387. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شرط اول عدم فعالیت , اعلام مکتوب آن در زمان شروع به حوزه مالیاتی است.
  در هرحال گردش فعلی حسابهایتان را ثبت و اظهارکنید.

 388. سعید می گوید

  با سلام
  ملکی به مساحت ۱۳۰ متر با ۱۶ متر مغازه به همراه سرقفلی به فروش رساندیم در مبایعه نامه مبلغی بابت فروش سرقفلی ذکر نشده و مبلغ دریافتی تنها بابت زمین ملک چه مسکونی چه تجاری یکسان محاسبه شده! یعنی خبر نداشتیم انتقال سرقفلی شامل یک سری هزینه ها میشه اولا میشه مبایعه نامه رو اصلاح کرد!؟ دوما هزینه مربوط به این نقل و انتقال در دارایی چطور محاسبه میشه!؟

 389. مرادی می گوید

  با سلام
  ۱. اگر طبق ماده ۵۷ ق . م .م موجر اعلام نماید که هیچ درامد دیگری به چز اجاره بها نداردو مابه التفاوت با مبلغ معافیت ماده ۸۴ به عهده او باشد.

  وظیفه مستاجری که شرکت حقوقی است جه خواهد بود؟

  آیا ابتدا باید موجر اظهارنامه ماده ۵۷ را بدهد
  و مبلغی مابه التفاوت را محاسبه کنیم و بپردازیم به صورت ماهانه ؟

  ۲. اگر کلا پرداختی برای مالیات اجاره انجام ندهیم ؟؟؟

 390. محسن می گوید

  با سلام طبق تبصره ۱ ماده ۱۰۱ شرکایی که رابطه زوجیت باهم دارند نسبت ه استفاده از معافیت ماده ۱۰۱ ق.م.م فقط برخوردار از یک معافیت می باشند و معافیت فقط به زوج اعطا میگردد.
  با توجه به اینکه پروانه کسب به نام شما می باشد و در ملک شما در اختیار خودتان جهت فعالیت استفاده میگردد لذا از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف می باشید

 391. محسن می گوید

  طبق ماده ۵۹ هرگونه نقل و انتقال قطعی مشمول پرداخت مالیات به ماخذ ارزش روز ملک تجاری می باشد که در قانون جدید مالیاتهای مستقیم اصلاحی ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ با توجه به ده برابر ارزش معاملاتی (ارزش روز)ضربدر ۲درصد

 392. محسن می گوید

  شرط برخورداری از هرگونه معافیت ارائه اظهارنامه می باشد به دلیل عدم ارائه اظهارنامه متاسفانه معافیت ماده ۱۰۱ شما لحاظ نگردیده است .

 393. محسن می گوید

  یکی از منابع مالیاتی مالیات بردرآمد می باشد لذا با توجه به اینکه در هرگونه خرید و فروش مالیات برعهده کسی است که درآمدی کسب نموده باشد حال ما در عرف به گونه دیگر از آن استنباط می نماییم چیز دیگری است ولی مطالبه و برگ تشخیص مالیاتی به نام مالک ملک می باشد و اداره مالیاتی مالک را می شناسد

 394. مدیر سایت می گوید

  سلام و تشکر ازتوضیحات جنابعالی

 395. ابوذر می گوید

  سلام
  پدر من سال پیش فوت شدند و تا الان مراحل حصر وراثت ایشان تکمیل نشده است.(پرونده در دارایی است) آیا باید برای خانه های اجاره ای که به نام ایشان است اظهار نامه پر کنیم؟

 396. علیرضا می گوید

  با سلام و احترام تشکر میکنم از پاسخ خوبتان حال اگر با همسرم که مالک ۳ دانگ مغازه فوق میباشد به شراکت اظهار نامه بدیم آیا باز هم همسرم باید مالیات بر اجاره بده یا نه ممنون از راهنماییتان

 397. فرهاد می گوید

  با سلام و احترام
  مدیر عامل شرکتی هستم که می خواهم زمینی را از یکی از دستگاه های دولتی اجاره کنم. آیا با لحاظ ماده ۲ قانون مالیات مستقیم، دستگاه های دولتی از مالیات اجاره املاک معاف می باشند؟

