نرم افزارحسابداری صدگان

قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي به انضمام الحاقيه آنها

189 35,137

حسابداراپ

‌ماده واحده – واحدهاي سازماني مشروحه زير و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومي كشور مصوب ۱۳۶۶ مي‌باشند:


۱ – شهرداريها و شركتهاي تابعه آنان مادام كه بيش از ۵۰ درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد.
۲ – بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.
۳ – هلال احمر.
۴ – كميته امداد امام.
۵ – بنياد شهيد انقلاب اسلامي.
۶ – بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
۷ – كميته ملي المپيك ايران.
۸ – بنياد ۱۵ خرداد.
۹ – سازمان تبليغات اسلامي.
۱۰ – سازمان تأمين اجتماعي.
‌تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر اين قانون واحد سازماني مشخصي است كه به صورتي غير از شركت و براي مقاصد غير تجارتي و غير انتفاعي‌توسط يك يا چند مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي تأسيس و اداره مي‌شود و به نحوي مالكيت آن متعلق به يك يا چند مؤسسه يا نهاد عمومي غير‌دولتي باشد.
‌تبصره ۲ – اجراي قانون در مورد مؤسسات و نهادهاي عمومي كه تحت نظر مقام ولايت فقيه هستند با اذن معظم‌له خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يك‌شنبه نوزدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ ۱۳۷۳.۴.۲۹ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي‌اكبر ناطق نوري

———————————————————————————————————————————————

الحاق بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی

‌ماده واحده – عبارتهای زیر به عنوان بندهای (۱۱) و (۱۲) به قانون فهرست نهادها ومؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه می‌شود:
۱۱- فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران.
‌تبصره – اساسنامه فدراسیونهای مذکور حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

۱۲-مؤسسه‌های جهاد نصر، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی.
‌تبصره ۱ – از زمان تصویب این قانون پذیرش و مدیریت هر گونه مؤسسه، شرکت و عناوین مشابه و یا سهام آنان در قالب هبه، صلح غیر معوض و یا‌بطور کلی هر عقدی از عقود،
توسط جهاد سازندگی ممنوع خواهد بود مگر به حکم قانون.
‌تبصره ۲- اساسنامه مؤسسات فوق حداکثر ظرف مدت (۳) ماه پس از تصویب این قانون درچارچوب ذیل بنا به پیشنهاد جهاد سازندگی به تصویب‌هیأت وزیران خواهد رسید:
۱- تعیین تکلیف کلیه شرکتهای وابسته به مؤسسات از نظر ادامه فعالیت، ادغام و یاانحلال.
۲-اختیارات مجمع عمومی مؤسسات به عهده وزرای جهاد سازندگی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.
۳-کلیه اعضاء رسمی جهاد سازندگی در مؤسسات جهاد نصر، توسعه و استقلال و شرکتهای وابسته، به مؤسسات و شرکتهای مذکور منتقل می‌شوند‌و وضعیت استخدامی آنان با حفظ
سنوات قبلی خدمت، تغییر وضعیت می‌یابد.
۴-سود مؤسسات در چهارچوب وظایف قانونی جهاد سازندگی به مصرف خواهد رسید.
۵- خودکفا بودن مؤسسات از نظر مالی.
۶-قابلیت واگذاری سهام تقویم شده شرکتهای وابسته به مؤسسات به کارکنان مؤسسات شرکتهای وابسته و ایثارگران جهاد سازندگی.
۷-کلیه اموال و داراییهای امانی جهاد سازندگی نزد این مؤسسات و شرکتهای وابسته پس از قیمت گذاری به صورت اجاره به شرط تملیک ۱۰ ساله به‌آنان منتقل می‌شود.
‌وجه حاصل از اقساط اجاره به شرط تملیک به خزانه واریز و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن در بودجه سالیانه منظور و در اختیار جهاد سازندگی قرار‌خواهد گرفت تا جهت اجرای
طرحهای عمرانی مصوب جهاد سازندگی ترجیحاً توسط مؤسسات و شرکتهای وابسته مذکور هزینه شود.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۶.۳.۱۱
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۶.۳.۲۱

———————————————————————————————————————————————-

قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۹

‌ماده واحده از تاريخ تصويب اين قانون عنوان “‌شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي” و همچنين “‌كتابخانه حضرت آيت‌الله مرعشي نجفي (‌قم)”‌به فهرست نهادهاي عمومي غيردولتي، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۹ مجلس شوراي اسلامي‌افزوده مي‌شود.
‌تاريخ تصويب ۱۳۷۶.۷.۲۷

———————————————————————————————————————————————

قانون الحاق جهاد دانشگاهي به فهرست نهادها و مؤسسات غيردولتي

ماده واحده : جهاد دانشگاهي به فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳ اضافه مي شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست وششم آذر ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳/۱۰/۱۳۷۶ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .

———————————————————————————————————————————————–

قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۳

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون بنیاد امور بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۳.۴.۱۹ الحاق می‌گردد.
‌تبصره – اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۷۷ کل کشور تحت هر عنوان که در اختیار بنیاد امور بیماریهای خاص قرار گرفته است به‌عنوان کمک تلقی خواهد شد.
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۷.۴.۲۴
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۷.۴.۳۱

————————————————————————————————————————————————

پندار سیستم

‌قانون الحاق سازمان دانش‌آموزي جمهوري اسلامي‌ايران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات‌عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳


‌ماده واحدهسازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران به فهرست قانون‌فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي – مصوب ۱۳۷۳.۴.۱۹ – الحاق مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم مردادماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۸۱.۵.۳۰ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

————————————————————————————————————————————————

قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي


ماده واحده ـ صـندوق بيمه روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب ۱۳۷۳ الحاق مي‌شود.
تبصره۱ـ نام صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومي مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ اضافه مي‌شود.
تبصره۲ـ نام صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به دستگاههاي مذكور در بند « ج» ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ اضافه مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۲۶/۲/۱۳۸۸ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون تفسير تبصره (۱) ماده واحده قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي

موضوع استفساريه:
ماده واحده ـ آيا موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مبني بر اضافه نمودن  نام صندوق به تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومي مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ كه در تاريخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ناظر به اعتبارات تخصيصي كه تاكنون به استناد قوانين بودجه كل كشور به آن صندوق پرداخت گرديده نيز مي‌باشد؟
نظر مجلس:
بلي، اضافه نمودن نام صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مذكور در تبصره (۲) ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومي مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ موضوع تبصره (۱) ماده واحده قانون الحاق صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير به فهرست نهـادها و مؤسسات عمومي غيردولتي كه در تـاريخ ۴/۱۲/۱۳۸۷ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد ناظر بر اعتبارات تخصيصي كه تاكنون به استناد قوانين بودجه كل كشور به آن صندوق پرداخت گرديده نيز مي‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم تير ماه يكهراز و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

———————————————————————————————————————————————-

ماده واحده قانون بودجه سال ۹۰

۹۴ – صندوق تأمین خسارتهای بدنی به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳الحاق می‌شود و سهم بیست درصدی (۲۰%) این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند (ج) ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و سهم بیست درصدی (۲۰%) از هزینه دادرسی و جزای نقدی وصولی موضوع بند (و) ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۶/۴/۱۳۸۷ به محض وصول به حساب خزانه واریز می‌گردد . پنجاه درصد(۵۰%) از درآمد حاصله تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به این صندوق و پنجاه درصد(۵۰%) تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد.


