نرم افزارحسابداری صدگان

مصوبه۳۸۲۸۲/ت/ ۲۵۵۳۸/هـ ۸۰/۸/۲۲(هزينه هاي شرکت بابت سودوتخفيف اعطائي پيش دريافت فروش)

0 950

حسابداراپ

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۳۸۰.۰۸.۱۶ بنا به پيشنهاد شماره ۳۵۹۵.۴۷۱۰۹-۳۰.۵ مورخ ۱۳۸۰.۰۸.۱۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به‌استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۸) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصويب نمود:

پندار سیستم

۱- در مواردي كه توليدكنندگان خودرو طبق قراردادهاي منعقد شده با مشتريان خود، مبادرت به پيش فروش خوردو مي‌نمايند، سود متعلق و‌تخفيفهاي اعطايي بابت مبالغ پيش دريافت، جزء هزينه‌هاي قابل قبول سال مالياتي مربوط محسوب مي‌گردد.

۲- در مواردي كه طبق قراردادهاي منعقد شده به علت انصراف مشتريان يا خودداري فروشنده از ايفاي تعهدات، توليدكنندگان مزبور وجهي علاوه بر‌وجوه دريافتي از مشتريان به آنان پرداخت مي‌كنند، اضافه پرداختي مذكور نيز جزء هزينه‌هاي قابل قبول سال مالياتي مربوط محسوب مي‌گردد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.