 398. سامان می گوید

  یک مورد فراموش شد این که از ۵ واحد آپارتمان، در یکی که پدر و مادرم هستند، ۳ تای دیگر هم من و برادرانم. یکی آنها اجاره هست که ۱۵۴ متر می باشد. ۴ واحد تهران نیز ۳تای آنها زیر ۱۰۰ متر و یکی هم ۱۱۷متر می باشد.
  در خصوص معافیت ها که بالا سوال پرسیدم، کدام ها شامل می شود، و در فرم های مربوطه چی بنویسم؟

 399. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اصلاح قانون مالیاتها را اینجا بخوانید:
  اینجا
  ضمنا شما به عنوان مستاجر به تکلیف خود مبنی برکسر مالیاتهای تکلیفی عمل کنید و نهایتا اینکه می توانید موضوع را از دارایی استعلام کنید.

 400. مینا می گوید

  با سلام
  درصورتی که دو خط اجاره داشته باشیم برای درج در اظهارنامه هرکدام باید جداگانه در اظهارنامه جدید ثبت گردد؟یا میتوان در یک اظهارنامه ثبت نمود؟ به چه صورت؟

 401. محسن می گوید

  باسلام واحترام
  مغازه ای را ماهانه ۲۰هزارتومان طبق سندمحضری اجاره داده ام.
  آیا مشمول مالیات براجاره میشود؟آیابایداظهارنامه پرکنم؟

 402. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 403. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظر بنده در یک اظهارنامه وبه جمع باید ارسال کرد
  چون در هرصورت یک معافیت شامل حال شماست.

 404. ایمان می گوید

  سلام.خواهشا اگه جواب میدین تا فردا جواب بدین تا تکلیفم مشخص بشه که اضهارنامه رو پر کنم یا نه. پدر من ۲ واحد اجاره داده یکی ۸۱ متر و دیگری ۷۵ متر.سوال من اینکه وقتی میگین تا سقف ۱۵۰ متر معافه یعنی چی؟
  چون هر واحد زیر ۱۵۰ متره معافه؟
  یا چون مجموعش بالایی ۱۵۰ متره کلا بهش مالیات میخوره؟
  یا فقط ۵ متری که بیشتر از ۱۵۰ متره بهش مالیات میخوره؟
  آیا باید برای هر واحد اظهارنامه متفاوت پر کرد یا خیر؟
  با تشکر

 405. علی می گوید

  سلام وخسته نباشید.
  مغازه ام رو۴ساله اجاره دادم.تاحالا اظهارنامه ندادم.
  امسال میتونم اظهارنامه ۴ساله رو پرکنم؟
  آیا جریمه شامل میشه؟
  ممنون از راهنماییتون

 406. محمد رضا می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  بنده در سال ۹۳ یک واحد اداری به مساحت ۹۷ متر را در کرج به مبلغ ماهیانه ۷۵۰۰۰۰تومان و مبلغ پیش ۷۰۰۰۰۰۰تومان را به مدت یک سال اجاره دادم که ثبت رسمی شده.همچنین این واحد را به صورت یک سال دیگر یعنی تاتیرماه ۹۵ به صورت توافقی و بدون ثبت در جایی تمدید کردم از اونجایی که در رابطه با مالیات بر درآمد اطلاعی نداشتم اقدام به پر کردن اظهار نامه مالیات نکردم الانم که اول مرداد ۹۵ هسستش و مهلت تموم شده لطف کنید بفرمایید چکار باید بکنم.صبر کنم تا سال بعد یا نه؟
  برای من چقدر مالیات میخوره ؟آیا فقط برای سال اول میشه مالیات داد یا نه برای سال دوم هم باید بدم(شنیدم اگه جایی ثبت نشه نمیخواد مالیات بدی)؟؟؟؟
  آیا جریمه سنگینی میشم خواهشا راهنمایی بفرمایید.
  اگه امکان دارید حدود مالیات رو محاسبه کنید
  ممنون از سایت خوبتون وکمک شما.