“اتکا” نهاد عمومی غیر دولتی شدمحل تبلیغ شما

189 نظرات
 1. آمنه قیامی می گوید

  با سلام، ضمن تشکر از زحمات گردآورندگان سایت، خواهشمندم در صورتی که قانون جدیدتری نسبت به قانون مذکور به تصویب رسیده است در سایت ذکر گردد.
  با تشکر.

 2. مدیر سایت می گوید

  بااهداء سلام و تشكر از حضور شما
  موارد جديدتر به اين قانون اضافه شد.
  باتشكر و احترام

 3. فاطمه جعفریان می گوید

  جهت انتقال سوابق در به سازمان دولتی، مرکز تهیه و توزیع کاغذ و چوب وابسته به وزارت بازرگانی که در حال حاضر مرکز توسعه صادرات در آن ادغام شده و تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران نام گرفته است، چه نوع مؤسسه ای بوده است؟

 4. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  متوجه سوالتان و ارتباط آن با اين پست نشدم.
  باتشكر

 5. علی می گوید

  ایا با توجه به تبصره ذیل قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی سازمان اقتصادی کوفر که برای مقاصد تجارتی فعالیت می نماید جزء فهرست این قانون لحاظ می شود

 6. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر
  خير سازمان اقتصادي كوثر دراين قانون مشاهده نمي شود.
  بااحترام

 7. مهدی می گوید

  باسلام میخاستم بدونم چطورمیشودراهی پیداکردتاموسسات خیریه کشورکه بار سنگین یاری محرومان رابدوش میکشندنامشان درفهرست نهادهای عمومی غیر دولتی الحاق شود باتشکر

 8. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  مسلما مجلس دراين خصوص تصميم گير است اما اينكه روال قانوني آن چگونه است بي اطلاعم.
  موسسات خيريه با مجوز چه نهادي تاسيس ميشوند؟
  سازمان بهزيستي؟
  باتشكر

 9. مهدی می گوید

  , ۱۳۹۱ ۵:۱۶ ب.ظ:

  خداقوت.من باموسسه خیریه ای مدتیست همکاری میکنم مجوزخیریه رااستانداری کرمان تحت نام موسسات عمومی غیردولتی صادرکرده ومادنبال راهی برای الحاق نام خیریه به قانون الحاق هستیم.

  [پاسخ]

 10. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر از اطلاع رساني شما

 11. يونس كلانتري می گوید

  باسلام واحترام
  اخيرا دانشگاهي درتهران ايجاد گرديده به نام دانشگاه تهران ۲كه به اذعان مسولين ان دولتي ميباشد وبراي نيم سال اقدام به پذيرش دانشجو نموده است ومحل برگذاري كلاسها در شهرستان كرج اعلام گرديده است .چگونه ميتوان به ماهيت واقعي ان (دولتي ياغير دولتي بودن )پي برد .باتشكر

 12. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  متاسفانه اطلاعي دراين زمينه ندارم.
  موفق باشيد.

 13. شیخ الاسلامی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  آیا شرکت مخابرات استانها (سهامی عام)جزء موسسات و نهادهای غیر دولتی لحاظ می گردد؟

 14. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  خير به نظر بنده اين شركتها مشمول موسسه ونهاد نيتند ودرليست اين موسسات هم ديده نمي شوند.
  موفق باشيد.

 15. رييس زاده می گوید

  اياسازمان نظام مهندسي ساختمان استانها نهاد عمومي غير دولتي محسوب ميشوند؟

 16. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  چنانچه درلیست نباشد خیر محسوب نمی شود.

 17. حسن علیپور می گوید

  باسلام آیا از تصمیمات وبخشنامه های حوزه علمیه قم نیز می توان به دیوان عدالت شکایت کرد یاخیر؟وآیاحوزه جزو نهادهای غیر دولتی میباشد.

 18. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  به نظرم مرجع رسيدگي به اين بحث دادگاه روحانيت باشد ولي بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 19. hoosein می گوید

  با سلام
  دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم جزو اين نهاد ها ميباشد؟
  و عموما موسسات و نهادهاي كه در اين قانون ياد شده بودجه خودشونو از بودجه عمومي دولت ميگيرند ؟ و در قوانين و استخدامي ها تابع چه قوانيني هستند ؟
  با تشكر

 20. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  در متن قانون به حوزه علمیه اشاره ای نشده است.
  از قرار معلوم این موسسات از بودجه عمومی استفاده میکنند و بصورت هیات امنایی اداره می شوند.
  مثلا سازمان تامین اجتماعی از این نهاد هاست که مشمول قانون کار می باشد.
  موفق باشید.

 21. میسا می گوید

  با سلام
  می خواستم بدونم آیا دفاتر امام جمعه جز نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شوند؟ و اگر می شوند طبق چه قانونی؟ و اگر نمی شوند جز چه نهاد یا سازمانی محسوب می شوند؟
  ممنون می شم اگه پاسخ بدهید، مخصوصا اگه فوری پاسخ بدین چون اورژانسه

 22. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  دراين قانون دفاتر امام جمعه مشاهده نمي شود و متاسفانه نمي دانم مشمول چه نهاد و سازماني هستند.

 23. ایلیا فتاحی می گوید

  شرکت های تعاونی که انجام یکی از کارهایی ادارات دولتی را انجام میدهند نظیر امور باسکول .آیا آن عنوان از خدمت شامل این قانون می شود؟لطفا پاسخ فرمایید

 24. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  صرفا سازمانها و نهادهايي كه دراين قانون و ضمائم آن هستند مشمول خواهند بود.

 25. حسین زاده می گوید

  ایا کسی که در بنیاد مسکن کار می کند می تواند وکیل قوه قضائیه ۱۸۷ باشد یا خیر؟

 26. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  تاجايي كه بنده اطلاع دارم ماده ۱۸۷ مربوط به كارشناسان رسمي تحت نظر قوه ي قضائيه است و درصورت احراز شرايط مي توانند درآزمون آن شركت و به عنوان كارشناس منتخب شوند.

 27. حمید می گوید

  مراکزی مانند مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی که زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری هستند ولی بودجه بگیر دولتی می باشند جزء کدام نهاد ها قرار گرفته اند.

 28. حسني می گوید

  باسلام آيا كتابخانه هاي عمومي نيز تابع اين قوانين هستند؟آيا ما نيز رسمي مي شويم؟آيا اصلا كتابداران كارمند محسوب مي شوند؟با تشكر

 29. مسعود بیات می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشد
  در صورت امکان جواب سوال اینجانب از طریق ایمیل ارسال شود با تشک فراوان.
  اینجانب از سال ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۸۳ در دو شکت از شکتهای سازمان اقتصادی کوثر مشغول بکار بوده امحدو ۸ سال هم (تا کنون)در یک نهاد دولتی (بصورت قراردادی تمام وقت)مشغول بکار می باشم.در آزمون استخدام پیمانی شرکت و نمره آموزن هم خیل خوب می باشد.از من ارائه سابقه دولتی برای ۱۴ سال خواسته شده در ضمن من متولد ۱۳۴۲ می باشم با معافیت سربازی.آیا سوابق سازمان اقتصادی کوث وابسته به بنیاد محترم شهید جزئ سوابق دولتی محسوب مشود؟ راهنمایی فرمائی با تشکر

 30. مسعود بیات می گوید

  با عرض سلام
  از اشتباهات تایپی عذرخواهی می کنم
  بیات

 31. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  به نظرم چنانچه در سربرگ و نامه شرکت به این موضوع اشاره شده باشدنباید منعی داشته باشید.
  درهرصورت نظر نهایی با محل استخدامی است.
  موفق باشید.

