نرم افزارحسابداری صدگان

دستورالعمل۱۲۱۴۹/۲۰۰م ۸۹/۴/۲۲(بخشودگي جرائم تبصره۳ماده۶قانون موسوم به تجميع عوارض)

5 1,448

حسابداراپ

قانون تسري حکم ماده«۱۹۱» قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات و عوارض کالا و خدمات

نظر به ابلاغ قانون تسري حکم  ماده۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم به مالياتها و عوارض کالا و خدمات مصوب ۲۹/۲/۱۳۸۹ مجلس شوراي اسلامي که مقرر مي دارد:

« مؤدياني که ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به پرداخت بدهي هاي قطعي شده خود بابت مالياتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چـگونـگي بـرقـراري و وصـول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي- مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱- (موسوم به تجميع عوارض)اقدام نمايند،مشمول حـکم ماده(۱۹۱)قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶- خـواهند بـود. مهـلت يـاد شـده براي مؤدياني که تا تاريخ لازم الاجرا شـدن اين قانون بدهي آنها قطعي نشده است دو ماه اضافه مي گردد.

اختيار حاصل از ماده«۱۹۱» قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص جرائم تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجميع عوارض در مورد مؤديان مالياتي که بدهي ماليات و عوارض خود(موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمايند، با رعايت شرايط ذيل به مديران کل محترم امور مالياتي ادارات کل ذيربط تفويض مي گردد.

۱- مؤديان مالياتي که بدهي خود را(اعم از ماليات،عوارض) تا پايان شهريور ماه پرداخت نمايند تا صددرصد (۱۰۰%) جرائم آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

۲- مؤديان مالياتي که بدهي خود را(اعم از ماليات،عوارض) تا پايان آبان ماه ۱۳۸۹ پرداخت نمايند تا مبلغ سيصد ميليون ريال (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ريال)جرائم براي يک دوره يک ساله تا صددرصد(۱۰۰%) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد(۸۰%) جرائم آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

۳- مــؤديـان مـالـياتـي کـه بـدهـي خـود را (اعـم از مـاليـات،عـوارض) تا پـايـان تاريخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۹ پـرداخـت نـمايـند تـا مبـلغ ســيصـد مـيلـيون ريـال (۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ريـال) جـرائـم بـراي يـک دوره يـک سـالـه تـا صـددرصد (۱۰۰%) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

فرصت موضوع اين بند در مورد مؤدياني که تا تاريخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهي آنان قطعي نشده است،تا تاريخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ خواهد بود.

۴- اختيار بخشودگي جرايم مازاد بر نصابهاي تعيين شده در بندهاي ۲ و ۳ در استان تهران به رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران حسب مورد و در ساير استانها به معاون ماليات بر ارزش افزوده تفويض مي گردد.

۵- بخشودگي جرائم مذکور منوط به درخواست کتبي مؤديان مالياتي خواهد بود. به منظور اتخاذ رويه واحد مقتضي است که ادارات کل امور مالياتي از فرم هاي نمونه پيوست براي بخشودگي جرائم استفاده نمايند.

۶- در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ظرف مهلت تعيين شده در قـانـون صـدرالـذکر، مـقررات مـوضـوع تبـصره «۳» ماده«۶» قانون موسوم بـه تجـميع عـوارض مـبني بر غـير قابـل بـخشوده بودن ماليات و عوارض لازم الاتباع خواهد بود.

شايان ذکر است،جرايمي که تا لازم الاجراء شدن اين قانون به حيطه وصول در آمده است، قابل بخشودگي و نيز استرداد نخواهد بود.

مديران کل مي توانند قسمتي از اختيارات فوق الذکر را به معاونين، رؤساي امور مالياتي و رؤساي ادارات امور مالياتي شهرستانها تفويض نمايند.

دادسـتـانـي انـتـظامـي مـالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي باشد.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امورمالياتي کشور

پندار سیستم

—————————————————————————————————————————————-

فرم تقاضاي بخشودگي جرائم موضوع تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجميع عوارض

اداره کل امور مالياتي………………………..

احتراماً، نظر به اينکه اينجانب/شرکت/مؤسسه/……………………… اصل بدهي خود اعم از ماليات و عوارض موضوع قانون موسوم به تجميع عوارض را پرداخت نموده ام/نموده است، خواهشمند است در راستاي قانون تسري حکم ماده«۱۹۱» قانون مالياتهاي مستقيم به ماليات و عوارض کالا و خدمات مصوب ۲۹/۰۲/۱۳۸۹ نسبت به بخشودگي جرائم دير پرداخت ماليات و عوارض اينجانب/ شرکت/ مؤسسه/ …………………..  به شرح دلايل ذيل اقدام نمائيد.

شرح دلايل:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

مهر و امضاي مؤدي

——————————————————————————————————————————————

فرم تقاضاي بخشودگي جرائم موضوع تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجميع عوارض

در اجراي قانون تسري حکم ماده «۱۹۱»قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ به مالياتها و عوارض کالا و خدمات

اداره کل………..اداره امور مالياتي………واحد مالياتي…….شماره پرونده……………

نشاني:…………………………شماره پستي(ده رقمي)…………….. تلفن…………..