 407. جواد می گوید

  سلام
  من برای پروانه نظارت نظام مهندسی خودم اقدام به تشکیل پرونده دادم
  ساکن خانه پدری هستم ولی ممیزی من میگه باید یه اجاره نامه بین خودم و پدرم تنظیم کنم که یک اتاق از خانه را بعنوان دفترکار اجاره کرده ام
  میخواستم بدونم واقعا اینکه باید اجاره نامه داشته باشم تو قانون امده یا دارن بازی میدن که به مورد اجاره مالیات بخوره؟
  اگه قانونی هستش به نظر شما به یه اتاق ۶ متری مالیات میخوره یا معاف میشه؟

 408. حسینی می گوید

  با سلام و خسته نباشید
  ما یک مغازه داشتیم و به مدت ۸ سال به فردی اجاره دادیم .از آنجا که من باز نشسته بودم از مالیات معاف بودم ، حالا مستاجر مغازه را تخلیه کرده و مالیات را پرداخت نکرده ، سوالم اینه آیا عدم واریز مالیات توسط مستاجر برای ما دچار مشکل توسط دارایی خواهد شد ؟ یا به مستاجر مربوط است ؟
  با تشکر

 409. جلال یزدان پناه می گوید

  سلام قطعه زمین صنعتی دارم که جواز ساخت سوله گرفتم وهیچ عملیات ساختمانی انجام نداده ام وبه شکل زمین خام میباشد قصد واگذاری دارم میگویند باید حق سرقفلی پرداخت کنی لطفا راهنمایی فرمایید

 410. بابک می گوید

  دوست عزیز بازی نمیدن اگر ملکی مسکونی جهت اجاره تجاری یا کسب و پیشه از آن استفاده شود ولو پدر یا مادر و فرزند باشید از نظر مالیات میبایست اظهار نامه ارائه دهید

 411. مهدی بیات می گوید

  سلام و خسته نباشید، اینجانب اخیرا ملکی را اجاره کرده ام تا کسب و کار جدیدی را در آنجا راه بیاندازم. قبل از نوشتن اجاره نامه به اتحادیه مربوطه و همچنین اداره اماکن و دارایی مراجعه کردم تا از امکان صدور پروانه کسب اطمینان حاصل کنم. پس از نوشتن اجاره نامه و طی مراحل اخذ پروانه کسب، برای تشکیل پرونده به اداره دارایی رفتم. یکی از مدارکی که از بنده خواسته شد کپی سند ملک و کپی کارت ملی مالک است، و مالک از ارائه این مدارک به من امتناع می کند (بنا به دلایل بدهی های مالیاتی و …). در واقع برای ملک نامبرده اخذ مجوز کسب مقدور نیست. سوال بنده این است که آیا ارائه این مدارک الزامی است؟ در این مورد به اداره دارایی چه چیزی باید گفت؟ با توجه به اینکه تا هم اکنون هزینه زیادی را متقبل شده ام و میخواهم کارگاهم در همین مکان باشد، چه راهکاری را پیشنهاد میکنید؟
  با تشکر

 412. علی می گوید

  باسلام وخسته نباشید علی هستم اگر بنده در ملکی قولنامه واقع در مشهد را خریداری کردهام واین دارای چند دربند مغازه تجاری میباشد و اینکه ۲ دربند آن قبلا سرقفلی اش واگذار شده واجاره ای بابتش بمن داده نمیشود بعد دادن اظهارنامه مرجع رسیدگی گفته بابت این دو دربند از شما مالیات میگیریم واینکه شما چیزی بابت اجاره سالیانه از این دو باب مغازه نمیگیرید بما ربطی ندارد راهنمایی فرمایید

 413. علی حسینی می گوید

  با سلام و تشکر از مسولان محترم
  اینجانب مغازه ای جهت آرایشگاه به صورت رسمی اجاره کردم و مورو تایید اتحادیه نیز میباشد . ولی مغازه از ملک تجاری مسکونی افراز نشده و دارای سند جدا نمیباشد. لاذم به ذکر است که مغازه دیگری از این ملک نیز جنب مغازه میباشد که داری سند و ثبت شده در پایان کار است. ایا بنده میتوانم با مغازه ای که اجاره کرده ام جواز کسب بگیرم. با تشکر

 414. اسماعیلی می گوید

  با سلام
  یکی از بستگان مغازه ای تجاری دارد که فعلا اجاره داده اما میخواهد آن را بفروشد به او گفته اند اگر بخواهی بفروشی حدود ۵۰ ملیون باید به دارایی بدهی
  میخواستم بدانم این حرف صحت دارد یا نه؟
  با تشکر