 32. عباس می گوید

  با سلام. خوهشمندم جواب رو هر چه سریعتر بدین. بنده کارمند یک شرکت خصوصی که پیمانکار شرکت ارتباطات زیر ساخته هستم. آیا این شرکت شامل موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري، هست؟

 33. محسن می گوید

  با سلام
  لطفا” بفرمایید آیا دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد یا خیر؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان است. باتشکر

 34. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اين دانشگاه دررديف قانون و موارد الحاقي مشاهده نمي شود.

 35. محسن وکیلی می گوید

  با درود و سلام:
  آیا بیاد تعاون ناجا نیز جزء نهادهای عمومی غیر دولتی هست؟
  با سپاس

 36. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درليست و متن مشاهده مي فرمائيد ، هست وگرنه خير
  موفق باشيد.

 37. ا - د - س می گوید

  سلام لطفا بفرمایید بنیاد اندیشه جز، نهاد های انقلابی است و در صورت پیش امد مشکل پرسنلی مرجا رسیدگی کجاست با تشکر

 38. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  اگر درمتن قانون و الحاقيه هاي آن نيست ، خير مشمول نيستند.

 39. شاپور می گوید

  با سلام
  بنده دو سال در جهاد دانشگاهی به صورت قراردی یکساله مشغول به کار بودم قبل از اتمام قرارداد به علت عدم نیاز از کار بی کار شدم. با پیگیری متوجه شدم که بنده مشمول بیمه بیکاری نیستم ایا می توان به جایی شکایت کنم؟ میگن جهاد ۲۷ درصدی بوده است.

 40. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر قرارداد مرتبط بااين موضوع را پذيرفته باشيد به نظر بنده خير ولي به هرحال به اداره كار مراجعه كنيد.

 41. فریبا علیزاده می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  با توجه به بخشنامه بازنشستگی پیش از موعد بنیاد مستضعفان که بنده حدود ۱۷ سال در بنیاد مشغول بکار بودم و بعد ما را به هلدینگ منتقل کردند که می گویند این بخشنامه شامل هلدینگ نمی شود فقط کسانی که در بنیاد هستند میخواستم راهنمایی کنید که من الان ۲۰ سال سابقه دارم و در هلدینگ که وابسته به بنیاد است مشغول بکار می باشم این بخشنامه شامل من میشود یا خیر؟ ممنون از زحمات شما

 42. ابى می گوید

  سلام.ايا شوراي اسلامى شهر جز نهادهاي عمومي غيردولتي محسوب ميشود؟

 43. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين نهادها به شرح قانون و ضمائمي است كه مشاهده مي فرمائيد.

 44. مهدی می گوید

  با سلام
  لطفا” بفرمایید آیا شرکت های تابعه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یک نهاد عمومی غیر دولتی می باشد یا خیر؟ تسریع در پاسخ موجب امتنان است. باتشکر

 45. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  بنياد مسكن بله ولي به نظر بنده شركتهاي تابعه مشمول نيستند.
  موفق باشيد.

 46. اسکندری می گوید

  با سلام
  من ۶۱ ساله هستم و حدود۱۱ سال سابقه بیمه دارم در حال حاضر هم شاغل نیستم آیا میتوانم تقاضای بازنشستگی کنم؟
  با تشکر

 47. مدیر سایت می گوید
 48. سروش خاکی می گوید

  با سلام
  آیا سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری جزو سازمان های دولتی یا عمومی غیر دولتی محسوب می شود؟

 49. عباس می گوید

  با سلام
  آیا سازمان بورس و اوراق بهادار و نیز شرکت بورس اوراق بهادار تهران جزو سازمان ها و یا شرکت های زیر مجموعه این قانون قرار می گیرند؟
  با سپاس

 50. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر درليست هستند بله وگرنه خير

 51. ایوب زیتونلی می گوید

  با سلام
  آیا بانک صادرات هم با توجه به اینکه دولت یکی از سهامداران آن می باشد،جزو نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب می شود؟
  پاسخ صریح مزید امتنان خواهد بود.

 52. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير مشول نيست ضمن اينكه مگر بانك صادرات جنبه ي خصوصي پيدا نكرده؟

 53. ابوالفضل عربشاهي می گوید

  با سلام!
  خواهشمند است در باره نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور كه به فهرست نهاد هاي مشمول اضافه شده است در صورت امكان اطلاع رساني فرماييد.
  منظور اينجانب دقيقا فهرستي كه نام نهاد كتابخانه ها در آن آمده است، مي باشد.
  سپاسگزارم

 54. رضا عبداللهی می گوید

  با سلام!
  خواهشمند است در باره دانشگاه آزاد اسلامی که موسسه عمومی غیرانتفاعی میباشد اظهار نظر بفرمائید که دستگاه اجرایی محسوب میشود یانه و دلایل آن .
  متشکریم

 55. مهدی می گوید

  باسلام
  در دادگاه با شرکتی دارای پرونده حقوقی می باشم . لاکن اسم شرکت در ظاهر دولتی به نظر می رسد لاکن در سال۷۹ به دلایل برخی مسائل سیاسی و بین المللی و استفاده از اعتبارات بانکهای بین المللی با فروش آن توسط وزارت نفت به شستا ، سرمایه گذاری صبا نفت وابسته به صندوق بازرنشستگی کارکنان نفت و صندوق بازنشستگی خصوصی شده است . اینکه ثبت در جواب استعلام دادگاه جواب نداده و در صلاحیت خود نمی داند . چه باید کرد ؟
  با سپاس

 56. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چه بگويم دوست عزيز؟
  اطلاعات حقوق ندارم.

 57. علیرضا رکنی می گوید

  با سلام
  آیا موسسات خیریه قانونی که به عنوان سازمان های غیردولتی مردم نهاد و با مجوز وزارت کشور فعالیت می کنند می توانند مشمول این فهرست باشند؟

 58. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  درصورت تصويب قانون بله

 59. وحيد می گوید

  ایا دهياري جزو نهادهای عمومی می باشد

 60. alireza می گوید

  با سلام
  آيا شركت آب و فاضلاب استان تهران شركت دولتي است يا خصوصي ؟

 61. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  شركت سهامي خاص كه سهامداران آن دولت است.

 62. فاطمه می گوید

  با سلام شركتهاي آب و فاضلاب جزء نهادهاي عمومي غير دولتي ميباشند يا خير

 63. فاطمه می گوید

  شركتهاي آب و فاضلاب خصوصي ميباشند كه با توجه به تعريف ماده ۵قانون محاسبات عمومي ، نهاد عمومي غير دولتي است

 64. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير

 65. محمد می گوید

  سلام ایا موسسات مشاوره و وکالت غیر دولتیست؟

 66. محمد می گوید

  ایا لیسانس حقوق میتواند به عنوان مشاور در موسسه حقوقی کارکند؟

 67. فریبا بهرامعلی می گوید

  سلام ایا بهزیستی جزو نهاد عمومی غیر دولتی می باشد ؟
  با تشکر

 68. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير درليست مشاهده نمي شود.

 69. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نبايد منعي دراين خصوص باشد.

 70. مدیر سایت می گوید

  باسلام
  بستگي به نوع تشكيل آن دارد.
  يعني توسط چه كساني ، باسرمايه چه اشخاص و يا سازماني؟
  بصورت عمومي غالب اين موسسات غيردولتي هستند.

