نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۶۶۷۰۳ مورخ ۸۷/۷/۹(شناسايي و ثبت نام به موقع موديان)

0 1,089

حسابداراپ

نظر به اينکه اجراي مؤثر و بهينه قانون ماليات بر ارزش افزوده مستلزم اطلاع رساني به موقع و شناسائي و ثبت نام از موديان مي باشد و شناسائي و ثبت نام مؤديان مشمول مرحله اول از ضرورتها و اولويتهاي اساسي براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در اين مرحله مي باشد،لذا ضروري است مقرر فرمائيد ادارات امور مالياتي با مراجعه و تماس با تمامي مؤديان مالياتي که درآمد مشمول ماليات سال ۱۳۸۵ آنها بيشتر از چهار صد ميليون ريال مي باشد،حداکثر تا تاريخ ۱۸/۷/۸۷ نسبت به راهنمائي و ارشاد ايشان به منظور آگاهي از مقررات قانون موصوف و ثبت نام اقدام نمايند.

ضمناً ضروري است از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه در ورودي کليه ساختمان هاي اصلي ادارات کل امور مالياتي مکان هاي اطلاع رساني در نظر گرفته شود،به طوري که قانون و بروشور معرفي ماليات بر ارزش افزوده و همچنين نسخ تکثير شده فرم جديد ثبت نام و دستورالعمل هاي ثبت نام و صدور صورتحساب در اختيار مؤديان مراجعه کننده قرار داده شود.

مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه با مديران کل امور مالياتي و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان خواهد بود. ضروري است ادارات کل امور مالياتي گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با مفاد اين بخشنامه را کتباً به معاونت مذکور ارائه نمايند.

علي اکبر عرب مازار

——————————————————————————————————————————————–

پندار سیستم

اصلاح بخشنامه شماره ۶۶۷۰۳ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۸۷ سازمان امور مالياتي کشور

شماره:۶۶۱۸۲

تاريخ:۱۶/۰۹/۱۳۸۸

با عنايت به اينکه مفاد بخشنامه شماره ۶۶۷۰۳ مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۸۷ منجر به بروز ابهاماتي در خصوص ثبت نام از مؤديان موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده با درآمد مشمول ماليات بيشتر از چهار صد ميليون ريال در سال ۱۳۸۵ شده است به اطلاع مي رساند:

بخشنامه مذکور صرفاً به منظور راهنمائي و ارشاد مؤديان به منظور آگاهي از مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده صادر شده است و ثبت نام از مؤديان مرحله اول کماکان تابع شرايط مقرر در اطلاعيه و فراخوان سازمان امور مالياتي کشور شامل:۱- کليه وارد کنندگان۲- کليه صادر کنندگان۳- کليه فعالان اقتصادي با مجموع فروش کالا ها و ارائه خدمات به مبلغ سه ميليارد ريال يا بيشتر در سال ۱۳۸۶ ۴- کليه فعالان اقتصادي با مجموع فروش کالاها و ارائه خدمات با مبلغ يک ميليارد و دويست و پنجاه ميليون ريال يا بيشتر در پنج ماهه اول سال ۱۳۸۷ به عنوان مشمولين مرحله اول ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده خواهد بود.

مديران محترم کل امور مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي باشند.

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.