 415. بهنام می گوید

  سلام من هفت سال پیش جواز گرفتم و بعد یک سوال کار گردن مغازه خیاطی زنانه رو که داشتم جمع کردم نمیدونستم که باید برم اتحادیه و مالیات برای ترک کار الان اگه برم جرمه میشم یا نه میتونم ثابت کنم کار نمیکردم و جمع کرده بودم تا مشول معافیت بشم چون میخوام دوباره حیاطی رو شروع کنم با جوازم

 416. علی می گوید

  با سلام. بنده بعنوان شخص حقیقی برای خارج از کشور نیاز به مفاصاحساب مالیاتی ابران دارم. تا کنون شرکتی نداشته ام و فقط از طرف کارفرمایان مالیات حقوق پرداخت شده است. آیا مفاصا حساب داده میشود و باید چه کنم. ممنون

 417. امير می گوید

  سلام ببخشيد،ميخواستم بدانم ماليات اپارتمان١٦٥مترى به اندازه مابه تفاوت تا ١٥٠متري كه معاف است را شامل ميشود يا كلا شامل ماليات ميشود؟

 418. وحید بزرگی می گوید

  با سلام . بنده ملکی را جهت راه اندازی رستوران فست فود اجاره نموده ام . بنا به دلایلی قصد واگذاری فست فود را دارم . چه نوع مالیاتی به من تعلق میگیرد ؟؟؟؟؟
  مالیات عملکرد یا اجاره ؟؟؟؟
  با تشکر از شما

 419. مهران می گوید

  سلام وخسته نباشید.من درسال ۹۱ مغازه تجاری را به صورت مبایعه نامه وبا وکالت بلاعزل ومبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان خریداری کردم که طبقه بالای آن دوواحد مسکونی میباشد.
  ۱-میخواستم ببینم هزینه سرقفلی چقدر میشود وایا به نرخ روز محاسبه مشود
  ۲-من ازسال ۹۲ مغازه محل کسب خودم میباشدوتنها منبع درامدم همین مغازه است ایا مالیات اجاره تعلق میگیرد.چون دارایی میگن تا زمانی که ملک به نام خودتان سند نخورد باید مالیات اجاره بدهید درصورتی که ملک اجاره داده نشده ومحل کسب خودم میباشد.
  باتشکر ازشما

 420. آرش می گوید

  سلام فروشگاهی بصورت یک قرارداد پیمانکاری در محضرجهت راه اندازی سوپرمارکت به من واگذار شده هیچ یک از معاملات از طریق حسابهای بانکی من نبوده ولی بیمه پرسنل و پرونده مالیاتی بنام من میباشد کارفرما در قرارداد محضری کلیه بدهیهای واحد صنفی را متعهد شده خواستم بدونم این تعهد درست است و میتوان در صورت عدم پرداخت بدهیها از جمله مالیات درآمد و بیمه به آن استناد کرد

 421. مصطفی می گوید

  با سلام
  احتراما اینجانب سه باب مغازه دارم که شش ماه پیش وکالت دادم جهت انتقال ولی الان که دوستان رفتن جهت مفاصا مالیات علاوه بر مالیات سرقفلی جریمه دیرکرد که شش ماه پیش شما وکالت دادین باید قبلا میومدید شامل حالمون شده درست است یا خیر
  راه حل لطفا

 422. سیاوش می گوید

  با سلام.ببخشید من دو سال پیش یه ماشین خریدم و این ماشین فقط برگه سبزش بنام من است ودارایی ومالیات ان در سالهای ۸۸.۸۹.۹۰یک میلیون و چهارصد هزار تومان است ایا من باید این مالیات را پرداخت کنم یا بر عهده کسی است که در اون سالها ماشین دستش بوده .اگر برعهده او بود و پرداختش نکرد من باید چکار کنم.ایا از طریق قانون میتوانم این مبلغ را ازش بگیرم یا ایشان میتواند از دادن ان سر باز زند

 423. سید محمد باقر ابوطالبی می گوید

  با سلام > بنده یک واحد آپارتمان ۱۲ واحدی را پیش خرید کردم البته وجه آنرا کامل پرداخت کردم الان پس از دو سال که در واحد حود زندگی می کنیم هنوز سازنده سند به نام ما نزده است اخیرا یک برگ عوارض و مالیات آمده آیا این مالیات به عهده ماست یا به عهده سازنده متشکرم .