 71. سعید خلیلی می گوید

  با سلام
  آیا شرکتهایی که بیش از ۵۰% سهام آنها متعلق به سازمان تامین اجتماعی میباشد نیز جزو شرکتهای ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور میباشند؟

 72. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ‌ماده واحده – واحدهای سازمانی مشروحه زیر و مؤسسات وابسته به آنها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع تبصره ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ می‌باشند:
  .
  .
  ۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی.
  ‌تبصره ۱ – مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.

 73. هیژا می گوید

  با سلام
  ببخشید سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد آیا نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می شه؟
  آگر نهاد عمومی غیر دولتی نیست پس چی محسوب میشه؟
  لطفا راهنمایی فرمائید.

 74. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  موارد مصوب مطابق متن است.

 75. علی مردان رضائی شیرمحمدی می گوید

  باسلام این جانب علی مردان رضائی شیرمحمدی ۵۰سال سن دارم و۲۲سال سابقه بیمه درشرکتی خصوصی دارم پیری دراسخوانهایم ظاهرشده زانودردوکمردردازمقام محترم درخواست دارم جهت بازنشستگی راهنمائیم فرمائید

 76. صابر علی شرافتی شیرآباد می گوید

  با سلا و احترام:از آنجائیکه خدمت دهیار در دهیاری از حیث مقررات استخدام مصوب ۱۳۸۳، تابع قانون کار و مقررات مربوطه میباشد. اخیراًمورخ۰۲/۱۳۹۲از شمول قانون کار خارج گردیده.شورای حل اختلاف رسیدگی به دعوی دهیار و کار کنان دهیاری را ندارد.در صورتیکه استخدام دهیاران همچنان مسکوت است.آیا به دهیار با سابقه ۷۳ ماه بیمه پرداختی ،بیمه بیکاری تعلق میگیرد یا خیر؟ متشکرم

 77. محمدرضا می گوید

  آیا خدمت درشورای آردو نان که زیر نظر فرمانداری ها بوده جز خدمت دولتی تلقی می شود یا خیر

 78. اصغر می گوید

  باسلام واحترام
  آیاشرکتهای تعاونی که کارهای اجرایی برای دستگاههای دولتی انجام می دهند ماننداپراتورهای پستهای فشارقوی دروزارت نیرو شامل قانون خدمات کشوری می شوند؟

 79. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خير بنظربنده مشمول نيستند.
  موارد مشمول در ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري آمده است.

 80. فرزاد صالحي می گوید

  با سلام
  ممنون و سپاسگذارم بسيار مفيد و كامل بود .
  با ارزوي موفقيت

 81. مدیر سایت می گوید

  باسلام و تشكر

 82. سید شجاع شاهرخی می گوید

  بلسلام من حدود ۶سال بعنوان دهیار در یکی از روستا خدمت کرده ام حال در آزمون استخدامی استانداری لرستان برای سازمان تعاون روستایی قبول شده ام الان سابقه کار دولتی از من میخواهند آیا به نظر شما دهیار بودن سابق ه حساب می شود ؟اگر با من ایمیل جواب من رو بفرمایید خیلی ممنون می شم

 83. فردين نعمت زاده می گوید

  اينجانب به مدت هفت سال در يك موسسه غيرانتفاعي زير نظر وزارت علوم بصورت هيات علمي پيماني تمام وقت همكاري نمودم . حكم پيماني مربوطه مثل احكام هيات علمي دانشگاههاي دولتي است . از كجا مطمئن بشوم كه سابقه ام دولتي محسوب مي شود

  با تشكر

 84. سعید رشنو می گوید

  سلام ایا شرکت مهندسی سپاسد وابسته به قرارگاه خاتم وسپاه پاسداران دولتی است درصورت دولتی بودن با چه اسنادی باتشکر

 85. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  موسساتي كه وابسته به سپاه باشند قاعدتادولتي نيستند.

 86. سعید رشنو می گوید

  سلام اول با تشکر ازشما بابت پاسخ به سئوال من درخصوص دولتی بودن شرکت مهندسی سپاسد سهامی خاص اینجانب مدت چهار سال در این شرکت در سمت حراست اشتغال به کار داشتم که حال با توجه به اینکه در نیروی انتظامی مشغول به خدمت می باشم خواهان انتقال سوابق می باشم و نیروی انتظامی با توجه به تایید سوابق ازطرف سپاه پاسداران اعلام نموده در صورت انتقال سوابق هم در درجه (ترفیع )وهم سنوات موثرند در صورتی که در مدارک اینجانب از طرف سپاسد (قرارگاه خاتم)قید شده ازموسسات دولتی می باشیم ولی تامین اجتماعی اعلام نموده سپاسد غیر دولتی است وباید سوابق بعد از۲۰سال انتقال داده شوند .مگر نه وزارت دفاع شامل نیروهای نطامی و انتظامی وسازمانها وموسسات وابسته . وقرارگاه خاتم وگروه اجرای سپاسد زیر مجموعه سپاه پاسداران مباشند وحتی ۹۵درصد از سهام سپاسد متعلق به قرارگاه خاتم میباشد ور عناوین موسسات وشرکتهای غیر دولتی نیز نامی از ایشان برده نشده پیشاپیش از مساغدت شما کمال تشکررا دارم

 87. سعید می گوید

  من در نیروی انتظامی در حال خدمت میباشم که قصد انتقال سوابقم از شرکت مهندسی سپاسد وابسته به قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران که مدت ۴سال میباشند که مورد تایید نیروی انتظامی میباشندودر صورت انتقال انها علاوه بر سنوات یک درجه ارشدیت نیز دارند ولی سازمان تامین اجتماعی می گوید غیر دولتی هستند وقابل انتقال نیستند این در صورتی است که شرکت مهندسی سپاسد وابسته به قرارگاه سپاه در مدارک اعلام داشته که دولتی هستیم گفته کدامیک صحیح است وبر روی چه اصولی با تشکر

 88. نیما می گوید

  با سلام
  من استخدام سازمان تبلیغات اسلامی هستم اما طبق قانون خدمات کشوری هستیم و شماره استخدامی معاونت پشتیبانی ریاست جمهور داریم
  طبق برنامه پنجم انتقال از نهادهای عمومی غیردولتی به دولتی ممنوع است ایا هیچ راهکاری در این خصوص وجود دارد؟
  ایا امکان انتقال به نهادهای عمومی غیردولتی دیگر همچون بنیاد مستضعفان بصورت پیمانی که الان هستم وجود دارد؟ چه راهکاری در این خصوص وجود دارد لطفا راهنمایی بفرمایید

 89. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه اطلاعات جامعي دراين خصوص ندارم.

 90. پريسا فرهيدپور می گوید

  با سلام و احترام
  من يك سوال از محضرتان داشتم و آن اينكه شنيده ام جديدا جهاد دانشگاهي يك نهاد دولتي معرفي شده است خواهشمند است در اين خصوص جديدترين اخبار را بفرماييد متشكرم

 91. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب
  ازچه منبعي شنيده ايد؟
  چون مرجع تشخيص اين موضوع مجلس است كه بنده هنوز خبر موثقي دراين خصوص ندارم.

 92. مريم منفرد می گوید

  lمدت ۱۱ سال دربيمارستان بازرگانان(وابسته به كميته امداد)پرستارم.تامين اجتماعي باعنوان كردن دولتي بودن بيمارستان سختي كار را براي بازنشستگي در نظر نميگيرد.آيا كميته امداد موسسه دولتي است .بيمه اينجانب به تامين اجتماعي پرداخت مي گردد

 93. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  كميته عدم از نهادهای عمومی غیر دولتی است.