نام مؤدي حقيقي/حقوقي:………………………….  شماره ثبت/ ملي………………….

شماره اقتصادي مؤدي:ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا     تاريخ و محل ثبت…………………

نشاني:…………………………….شماره پستي(ده رقمي)…………… تلفن…………..

رئيس محترم امور مالياتي شهر/استان تهران/معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده……………………..

نظر به اينکه مؤدي مذکور بنا به درخواست وارده به شماره …………مورخ……………..تصوير پيوست) با پرداخت اصل ماليات و عوارض موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجميع عوارض مربوط به دوره/ هاي……..ماهه…….. سال……………به مبلغ…………………………….ريال تقاضاي بخشودگي جرائم نموده است،لذا پيشنهاد مي گردد از جرائم مؤدي به مبلغ ……………………………ريال، پس از وصول مبلغ ………………………ريال معادل………….. درصد،باقي مانده به مبلغ……………………….ريال معادل…………………………درصد بخشوده شود.

«دلايل ابرازي مؤدي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف قانوني:……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….

رئيس امور مالياتي/معاون………………              مدير کل…………………

مدير کل محترم………………….

پس از وصول مبلغ …………………… ريال معادل………………درصد با بخشودگي مبلغ…………………..ريال از جرائم فوق معادل …………….درصد موافقت مي گردد.

رئيس امور مالياتي شهر/استان تهران/معاون ماليات بر ارزش افزوده………………

———————————————————————————————————————————————

فرم تقاضاي بخشودگي جرائم موضوع تبصره«۳» ماده«۶» قانون موسوم به تجميع عوارض

در اجراي قانون تسري حکم ماده «۱۹۱»قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۱۳۶۶ به مالياتها و عوارض کالا و خدمات

اداره کل……..اداره امور مالياتي………….واحد مالياتي………شماره پرونده……………

نشاني:………………………….شماره پستي(ده رقمي)……………… تلفن…………..

نام مؤدي حقيقي/حقوقي:……………………  شماره ثبت/ ملي………………………..

شماره اقتصادي مؤدي:ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا_ا       تاريخ و محل ثبت……………….

نشاني:…………………..شماره پستي(ده رقمي)……………………. تلفن…………..

رئيس محترم امور مالياتي /معاون محترم/مدير کل محترم ………………………………

نظر به اينکه مؤدي مذکور بنا به درخواست وارده به شماره …………مورخ……………..(تصوير پيوست) با پرداخت اصل ماليات و عوارض موضوع تبصره ۳ ماده ۶ قانون موسوم به تجميع عوارض مربوط به دوره/ هاي……..ماهه…….. سال……………به مبلغ…………………………….ريال تقاضاي بخشودگي جرائم نموده است،لذا پيشنهاد مي گردد از جرائم مؤدي به مبلغ ……………………………ريال، پس از وصول مبلغ ………………………ريال معادل………….. درصد، باقي مانده به مبلغ……………………….ريال معادل…………………………درصد بخشوده شود.

« دلايل ابرازي مؤدي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف قانوني:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

کارشناس ارشد مالياتي/رئيس گروه مالياتي/رئيس امور مالياتي

………………………………………………………..

رئيس گروه مالياتي/رئيس امور مالياتي/معاون

………………………………………………………..

رئيس گروه مالياتي/رئيس امور مالياتي/معاون………………………….

پس از وصول مبلغ …………………… ريال معادل………….درصد با بخشودگي مبلغ………………..ريال از جرائم فوق معادل ………………….درصد موافقت مي گردد.

رئيس امور مالياتي /معاون/مدير کل………………

محل تبلیغ شما

5 نظرات
 1. علي می گوید

  سلام
  در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي تجمع و عوارض – الايندگي كه در سال ۱۳۹۱ تصويب شده است اطلاعات بيشتري ميخواهم
  نام سايت مورد نظر – شماره بخشنامه يا دستور العمل
  با تشكر
  علي مشكاني – نيشابور -موسسه دادگر حساب گستران

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  چنانچه بخشنامه اي دراين خصوص صادر شده باشد در سايت منعكس شده است.
  لطفا از بخش دسته بندي موضوعات،آيين نامه هاي ماليات ارزش افزوده را بررسي بفرمائيد.
  موفق باشيد.

 3. ebrahim می گوید

  ممنون از مطالب مفیدتان.آیا تاریخ تسلیم معاملات تابستان ۹۱ تمدید شده یا خیر

 4. مدیر سایت می گوید

  با سلام و تشکر
  ممکن است این تمدید دربرنامه کاری باشد ولی تاکنون مطلبی دراین خصوص منتشر نشده است.
  موفق باشید.

 5. مصطفی قضات می گوید

  جرایم ماده ۲۳ ( تاخیر پرداخت) آیا قابل بخشودگی است یا نه؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.