 424. جواد علی اصغری می گوید

  باسلام
  یک باب مغازه از پدرم به من و ۲برادر و یک خواهر و مادرم به ارث رسیده و ما این مغازه را اجاره داده ایم مالیات بردرآمد اجاره این مغازه چگونه است؟
  آیا هرکدام از وراث میتوانند اظهارنامه جداگانه ای به واحد مالیاتی ارائه کنند؟
  آیا معافیت حقوق موضوع ماده ۸۴ به هرکدام از وراث تعلق میگیرد؟

 425. لیلا جاویدانپور می گوید

  سلام . وقت بخیر . مالک املاک تجاری خالی ، هم باید اظهارنامه ارسال کند ؟

 426. نيلوفر می گوید

  سلام.پدر من در زما حياتشان يك ملك تجارى اجاره كردند كه سال اخر ٦ماه در ان ملك بودند و بعد فوتشان انجارا تخليه كرديم.توانايي پرداخت ماليات ٦ماه را نداريم..در صورت پرداخت نكردن ماليات چه مشكلى به وجود ميايد؟در ضمن ماليات بر ارث را پرداخت كرديم

 427. اکبر فرجی می گوید

  سلام : بنده یه مغازه سرقفلی خریداری نموده ام و به اداره مالیات مراجعه کردم برای تشکیل پرونده . به من گفته شد که صاحب قبلی دارای بدهی مالیات شغلی است و باید شما پرداخت کنید . آیا این حرف درسته یعنی من باید بدهی مالیات بر درآمد کس دیگه ای رو پرداخت کنم .

 428. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  مگر پرونده مالیاتی به نام شماست؟
  خیر باید خودشان پرداخت کنند

 429. ایری می گوید

  باسلام برابر صراحت مفاد ماده ۱۸۷ ق.م.م. مالیات شغلی سایر اشخاص مستقر درملک مورد معامله درصورتیکه صاحبان مشاغل مالیات قطعی خودرا پرداخت نکرده باشند برعهده مالک ملک میباشد .

 430. مهدی می گوید

  باسلام یک مغازه تجاری اجاره دادم مالیات اجاره رو که اداره مالیات محاسبه میکند ۲۵ درصد استهلاک را کم نمیکند چون ملک سند ندارد ایا درست حساب میکند

 431. حسین می گوید

  سه باب مغازه وپشت آن زمین خالی بود ومغازها حدود ۲۰ سال سقف آن ریخته وفعالیت تجاری انجام نشده و در سال ۹۸ دادم به یک سازنده به صورت مشارکت تخریب کرده ومشغول ساخت می باشد. اداره امور مالیاتی بابت مغازها اقدام به تشخیص مالیات واگذاری نموده. باتوجه به مراتب اعلام شده. ایا مشمول مالیات واگذاری میباشد.

 432. عیدی ایری می گوید

  باسلام وارادت محضر جناب مهدی : درارتباط با سوال جنابعالی عین متن ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم را مینویسم . ماده ۵۳ : درآمدمشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی وغیرنقدی ، پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها واستهلاکات وتعهدات مالک نسبت به مورد اجاره . همانطوریکه ملاحظه فرمودید قانونگذار دراین زمینه کسر ۲۵ درصد راموکول به هیچ پیش شرطی نکرده لذا املاک اجاری صرف نظر از اینکه دارای سند باشند یا دستدارمی ، در احتساب درآمد مشمول مالیات قطعا باید از کل ناخالص درامد ۲۵ درصد راکسر نمایند ،بدون کسر ۲۵ درصد درآمدمشمول مالیات هیچگونه معنا و مفهومی در محاسبه مالیات بر درآمد مستغلات اشخاص حقیقی ندارد . البته بنده بعید میدانم مامورتشخیص مالیات اینچنین نظری داشته باشد حالا اگر چنین نظری هم داشته باشد قطع ویقین برخلاف نص صریح قانون بوده وبارعایت سلسله مراتب اداری قابل پیگیریست . باتشکر ایری از استان گلستان

 433. رضا می گوید

  با عرض سلام و وقت بخیر
  از پدر بزرگم زمین کشاورزی به پدرم و عموهایم به ارث رسیده است. حال یک نفر از اعضا روستا ادعا دارد که این زمین از آن اوست و زمین را شخم زده و اقدام به کشت آن کرده است.
  این در حالیست که همه افراد روستا اذعان دارند که این زمین از زمان های خیلی قبل که در خاطر قدیمی های روستا هست متعلق به پدر بزرگم بوده و اکنون از آن ماست.
  حال این سئوال را دارم برای اینکه طرف مقابل زمین ما را صاحب نشود آیا بهتر است شکایت کنیم یا ما مجدد زمین را شخم بزنیم تا او شکایت کند؟