 94. شهرخ می گوید

  با سلام لطفا بفرمایید مجتمع فرهنگی سبز که خود را به کذب از شرکتهای وابسته به وزارت جهاد مینامد آیا در زمره موسسات عمومی غیر دولتی است یا خیر
  با تشکر از پاسختان

 95. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نام اين نهادها به صراحت درقانون و الحاقيه هاي آن آمده است واسامي اعلام شده ملاك شمول يا عدم شمول است.

 96. احد می گوید

  آه آیا شرکت بازرگانی دولتی ایران وابسته به وزارت صنعت معدن تجارت میباشد یا موسسه عمومی غیر دولتی

 97. فریبرز مرادی می گوید

  با سلام
  میخواستم بپرسم آیا سازمان آب و برق خوزستان مشمول ماده واحده می باشد یا خیر لطفا قانون و ماده استنادی آنرا عنوان نمایید

 98. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه به صراحت درفهرست نيست، خير مشمول نمي باشد.

 99. علی می گوید

  با سلام و خسته نباشید .آیا شرکت توزیع برق یک شرکت دولتی محسوب میشود ؟ با سپاس

 100. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله

 101. علی می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید . میخواستم بدانم آیا شرکت توزیع برق بین سالهای ۷۶ لغایت ۷۹ جزو شرکتهای دولتی محسوب میگردد .

 102. علی می گوید

  با سلام و تشکر بابت همچین سایت جامع و کاملی
  ما طی حکمی سازمان اقتصادی کوثر را محکوم به پرداخت مبلغ ۳میلیارد و پانصد میلیون تومان کردیم و اجرائیه هم صادر و تشریفات مربوط به خود را گذراند ولی نمایندگان سازمان اقتصادی کوثر ادعای دولتی بودن سازمان را دارند و برای پرداخت مبلغ محکوم شده میگویند نیاز به این است که مجلس در سال آینده برای شما بودجه ای را تایین کند تا ما به شما پرداخت کنیم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  حالا خواستم بدونم آیا ادعای سازمان مبنی بر تسری داشتن قانون توقیف اموال دولتی صحیح است یا خیر ؟ به استناد کدام قانون؟
  با تشکر از پاسختان و وقتی که برای پاسخگویی به سوالات ما در نظر گرفتید

 103. علی می گوید

  باسلام احتراما به استحضار میرساند با مراجعه اینجانب به شرکت توزیع برق اعلام کردندکه شرکت توزیع برق یک شرکت غیردولتی میباشد .

 104. مدیر سایت می گوید

  باسلام مجدد
  پس چه نوع شركتي است؟
  اين شركتها سهامي خاص دولتي هستند.يعني سهام عمده ي آنها دراختيار وزارت نيرواست.

 105. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و احترام
  موضوع حقوقي است و اطلاعات بنده پاسخگو نيست.
  لطفا از خدمات يك وكيل استفاده بفرمائيد.

 106. علی نامی می گوید

  با تقدیر و تشکر از زحمات مدیریت محترم سایت که گره گشای مشکلات مردم عزیز در رابطه با سوالات مختلف میباشند . خدا یارتان باشد .

 107. ابایی می گوید

  سلام.نمایشگاهای بین المللی دولتی محسوب می شوندیاخیر؟

 108. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اين شركتها توسط شهرداريها ايجاد ميشوند و بااين شرط موسسه غيردولتي تلقي ميشوند:
  ۱ – شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد.
  بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.

 109. مدیر سایت می گوید

  عرض سلام و ادب و احترام
  سپاس از اظهار لطف شما
  حقيقتا دايره اطلاعات ضعيف است و مسلما به همه امور اشراف ندارم ولي خوشحالم كه مورد توجه جنابعالي قرارگرفته.
  اميدوارم با اطلاعات ناقص گره اي اضافه نكنم بقيه اش ….

 110. فاطمه می گوید

  سلام.ببخشید دانشگاهها موسسات عمومی دولتی هستن یا غیردولتی؟درمورد دانشگاه ازادها فکر میکنم که موسسات عمومی غیردولتی هستن درسته؟ولی سراسری رو نمیدونم
  راهنمایی بفرمایید ممنون میشم

 111. مدیر سایت می گوید

  سلام و عرض ادب
  اين موضوع صرفا براساس متن قانون تعين مشود لذا فقط اسامي كه اصل قانون و الحاقيه هاي آن اعلام شده ملاك است.

 112. سید می گوید

  با سلام. آیا نهادکتابخانهرهای عمومی جزو این لیست نمی باشد؟

 113. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  فقط كتابخانه کتابخانه حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی (‌قم)”‌ قيد شده است.

 114. روح الله می گوید

  با سلام، آیا شهرداریها جزء ادارات غیر دولتی محسوب میشوند یا دواتی؟

 115. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  نهاد عمومي غير دولتي

 116. مسعود می گوید

  با سلام آیا انتقال سوابق از کاشی ایرانا با تملک بیش از ۵۰ درصد بنیاد مستضعفان(در سالهای جنگ بعنوان مدیر) به سوابق در دانشگاه دولتی امکان پذیر است.

 117. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  لطفا لينك زير را دنبال كنيد:
  اينجا

 118. عباس می گوید

  آیا نهاد کتابخانه های کشور در زمره مؤسسات و نهادهای عمومی کشور موضوع قانون فهرست نهادهای عمومی کشور (ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور) قرار می گیرید ؟ به چه استنادی ؟ با تشکر

 119. مدیر سایت می گوید

  با سلام و احترام
  درمتن قانون و ضمائم آن اشاره به نهاد مذكور نشده است.

 120. سعادتی می گوید

  آیا نهاد کتابخانه های عمومی به این قانون الحاق نگردیده است

 121. سعادتی می گوید

  دوست عزیز
  این نکته که آیا نهاد کتابخانه های عمومی کشور یک نهاد غیر عمومی غیردولتی است نمی تواند برای شکایت از کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند و اینکه در موضوع شکایت از آراء هیت بدوی این نهاد برای اعتراض به رای باید به کدام مرجع مراجعه کند برای ما مورد سوال است
  از ظرفی دادگستری و دیوان برای شکایت از رای هیت بدوی را در صلاحیت خود نمیداند و از طرفی اداره کتابخانه های عمومی براساس ماده ۱۱و تبصره ان (‌ماده ۱۱ – تکلیف مالکیت اموال منقول و غیرمنقول دولتی کتابخانه‌های عمومی و‌امور
  اداری، مالی و استخدامی آنها در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد،‌لکن
  کمکها و منابع نقدی و غیرنقدی اهدایی اختصاص داده شده به انجمن در حکم‌دارایی و
  اموال انجمن محسوب و درچارچوب ضوابط مصوب هیأت امنای کتابخانه‌های‌عمومی کشور وطبق نظر اهداء کننده استفاده و هزینه می‌شود.
  ‌تبصره ۱ – کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان نهاد عمومی غیردولتی از استقلال
  مالی‌برخوردار بوده و هیأت امناء انجمنها و دبیرخانه‌های آنها از ارکان آن
  محسوب‌می‌شوند.)
  نهاد عمومی غیر دولتی محسوب می گردد پس چرا نمی تواند جز نهاد های الحاقی به این قانون به شمار آورده شود؟ مگر قانونگذار واحد نیست؟

 122. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر قانون اختصاصي كتابخانه ها آنها را جزو نهادهاي عمومي ميداند برقوانين عام ارجحيت دارد و بنده از بندي كه ذكر كرديد بي اطلاع بودم.

