نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۱۵۹۸/۲۳۰/ص مورخ۸۸/۸/۲(رسيدگي به پرونده هاي مالياتي مشاغل عملکرد سال ۱۳۸۷)

0 1,023

حسابداراپ

احتراماً،پيرو بند ۳ نامه شماره ۵۳۳۶۰/۲۳۰/ص مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸،مقتضي است ترتيبي اتخاذ گردد تا ادارات امور مالياتي در خصوص پرونده مالياتي عملکرد سال ۱۳۸۷ صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم به شرح زير اقدام نمايند.

۱- آن دسته از اتحاديه هاي امور صنفي که در اجراي صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ با شوراي اصناف کشور،موضوع دستورالعمل شماره ۲۸۴۱۱ مورخ ۱۲/۳/۸۸(الگوي ۲) اين سازمان نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات اعضاء خود اقدام نموده اند در اين صورت کليه اعضاء آنها صرفاً مشمول الگوي مذکور بوده و چنانچه هر يک از اعضاء مطابق ساير الگوهاي سازمان(۱و۳) نسبت به تسليم اظهارنامه اقدام نموده باشند در اين صورت مشمول توافق و تفاهم خوداظهاري نبوده و مي بايست توسط ادارات امور مالياتي مورد رسيدگي قرار گيرد.بديهي است اعضايي که در فهرست تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات اتحاديه قرار داشته ليکن ماليات ابرازي آنها بيش از نظر اتحاديه باشد در اجراي بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ مشمول الگوي ۲ خواهند بود.

۲- ادارات امور مالياتي در خصوص مؤديانيکه در چارچوب الگوي ۱و ۳ و يا دستورالعمل شماره ۵۰۱۰۵/۲۳۰ مورخ ۹/۴/۱۳۸۸ با رعايت بند يک فوق نسبت به تسليم اظهارنامه اقدام و مشمول توافق و تفاهم  خوداظهاري شناخته شده اند چنانچه در اجراي دستورالعمل هاي صادره به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ ماليات قطعي برابر مقررات اقدام نمايند.همچنين پرونده هائيکه با رعايت دستورالعمل هاي مذکور به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب شده است به صورت گروهي در اجراي مقررات ماده ۲۱۹ مورد رسيدگي قرار گيرد.

۳- با عنايت به الگوي ۱ و ۳ توافق و تفاهم خوداظهاري موضوع دستورالعمل شماره ۱۲۶۱۹۰ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۷ پانزده درصد(۱۵%) از اعضاي اتحاديه هاي امور صنفي که در چارچوب الگوهاي مذکور نسبت به توافق و تفاهم اقدام نموده اند با اعلام قبلي ادارات امور مالياتي مشمول توافق و تفاهم خوداظهاري نخواهند بود.بنابراين ادارات امور مالياتي در خصوص اين گروه از مؤديان نسبت به رسيدگي تشخيص درآمد مشمول ماليات و ماليات برابر مقررات اقدام نمايند.

۴- ادارات امور مالياتي در خصوص آن دسته از مؤديانيکه نسبت به تسليم اظهارنامه برابر مقررات اقدام ننموده يا مشمول توافق و تفاهم خوداظهاري شناخته نشده اند نسبت به رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات و ماليات مربوط برابر مقررات اقدام نمايند.

پندار سیستم

۵-  در ارتباط با ساير توافق و تفاهم خوداظهاري به عمل آمده با تشکل هاي حرفه اي، ادارات امور مالياتي با رعايت مفاد توافق و تفاهم به عمل آمده حسب مورد در خصوص آن دسته از مؤديانيکه مشمول توافق و تفاهم خوداظهاري بوده و به عنوان نمونه جهت رسيدگي انتخاب نشده اند نسبت به صدور برگ ماليات قطعي اقدام و در ارتباط با پرونده هائيکه به عنوان نمونه انتخاب و يا از تسليم اظهارنامه خودداري و يا اظهارنامه تسليمي آنها در چارچوب توافق يا تفاهم  خوداظهاري نمي باشد برابر مقررات نسبت به رسيدگي و تعيين درآمد مشمول ماليات آنها اقدام نمايند.

۶- در ارتباط با اتحاديه هاي امور صنفي که در اجراي صورتجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۸۸ نسبت به تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات اعضاي خود اقدام نموده اند(الگوي ۲)پس از ارسال کامل اطلاعات مربوط از سوي کليه ادارات کل امور مالياتي به اين معاونت در اجراي جدول شماره ۳ نامه شماره ۵۳۱۴۰/۲۳۰/ص مورخ ۱۳/۵/۱۳۸۸ و بند يک نامه ۵۳۳۶۰/۲۳۰/ص مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۸ تصميم گيري و مراتب نحوه اقدام متعاقباً اعلام خواهد شد.

مديران کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل بوده و در موارد رسيدگي نيز حداکثر مساعي خود را به منظور انجام رسيدگي گروهي به کار خواهند گرفت.

محمود شکري

معاون عملياتي

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.