  با تشکر

 434. زرزر می گوید

  سلام
  آیا کسی که تازه مغازه اجاره کرده و شروع به فعالیت کرده ،یکسال اول کار را مشمول عدم پرداخت مالیات میشه؟؟؟
  و اگه میشه چه کارهایی باید انجام بدیم که مالیات نگیریم

 435. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  تاسقف معافیت سالانه حقوق ، معاف ازمالیات هست.

 436. داریوش می گوید

  سلام
  من از سال بعداز۹۴ دیگر هیچ اقدامی برای پرداخت مالیات ملک مغازه ای که دارم نکرده ام برای این کار برای پرداخت مالیات از کجا باید شروع کنم؟
  آیا این همان مالیات ارزش افزوده است یا دو چیز متفاوت هستند؟ مالیات ارزش افزوده شامل من مالک میشود؟
  ازآنجاییکه مغازه را به کرایه نشین داده ام اقدام دیگری نیز لازم است انجام بدهم؟

 437. داود می گوید

  سلام
  مغازه ای در اردیبهشت سال ۹۸ خریداری کردم که از سال ۹۷ مستاجر داشد و تا شهریور ۹۸ مستقر بود با ۲۱ میلیون پول پیش و ۱،۵۰۰،۰۰۰ تومان اجاره از شهریور ۹۸ با قرار داد جدید و کد رهگیری جدید مجددا با همان مستاجر تمدید انجام دادم تا شهریور ۹۹ با اجاره ماهانه ۱،۶۰۰،۰۰۰ تومان نحوه تکمیل کردن اظهار نامه مالیات اجاره به چه صورت می باشد. باتشکر

 438. ممهدی حسن پور می گوید

  با سلام،
  می خواهم بدانم آیا امکان تسویه حساب مالیات بر درآمد سالیانه ملک قبل از فروش ملک وجود دارد ؟ یا نه؟

 439. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  مالیات نقل و انتقال حسب استعلام محضر ، در تاریخ استعلام ، به نرخ سال و ضرایب منطقه ای ملک است.

 440. Mitham می گوید

  سلام.انتقال زمین کشاورزی به متراژ ۳هزار متر با خیابان ۶متری بین وراث شامل مالیات میشود .اگر میشود هزینه آن چقدر است.

 441. arghavan می گوید

  با سلام: چطور می توان به اداره دارایی اثبات کرد که ملک چند سال خالی بوده و اجاره نرفته است. به دلیل عدم اظهار برای ملک توسط اداره دارایی مالیات اجاره و جریمه ثبت شده، حتی برای سال هایی که ملک خالی بوده است

 442. سارا می گوید

  سلام ما گاراژ پدرم را ۲۶ سال بعد از فوتشان به صورت کلیدی و با وکالت تام الاختیار به شرط پرداخت تمام مالیات ها توسط خریدار زیر قیمت فروختیم. حالا بعد از یک سال خریدار میگوید اداره مالیات گفته شما که ورثه هستید باید برای کد اقتصادی ثبت نام کنید‌ تا من بتوانم مالیات پرداخت کنم. ایا این اقای خریدار با داشتن وکالت تام خودش به تنهایی نمیتواند برای کد اقتصادی ثبت نام کند و حتما نیاز به حضور ما دارد؟

 443. علیرضا می گوید

  سلام و عرض ادب.من تازه یه مغازه تجاری گرفتم هنوز سند نزدم الان دو ماه شده سوالم اینه طرف که مغازه ازش گرفتم ایا تا تسویه مالیاتی و شهر داری نکنه میتونه سند به نام من بزنه یا حتما باید تسویه بشه؟و اینکه الان دست مستاجر هست و مستاجر هم جواز نداره وقتی بخواد بلند بشه مالیات بر مشاغل باید بده.

 444. مجید می گوید

  سلام
  مغازه ای قونامه ای را چند سال قبل فروخته ام ولی خریدار از آمدن به اداره مالیات خو دداری می کند و بنام نمی زند چه کار کنم
  باسپاس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.