 123. حقیقی می گوید

  آیا باید انتصاب مدیرعامل موسسات بنیاد توسعه موقوفات دراستان ها طبق قانون تجارت انجام شود

 124. مرادی می گوید

  با سلام
  آیا سازمان نظام مهندسی معدن کلا از پرداخت مالیات معاف میباشد؟

 125. هادی می گوید

  با سلام و احترام
  اداره اوقاف آیا جزود نهادهای وابسته به دولت می باشند یا خیر؟

 126. احمد اخگری می گوید

  با عرض سلام خدمت شما

  مجامع امور صنفی (اتاق اصناف ) که تحت نظر وزارت صنعنت ، معدن وتجارت ارائه خدمت میکنن جزء نهاد دولتی محسوب میشوند؟؟

 127. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر چون در لیست فوق هم نیستند.

 128. مجید می گوید

  آیا آستان قدس رضوی را هم شامل میشود یا خیر؟

 129. محمد می گوید

  باعرض سلام و خسته نباشید. بندهحدود هفت سال از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مامور به وزارت مسکن و شهرسازی مشغول کار بوده ام اکنوان نیزبه بهانه نبود بودجه قرارداد بنده را بعد از ۷ سال خدمت تمدید نکرده اند.و به گفته مسئولین بنیاد مسکن چون بنیاد به عنوان نهاد می باشد فقط بخشی از بیمه من را در این مدت ۷ سال واریز کردند و اکنون به همین دلیل به بنده مبلغ بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد در حالیکه یک کارگر اگر یکسال هم سابقه پرداخت بیم داشته باشد حق بیکاری دریافت می کند.این موضوع در صورتی اتفاق افتاده که هیچ اشاره ای به میزان پرداختی بیمه از سوی بنیاد در قرارداد کارم نشده است و به نظر بنده یک کلاهبرداری بزرگ است . آیا می توانم بدلیل عدم شفاف سازی در نوع قرارداد از بنیاد شکایت کنم. اگر ممکن است و نتیجه می دهد کجا شکایت کنم دیوان عدالت اداری یا جای دیگر؟ با تشکر از شما

 130. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بیمه شما را برای تامین اجتماعی رد کرده اند؟

 131. اسدی می گوید

  باعرض سلام و خسته نباشید. بندهحدود هفت سال از طرف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان مامور به وزارت مسکن و شهرسازی مشغول کار بوده ام اکنوان نیزبه بهانه نبود بودجه قرارداد بنده را بعد از ۷ سال خدمت تمدید نکرده اند.و به گفته مسئولین بنیاد مسکن چون بنیاد به عنوان نهاد می باشد فقط بخشی از بیمه من را در این مدت ۷ سال واریز کردند و اکنون به همین دلیل به بنده مبلغ بیمه بیکاری تعلق نمی گیرد در حالیکه یک کارگر اگر یکسال هم سابقه پرداخت بیم داشته باشد حق بیکاری دریافت می کند.این موضوع در صورتی اتفاق افتاده که هیچ اشاره ای به میزان پرداختی بیمه از سوی بنیاد در قرارداد کارم نشده است و به نظر بنده یک کلاهبرداری بزرگ است . آیا می توانم بدلیل عدم شفاف سازی در نوع قرارداد از بنیاد شکایت کنم. اگر ممکن است و نتیجه می دهد کجا شکایت کنم دیوان عدالت اداری یا جای دیگر؟ با تشکر از شما بله در طی این ۷ سال مبلغی به عنوان حق بیمه از دریافتی در فیش کم شده و بیمه بوده ام اما بنا به اذعان بنیاد مسکن مبلغی نبوده که بیمه بیکاری هم شامل گردد .من که متوجه منظورشون نشدم و چرا اینکه این مطلب در روز اول قردادم ذکر نشده بود و الان باید متوجه بشوم .ممنون ازپاسخ و راهنامیی شما ممنون میشم.موفق باشید.

 132. اسدی می گوید

  سلام باعرض سلام و خسته نباشید. بله بیمه ام رد شده و دراین مدت بیمه تامین اجتماعی بوده ام

 133. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اینکه بنیاد نهاد است مانعی در اجرای قوانین نیست البته ممکن است چون ماموریت شما دروزارت مسکن بوده واصولا شما کارمند رسمی دولت بوده اید بیمه بیکاری برای شما منتفی باشد.
  درهرصورت بعد از اتمام ماموریت یا باید به بنیاد برگردید یا بیمه بیکاری بگیرید.لطفا موضوع را باتامین اجتماعی محل بیمه پردازی خودتان مطرح کنید.

 134. سیددانا می گوید

  باسلام و ادب.
  آیا اداره آب و فاضلاب دولتی است؟
  یعنی آیا می شود از مدرک مارمندان آبو فاضلاب برای گرفتن گرید مشاور استفاده کرد؟یا نه؟

 135. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  بله شرکت وابسته به وزارت نیرو و دولتی است.
  خیر مشمول قانون منع مداخله میشود.

 136. ناشناس می گوید

  سلام
  بنده کارمند رسمی یکی از ادارات متبوع وزارتخانه ها هستم
  الان نزدیک به ۶ ماه هستش که به بنیاد شهید مامور شدم ولی تا حالا هیچگونه پرداختی به من نداشتند. میگن باید مجوز دیوان محاسبات داشته باشی
  دیوان محاسباتم هنوز جوابی نداده میگن باید قانونش پیدا کنیم
  لطفاراهنمایی کنید.

 137. راستین می گوید

  با سلام
  آیا شرکت “تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران” خصوصی میباشد یا دولتی
  و یا درصدی از سهامش دولتی میباشد و درصدی دیگه خصوصی ؟
  ممنون و با تشکر

 138. رضا می گوید

  باسلام ، با تشکر از اطلاعات ارائه شده با توجه به عنوان قانون که فهرست نهاد ها و موسسات عمومی غیر دولتی می باشد در ماده ۳ قانون مدیریت خدمات دولتی این نهاد ها را تعریف کرده و در ماده ۵ این قانون اعلام نموده که آنها دستگاه اجرایی می باشند ولیکن در ماده ۱۱۷ قانون فوق صرفاً نام نهاد های عمومی غیر دولتی را از این قانون مستثناء نموده است.حال یعنوان مثال فدراسیون های ورزشی که در اساسنامه آنها عنوان نموده فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران موسسات عمومی غیر دولتی می باشند، مشمول این قانون می باشند و یا قانون کار؟

 139. حمید دانش می گوید

  بااحترام لطفا مشخص فرمائید که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران آیا در لیست موسسات عمومی غیر دولتی می باشد ؟ ضمنا لطف فرمائید آیا اگر از موسسه ای خصوصی در دادگاه عمومی شکایت شود و قاضی بر اساس وظیفه قانونی خود عمل نکند و رای غیر واقع صادر کند آیا امکان ارجاع آن به هیات عمومی دیوان عدالت وجود دارد ؟ از راهنمائی شما کمال تشکر و قدردانی را دارم . “با سپاس”

 140. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  سازمان گسترش موسسه ای دولتی است و نهاد عمومی محسوب نمی شود.
  دیوان عدالت اداری مخصوص شکایت از سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی است لذا بعید می دانم بتوانید از یک شرکت خصوصی دراین دیوان طرح دعوا کنید ولی بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.

 141. خادم حسینی می گوید

  درود – من یک شرکت خصوصی دارم و قراردادپیمانکاری با شرکت جهاد نصر (تابعه موسسه جهادنصر) دارم و حال بخش نامه مابه التفاوت ارز برای پیمانهای فاقد تعدیل اومده و در بخش نامه موسسات عمومی غیردولتی را شامل به پرداخت کرده است ، آیا از نظر حقوقی من می تونم پرداخت آنرا از شرکت تابعه مذکور درخواست نمایم ؟

 142. مهدی زنگنه می گوید

  سلام.اینجانب دبیر آموزش و پرورش(پیمانی) هستم.آیا میتوانم بعنوان مشاور یا ناظر در شهرداری همکاری نمایم؟آیا منع قانونی وجود دارد؟
  باتشکر

 143. جواد می گوید

  سلام آیا منطقه آزاد جز نهاد های دولتی است با تشکر

 144. حامد می گوید

  سلام. آیا فدراسیون های ورزشی ( فدراسیون ورزشهای رزمی) جزء موسسات عمومی غیر دولتی هستند.؟

 145. سید محسن می گوید

  آیا مخابرات هم اکنون جزء موسسات عمومی غیر دولتی است

 146. ناشناس می گوید

  سلام ،آيا شركت تراكتورسازي تبريز حصوصي هست يا دولتي و اگر خصوصي است از چه تاريخي خصوصي شده است؟

 147. حسین می گوید

  سلام
  من میتوانم از کمک شما استفاده کنم چون مشکلی مشابه دارم با سازمان اقتصادی کوثر

 148. مریم می گوید

  با سلام – بنده بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت در بنیادشهید دارم البته بصورت قرارداد انجام کار معین ( مشخص) و بالای ۵۰ سال دارم . لطفا راهنمایی بفرمائید برای بازنشستگی پیش از موعد به کدام موادقانونی باید استناد کنم .
  خواهش می کنم حتما پاسخ دهید . با تشکر

 149. منیرزاده می گوید

  آیا شرکت نفت ایرانول دولتی است یا خصوصی
  متشکرم

 150. یاوری فاطمه می گوید

  با عنایت به قانون شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان سازمان تبلیغات و مفاد ماده ۲ ایین نامه اجرایی ان د سال ۱۳۸۷ آیا باز هم جزو نهادهای عمومی غیر دولتی است؟ و انتقال نیروهای ان به دستگاه دولتی ممکن نیست؟

 151. سعید محمودی می گوید

  سلام بردار عزیز طاعات و عبادات قبول

  آیا موسسات قرانی از نهادهای انقلاب است و مشمول قانون کار نمی شوند هست زیرا هم نهاد عمومی است بعنی خدمتش برای همه عموم و هم غیر دولتی است اگر پاسخ دهید ممنون می شوم با تشکر

 152. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  هر سازمان یا مجموعه ای که تابع شرایط استخدام کشوری نباشد یا نظام خاص حقوقی برای خود نداشته باشد(مثل بانکها) مشمول قانون کاراست.

 153. محمدی می گوید

  بسمه تعالی
  چرا اسمی از سازمان اتکا در قانون الحاق به فهرست نهاد عمومی غیر دولتی درج نشده است
  با احترام

 154. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ظاهرا این الحاق توسط شورای نگهبان ردشد.

 155. مهدي می گوید

  باسلام
  آيا شركتهاي زيرمجموعه نهادهاي عمومي هم جزو نهاد عمومي محسوب مي شوند؟
  براي مثال آيا شركت آلفا كه بيش از ۵۰ درصد از سهام آن متعلق به سازمان تامين اجتماعي است هم نهاد عمومي غيردولتي محسوب مي شود؟؟

 156. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  خیر به نظر بنده نهادهای عمومی صرفا براساس قانون تعریف میشوند.

 157. کارشناس حقوقی می گوید

  خود ماده موسسات وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی رو تعریف کرده و آنها رو هم غیردولتی میدونه. ببینید طبق اساسنامه آیا شرکت مدنظر در تعریف تبصره یک میگنجه یا نه. اگه نه که اسانامه رو بخونید و سهامدارانش رو پیدا کنید تا مشخص بشه دولتیه یا غیردولتی.
  ضمنا طبق نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه موسسه ای مشمول تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری بشه موسسه عمومی غیردولتی محسوب میشه حتی اگه در لیست ماده واحده و الحاقات بعدی اسمی ازش برده نشده باشه.

 158. امیر می گوید

  سلام

  آیا بخشداری حزو نهادهای دولتی است؟

  ممنون

 159. سید ابراهیم حسینی می گوید

  سلام
  بنده شرکت سنگ آهن مرکزی بافق کار میکنم که تمام سهام آن متعلق به تهیه و تولید مواد معدنی بوده و اخیرا ۷۰ درصد سهام را به صندوق بازنشستگی فولاد و مابقی را به وزارت رفاه داده اند الان شرکت ما چه حکمی دارد و ایا میتوان به سازمان اوقاف مامور به خدمت شد؟ متشکرم

 160. حمزه خوشحال می گوید

  به موجب ‌قانون تأسيس دهياريهاي خودكفا در روستاهاي كشور
  ‌دهياري ها نهادهاي عمومي غير دولتي محسوب مي‌گردند.

 161. حمزه خوشحال می گوید

  با توجه به ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري

 162. احمد می گوید

  بله با توجه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
  تاریخ تصویب : ۱۳۸۷/۰۷/۰۷ مرجع تصویب : آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری
  اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲۲ و ۲۸ دیوان عدالت اداری.

  شماره هـ/۸۷/
  ۳۶۱ ۱۷/
  ۷/۱۳۸۷
  تاریخ: ۷/۷/۱۳۸۷ شماره دادنامه: ۴۶۷ کلاسه پرونده: ۸۷/۳۶۱
  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
  شاکی: بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
  موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب۲۲ و ۲۸ دیوان عدالت اداری.
  مقدمه: الف ـ شعبه ۲۸ دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۵/۱۶۷۴ موضوع شکایت بنیاد
  تعاون ناجا به طرفیت شهرداری تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره ۸۵۰۶۱۳ کمیسیون
  تجدیدنظر ماده صد شهرداری به شرح دادنامه شماره ۲۱۶۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ چنین رأی
  صادر نموده‌است، با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی
  و ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی، صلاحیت دیوان
  در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم علیه واحدهای دولتی احصاء گردیده فلذا شکایت
  شاکی که وابسته به نیروی انتظامی و از مصادیق واحدهای دولتی مذکور در ماده ۱۳
  قانون دیوان می‌باشد که شکایت علیه آنان در دیوان قابلیت طرح را دارد، مسموع نبوده
  و قرار رد آن را صادر و اعلام می‌گردد. ب ـ شعبه ۲۲ دیوان در رسیدگی به پرونده
  کلاسه ۸۱/۷۰۸ موضوع شکایت آقای محمدقاسم داتوسی به طرفیت نیروی انتظامی بنیاد
  تعاون به خواسته تحویل مسکن استحقاقی به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲
  اعلام نموده‌است که بنیاد تعاون ناجا براساس اساسنامه مربوطه موسسه‌ای است
  غیرانتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل و اساساً طرح دعوی علیه بنیاد تعاون ناجا در
  دیوان عدالت اداری قابلیت استماع ندارد که مشتکی‌عنه هم طی لایحه‌ای به آن ایراد
  نموده‌است. لذا با عنایت به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری طرح چنین شکایتی مبنی
  بر الزام تعاون ناجا به تحویل مسکن استحقاقی شاکی به شرح متن دادخواست و جاهت
  قانونی ندارد، قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. هیأت عمومی دیوان
  عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عـلی‌البدل شعب دیوان
  تـشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مـشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مـبادرت به
  صدور رأی می‌نماید.

  رأی هیأت عمومی
  اولاً تعارض در مدلول دادنامه قطعی شماره ۲۱۶۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۸۵ شعبه بیست و هشتم با
  دادنامه قطعی شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ شعبه بیست و دوم محرز بنظر می‌رسد. ثانیاً
  ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در تعریف شـرکتهای دولـتی و تبیین
  خصوصیات حقوقـی انواع مختلف آنها مصرح اسـت به ایـنکه « شرکت دولتی واحد سازمانی
  مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا
  دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش
  از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد، هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری
  شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از ۵۰درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی
  است، شرکت دولتی تلقی می‌شود» و ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف
  شرکت دولتی مقرر داشته که شرکت دولتی، بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای
  انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از
  سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد شده و بیش از ۵۰درصد
  سرمایه و سهام آن متعلق به‌دولت باشد. نظر به اینکه بنیاد تعاون نیروی انتظامی
  جمهوری اسلامی ایران حسب مقررات اساسنامه مربوط به منظور تأمین نیازمندیهای پرسنل
  کادر ثابت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مسکن و وام تأسیس و طبق
  ماده ۴ آن اساسنامه، سرمایه اولیه بنیاد مزبور از طرف مقام معظم رهبری و فرماندهی
  کل قوا اهداء گردیده و به صـراحت ماده ۲۳ اساسنامه مذکور نیز کلیه سرمایه و
  دارائیهای بنیاد متعلق به مقام معظم ولایت فقیه بوده و در صورت انحلال بنیاد، پس
  از تسویه، کلیه مایملک و دارائیهای آن در اختیار معظم‌له قرار خواهد گرفت و با این
  کیفیت از نظر ماهیت حقوقی واجد اوصاف و شرایط و ضوابط قانونی شرکتهای دولتی نیست.
  بنابراین دادنامه شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ شعبه ۲۲ دیوان که بنیاد مزبور را در
  زمره واحدهای دولتی مقرر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ندانسته
  است، صحیح و موافق قانون می‌باشد. این رأی به‌استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳
  قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه‌
  لازم‌الاتباع است.
  رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ علی رازینی

 163. احمد می گوید

  یکی از مواردی که لازم می‌دانم در اینجا ذکر کنم این است که با توجه به تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری و ابلاغ آن باید گفت که برای اولین بار به صراحت در ماده ۱۲ قانون جدید، شکایت ابطال مصوبات عام المشمول موسسه‌های عمومی غیر دولتی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. در این ماده قانونی آمده است: «رسیدگی به شـکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است».

  موسسه حقوقی تندیس تدبیر و امید / tandis-tadbiromid.ir

 164. فردین می گوید

  چرا کارمندان ادارات ونهاد های غیر دولتی نمی توانند به ادارات دولتی بروند؟

 165. حمید می گوید

  آیا دیوان محاسبات میتواند در نحوه مجارج مدارس غیر انتفاعی نظارت کندو یا دخالتی داشته باشد

 166. زهره می گوید

  با سلام و عرض ادب میخواستم بدون اب و فاضلاب استان کهگیلویه و بویراحمد شهرستان یاسوج دولتی و یا غیر دولتی می باشد؟

 167. سيد محمد غضنفري می گوید

  با سلام آيا مركز رسيدگي به امور مساجد
  جزو نهادهاي غير دولتي است يا دولتي
  با تشكر

 168. حمزه خوشحال می گوید

  شرکت آب و فاضلاب شهری یک شرکت غیردولتی است و شرکت آب و فاضلاب روستایی شرکت دولتی محسوب می شود

 169. حمزه خوشحال می گوید

  بر اساس نظریه ۶۱۰۳۰۸هـ/ب مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ رئیس مجلس شورای اسلامی اصل بر غیردولتی بودن شرکت‌های آب و فاضلاب استان است.

 170. داريوش می گوید

  باسلام قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا چه نوع نهاد يا موسسه ايي است؟آيا نهاد عمومي غيردولتي يا دولتي است ؟يا شركت دولتي است ؟
  باتشكر

 171. خسرو فروغان می گوید

  باسلام : با توجه به اینکه اتاق اصناف بخشی از درآمدش مربوط به جرائم می باشد همچنین درآمدهای کلی آن نیز مربوط به حق عضویت واحدهای صنفی است آیا میتوان گفت که یک مؤسسه یا نهاد عمومی است ؟ با تشکر

 172. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  صرفا مواردی که در قانون و الحاقات آن ذکر شده مشمول هستند

 173. جوان می گوید

  بنیاد برکت و ایمیدرو جزو نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب میشن؟

 174. حسین دیانی می گوید

  ایا سازمان نظام مهندسی ساختمان جزو موسسات عمومی غیر دواتی بحساب میاد یا نه؟

 175. فریبرز می گوید

  با سلام.بی زحمت میشه بفرمائید که موسسه حسابرسی تامین اجتماعی که صد درصد وابسته به سازمان تامین اجتماعی میباشد ،از جمله نهادهای غیر دولتی و یا عمومی محسوب میشود یادخیر؟

 176. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چون قانون مصوب و الحاقیه آن است صراحت باید قید شده باشدوبرداشت شخصی نمی توان کرد.

 177. مجید می گوید

  با سلام
  امکان جابجایی کارمند رسمی از کمیته امداد به چه سازمان های امکان پذیر است؟
  ممنون

 178. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  اگر مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستید نباید منعی در جایجایی باشد

 179. سجاد می گوید

  باسلام واحترام
  ضمن تشکر از مطالب مفیدتون
  آیا کارمندان شرکتهای آب وفاضلاب میتوانند شرکت خصوصی مثلا شرکت بامسولیت محدود به ثبت برسانند وعضو هیات مدیره یا مدیر عامل چنین شرکتهایی باشند.ممنون از لطفتان

 180. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  ثبت شرکت مانعی نیست ولی سمت مدیریت دراین شرکتها منع دارد

 181. reza می گوید

  باسلام
  آیا هیات های ورزشی جزو نهادهای عمومی دولتی محسوب می شوند؟

 182. مدیر سایت می گوید

  باسلام واحترام
  صرفا اسمی اعلام شده در قانون ملاک است

 183. حميد می گوید

  با سلام و احترام
  آيا بانك شهر جزو نهادهاي عمومي ميباشد با توجه باينكه بيش از ٦٠ درصد سهام ان متعلق به شهرداريها ميباشد و با توجه باينكه يك بانك خصوصي هم ميباشد
  با تشكر

 184. آمنه می گوید

  با سلام و احترام
  آیا جهاد دانشگاهی در حال حاضر جزء نهادهای انقلاب اسلامی است یا خیر؟ به چه استنادی؟
  با تشکر

 185. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  قانون الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و مؤسسات غیردولتی

  ماده واحده : جهاد دانشگاهی به فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موضوع قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ اضافه می شود .

  قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست وششم آذر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .

 186. hasan می گوید

  با سلام آیا امکان انتقال کارمند از نهاد غیردولتی بنیاد مستضعفان به جهاد کشاورزی وجود دارد؟

 187. یداله محمدیان می گوید

  با سلام قانون احتساب سنوات بیمه جهاد دانشگاهی در سنوات حکمی و بازنشستگی آموزش و پرورش چگونه است؟؟؟
  آیا سنوات محسوب میشه یا نه ؟؟

 188. من می گوید

  سلام خسته نباشید اتحادیه های صنفی جزو نهادهای عمومی غیر دولتی محسوب میشه؟

 189. manager می گوید

  سلام
  اگه درلیست مشاهده میکنید هستند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.